Pridanie poľa do formulára alebo zostavy

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Polia je možné rýchlo pridať do formulárov alebo zostáv pomocou tably Zoznam polí. Ak dvakrát kliknete na pole na table Zoznam polí (alebo ak myšou presuniete pole zo zoznamu do formulára alebo zostavy), program Microsoft Office Access 2007 automaticky vytvorí príslušný ovládací prvok na zobrazenie poľa (napríklad textové pole alebo začiarkavacie políčko) a potom priradí ovládací prvok k tomuto poľu.

Ak nemáte existujúci formulár alebo zostavu na pridanie poľa do, pozrite si tému Vytvorenie formulára pomocou nástroja formulár alebo Vytvorenie jednoduchej zostavy vám pomôžu začať.

Tip: V programe Access 2010, zostáv majú rozložení ovládacích prvkov, ktoré pomáhajú udržiavať veci zoradili a vyzerá dobre!

Čo vás zaujíma?

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy pomocou tably Zoznam polí

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy v návrhovom zobrazení

Ďalšie informácie o table Zoznam polí

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy pomocou tably Zoznam polí

 1. Otvorte zostavu v zobrazení rozloženia alebo v návrhovom zobrazení.

  Ak sa tabla Zoznam polí nezobrazuje, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Pridať existujúce polia Vzhľad tlačidla . Vzhľad tlačidla

  • Stlačte klávesy ALT+F8.

 2. Na tableZoznam polí vyhľadajte tabuľku obsahujúcu pole, ktoré chcete pridať. Ak chcete zobraziť alebo skryť zoznam polí v jednotlivých tabuľkách, kliknite na znamienko plus (+) alebo mínus (-), ktoré sa nachádza vedľa názvu tabuľky.

  Poznámka: Ak databáza neobsahuje žiadne tabuľky, tabla Zoznam polí je prázdna.

 3. Keď nájdete pole, ktoré chcete pridať do formulára alebo zostavy, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Dvakrát kliknite na pole.

  • Presuňte pole myšou z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy.

  • Podržte stlačený kláves CTRL, kliknite na niekoľko polí a potom ich všetky naraz myšou presuňte do formulára alebo zostavy.

   Poznámka: Tento postup sa môže použiť len v prípade polí, ktoré sa na table Zoznam polí nachádzajú v časti Polia dostupné pre toto zobrazenie.

  • Pridajte rozsah polí z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy nasledovným spôsobom:

  • Kliknite na prvé pole v rozsahu.

  • Stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na posledné pole v rozsahu.

   Program Access vyberie polia, na ktoré ste klikli, ako aj všetky polia medzi nimi.

  • Presuňte myšou všetky vybraté polia do formulára alebo zostavy.

   Poznámka: Tento postup sa môže použiť len v prípade polí, ktoré sa na table Zoznam polí nachádzajú v časti Polia dostupné pre toto zobrazenie.

 4. Program Office Access 2007 vytvorí príslušný ovládací prvok na zobrazenie každého poľa a priradí tento ovládací prvok k poľu. Program Access okrem toho vytvorí pre ovládací prvok priložený popis. Ak chcete popis upraviť, vyberte ho tak, že naň kliknete. Po ďalšom kliknutí na prvok sa kurzor umiestni do popisu. Potom už môžete popis upravovať podobne ako text v dokumente.

 5. Ak chcete zobraziť pole v inom type ovládacieho prvku než je prvok automaticky vytvorený programom Access, môžete tento typ zmeniť na iný. Môžete ho však zmeniť len na typ, ktorý zodpovedá príslušnému poľu. Pole so zoznamom napríklad môžete zmeniť na textové pole alebo na zoznam, ale nemôžete ho zmeniť na príkazové tlačidlo.

  Zmena typu ovládacieho prvku

  1. Otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť na.

   Ak položka ponuky Zmeniť na nie je k dispozícii, pre dané pole neexistujú žiadne iné použiteľné typy ovládacích prvkov. Ak to tak nie je, program Access zobrazí zoznam typov ovládacích prvkov.

  3. Kliknutím na niektorý z dostupných typov ovládacích prvkov zmeňte ovládací prvok na ovládací prvok tohto typu.

   Ovládací prvok zostáva viazaný na toto pole, niekedy je však potrebné nastaviť niektoré vlastnosti, aby nový typ ovládacieho prvku pracoval tak, ako to od neho očakávate. Ak chcete zobraziť hárok vlastností pre ovládací prvok, kliknite na ovládací prvok a potom stlačte kláves F4.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy v návrhovom zobrazení

Použitie tably Zoznam polí je vo všeobecnosti najjednoduchší spôsob, ako pridať pole do formulára alebo zostavy. Pole je však možné pridať aj tak, že vytvoríte ovládací prvok a priradíte ho k poľu. Postup je nasledovný.

