Pridanie poľa do formulára alebo zostavy

Pomocou tably Zoznam polí môžete do formulára alebo zostavy rýchlo pridať pole. Microsoft Access po dvojitom kliknutí na pole v table Zoznam polí (alebo po jeho presunutí zo zoznamu do formulára alebo zostavy) automaticky vytvorí príslušné ovládacie prvky na zobrazenie poľa (napríklad textové pole alebo začiarkavacie políčko) a naviaže ho na dané pole.

Ak ešte nemáte existujúci formulár alebo zostavu, do ktorých by ste pridali pole, pozrite si tému Úvodné informácie o zostavách alebo Úvod do formulárov.

Čo vás zaujíma?

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy pomocou tably Zoznam polí

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy bez pomoci tably Zoznam polí

Ďalšie informácie o table Zoznam polí

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy pomocou tably Zoznam polí

 1. Otvorte zostavu v zobrazení rozloženia alebo v návrhovom zobrazení.

  Ak sa tabla Zoznam polí nezobrazuje, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na karte Návrh kliknite v časti Nástroje na položku Pridať existujúce polia. Ak používate Access 2007, na karte Formát kliknite v časti Ovládacie prvky na položku Pridať existujúce polia.
   ALEBO

  • Stlačte kombináciu klávesov ALT + F8.

 2. V table Zoznam polí vyhľadajte tabuľku obsahujúcu pole, ktoré chcete pridať. Ak chcete zobraziť alebo skryť zoznam polí v každej tabuľke, kliknite na znamienko plus (+) alebo mínus (-) vedľa názvu tabuľky.

  Poznámka: Ak databáza neobsahuje žiadne tabuľky, tabla Zoznam polí zostane prázdna.

 3. Keď nájdete pole, ktoré chcete pridať, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov, aby ste ho pridali do formulára alebo zostavy:

  • Dvakrát kliknite na pole.

  • Presuňte pole z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy.

  • Stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na viacero polí, potom ich všetky naraz presuňte do formulára alebo zostavy.

   Poznámka: Túto techniku je možné použiť iba na polia v časti Polia dostupné v tomto zobrazení v table Zoznam polí.

  • Rozsah polí z tably Zoznam polí pridáte do formulára alebo zostavy takto:

  • Kliknite na prvé pole v rozsahu.

  • Stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na posledné pole v rozsahu.

   Access vyberie polia, na ktoré ste klikli, spolu so všetkými poliami medzi nimi.

  • Presuňte všetky vybraté polia do formulára alebo zostavy.

   Poznámka: Túto techniku je možné použiť iba na polia v časti Polia dostupné v tomto zobrazení v table Zoznam polí.

 4. Access vytvorí príslušné ovládacie prvky na zobrazenie každého poľa a naviaže ich na jednotlivé polia. Access okrem toho vytvorí aj pripojené označenie ovládacieho prvku. Označenie môžete upraviť tak, že naň kliknete raz a potom naň kliknete znova a umiestnite kurzor do označenia. Potom ho môžete upraviť rovnakým spôsobom, ako upravujete text v dokumente.

 5. Ak chcete pole zobraziť v inom type ovládacieho prvku ako v tom, ktorý Access automaticky vytvorí, môžete ovládací prvok zmeniť na iný typ. Môžete ho však zmeniť iba na typ, ktorý je vhodný pre dané pole. Napríklad rozbaľovacie pole môžete zmeniť na textové pole alebo zoznam, no nie je možné zmeniť ho na tlačidlo príkazu.

  Zmena jedného typu ovládacieho prvku na druhý

  1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a otvorte ich v návrhovom zobrazení. Potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť, potom kliknite na položku Zmeniť na.

   Ak ponuka Zmeniť na nie je k dispozícii, neexistujú žiadne ďalšie typy ovládacích prvkov, ktoré sú vhodné pre toto pole. V opačnom prípade Access zobrazí zoznam typov ovládacích prvkov.

  3. Typ ovládacieho prvku zmeňte kliknutím na niektorý z dostupných typov ovládacích prvkov.

   Ovládací prvok je naviazaný na pole, ale môže byť potrebné nastavenie niektorých vlastností na nový typ ovládacieho prvku, aby fungoval podľa vášho želania. Ak chcete zobraziť hárok ovládacieho prvku, kliknutím vyberte ovládací prvok, potom stlačte tlačidlo F4.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa do formulára alebo zostavy bez pomoci tably Zoznam polí

Používanie tably Zoznam polí je všeobecne najjednoduchším spôsobom vytvárania ovládacích prvkov a ich pripájania k poliam. Môžete však pridať aj pole vytvorením ovládacieho prvku a jeho následným naviazaním na pole. Urobte tak podľa nasledujúceho postupu:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia alebo Návrhové zobrazenie.

