Pridanie pripojenia údajov k databáze Microsoft SQL Server

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

K šablóne formulára môžete pridať vedľajšie pripojenie údajov, ktoré získava údaje z databázy Microsoft SQL Server. K šablóne formulára nemožno pridať vedľajšie pripojenie údajov, ktoré odosiela údaje formulára do databázy. Ak chcete použiť vedľajšie pripojenie údajov na odosielanie údajov formulára do databázy, použite vedľajšie pripojenie údajov k webovej službe, ktorá pracuje s databázou. Prepojenia na ďalšie informácie o pridaní vedľajšieho prepojenia údajov k webovej službe nájdete v časti Pozrite tiež.

Ak chcete pridať vedľajšie pripojenie údajov k databáze, postupujte nasledovne:

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára    V tomto kroku vytvoríte vedľajší zdroj údajov s príslušnými poľami a skupinami na základe toho, ako sú údaje uložené v databáze. Takisto môžete nakonfigurovať šablónu formulára tak, aby bolo vo formulároch možné použiť toto pripojenie údajov pri ich prvom otvorení.

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na používanie pripojenia údajov    Ak chcete umožniť používateľom použiť toto pripojenie údajov po otvorení formulára, do šablóny formulára môžete pridať pravidlo alebo tlačidlo a umožniť tak používateľom získať údaje z tohto pripojenia údajov.

Obsah článku

Prehľad

Skôr než začnete

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na používanie pripojenia údajov

Prehľad

Keď vytvoríte šablónu formulára založenú na externom zdroji údajov, program Microsoft Office InfoPath vytvorí hlavné pripojenie údajov k tomuto externému zdroju údajov. Program InfoPath potom vytvorí hlavný zdroj údajov pre šablónu formulára na základe toho, ako sú údaje uložené v externom zdroji údajov. Externý zdroj údajov použitý v hlavnom pripojení údajov však nemusí obsahovať hodnoty, ktoré chcete použiť v ovládacích prvkoch v šablóne formulára. Tieto hodnoty sa môžu nachádzať v inom externom zdroji údajov, napríklad v inej databáze SQL Server. Ak chcete získať hodnoty z iného externého zdroja údajov, môžete k šablóne formulára pridať vedľajšie pripojenie údajov.

Vedľajšie pripojenie údajov je pripojenie údajov, ktoré pridáte k šablóne formulára. Týmto pripojením údajov môže byť pripojenie údajov dotazu alebo pripojenie údajov odoslania. Pripojenie údajov dotazu môžete pridať k šablóne formulára len ako vedľajšie pripojenie údajov k databáze SQL Server. Toto pripojenie údajov môžete pridať, len ak potrebujete údaje z externého zdroja údajov, ktorý je iný ako zdroj údajov v hlavnom pripojení údajov. Pripojenie údajov odoslania k databáze SQL Server nie je možné pridať ako vedľajšie pripojenie údajov.

Keď pridáte pripojenie údajov dotazu k databáze, program InfoPath vytvorí sekundárne zdroj údajov s údajových polí a skupín, ktoré zodpovedá spôsob ukladania údajov v databáze. Pretože štruktúra údajov vo vedľajšom zdroji údajov musí zhodovať so spôsobom uloženia údajov v tabuľkách databázy, nemôžete upravovať polia alebo skupiny vo vedľajšom zdroji údajov. Môžete nakonfigurovať každého pripojenia údajov môžete uložiť výsledky tak, že používatelia majú prístup k údajom, keď formulár nie je pripojený k sieti. V závislosti od charakter údajov chcete zobraziť výsledky dotazu iba vtedy, keď používatelia pripojení k sieti.

Poznámka k zabezpečeniu: Ak sa sekundárne pripojenie údajov používa na získavanie dôverných údajov z externého zdroja údajov, vypnutie tejto funkcie pomôže ochrániť údaje pred neoprávneným použitím v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak sa táto funkcia vypne, údaje budú prístupné, len ak je používateľ pripojený k sieti.

Keď do šablóny formulára pridáte pripojenie údajov dotazu, formuláre založené na danej šablóne formulára budú po otvorení používať pripojenie údajov podľa predvoleného nastavenia. Šablónu formulára môžete nakonfigurovať na používanie pripojenia údajov dotazov jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Pridanie pravidla    Môžete nakonfigurovať pravidlo na použitie pripojenia údajov pri každom výskyte podmienka v pravidle.

 • Tlačidlo Pridať    Tlačidlo môžete pridať do šablóny formulára, ktorý môžu používatelia kliknúť na získanie údajov pomocou pripojenia údajov.

 • Použitie vlastného kódu    Ak nemôžete pridať pravidlo alebo tlačidlo, môžete použiť vlastný kód na získanie údajov pomocou pripojenia údajov. Použitie vlastného kódu vyžaduje Vývojár na vytvorenie vlastného kódu.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Skôr než pridáte k šablóne formulára vedľajšie pripojenie údajov k databáze SQL Server, potrebujete od správcu databázy nasledujúce informácie:

 • Názov servera s databázou, ktorá sa používa s touto šablónou formulára.

 • Názov databázy, ktorá sa používa s touto šablónou formulára.

 • Overenie vyžadované databázou. Databáza môže na určenie spôsobu prístupu používateľov k databáze vyžadovať overovanie systémom Microsoft Windows alebo serverom SQL Server.

 • Názov tabuľky, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete odoslať do formulára. Toto je hlavná tabuľka. Ak predpokladáte použitie viacerých tabuliek, potrebujete aj názvy týchto podriadených tabuliek. Takisto budete potrebovať aj názvy polí v podriadených tabuľkách, ktoré sa vzťahujú na polia v hlavnej tabuľke.