 1. Otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení tak, že na navigačnej table kliknete pravým tlačidlom myši na položku formulára alebo na položku zostavy a potom kliknete na položku Návrhové zobrazenie.

  Sprievodcovia ovládacími prvkami    Môžete použiť sprievodcov ovládacími prvkami, ktorí vám pomôžu vytvoriť príkazové tlačidlá, zoznamy, podformuláre, polia so zoznamom a skupiny možností. Sprievodca ovládacím prvkom zobrazuje otázky o vzhľade a funkciách ovládacieho prvku a potom vytvorí ovládací prvok a nastaví jeho vlastnosti na základe odpovedí používateľa. Ak na karte Návrh skupine Ovládacie prvky nie je zvýraznená položka Použiť funkciu Sprievodca ovládaním, zvýraznite ju tak, že na ňu kliknete.

  Vzhľad tlačidla

  Ak chcete vytvoriť ovládacie prvky bez pomoci sprievodcov, kliknutím na položku Použiť funkciu Sprievodca ovládaním tak, aby nebola vybratá.

  Vzhľad tlačidla

 2. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj pre typ ovládacieho prvku, ktorý chcete pridať.

  Pridanie aplikácie

  Ak chcete zistiť názov nástroja, umiestnite nad neho kurzor. Program Access zobrazí názov nástroja.

 3. V mriežke návrhu formulára alebo zostavy kliknite na miesto, kde chcete umiestniť ľavý horný ľavý roh ovládacieho prvku. Ak chcete vytvoriť ovládací prvok s predvolenou veľkosťou, kliknite raz. Ak chcete vytvoriť ovládací prvok s inou veľkosťou, kliknite na nástroj a potom myšou posúvajte rozmery v mriežke návrhu formulára tak, aby sa vytvoril ovládací prvok s požadovanou veľkosťou.

 4. Ak ste vybrali možnosť Použiť funkciu Sprievodca ovládaním a k umiestňovanému ovládaciemu prvku je priradený sprievodca, tento sprievodca sa spustí a bude vás sprevádzať nastavením ovládacieho prvku.

 5. Ak sa vám ovládací prvok nepodarilo správne umiestniť na prvý pokus, môžete ho presunúť týmto spôsobom:

  1. Vyberte ovládací prvok tak, že naň kliknete.

  2. Umiestnite ukazovateľ na ovládací prvok, kým sa nezmení na premiestnenie ukazovateľa Premiestnenie ukazovateľa .

  3. Kliknite na ovládací prvok a myšou ho presuňte na požadované miesto.

Ak používate sprievodcu ovládacím prvkom, sprievodca môže obsahovať kroky, ktoré vám pomáhajú naviazať ovládací prvok na určité pole. Ak sprievodca nepriradí ovládací prvok k poľu a ide o ovládací prvok typu, ktorý môže zobrazovať údaje (ako napríklad textové alebo pole so zoznamom), tieto údaje sa budú zobrazovať až po zadaní názvu poľa alebo výrazu do vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku. Na naviazanie ovládacieho prvku na pole použite nasledovný postup.

 1. Kliknutím na ovládací prvok a stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností ovládacieho prvku.

 2. Na karte Údaje hárka vlastností kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku a vyberte pole, ktoré chcete zobraziť v ovládacom prvku. Do poľa Zdroj ovládacieho prvku môžete tiež zadať výraz.

  Ďalšie informácie o výrazoch nájdete v článku Vytvorenie výrazu.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o table Zoznam polí

Nasledovný zoznam obsahuje tipy na prácu s tablou Zoznam polí, ktoré môžu byť užitočné pri pridávaní polí do formulára alebo zostavy. Ak chcete zobraziť tablu Zoznam polí, otvorte formulár alebo zostavu v zobrazení rozloženia alebo v návrhovom zobrazení a stlačte klávesy ALT+F8.

 • Ak je vlastnosť formulára alebo zostavy Zdroj záznamov prázdna a myšou presuniete pole z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy, program Access vlastnosť Zdroj záznamov automaticky vyplní.

 • Ak je vlastnosťou formulára alebo zostavy Zdroj záznamov príkaz SELECT alebo názov tabuľky, je možné tablu Zoznam polí prepnúť do dvoch nasledovných stavov:

  • Všetky polia databázy    Zobrazuje sekcie Polia dostupné pre toto zobrazenie, Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách (ak takéto tabuľky existujú) a Polia dostupné v iných tabuľkách (ak takéto tabuľky existujú).