  Sprievodcovia ovládacími prvkami    Na pomoc pri vytváraní tlačidiel príkazu, rozbaľovacích zoznamov, podformulárov, rozbaľovacích polí a skupín možností môžete použiť sprievodcov ovládacími prvkami. Sprievodca ovládacími prvkami vám položí niekoľko otázok o tom, ako chcete, aby ovládací prvok vyzeral a fungoval, potom vytvorí ovládací prvok a na základe vašich odpovedí nastaví jeho vlastnosti. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na šípku nadol vedľa Galérie ovládacích prvkov. Ak nie je zvýraznená položka Použiť sprievodcov ovládacími prvkami, kliknutím ju zvýraznite.

  Bublina 4

  Ak chcete radšej vytvárať ovládacie prvky bez pomoci sprievodcov, kliknite na položku Použiť sprievodcov ovládacími prvkami, aby sa jej výber zrušil.

  Obrázok tlačidla

 2. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj pre typ ovládacieho prvku, ktorý chcete pridať.

  Ak chcete zistiť názov nástroja, umiestnite naň ukazovateľ. Access zobrazí názov nástroja.

 3. V mriežke návrhu formulára alebo zostavy kliknite na miesto, kam sa má umiestniť ľavý horný roh ovládacieho prvku. Ak chcete vytvoriť ovládací prvok predvolenej veľkosti, kliknite raz alebo kliknite na nástroj a potom presúvaním v mriežke návrhu formulára vytvorte ovládací prvok požadovanej veľkosti.

 4. Ak ste vybrali položku Použiť sprievodcov ovládacími prvkami a ovládací prvok, ktorý umiestňujete, má k sebe priradeného sprievodcu ovládacími prvkami, sprievodca sa spustí a prevedie vás nastaveniami ovládacieho prvku.

 5. Ak na prvý pokus neumiestnite ovládací prvok na vhodné miesto, môžete ho premiestniť takto:

  1. Kliknutím vyberte ovládací prvok. Ak je k ovládaciemu prvku priradené označenie, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknutím vyberte aj označenie.

  2. Umiestnite ukazovateľ na ovládací prvok, kým sa nezmení na ukazovateľ premiestnenia Premiestnenie ukazovateľa .

  3. Kliknite a presuňte ovládací prvok na požadované miesto.

Ak použijete sprievodcu ovládacieho prvku, sprievodca môže obsahovať kroky, ktoré vám pomôžu naviazať ovládací prvok na pole. Ak sprievodca ovládacieho prvku nenaviaže ovládací prvok na pole a ide o ovládací prvok, ktorý zobrazuje údaje (napr. textové pole alebo kontextové okno), vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku ovládacieho prvku musíte zadať názov poľa alebo výraz, inak nebude ovládací prvok zobrazovať žiadne údaje. Na naviazanie ovládacieho prvku na pole použite tento postup.

 1. Kliknutím na ovládací prvok a stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností ovládacieho prvku.

 2. Na karte Údaje v hárku vlastností kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku a vyberte pole, ktoré sa má zobrazovať v ovládacom prvku. Výraz môžete zadať aj do poľa Zdroj ovládacieho prvku.

  Ďalšie informácie o výrazoch nájdete v článku Vytvorenie výrazu.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o table Zoznam polí

Nasledujúci zoznam obsahuje tipy na prácu s tablou Zoznam polí, ktoré môžu byť pre vás užitočné pri pridávaní polí do formulárov alebo zostáv. Ak chcete zobraziť tablu Zoznam polí, otvorte formulár alebo zostavu v zobrazení rozloženia alebo v návrhovom zobrazení, potom stlačte kombináciu klávesov ALT + F8.

 • Ak je vlastnosť Zdroj záznamov formulára alebo zostavy prázdna a z tably Zoznam polí presuniete pole do formulára alebo zostavy, Access za vás automaticky vyplní vlastnosť Zdroj záznamu formulára alebo zostavy.

 • Ak je vlastnosť Zdroj záznamov formulára alebo zostavy nastavená na príkaz SELECT alebo názov tabuľky, môžete tablu Zoznam polí prepínať medzi týmito dvomi stavmi:

  • Všetky databázové polia    Zobrazí sa časť Polia dostupné v tomto zobrazení, časť Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách (ak takéto tabuľky existujú) a časť Polia k dispozícii v iných tabuľkách (ak takéto tabuľky existujú).

