Pridanie pravidla

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri návrhu šablóny formulára, môžete použiť pravidlá automaticky zobrazí dialógové okno, nastaviť hodnoty poľa, dotaz alebo odosielať do údajového pripojenia, prepínať medzi zobrazeniami, alebo otvorenie alebo zatvorenie formulára v odpovedi na určité udalosti a podmienky. Udalosti môžu zahŕňať prechod k určitému poľu alebo skupine v zdroj údajov, kliknite na tlačidlo, vloženie opakujúca sa sekcia alebo riadka opakujúca sa tabuľka alebo otvorenie alebo odoslania formulára. Podmienky môžu zahŕňať výpočty, výrazy XPath, roly používateľov, a či je hodnota poľa prázdne, je v zadanom rozsahu, je rovná hodnote iného poľa alebo začína alebo obsahuje určité znaky.

Pre každé pravidlo je možné pridať viaceré akcie. Môžete napríklad pridať pravidlo, ktoré zobrazí hlásenie v dialógovom okne a oznámi používateľovi zobrazenie nového zobrazenia formulára, zmenu zobrazenia formulára a pri vypĺňaní ovládacieho prvku prepojeného s daným poľom použije údajové pripojenie.

Obsah článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pridanie pravidla, ktoré sa spustí, keď používateľ otvorí formulár

Pridanie pravidla do ovládacieho prvku

Pridanie pravidla k poľu alebo skupine

Pridanie pravidla pri odoslaní formulára

Prehľad

Ak potrebujete v šablóne formulára využívať pracovnú logiku, môžete použiť pravidlá. Pravidlo môže vykonať nasledujúce akcie:

 • Zobraziť hlásenie v dialógovom okne    Môžete pridať pravidlo, ktoré po splnení určitej podmienky vo formulári zobrazí dialógové okno. Ak napríklad používateľ vo formulári vyúčtovania výdavkov zadá hodnotu, ktorá presahuje určitú konkrétnu čiastku, môže sa zobraziť hlásenie.

 • Zobraziť výraz v dialógovom okne    Môžete pridať pravidlo, ktoré zobrazí výsledky výrazu XPath vypočítané z hodnôt rôznych polí formulára. Túto akciu môžete použiť pri dodržaní niekoľkých pravidiel používaných na vykonanie zložitého výpočtu. Túto akciu je možné použiť na overenie správneho fungovania výpočtu pomocou sledovania jednotlivých zmien, ktoré sa vyskytnú v hodnotách počas výpočtu.

 • Prepínať medzi zobrazeniami     Môžete pridať pravidlo na prechádzanie medzi niekoľkými zobrazeniami alebo na zmenu zobrazenia formulára, ktorý vychádza z roly priradenej používateľovi, ktorý formulár otvára. Môžete napríklad pridať pravidlo k tlačidlu, ktoré používateľom po kliknutí na toto tlačidlo umožní prejsť k predchádzajúcemu alebo nasledujúcemu zobrazeniu.

 • Nastaviť hodnotu určitého poľa    Môžete pridať pravidlo, ktoré vypočíta hodnotu poľa. K určitému poľu je možné napríklad pridať pravidlo, ktoré zobrazí dátum ukončenia projektu na základe dátumu z iného poľa a pripočítania nastaveného počtu dní.

 • Dotaz pomocou pripojenia údajov    Môžete pridať pravidlo, ktoré vo formulári nastane určitá podmienka, odošle dotaz prostredníctvom pripojenia údajov. Môžete napríklad pridať pravidlo, ktoré odosiela dotaz prostredníctvom pripojenia údajov, keď používateľ zadá číslo zamestnanca jeho alebo jej vo formulári vyúčtovania výdavkov.

 • Odoslať údaje s použitím pripojenia údajov    Môžete pridať pravidlo, ktoré všetky údaje vo formulári odošle prostredníctvom pripojenia údajov do externého zdroja. K šablóne formulára pre žiadosť o povolenie je možné napríklad pridať pravidlo, ktoré po kliknutí na tlačidlo Odoslať, odošle údaje vo formulári do webovej služby a databázy.

 • Otvoriť nový formulár na vyplnenie    Môžete pridať pravidlo, ktoré otvorí novú kópiu formuláru, ktorá vychádza z tejto šablóny formulára alebo z inej šablóny formulára. K šablóne formulára pre žiadosť o povolenie je možné pridať napríklad pravidlo, ktoré vykoná nasledujúcu akciu: ak hodnota v poli presiahne pevne stanovenú čiastku, pravidlo otvorí nový formulár, ktorý vychádza z inej šablóny formulára používanej pre žiadosť o povolenie na stavebné i elektroinštalačné práce.