  • Len polia zdroja záznamov    Zobrazuje len časť Polia dostupné pre toto zobrazenie.

   Ak sa chcete prepínať medzi týmito režimami, kliknite v spodnej časti tably Zoznam polí na položku Zobraziť len polia v aktuálnom zdroji záznamov, alebo na položku Zobraziť všetky tabuľky.

   Poznámka: Ak sa vlastnosť Zdroj záznamov formulára alebo zostavy nastavila do uloženého dotazu, na table Zoznam polí sa zobrazí len sekcia Polia dostupné pre toto zobrazenie (možnosť Zobraziť všetky tabuľky sa v spodnej časti tably Zoznam polí nenachádza). Ak chcete upraviť zdroj záznamov, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné pole a kliknite na položku Upraviť zdroj záznamu.

 • Ak je vlastnosť Zdroj záznamov formulára alebo zostavy nastavená na tabuľku a vy potom myšou presuniete pole zo sekcie Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy, program Access zmení vlastnosť formulára alebo zostavy Zdroj záznamov na príkaz SELECT, ktorý zahŕňa pridávané pole. Ak program Access nevie určiť, ako vytvoriť vzťah medzi tabuľkami, zobrazí sa dialógové okno Výber vzťahu, v ktorom je možné vybrať príslušný vzťah.

 • Ak myšou presuniete pole zo sekcie Polia dostupné v iných tabuľkách tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy, v programe Access sa zobrazí dialógové okno Určenie vzťahu. Toto dialógové okno je nutné použiť na zadanie vzťahu medzi tabuľkou a zdrojom záznamov formulára alebo zostavy. Ak neviete, ktoré polia máte zadať do tohto dialógového okna, môžete kliknúť na tlačidlo Zrušiť a skontrolovať príslušné vzťahy.

  Ďalšie informácie o vzťahoch nájdete v téme Sprievodca vzťahmi tabuliek alebo Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

  Môže sa stať, že pole v sekcii Polia dostupné v iných tabuľkách tably Zoznam polí nepriamo súvisí so zdrojom záznamu formulára alebo zostavy prostredníctvom jednej z tabuliek v sekcii Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách. Ak je to tak, potom presunutie poľa myšou z jednej zo súvisiacich tabuliek do formulára alebo zostavy môže spôsobiť presunutie niektorých tabuliek zo sekcie Polia dostupné v iných tabuľkách do sekcie Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách.

 • Ak je zdroj záznamov formulára alebo zostavy príkazom SELECT alebo uloženým dotazom, zdroj záznamov je možné zobraziť a upravovať v zostavovači dotazov tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na ľubovoľné pole tably Zoznam polí a potom kliknete na položku Upraviť zdroj záznamu. Ak je zdrojom záznamu tabuľka, tento príkaz vyvolá na tabuľku zostavovač dotazov. Program Access zobrazí okno s otázkou, či sa má vytvoriť dotaz založený na tabuľke. Ak chcete zmeniť zdroj záznamov na dotaz, kliknite na tlačidlo Áno. Ak chcete zdroj záznamov ponechať nezmenený, kliknite na tlačidlo Nie.

 • Tabuľku môžete otvoriť v údajovom zobrazení tak, že kliknete na položku Upraviť tabuľku vedľa názvu tabuľky, alebo kliknete pravým tlačidlom myši na tablu Zoznam polí a kliknete na položku Otvoriť tabuľku v údajovom zobrazení.

 • Tablu Zoznam polí je možné použiť na pridanie vyhľadávacie pole do tabuľky nasledovným spôsobom:

  1. Kliknite na položku Upraviť tabuľku vedľa tabuľky, do ktorej sa má pridať vyhľadávacie pole.

   Tabuľka sa zobrazí v údajovom zobrazení.

  2. Myšou presuňte pole z tably Zoznam polí do údajového hárka.

  3. Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním. Postupujte podľa pokynov v tomto sprievodcovi. Na poslednej strane kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 • Môžete zrušiť Ukotvenie tably Zoznam polí z pravej strany v pracovnom priestore programu Access presunutím ukazovateľa myši na záhlavie okna tably Zoznam polí, kým sa nezmení na premiestnenie ukazovateľa Premiestnenie ukazovateľa , a potom presunutím tably Zoznam polí na ľavej strane. V zozname môžete umiestniť kdekoľvek na pracovnej ploche, alebo ho môžete ukotviť na ľavej strane na pracovnej ploche presunutím úplne naľavo.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×