  • Zaznamenávať iba zdrojové polia    Zobrazuje sa iba časť Polia dostupné v tomto zobrazení.

   Ak chcete prepnúť medzi týmito dvoma režimami, kliknite na položku Zobraziť len polia v aktuálnom zdroji záznamov alebo Zobraziť všetky tabuľky v dolnej časti tably Zoznam polí.

   Poznámka: Ak ste nastavili vlastnosť Zdroj záznamov formulára alebo zostavy na uložený dotaz, tabla Zoznam polí zobrazuje len časť Polia dostupné v tomto zobrazení (nezobrazuje sa možnosť Zobraziť všetky tabuľky v dolnej časti tably Zoznam polí). Ak chcete upraviť zdroj záznamov, kliknite pravým tlačidlom myši na niektoré z polí, potom kliknite na položku Upraviť zdroj záznamov.

 • Ak ste nastavili vlastnosť Zdroj záznamov formulára alebo zostavy na tabuľku, potom presuňte pole z časti Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách tably Zoznam polí formulára alebo zostavy a Access zmení Zdroj záznamov formulára alebo zostavy na príkaz SELECT, ktorý obsahuje pridávané pole. Ak Access nedokáže určiť, ako vytvoriť vzťah medzi tabuľkami, zobrazí sa dialógové okno Vyberte vzťah, aby ste mohli vybrať príslušný vzťah.

 • Ak presuniete pole z časti Polia dostupné v iných tabuľkách tably Zoznam polí formulára alebo zostavy, Access zobrazí dialógové okno Zadajte vzťah. Toto dialógové okno musíte použiť na určenie vzťahu medzi inou tabuľkou a zdrojom záznamov formulára alebo zostavy. Ak si nie ste istí, ktoré polia zadať do tohto dialógového okna, môžete kliknúť na položku Zrušiť a preskúmať vzťahy tabuliek.

  Ďalšie informácie o vytváraní vzťahov nájdete v Sprievodcovi vzťahmi tabuliek alebo v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

  Je možné, že pole v časti Polia dostupné v iných tabuľkách tably Zoznam polí nepriamo súvisí so zdrojom záznamu formulára alebo zostavy prostredníctvom niektorej z tabuliek v časti Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách. Ak je to tak, presunutie poľa z jednej zo súvisiacich tabuliek do formulára alebo zostavy môže spôsobiť presunutie jednej alebo viacerých tabuliek z časti Polia dostupné v iných tabuľkách do časti Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách.

 • Ak je zdrojom záznamov formulára alebo zostavy príkaz SELECT alebo uložený dotaz, zobraziť alebo upraviť zdroj záznamov v Zostavovači dotazov kliknutím pravým tlačidlom myši na každé pole v table Zoznam polí table a následným kliknutím na položku Úprava zdroja záznamov. Ak je zdrojom záznamov tabuľka, tento príkaz vyvolá Zostavovač dotazov tabuľky. Access zobrazí otázku, či chcete vytvoriť dotaz založený na tabuľke. Ak chcete vytvoriť dotaz, kliknite na položku Áno, ak nechcete meniť zdroj záznamov, kliknite na položku Nie.

 • Kliknutím na položku Upraviť tabuľku vedľa názvu tabuľky môžete otvoriť tabuľku v režime údajového zobrazenia, prípadne tak môžete urobiť kliknutím pravým tlačidlom myši na názov tabuľky v table Zoznam polí a následným kliknutím na položku Otvoriť tabuľku v údajovom zobrazení.

 • Nasledujúcim spôsobom môžete pomocou tably Zoznam polí pridať vyhľadávacie pole do tabuľky:

  1. Kliknite na položku Upraviť tabuľku vedľa tabuľky, do ktorej chcete pridať vyhľadávacie pole.

   Tabuľka sa zobrazí v údajovom zobrazení.

  2. Presuňte pole z tably Zoznam polí do údajového hárka.

  3. Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Na poslednej strane kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 • V pravej časti pracovného priestoru Accessu môžete odpojiť tablu Zoznam polí tak, že presuniete ukazovateľ myši na záhlavie tably Zoznam polí, kým sa nezmení na ukazovateľ premiestnenia Premiestnenie ukazovateľa a potom presuniete tablu Zoznam polí naľavo. Zoznam môžete umiestniť kdekoľvek v pracovnom priestore alebo ho môžete ukotviť do ľavej časti pracovného priestoru tak, že ho presuniete úplne naľavo.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×