 • Zatvoriť formulár    Môžete pridať pravidlo, ktoré formulár v prípade výskytu určitej udalosti zavrie. Je možné napríklad pridať pravidlo, ktorým sa formulár po odoslaní zavrie a externý zdroj údajov potvrdí úspešné doručenie formulára.

Poznámka : Typy pravidiel, ktoré je možné pre šablónu formulára použiť, závisia od ovládacích prvkov a polí na danej šablóne formulára.

Pravidlá v ovládacom prvku prepojenom s určitým poľom sa automaticky vzťahujú na dané pole a pravidlá v poli sa automaticky vzťahujú na ovládací prvok prepojený s daným poľom. Ak určitý ovládací prvok prepojíte s nejakým poľom, ktoré obsahuje existujúce pravidlá, pravidlá sa budú automaticky vzťahovať na tento ovládací prvok. Ak k ovládaciemu prvku pridáte nejaké pravidlo, toto pravidlo sa bude automaticky vzťahovať na pole prepojené s týmto prvkom.

Ak k šablóne formulára pridáte viaceré pravidlá, program Microsoft Office InfoPath jednotlivé pravidlá spustí v poradí, v ktorom sa pravidlá zobrazujú v dialógovom okne Pravidlá. Spracovanie zostávajúcich pravidiel môžete po spustení predchádzajúceho pravidla zastaviť.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Hoci môžete pridať pravidlo k šablóne formulára, ktorý sa zobrazuje dialógové okno používateľov, dialógových okien sa nezobrazujú automaticky vo formulároch, ktoré používatelia vyplniť vo webovom prehliadači. V dialógových oknách zoskupené názvy iba do formulárov, ktoré sú vypĺňané v programe InfoPath.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidla, ktoré sa spustí po otvorení formulára

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V zozname Kategória kliknite na položku Otvorenie a uloženie.

 3. V časti Správanie pri otváraní kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 4. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na položku Pridať.

 5. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

 6. Ak chcete určiť podmienku spustenia pravidla, kliknite na tlačidlo Nastaviť podmienku, zadajte ju a potom kliknite na tlačidlo OK. Pravidlo sa spustí, keď sa splní podmienka určená v tomto kroku.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 8. V zozname Akcia kliknite na požadovanú akciu a potom pre ňu zadajte možnosti.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pre každú akciu, ktorú chcete spustiť pre toto pravidlo.

 10. Ak chcete zabrániť spusteniu ľubovoľného pravidla po splnení podmienky pre toto pravidlo, začiarknite políčko Po dokončení tohto pravidla skončiť spracovanie pravidiel.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidla k ovládaciemu prvku

Ak je ovládací prvok prepojený s určitým poľom, ktoré má jedno alebo viacero pravidiel, budú sa pravidlá daného poľa automaticky vzťahovať na tento ovládací prvok. Ľubovoľné pravidlo pridané k ovládaciemu prvku sa pridá aj k poľu. Ak na šablóne formulára pridáte do zobrazenia určitý ovládací prvok a následne ho prepojíte s určitým poľom s existujúcimi pravidlami, tieto pravidlá sa budú automaticky vzťahovať na tento prvok. Ak k určitému poľu pridáte pravidlo a toto pole je prepojené s nejakým ovládacím prvkom, pravidlá sa budú zároveň automaticky vzťahovať na daný ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. Kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 4. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na položku Pridať.

 5. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

 6. Ak chcete určiť podmienku spustenia pravidla, kliknite na tlačidlo Nastaviť podmienku, zadajte ju a potom kliknite na tlačidlo OK. Pravidlo sa spustí, keď sa splní podmienka určená v tomto kroku.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 8. V zozname Akcia kliknite na požadovanú akciu a potom pre ňu zadajte možnosti.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pre každú akciu, ktorú chcete spustiť pre toto pravidlo.

 10. Ak chcete zabrániť spusteniu ľubovoľného pravidla po splnení podmienky pre toto pravidlo, začiarknite políčko Po dokončení tohto pravidla skončiť spracovanie pravidiel.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidla k poľu alebo skupine

Ak je ovládací prvok prepojený s určitým poľom s existujúcimi pravidlami, tieto pravidlá sa budú automaticky vzťahovať aj na daný ovládací prvok. Každé pravidlo, ktoré pridáte k poľu, sa pridá aj k ovládaciemu prvku.

