Pridanie prostriedkov do projektu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zdroje sú zvyčajne osôb, ktoré sú zahrnuté v pláne projektu, či sú priradené k úlohám. Však zdroj môže zahŕňať čokoľvek, ktorý sa používa na dokončenie projektu, vrátane vybavenie a iných materiálov (napríklad cement alebo webové servery).

Môžete pridať niekoľko typov zdrojov do projektu.

 • Podnikové zdroje     Podnikový zdroj je súčasťou v zozname zdrojov informácií pre celú organizáciu; Preto každý z týchto zdrojov môžu byť zdieľané v rámci viacerých projektov. Zvyčajne zoznam podnikové zdroje spravuje správca a každý projektový manažér pridá tieto zdroje do ich projektov podľa potreby.

 • Nepodnikové zdroje     Nepodnikový zdroj, alebo lokálny zdroj, nie je súčasťou zoznamu zdrojov pre celú organizáciu. Žiadny ďalší projektový manažér nemôže používať nepodnikové zdroje v rámci svojich projektov.

 • Všeobecné zdroje     Všeobecné zdroje sa používajú na určenie požiadaviek na pracovníkov pre projekt, ako sú napríklad stolári a vývojári, alebo tím zdrojov.

Čo vás zaujíma?

Pridanie prostriedkov do projektu

Pridanie podnikových prostriedkov do projektu (len program Project Professional)

Pridanie všeobecných podnikových prostriedkov do projektu (len program Project Professional)

Pridanie všeobecných nepodnikových prostriedkov do projektu (len program Project Professional)

Pridanie prostriedkov do projektu

 1. Na karte Zobraziť vyberte v skupine Zobrazenie zdrojovHárok zdrojov.

  (V Project 2007, vyberte položky Zobraziť > Hárok zdrojov, a potom vyberte položku Zobraziť > tabuľky > Položka.)

 2. V poli Názov zdroja zadajte názov prácu, materiál alebo všeobecný zdroj názov.

 3. Ak chcete označiť skupiny zdrojov, v poli Skupina pre názov zdroja zadajte názov skupiny.

 4. Zadajte názov prostriedku.

  • Ak chcete určiť, či je zdroj pracovný zdroj, v poli Typpráce.

  • Ak chcete určiť, či je zdroj v prípade materiálového zdroja v poli Typ vyberte možnosť materiál. V poli Označenie materiálu, zadajte označenie (napríklad Tonymetrovalebo polí) pre daný zdroj.

  • Ak chcete určiť, či je zdroj nákladový zdroj, v poli Typ vyberte možnosť náklady.

 5. Do poľa Maximálny počet jednotiek pre zdroj zadajte celkový počet jednotiek tohto zdroja dostupných pre projekt. Hodnota maximálneho počtu jednotiek určuje, aké množstvo tohto zdroja je dostupné pre tento projekt – napríklad čiastočne alebo v násobkoch.

  Ak napríklad máte zdroj, ktorý je dostupný pre váš projekt dva dni v týždni, môžete zadať maximálnu hodnotu počtu jednotiek 40 %. Hodnotu maximálneho počtu jednotiek môžete použiť na určenie viacnásobnej dostupnosti označenia zdroja. Predpokladajme, že máte zdroj s názvom Technici, t. j. jeden zdroj, ktorý predstavuje troch jednotlivých technikov v tíme. Maximálnu hodnotu počtu jednotiek pre oblasť Technici, ktorú môžete zadať, je 300 %. Môžete naplánovať všetkých troch technikov na prácu na plný úväzok naraz bez toho, aby sa na zdroj Technici vzťahovali prehnané požiadavky.

  Hodnotu maximálneho počtu jednotiek môžete zadať ako percento (50 %, 100 %, 300 %) alebo ako desatinné číslo (0,5, 1, 3).

  Poznámky: 

  • Ak chcete vytvoriť rozpočtové prostriedky, vyberte zdroj, kliknite pravým tlačidlom myši na názov zdroja a potom vyberte položku informácie. Začiarknite políčko rozpočet.

  • Pracovný zdroj a súvisiace informácie môžete pridať pomocou MAPI adresára e-mailovej adresy, služby Active Directory alebo z programu Microsoft Project Server. Na karte zdroj v skupine Vložiť vyberte položku Pridať zdroje a potom vyberte položku Zostaviť tím podniku (iba v programe Project Professional), Služby Active Directory alebo Adresára. (Project 2007, vyberte položky Vložiť > Nový zdroj z, a potom vyberte položku Adresár, Služby Active Directory alebo Project Server.)

