Pridanie pripojenia údajov do databázy Microsoft SQL Server

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vedľajšieho pripojenia údajov môžete pridať do šablóny formulára, ktoré získava databázy Microsoft SQL Server. Vedľajšieho pripojenia údajov nie je možné pridať do šablóny formulára, ktorá odosiela údaje formulára do databázy. Ak chcete použiť vedľajšieho pripojenia údajov na odoslanie údajov formulára do databázy, použite vedľajšieho pripojenia údajov webovej služby, ktorá pracuje s databázou. Prepojenia na ďalšie informácie o pridávaní vedľajšieho pripojenia údajov webovej služby v časti Pozrite tiež.

Ak chcete pridať vedľajšie pripojenie údajov do databázy, musia vykonať nasledovné:

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára    Tento krok vytvorí vedľajší zdroj údajov s príslušných polí a skupín na základe spôsob uloženia údajov v databáze. Môžete tiež nakonfigurovať šablóny formulára umožníte formuláre použiť toto pripojenie údajov pri prvom otvorení.

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na použitie pripojenia údajov    Ak chcete používateľom používať toto pripojenie údajov po otvorení formulára, do šablóny formulára, ak chcete povoliť používateľom získať údaje z tohto pripojenia údajov môžete pridať pravidlo alebo tlačidlo.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na používanie pripojenia údajov

Prehľad

Pri vytváraní šablóny formulára, ktorý je založený na externom zdroji údajov, program Microsoft Office InfoPath vytvorí hlavný pripojenie údajov k danému zdroju externých údajov. Program InfoPath potom vytvorí hlavný zdroj údajov pre šablónu formulára na základe spôsob uloženia údajov v externom zdroji údajov. Externý zdroj údajov použitých v hlavnom pripojení údajov pravdepodobne nemáte hodnoty, ktoré sa má vložiť ovládacie prvky v šablóne formulára. Tieto hodnoty sa môžu nachádzať v inom externom zdroji údajov, napríklad inú databázu servera SQL Server. Ak chcete získať hodnoty z iného externého zdroja údajov, môžete pridať vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára.

Vedľajšieho pripojenia údajov je pripojenie údajov, ktoré pridáte k šablóne formulára. Toto pripojenie údajov môže byť pripojenie údajov dotazu alebo pripojenie údajov odoslania. Pripojenie údajov dotazu môžete pridať do šablóny formulára len ako vedľajšieho pripojenia údajov do databázy servera SQL Server. Môžete pridať toto pripojenie údajov, iba v prípade, že potrebujete údaje z externého zdroja údajov ako v hlavnom pripojení údajov. Nie je možné pridať pripojenie na odoslanie údajov do databázy servera SQL Server ako vedľajšieho pripojenia údajov.

Keď pridáte pripojenie údajov dotazu k databáze, program InfoPath vytvorí sekundárne zdroj údajov s údajových polí a skupín, ktoré zodpovedá spôsob ukladania údajov v databáze. Pretože štruktúra údajov vo vedľajšom zdroji údajov musí zhodovať so spôsobom uloženia údajov v tabuľkách databázy, nemôžete upravovať polia alebo skupiny vo vedľajšom zdroji údajov. Môžete nakonfigurovať každého pripojenia údajov môžete uložiť výsledky tak, že používatelia majú prístup k údajom, keď formulár nie je pripojený k sieti. V závislosti od charakter údajov chcete zobraziť výsledky dotazu iba vtedy, keď používatelia pripojení k sieti.

Poznámka k zabezpečeniu: Ak používate vedľajšieho pripojenia údajov na načítanie údajov z externého zdroja údajov, môžete vypnúť túto funkciu na ochranu údajov pred neoprávneným použitím v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak zakážete túto funkciu, údaje sú dostupné iba v prípade, že používateľ je pripojený k sieti.

Po pridaní pripojenia údajov k šablóne formulára, v predvolenom nastavení formuláre založené na tejto šablóne formulára pripojenia údajov pri otvorení používateľ. Môžete tiež nakonfigurovať šablóny formulára na používanie pripojenia údajov v niektorom z týchto spôsobov:

 • Pridanie pravidla    Môžete nakonfigurovať pravidlo na použitie pripojenia údajov pri každom výskyte podmienka v pravidle.

 • Tlačidlo Pridať    Tlačidlo môžete pridať do šablóny formulára, ktorý môžu používatelia kliknúť na získanie údajov pomocou pripojenia údajov.

 • Použitie vlastného kódu    Ak nemôžete pridať pravidlo alebo tlačidlo, môžete použiť vlastný kód na získanie údajov pomocou pripojenia údajov. Použitie vlastného kódu vyžaduje Vývojár na vytvorenie vlastného kódu.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Pred pridaním vedľajšieho pripojenia údajov do databázy servera SQL Server k šablóne formulára, potrebujete od správcu databázy nasledujúce informácie:

 • Názov servera s databázou, ktoré budete používať s touto šablónou formulára.

 • Názov databázy, ktoré budete používať s touto šablónou formulára.

 • Databáza vyžaduje overenie. Databázu môžete použiť Microsoft Windows overovanie alebo overenie servera SQL Server zistiť, ako môžete používateľom prístup k databáze.

 • Názov tabuľky, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete odoslať do formulára. Toto je primárnej tabuľky. Ak plánujete používať viac ako jednu tabuľku v databáze, potrebujete názvy ostatných, podriadených tabuliek. Potrebujete aj názvy polí v podriadených tabuľkách, ktoré majú vzťahy k poliam v primárnej tabuľky.

