Pridanie, odstránenie alebo zmena časových pásiem

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Kedykoľvek môžete zmeniť časové pásmo v programe Outlook tak, aby zodpovedal aktuálne geografické umiestnenie. Zmena časového pásma v programe Outlook je rovnaká ako zmeny v okne Ovládací Panel systému Windows a zmena sa prejaví v zobrazení času vo všetkých ostatných založeného na Windowse programoch Microsoft.

Zmena časového pásma

Keď v programe Outlook 2010 zmeníte nastavenie časového pásma, všetky zobrazenia kalendára sa aktualizujú tak, aby sa v nich zobrazovalo nové časové pásmo. Toto nové časové pásmo sa premietne do všetkých položiek kalendára.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Na karte Kalendár v časti časové pásma, zadajte názov pre aktuálne časové pásmo v poli menovky.

 4. V zozname Časové pásmo kliknite na časové pásmo, ktoré chcete použiť.

  Poznámky: 

  • Keď upravíte časové pásmo a nastavenie letného času v programe Outlook, upraví sa aj nastavenie hodín v systéme Windows.

  • Keď nastavíte program Outlook na časové pásmo s letným časom, hodiny sa predvolene nastavia na letný čas. Úpravu môžete vypnúť, aj keď sa to neodporúča.

  • Pre niektoré časové pásma nie je k dispozícii možnosť letného času. Keď je program Outlook nastavený na časové pásmo bez letného času, akým je napríklad Arizona v USA, prechod na letný čas nemožno vypnúť.

Na začiatok stránky

Pridanie druhého časového pásma

V kalendári je možné zobraziť dve samostatné časové pásma. Týmito dvoma časovými pásmami môžu byť napríklad miestne časové pásmo a časové pásmo vzdialeného mesta, do ktorého často cestujete. Druhé časové pásmo slúži len na zobrazenie druhého časového panela v zobrazení Kalendára a nemá žiadny vplyv na spôsob ukladania alebo zobrazovania položiek Kalendára.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Na karte Kalendár začiarknite v časti Časové pásma začiarkavacie políčko Zobraziť druhé časové pásmo.

 4. Do poľa Označenie zadajte názov pre ďalšie časové pásmo.

 5. V zozname Časové pásmo kliknite na časové pásmo, ktoré chcete pridať.

 6. Ak chcete, aby sa hodiny počítača automaticky nastavovali na letný čas, začiarknite políčko Automaticky prechádzať na letný čas a späť. Táto možnosť je dostupná iba v časových pásmach, v ktorých sa používa letný čas.

Na začiatok stránky

Prepínanie časových pásiem

Ak máte v priečinku Kalendár zobrazené dve časové pásma, môžete ich podľa potreby prepínať.

 1. V časti Kalendár kliknite pravým tlačidlom myši na časový panel a potom kliknite na položku Zmeniť časové pásmo.

 2. V časti Časové pásma kliknite na položku Zameniť časové pásma.

Na začiatok stránky

Odstránenie časového pásma

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Na karte kalendára kliknite v časti časové pásma, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť druhé časové pásmo.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o časových pásmach v programe Outlook

Počiatočné a koncové časy položiek v kalendári programu Outlook sú uložené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time), čo je medzinárodný časový štandard podobný greenwichskému času (GMT).

Ak sa nachádzate v jednom časovom pásme a odosielate žiadosť o schôdzu účastníkovi v inom časovom pásme, položka schôdze sa v kalendároch jednotlivých osôb zobrazí v príslušnom miestnom čase, ale uloží sa v rovnakom čase UTC.

Ak sa organizátor schôdze nachádza napríklad v tichomorskom časovom pásme a odošle žiadosť o schôdzu začínajúcu sa o 14:00 tichomorskému času účastníkovi v horskom časovom pásme, tomuto uchádzačovi sa ako čas začatia schôdze zobrazí čas 15:00. V oboch prípadoch sa schôdza uloží na príslušných serveroch s rovnakým časom začatia UTC 22:00 hod.

Ak sa zobrazujú dve časové pásma, ako referenčné sa používa časové pásmo organizátora schôdze. Ak organizujete schôdzu a prezeráte informácie o voľnom čase účastníkov z iných časových pásiem, ich informácie sa upravia tak, aby sa zobrazili správne pre vaše časové pásmo. Druhé časové pásmo sa zobrazuje len pri zobrazení kalendára v zobrazení dňa alebo týždňa.

Na začiatok stránky

Časové pásma v programe Outlook

V programe Outlook môžete pridať a zobraziť ďalšie časové pásmo, čo môže byť užitočné pri plánovaní schôdzí alebo konferenčných hovorov s ľuďmi, ktorí pracujú v iných časových pásmach. Ak pridáte druhé časové pásmo, aktuálny čas v primárnom časovom pásme sa zvýrazní farebným prechodom, aby ho bolo možné jednoduchšie rozpoznať.

Dve časové zóny

Ak sa zobrazujú dve časové pásma, organizátor schôdze časové pásmo sa používa ako referenčný bod. Ak organizujete schôdzu a zobrazte voľnom čase pre pozvaných ľudí z iných časových pásmach, ich zaneprázdnenosti sa upravia tak, aby sa zobrazili správne pre vaše časové pásmo. Druhé časové pásmo sa zobrazuje len pri zobrazení kalendára v zobrazení dňa alebo týždňa.

Ak sa nachádzate v jednom časovom pásme a odosielate žiadosť o schôdzu účastníkovi v inom časovom pásme, položka schôdze sa v kalendároch jednotlivých osôb zobrazí v príslušnom miestnom čase, ale uloží sa v rovnakom absolútnom čase UTC.