Na začiatok stránky

Pridanie podnikových prostriedkov do projektu (len program Project Professional)

 1. Na karte zdroj v skupine Vložiť vyberte položku Pridať zdroje > Zostaviť tím podniku.

  (Project 2007, vyberte položky Nástroje > Zostaviť tím podniku.)

 2. V dialógovom okne Zostaviť tím podniku v dialógovom okne existujúce filtre vyberte filter, ktorý chcete použiť. Filtrovaným zoznamom podnikových zdrojov sa zobrazí v stĺpci Podnikových zdrojov. Všetky zdroje priradené k svojim projektovým tímom sú uvedené v stĺpci Prostriedok projektu.

 3. Ak chcete vyhľadať prostriedky, ktoré dokážu pracovať určitý počet hodín v priebehu konkrétneho časového rozsahu, začiarknite políčko Dostupný na prácu. Zadajte objem času, ktorý musí byť prostriedok dostupný na prácu a vyberte rozsah dátumov pomocou polí Od a Do.

 4. V stĺpci Podnikového zdroja vyberte podnikových zdrojov, ktoré chcete pridať do projektu, a potom vyberte položku Pridať. Ak chcete vybrať viaceré zdroje, podržte stlačený kláves CTRL a vyberte každý zdroj.

  • Ak chcete vyhľadať podnikové zdroje, ktoré podľa schopností a iných atribútov niektorého z vášho tímu existujúcich zdrojov, vyberte zdroj, ktorý chcete, aby zodpovedali v časti Projektu zdroja, a potom vyberte podľa.

  • Na nahradenie existujúceho zdroja podnikových zdrojov, v stĺpci Projektu zdroja vyberte zdroj alebo všeobecný zdroj, ktorý chcete nahradiť. V časti Podnikového zdroja vyberte nové podnikového zdroja a potom vyberte položku nahradiť.

   Keď nahrádzate prostriedok, nahradený prostriedok sa neodstráni, ak nevykonal žiadnu skutočnú prácu. Náhradný prostriedok sa priradí k zvyšnej práci.

 5. Ak chcete pridať navrhnutý zdroj do projektového tímu v stĺpci knihy vyberte položku navrhované.

 6. Ak chcete zobraziť graf vybratý prostriedok dostupnosť, vyberte položku grafy.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky: 

 • Pridanie podnikového prostriedku do projektu umožňuje priradiť prostriedok iba k úlohe projektu. Nemôžete vykonávať zmeny atribútov podnikových prostriedkov, ako napríklad hodinovej mzdy alebo dostupnosti.

 • Ak chcete pridať prostriedky do zoznamu dostupných podnikových prostriedkov, prostriedky musíte importovať.

Na začiatok stránky

Pridanie všeobecných podnikových prostriedkov do projektu (len program Project Professional)

 1. Na karte zdroje v skupine Vložiť vyberte položku Pridať zdroje > Zostaviť tím podniku.

  (Project 2007, vyberte položky Nástroje > Zostaviť tím podniku.)

  Ak existuje viac než 1 000 podnikových zdrojov, zoznam zdrojov môžete filtrovať pomocou podnikových kódov prehľadu. Kódy prehľadu sa definujú na základe požiadaviek organizácie.

 2. V dialógovom okne Zostaviť tím vyberte Obrázok tlačidla rozbaľte prispôsobiť filtre.

 3. V časti prispôsobiť filtre v stĺpci Názov poľa vyberte položku Všeobecné, v stĺpci testovať vyberte položku rovná sa a potom zadajte Áno v stĺpci hodnoty.

 4. Vyberte položku použiť filter chcete použiť nastavenia filter zoznam zdrojov podniku.

 5. Ak chcete vyhľadať prostriedky, ktoré dokážu pracovať určitý počet hodín v priebehu konkrétneho časového rozsahu, začiarknite políčko Dostupný na prácu. Zadajte objem času, ktorý musí byť prostriedok dostupný na prácu a vyberte rozsah dátumov pomocou polí Od a Do.