 • Či je zabezpečene uložiť výsledky dotazu vo formulári na používanie v režime offline.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov, kliknite na položku Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku vytvoriť nové pripojenie, kliknite na položku prijať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku databáza (Microsoft SQL Server alebo Microsoft Office Access iba) a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Vybrať databázu.

 6. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na položku Nový zdroj.

 7. V zozname Aký typ zdroja údajov, ktorý chcete pripojiť, kliknite na položku Microsoft SQL Server a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Do poľa názov servera zadajte názov servera s databázou.

 9. V časti poverenie pre prihlásenie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak databáza určí, kto má prístup na základe poverení používaných v sieti Microsoft Windows, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows.

  • Ak databáza určí, kto má prístup na základe zadané meno používateľa a heslo, ktoré získate od správcu databázy, kliknite na položku použiť nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte svoje meno používateľa a heslo do Mena používateľa a Heslo polí.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na nasledujúcej strane sprievodcu v zozname Vyberte databázu, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete kliknite na databázu, ktorú chcete použiť, začiarknite políčko pripojiť ku konkrétnej tabuľke, kliknite na položku Názov hlavnej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 12. Na nasledujúcej strane sprievodcu v poli Názov súboru zadajte názov súboru, ktorý ukladá informácie o pripojení údajov.

 13. Ak chcete uložiť tieto nastavenia, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 14. Pridajte ďalšie tabuľky, ktoré chcete použiť v pripojení údajov dotazu.

  Postup

  1. Kliknite na položku pridať tabuľku.

  2. V dialógovom okne pridať tabuľku alebo dotaz, kliknite na názov podriadenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo ďalej. Program InfoPath sa pokúša nastaviť vzťahov porovnaním názvov polí v oboch tabuľkách. Ak nechcete použiť navrhované vzťahy, vyberte vzťah, a potom kliknite na položku Odstrániť vzťah. Ak chcete pridať vzťah, kliknite na položku Pridať vzťah. V dialógovom okne Pridať vzťah, kliknite na názov súvisiacich polí v oboch stĺpcoch a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  4. Ak chcete pridať ďalšie podradené tabuľky, zopakujte tieto kroky.

 15. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 16. Ak chcete sprístupniť výsledky pripojenia údajov pri formulár nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  Poznámka k zabezpečeniu: Začiarknutím tohto políčka uloží údaje v počítači používateľa, keď sa vo formulári použije toto pripojenie údajov. Ak je formulár príliš citlivé údaje z tohto pripojenia údajov, môžete vypnúť túto funkciu na ochranu údajov v prípade straty alebo krádeže počítača.

 17. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 18. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte popisný názov pre vedľajšie pripojenie údajov. Ak chcete formulár automaticky získať údajov pri otvorení formulára, začiarknite políčko automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

Na začiatok stránky

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na používanie pripojenia údajov

Ak chcete formuláre založené na tejto šablóne formulára a použiť toto pripojenie údajov po otvorení formulára, môžete pridať pravidlo k šablóne formulára, ktorý používa toto pripojenie údajov za určitých podmienok, alebo môžete pridať tlačidlo do šablóny formulára, aby používatelia môžu cli CK použiť toto pripojenie údajov.

Add a rule

Môžete pridať pravidlo k šablóne formulára získať údaje z pripojenia údajov dotazu pri splnení podmienky pravidla. Tento postup predpokladá, že ste vytvorili pripojenie údajov dotazu pre šablónu formulára a nakonfigurovali ovládacieho prvku v šablóne formulára na zobrazenie údajov z pripojenia údajov.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknite na názov zobrazenia v ponuke Zobraziť prejdite do zobrazenia s ovládacím prvkom, kde chcete zobraziť údaje z vedľajšieho zdroja údajov.

 2. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete pridať pravidlo.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti overovanie a pravidlá, kliknite na položku pravidlá.

 5. V dialógovom okne pravidlá kliknite na položku Pridať.

 6. Do poľa názov zadajte názov pravidla.

 7. Určiť podmienky, kedy sa má pravidlo uplatňovať, kliknite na položku Nastaviť podmienku a potom zadajte podmienku. Pravidlo sa spustí, keď sa vyskytne podmienka. Ak nenastavíte podmienku, pravidlo sa použije vždy, keď používateľ zmení hodnotu v ovládacom prvku a potom sa presunie kurzor od ovládacieho prvku.

 8. Kliknite na položku pridať akciu.

 9. V zozname Akcia kliknite na položku dotaz pomocou pripojenia údajov.

 10. V zozname pripojenie údajov kliknite na položku pripojenia údajov, ktoré chcete použiť, a kliknite na tlačidlo OK zavrite všetky otvorené dialógové.

 11. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Pridanie tlačidla

Ovládací prvok tlačidla môžete pridať do šablóny formulára, ktoré môžu používatelia kliknúť, ak chcete získať údaje z pripojenia údajov.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknite na názov zobrazenia v ponuke Zobraziť prejdite do zobrazenia s ovládacím prvkom, kde chcete zobraziť údaje z vedľajšieho zdroja údajov.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Presuňte ovládací prvok tlačidla do šablóny formulára.

 4. Dvakrát kliknite na tlačidlo Ovládací prvok, ktorý ste práve pridali do šablóny formulára.

 5. Kliknite na kartu Všeobecné.

 6. V zozname Akcia kliknite na položku obnoviť.

 7. V poli menovky zadajte názov, ktorý sa má zobraziť na tlačidle v šablóne formulára.

 8. Kliknite na položku Nastavenie.

 9. V dialógovom okne obnovenie kliknite na položku jeden vedľajší zdroj údajov.

 10. V zozname vybrať vedľajší zdroj údajov kliknite na sekundárny zdroj údajov priradené pripojenia údajov.

 11. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte všetky otvorené dialógové okná.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×