 • Informácie, či je možné bezpečne uložiť výsledky dotazu vo formulári na použitie v režime offline.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na položku Prijatie údajov a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na prepínač Databáza (iba programy Microsoft SQL Server alebo Microsoft Office Access) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na tlačidlo Vybrať databázu.

 6. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na tlačidlo Nový zdroj.

 7. V zozname K akému typu zdroja údajov sa chcete pripojiť? kliknite na položku Microsoft SQL Server a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Do poľa Názov servera zadajte názov servera s databázou.

 9. V časti Poverenie pre prihlásenie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak databáza určí prístup na základe poverení používaných v sieti Microsoft Windows, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows .

  • Ak databáza určí prístup na základe určeného mena používateľa a hesla získaného od správcu databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a zadajte do polí Meno používateľa a Heslo potrebné údaje.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite v zozname Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje na názov databázy, ktorú chcete použiť, začiarknite políčko Pripojiť ku konkrétnej tabuľke, kliknite na názov hlavnej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte do poľa Názov súboru názov súboru, v ktorom sú uložené informácie o údajovom pripojení.

 13. Nastavenie uložíte kliknutím na tlačidlo Dokončiť.

 14. Pridajte ďalšie tabuľky, ktoré chcete použiť v pripojení údajov dotazu.

  Ako?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať tabuľku.

  2. V dialógovom okne Pridať tabuľku alebo dotaz kliknite na názov podriadenej tabuľky a potom na položku Ďalej. InfoPath sa pokúsi nastaviť vzťahy tým, že spáruje názvy polí v oboch tabuľkách. Ak nechcete použiť navrhovaný vzťah, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť vzťah. Ak chcete pridať vzťah, kliknite na položku Pridať vzťah. V dialógovom okne Pridanie vzťahu kliknite na názvy jednotlivých polí v príslušnom stĺpci a potom kliknite na položku OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  4. Ak chcete pridať dodatočné podriadené tabuľky, zopakujte tieto kroky.

 15. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 16. Ak chcete, aby boli výsledky pripojenia údajov dotazu k dispozícii aj v prípade, že formulár nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  Poznámka k zabezpečeniu: Ak začiarknete toto políčko, údaje sa uložia v počítači používateľa, keď sa vo formulári použije toto pripojenie údajov. Ak sa pomocou tohto pripojenia údajov prijímajú do formulára citlivé údaje, môžete túto funkciu zakázať a lepšie tak chrániť údaje v prípade straty alebo krádeže počítača.

 17. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 18. Na ďalšej strane Sprievodcu zadajte popisný názov pre pripojenie vedľajších údajov. Ak chcete, aby formulár prevzal údaje automaticky po otvorení, začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

Na začiatok stránky

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na používanie pripojenia údajov

Ak chcete, aby formuláre založené na tejto šablóne formulára použili toto pripojenie údajov po otvorení formulára používateľom, môžete pridať pravidlo k šablóne formulára, ktorá použije toto pripojenie údajov za určitých podmienok, alebo môžete k šablóne formulára pridať tlačidlo, na ktoré môžu používatelia kliknúť, keď chcú použiť toto pripojenie údajov.

Pridanie pravidla

Do šablóny formulára môžete pridať pravidlo, ak chcete získať údaje z pripojenia údajov dotazu pri splnení podmienky pravidla. V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že pre šablónu formulára bolo vytvorené pripojenie údajov dotazu a v šablóne formulára bol nakonfigurovaný ovládací prvok na zobrazovanie údajov z pripojenia údajov.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknutím na položku Názov zobrazenia v ponuke Zobrazenie prejdete na zobrazenie s ovládacím prvkom, v ktorom chcete zobraziť údaje zo sekundárneho zdroja údajov.

 2. Dvakrát kliknite na ovládač, ku ktorému chcete pridať pravidlo.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti Overovanie a pravidlá kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 5. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

 7. Ak chcete špecifikovať podmienku o tom, kedy by malo byť pravidlo spustené, kliknite na položku Nastaviť podmienku a potom zadajte podmienku. Pravidlo sa spustí vtedy, keď sa objaví podmienka. Ak nenastavíte podmienku, pravidlo sa spustí vždy, keď používateľ zmení hodnotu v ovládacom prvku a kurzor presunie preč od ovládacieho prvku.

 8. Kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 9. V rozbaľovacom zozname Akcia kliknite na položku Dotaz pomocou pripojenia údajov.

 10. V zozname Pripojenie údajov kliknite na požadované pripojenie údajov dotazu a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná.

 11. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Pridanie tlačidla

Do šablóny formulára je možné pridať ovládací prvok tlačidla, na ktorý môžu používatelia kliknúť, ak chcú získať údaje z pripojenia údajov dotazu.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknutím na položku Názov zobrazenia v ponuke Zobrazenie prejdete na zobrazenie s ovládacím prvkom, v ktorom chcete zobraziť údaje zo sekundárneho zdroja údajov.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Presuňte ovládací prvok tlačidla do šablóny formulára.

 4. Dvakrát kliknite na ovládací prvok tlačidla, ktorý ste pridali do šablóny formulára.

 5. Kliknite na kartu Všeobecné.

 6. V zozname Akcia kliknite na príkaz Obnoviť.

 7. Do poľa Menovka zadajte názov, ktorý sa zobrazí na tlačidle v šablóne formulára.

 8. Kliknite na položku Nastavenie.

 9. V dialógovom okne Obnovenie kliknite na položku Jeden vedľajší zdroj údajov.

 10. V zozname Zvoľte vedľajší zdroj údajov kliknite na vedľajší zdroj údajov priradený k pripojeniu údajov dotazu.

 11. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte všetky otvorené dialógové okná.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×