 1. Ak sa pracovná tabla Zdroj údajov nezobrazuje, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobrazenie.

 2. Dvakrát kliknite na pole.

 3. Kliknite na kartu Pravidlá a zlúčenie.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

 6. Ak chcete určiť podmienku spustenia pravidla, kliknite na tlačidlo Nastaviť podmienku, zadajte ju a potom kliknite na tlačidlo OK. Pravidlo sa spustí, keď sa splní podmienka určená v tomto kroku.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 8. V zozname Akcia kliknite na požadovanú akciu a potom pre ňu zadajte možnosti.

 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pre každú akciu, ktorú chcete spustiť pre toto pravidlo.

 10. Ak chcete, aby sa v aktuálnej udalosti nepoužilo žiadne ďalšie pravidlo, začiarknite políčko Po dokončení tohto pravidla skončiť spracovanie pravidiel.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidla pri odoslaní formulára

Môžete nakonfigurovať šablónu formulára na spustenie jedného alebo viacerých pravidiel, keď váš používateľ odošle ich formulár založený na šablóne formulára. Napríklad, môžete pridať pravidlo k šablóne formulára, ktorý sa automaticky odošle formulár k databáze a e-mailovej správy, keď používateľ vyberie odoslať vyplnený formulár. Môžete tiež pridať pravidlo k šablóne formulára, ktoré po odoslaní formulára sa prepne na iné zobrazenie formulára.

Poznámka : Pred vykonaním tohto postupu skontrolujte, či v šablóne formulára obsahuje aspoň jeden pripojenia údajov odoslania. Vyhľadajte prepojenia na ďalšie informácie o pripojenie na odoslanie údajov v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

 2. V dialógovom okne Možnosti odoslania skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára.

  Poznámka : Ak začiarknete toto políčko, v programe InfoPath sa po vyplnení formulára používateľmi pridá tlačidlo Odoslať na panel s nástrojmi Štandardný a príkaz Odoslať do ponuky Súbor.

 3. Kliknite na prepínač Vykonať vlastnú akciu pomocou pravidiel a potom na tlačidlo Pravidlá.

 4. V dialógovom okne Pravidlá odosielania formulárov kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Názov zadajte názov pravidla, ktorý popisuje umiestnenie odoslania. Ak chcete, aby používatelia odoslali formulár napríklad pomocou e-mailovej správy, len ak je hodnota v určitom poli vyššia ako 50 €, zadajte názov Odoslanie v e-mailovej správe pri hodnote nad 50 €.

 6. Ak chcete nastaviť podmienky, ktoré musia byť splnené ešte pred použitím tohto pravidla, kliknite na položku Nastaviť podmienku v dialógovom okne pravidlo. V dialógovom okne podmienka, nastavte podmienky, ktoré musia byť splnené, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne Pravidlo kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 8. V zozname Akcia kliknite na akciu, ktorú chcete vykonať po odoslaní formulára založeného na šablóne formulára a potom vyberte požadované možnosti pre túto akciu.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete pridať ďalšie akcie, zopakujte kroky 7 až 9 pre každú ďalšiu akciu.

 11. Ak chcete pridať ďalšie pravidlá, zopakujte kroky 4 až 9 pre každé ďalšie pravidlo.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

  1. Ak chcete zmeniť názov tlačidla Odoslať, ktoré sa zobrazí na štandardnom paneli s nástrojmi a príkaz Odoslať, ktorý sa zobrazí v ponuke Súbor, keď používatelia vypĺňajú formulár, zadajte nový názov v poli Popis v dialógovom okne Odoslať možnosti.

   Tip : Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 13. Ak chcete používateľom zabrániť v použití príkazu Odoslať alebo tlačidla Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný po vyplnení formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a tlačidlo panela s nástrojmi Odoslať.

  1. Program InfoPath je predvolene nastavený tak, aby po odoslaní formulára ponechal formulár otvorený a zobrazil hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené nastavenie, kliknite na položku Spresniť a vyberte jednu z nasledovných možností:

   • Ak chcete formulár zavrieť alebo vytvoriť nový prázdny formulár potom, ako používateľ odošle vyplnený formulár, kliknite na požadovanú voľbu v zozname Po odoslaní.

   • Ak chcete vytvoriť prispôsobené hlásenie, ktoré bude oznamovať, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko Použiť prispôsobené hlásenia a potom zadajte hlásenia do polí Pri úspechu a Pri neúspechu.

    Tip : V poli Pri neúspechu použite hlásenie, ktoré používateľom napovie, čo môžu vykonať v prípade, že nemôžu odoslať svoj formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby formulár uložili a obrátili sa na niekoho, kto im poskytne ďalšie informácie.

   • Ak nechcete, aby sa po odoslaní formulára zobrazilo hlásenie, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať hlásenia o úspešnosti odoslania.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×