Pridanie názvu, označení údajov a legendy do grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Pridanie názvu, označení údajov a legendy do grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Excel pomocou klávesnice a čítačky obrazovky pri pridávaní názvu, menovky údajov a legendy do grafu. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Názvy, označenia údajov a legendy pomáhajú sprístupniť grafu, pretože poskytujú-vizuálne prvky, ktoré sú popísané v grafe.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie názvov do grafu

Celému grafu a jeho jednotlivým osiam môžete dať názov.

Poznámka: Grafy bez osi, napríklad koláčový alebo prstencový graf, nemôžu obsahovať názvy osí.

 1. Vyberte graf, s ktorým chcete pracovať.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Pridať prvok grafu, stlačte klávesy Alt+J, C, A.

 3. Vyberte, aký typ názvu chcete pridať:

  • Ak chcete pridať názov grafu, stlačte kláves N. Zameranie sa presunie na pole Názov grafu. Použite jeden z nasledovných postupov:

   • Ak chcete názov pridať nad graf, stlačte kláves N, zadajte názov a stlačte kláves Enter.

   • Ak chcete pridať centrovaný názov v režime prekrytia, stlačte kláves C, zadajte názov a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete pridať názvy osí, stlačte kláves A a vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

   • Ak chcete pridať názov hlavnej vodorovnej osi, stlačte kláves V. Zameranie sa presunie na pole Názov hlavnej vodorovnej osi. Zadajte názov a stlačte kláves Enter.

   • Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi, stlačte kláves Z. Zameranie sa presunie na pole Názov hlavnej zvislej osi. Zadajte názov a stlačte kláves Enter.

 4. Názov sa pridá do grafu. Ak chcete vrátiť zamerania na graf, stláčajte Enter, kým sa neozve: „Chart area, chart element, selected“ (Oblasť grafu, prvok grafu, vybraté).

Tipy: 

 • Ak chcete odstrániť názov grafu, vyberte graf a stlačte klávesy Alt+J, C, A, C, N.

 • Ak chcete odstrániť názov hlavnej horizontálnej osi, vyberte graf a stlačte klávesy Alt+J, C, A, A, H.

 • Ak chcete odstrániť názov hlavnej vertikálnej osi, vyberte graf a stlačte klávesy Alt+J, C, A, A, V.

Pridanie označení bublín s údajmi do grafu

Označenia bublín s údajmi sprehľadňujú graf tým, že zobrazujú podrobnosti o rade údajov alebo o jednotlivých údajových bodoch.

 1. Vyberte graf, s ktorým chcete pracovať.

 2. Ak chcete vybrať tlačidlo Pridať prvok grafu, stlačte klávesy Alt+J, C, A.

 3. Ak chcete do grafu pridať označenie možnosti Bublina s údajmi, stlačte klávesy D, U.

Tip: Ak chcete odstrániť označenie údajov, vyberte graf a stlačte klávesy Alt+J, C, A, D, N.

Pridanie legendy do grafu

Legendy vám pomôžu rýchlo pochopiť vzťahy medzi údajmi v grafe. Keď napríklad v hárku s mesačným rozpočtom vytvoríte pruhový graf, v ktorom sa porovnávajú predpokladané a skutočné náklady v jednotlivých kategóriách výdavkov, legenda vám pomôže rýchlo identifikovať dva rôzne stĺpce a zistiť, v ktorých kategóriách sa vyskytujú najväčšie rozdiely.

 1. Vyberte graf, s ktorým chcete pracovať.

 2. Ak chcete vybrať tlačidlo Pridať prvok grafu, stlačte klávesy Alt+J, C, A.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Legenda, stlačte kláves L.

 4. Ak chcete vybrať, kam sa má pridať legenda, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Možnosť Vpravo vyberiete stlačením klávesu R.

  • Možnosť Hore vyberiete stlačením klávesu T.

  • Možnosť Vľavo vyberiete stlačením klávesu L.

  • Možnosť Dole vyberiete stlačením klávesu B.

Tip: Ak chcete odstrániť legendu, vyberte graf a stlačte klávesy Alt+J, C, A, L, N.

Pozrite tiež

Vytvorenie a výber grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Použite Excel pre Mac s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, ak chcete pridať názov, menovky údajov a legendu do grafu. Názvy, označenia údajov a legendy pomáhajú sprístupniť grafu, pretože poskytujú-vizuálne prvky, ktoré sú popísané v grafe.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie názvov do grafu

 1. Vyberte graf, s ktorým chcete pracovať.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi, napríklad „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve „Chart Design, tab“ (Návrh grafu, karta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add Chart Element, menu button“ (Pridať prvok grafu, tlačidlo ponuky) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Chart Title, submenu“ (Názov grafu, vedľajšia ponuka) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete názov pridať nad graf, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Above Chart“ (Nad grafom) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

   Poznámka: Tento názov môže byť vybratý predvolene. Ak je vybratý, ozve sa „Check mark, Above Chart“ (Znak začiarknutia, nad grafom).

  • Ak chcete pridať centrovaný nadpis v režime prekrytia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Centered Overlay“ (Centrovaný v režime prekrytia) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete odstrániť názov grafu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „None“ (Žiadny) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Zameranie sa vráti na tlačidlo ponuky Pridať prvok grafu.

Pridanie označení bublín s údajmi do grafu

Označenia bublín s údajmi sprehľadňujú graf tým, že zobrazujú podrobnosti o rade údajov alebo o jednotlivých údajových bodoch.

 1. Vyberte graf, s ktorým chcete pracovať.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi, napríklad „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve „Chart Design, tab“ (Návrh grafu, karta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add Chart Element, menu button“ (Pridať prvok grafu, tlačidlo ponuky) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Data Labels, submenu“ (Označenia údajov, vedľajšia ponuka) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Data Callout, submenu“ (Bublina údajov, vedľajšia ponuka) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Tip: Ak chcete odstrániť označenie údajov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „None“ (Žiadne) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Zameranie sa vráti na tlačidlo ponuky Pridať prvok grafu.

Pridanie legendy do grafu

Legendy vám pomôžu rýchlo pochopiť vzťahy medzi údajmi v grafe. Keď napríklad v hárku s mesačným rozpočtom vytvoríte pruhový graf, v ktorom sa porovnávajú predpokladané a skutočné náklady v jednotlivých kategóriách výdavkov, legenda vám pomôže rýchlo identifikovať dva rôzne stĺpce a zistiť, v ktorých kategóriách sa vyskytujú najväčšie rozdiely.

 1. Vyberte graf, s ktorým chcete pracovať.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi, napríklad „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve „Chart Design, tab“ (Návrh grafu, karta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add Chart Element, menu button“ (Pridať prvok grafu, tlačidlo ponuky) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Legend, submenu“ (Legenda, vedľajšia ponuka) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak chcete vybrať umiestnenie legendy, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Right“ (Vpravo), „Top“ (Hore), „Left“ (Vľavo) alebo „Bottom“ (Dole) v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Tip: Ak chcete odstrániť legendu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „None“ (Žiadne) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Zameranie sa vráti na tlačidlo ponuky Pridať prvok grafu.

Pozrite tiež

Vytvorenie a výber grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×