Ak sa organizátor schôdze nachádza napríklad v stredoeurópskom časovom pásme a odošle žiadosť o schôdzu začínajúcu o 14:00 SEČ uchádzačovi v Helsinkách, tomuto uchádzačovi sa ako čas začatia schôdze zobrazí čas 15:00. V oboch prípadoch sa schôdza uloží na príslušných serveroch s rovnakým časom začatia UTC (13:00).

Poznámka: Bez ohľadu na časové pásmo, spracovanie plánovaných činností, položiek schôdzí a celodenných udalostí je rovnaké.

Na začiatok stránky

Zmena časového pásma

Pri zmene aktuálneho časového pásma sa všetky zobrazenia Kalendára aktualizujú tak, aby zobrazovali nové časové pásmo, a všetky položky Kalendára sa premiestnia tak, aby sa v nich zohľadnilo nové časové pásmo. Ak napríklad nastavíte namiesto stredoeurópskeho časového pásma na západoeurópske, čas všetkých plánovaných činností sa posunie o hodinu neskôr.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti kalendára.

 3. Kliknite na tlačidlo Časové pásmo.

 4. V časti aktuálne časové pásmo, do poľa Popis zadajte názov pre aktuálne časové pásmo.

 5. V zozname Časové pásmo kliknite na časové pásmo, ktoré chcete použiť.

 6. Ak chcete, aby sa počítač automaticky prispôsobil prechodu na letný čas, začiarknite políčko Upraviť pri prechode na letný čas.

  Táto možnosť je k dispozícii iba pre časové pásma, v ktorých sa používa prechod na letný čas.

Poznámka: 

 • Zmene časového pásma sa prispôsobujú aj celodenné podujatia. Jednodňové podujatia sa zobrazujú ako podujatia dlhšie než 24 hodín. Napríklad sviatok 4. júla v USA sa po zmene tichomorského času na horský čas zobrazí v časovom rozpätí 4. júla od 00:00 až 5. júla do 1:00.

 • Keď upravíte časové pásmo a nastavenie prechodu na letný čas v programe Outlook, toto nastavenie sa upravuje aj v systéme Microsoft Windows.

 • Pre niektoré časové pásma nie je k dispozícii možnosť prechodu na letný čas. Ak je v programe Outlook nastavené takéto časové pásmo (napríklad Arizona v USA), políčko Upraviť pri prechode na letný čas je nielen nezačiarknuté, ale aj neprístupné.

 • Ak je v programe Outlook nastavené časové pásmo s možnosťou prechodu na letný čas, políčko Upraviť pri prechode na letný čas je automaticky začiarknuté. Začiarknutie môžete zrušiť, ale odporúča sa ponechať políčko začiarknuté.

Na začiatok stránky

Pridanie druhého časového pásma

Program Outlook môže v priečinku Kalendár zobrazovať dve samostatné časové pásma. Týmito dvoma časovými pásmami môžu byť napríklad miestne časové pásmo a časové pásmo vzdialeného mesta, do ktorého často cestujete. To vám umožňuje zobrazovať položky Kalendára tak, aby zodpovedali časovému pásmu tohto mesta, keď sa v ňom zdržiavate. Ak chcete v kalendári programu Outlook zobraziť ďalšie časové pásmo, začiarknite políčko Zobraziť ďalšie časové pásmo v dialógovom okne Časové pásmo. Druhé časové pásmo slúži len na zobrazenie druhého časového panela v zobrazení Kalendára a nemá žiadny vplyv na spôsob ukladania a zobrazovania položiek Kalendára.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti kalendára.

 3. Kliknite na tlačidlo Časové pásmo.

 4. Začiarknite políčko Zobraziť ďalšie časové pásmo.

 5. Do poľa Označenie zadajte názov pre ďalšie časové pásmo.

 6. V zozname Časové pásmo kliknite na časové pásmo, ktoré chcete pridať.

 7. Ak chcete, aby sa počítač automaticky prispôsobil prechodu na letný čas a späť, začiarknite políčko Upraviť pri prechode na letný čas.

  Táto možnosť je k dispozícii iba pre časové pásma, v ktorých sa používa prechod na letný čas.

Tip: Do druhého časového pásma sa môžete z aktuálneho časového pásma rýchlo prepnúť kliknutím na tlačidlo Zameniť časové pásma. Táto zmena má vplyv na všetky zobrazenia času v programe Outlook, ako aj vo všetkých ostatných programoch systému Microsoft Windows.

Na začiatok stránky

Prepínanie časových pásiem

Ak máte v priečinku Kalendár zobrazené dve časové pásma, môžete ich podľa potreby prepnúť.

 1. V priečinku Kalendár kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto v hornej časti časového panela a potom kliknite na položku Zmeniť časové pásmo.

 2. Ak ste ešte nepridali druhé časové pásmo, začiarknite políčko Zobraziť ďalšie časové pásmo, v zozname Časové pásmo kliknite na časové pásmo, ktoré chcete zobraziť, a do poľa Označenie zadajte názov pre druhé časové pásmo.

 3. Kliknite na položku Zameniť časové pásma.

Poznámka: Táto zmena má vplyv na všetky zobrazenia času v programe Outlook, ako aj vo všetkých ostatných programoch systému Microsoft Windows.

Na začiatok stránky

Odstránenie časového pásma

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti kalendára.

 3. Kliknite na tlačidlo Časové pásmo.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ďalšie časové pásmo.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×