 6. V stĺpci Podnikového zdroja vyberte všeobecný zdroj, ktorý chcete pridať do projektu, a potom vyberte položku Pridať. Ak chcete vybrať viaceré zdroje, podržte stlačený kláves CTRL a vyberte každý zdroj.

Na začiatok stránky

Pridanie všeobecných nepodnikových prostriedkov do projektu (len program Project Professional)

 1. Na karte Zobraziť vyberte v skupine Zobrazenie zdrojovHárok zdrojov.

  (Project 2007, kliknite na položku Hárok zdrojov v ponuke Zobraziť.)

 2. V stĺpci Názov prostriedku zadajte názov všeobecného prostriedku, napríklad tesár.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov zdroja a vyberte položku informácie. V dialógovom okne Informácie o zdroji, vyberte kartu Všeobecné a potom vyberte položku Všeobecné začiarknite políčko

 4. Na karte Vlastné polia v časti Vlastné polia zadajte hodnoty pre všetky polia, ktoré sa vyžadujú pre tento všeobecný prostriedok.

  Pretože tieto vlastné polia sú jedinečné pre každú organizáciu, kontaktujte správcu pre odpovede na akékoľvek otázky o ich použití.

  Poznámka: Do zoznamu podnikových prostriedkov môžete pridať ľubovoľný všeobecný prostriedok. V závislosti od požiadaviek organizácie je možné, že budete musieť určiť ďalšie atribúty prostriedku, napríklad kalendáre a schopnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie prostriedkov do projektov dvoma spôsobmi:

 • Zostavenie tímu     Používať funkciu zostaviť tím, môžete vyhľadať podnikové zdroje, že máte odbornosti potrebné na dokončenie úloh v projekte.

 • Plán prostriedkov     Počas začatia projektu predtým, ako bol pripravený podrobný plán projektu s úlohami a úloh, môžete použiť plán prostriedkov predstavuje zdroje potrebné na projekte na vysokej úrovni. Je to užitočné, keď potrebujete poradiť správcovia zdrojov a vedúcich oddelení nadchádzajúce práce, ale neviem konkrétne úlohy alebo zdroje, ktoré bude tvoriť plánu projektu.

  Poznámka: Môžete vytvoriť a Zobraziť plány prostriedkov iba pomocou Project Web Access. Plány prostriedkov nie sú viditeľné v programe Project Professional a plány neobmedzujú dostupnosti zdrojov v rámci projektu.

Čo vás zaujíma?

Pridanie zdrojov do projektu pomocou zostaviť tím

Vytvorenie plánu prostriedkov pre návrh projektu

Pridanie zdrojov do projektu pomocou zostaviť tím

 1. Na paneli Rýchle spustenie vyberte projekty.

 2. Vyberte riadok projektu, ktorý chcete zostaviť tím pre a potom vyberte položku Zostaviť tím.

 3. Na stránke Zostaviť tím zoznam zdrojov na ľavej strane zobrazuje všetky zdroje, ktoré máte povolenie na zobrazenie kód štruktúry rozdelenia zdrojov pre vašu organizáciu. V zozname na pravej strane zobrazuje zdroje, ktoré sú už priradené v projekte.

 4. Vyberte zdroje na ľavej strane, ktorú chcete priradiť k projektu, a potom vyberte položku Pridať. Začiarknutím políčka vedľa zdroja vyberte zdroj.

 5. Ak chcete vytvoriť zoznam na ľavej strane, ktorá obsahuje iba zdroje, ktoré majú zručnosti, ktoré spĺňajú zdroja na pravej strane, vyberte zdroj na pravej strane, a potom vyberte zápas.

  Nájdenie zdrojov týmto spôsobom je užitočné najmä, keď máte všeobecné zdroje v projekte a chcete nájsť skutočné zdroje (ľudí) s rovnakým schopnosti nahrádzať všeobecné zdroje.

 6. Ak chcete nahradiť zdroja na pravej strane zdroja na ľavej strane, vyberte zdroj na ľavej strane a zdroja na pravej strane a potom vyberte položku nahradiť. Ak zdroj dosahuje hodnoty skutočnej práce pre úlohy, zdroja, nemožno použiť v projekte.

 7. V časti Typ rezervácie vyberte ZAVÄZUJÚC, ak chcete na potvrdenie zdroja do projektu, alebo vyberte navrhované, ak ešte nemáte povolenie na potvrdenie zdroja do projektu.

  Tip: Ak chcete zobraziť graf zobrazujúci dostupnosť vybratých prostriedkov, pred pridaním ich do kalendára, vyberte zdroje na ľavej strane a potom vyberte graf.

 8. Vyberte položku Uložiť zmeny do projektu pridať nových zdrojov.

Môžete tiež vytvoriť filter na zobrazenie iba podmnožinu zdroje informácií na stránke Zostaviť tím:

 1. Vyberte Možnosti zobrazenia Možnosti zobrazenia a potom vyberte položku Filter.

 2. V zozname filtra vyberte filter, ktorý chcete použiť.

 3. Vyberte pole v zozname Názov poľa a testovať v zozname Test. V zozname hodnôt vyberte hodnotu na testovanie alebo nastaviť rozsah hodnôt zadaním dvoch hodnôt oddelených bodkočiarkou (;).

 4. Ak filter obsahuje viac ako jeden riadok s kritériom, vyberte operátora v stĺpci a/alebo Ak chcete začať nový riadok.

 5. Na otestovanie, či filter vráti platné výsledky, skôr ako použijete svojich prostriedkov, vyberte položku Overiť filtre.

 6. Vyberte tlačidlo OK použite filter na zoznam zdrojov.

Poznámka: Projektoví manažéri môžu nebude môcť zobraziť a priradiť všetky zdroje vo svojej organizácii. Ak potrebujete povolenie na zostavenie tímu, pozrite si váš server správca.

Vytvorenie plánu prostriedkov pre návrh projektu

 1. Na paneli Rýchle spustenie, v časti projekty, vyberte položku návrhov a aktivít.

 2. Vyberte projekt, pre ktorú chcete vytvoriť plán prostriedkov, a potom vyberte Plán prostriedkov.

 3. Vyberte položku Možnosti zobrazenia Možnosti zobrazenia .

 4. V poliach rozsah dátumov a jednotky zadajte rozsah dátumov a časových jednotiek zobrazíte v časti tabuľky plán zdroja s časovým usporiadaním.

 5. Do poľa Jednotky zadajte, či má hodnôt v tabuľke zdroj na zobrazenie hodín, dní alebo fte (ekvivalentoch).

 6. Zistiť, ako sú uvedené súhrnné nasadenia prostriedkov v správach, ktoré môžete vytvoriť z Project Web Access, v časti Výpočet využitie prostriedkov z vyberte jednu z nasledujúcich krokov:

  • Plán projektu      Ak chcete vypočítať dostupnosť zdrojov z všetkých priradených úloh v projekte, ale nie zo zdroja plán projektu, vyberte túto možnosť.

  • Plán prostriedkov      Ak chcete vypočítať dostupnosť zdrojov informácií o zdroji cez plán prostriedkov, vyberte túto možnosť.

  • Plán projektu až po      Ak chcete vypočítať dostupnosť zdrojov z všetkých priradených úloh v rámci projektu do určitého dátumu, vyberte túto možnosť. Využitie zdrojov z plánu prostriedkov sa použije na určenie dostupnosti zdrojov po zadaný dátum.

 7. Začiarknite políčko Zobraziť celková práca Zobraziť celkový počet hodín v tabuľke Zdroj plán namiesto časovo nastavený hodnôt.

 8. V dialógovom okne položky na stránke zadajte maximálny počet riadkov, ktoré chcete zobraziť v tabuľke plán zdroja.

 9. Vyberte položku použiť na nastavenie použiť pre zdroj mriežky bez uloženia.

 10. Vyberte možnosť Publikovať publikovať plán tak, aby sa zobrazovala ako návrh projektu do centra projektov.

  Ak chcete uložiť návrhu bez publikovania, vyberte položku Uložiť. Ostatní členovia tímu nebudú môcť vidieť návrhu v centre projektov.

Prečo nie je možné vykonať niektoré akcie v aplikácii Project Web Access?

V závislosti od nastavení povolení, ktoré ste použili na prihlásenie k službe Project Web Access sa niektoré funkcie nemusia zobraziť alebo nemusia byť dostupné. Obsah zobrazený na niektorých stránkach sa okrem toho môže odlišovať od zadokumentovaného obsahu, ak správca servera prispôsobil službu Project Web Access, no neprispôsobil príslušným spôsobom aj Pomocníka.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×