Pridanie kontrolných čísel do darčekových poukazov alebo kupónov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Darčekové poukazy a propagačné kupóny môžu zohrať dôležitú úlohu v marketingovej stratégii pri získavaní nových alebo udržaní stálych zákazníkov vašej spoločnosti. Ako však zistiť, či naozaj napomáhajú rozvoju vášho podnikania? Ak chcete čo najlepšie využiť čas a financie venované marketingu, musíte sledovať jeho úspešnosť, aby ste tak mohli zistiť, ako sú jednotlivé stratégie účinné na určitých zákazníkov.

Jedným z najjednoduchších spôsobov sledovania úspešnosti marketingových ťahov, napríklad darčekových poukazov a kupónov, je pridanie kontrolného čísla alebo kódu do každého vydaného darčekového poukazu alebo kupónu. Po preplatení darčekových poukazov alebo kupónov môžete tieto kontrolné čísla použiť na zaznamenanie a zatriedenie reakcií zákazníkov.

Tento článok popisuje, ako môžete pridať kontrolné čísla do série darčekových poukazov alebo kupónov, ktoré vytvoríte v programe Microsoft Office Publisher.

Obsah tohto článku

Spôsoby sledovania

Vytvorenie zdroja údajov, ktorý obsahuje zoznam kontrolných čísel

Použitie programu Publisher na vytvorenie darčekových poukazov alebo kupónov

Použitie hromadnej korešpondencie na Pridanie kontrolných kódov do publikácie

Spôsoby sledovania

Pri pridávaní údajov, ktoré umožňujú sledovanie, do publikácií môžete použiť niekoľko rozličných prístupov. Môžete napríklad urobiť nasledovné:

 • Pridať jedinečné čísla do darčekových poukazov     Použitím jedinečného čísla pre každý poukaz môžete sledovať, kedy budú darčekové poukazy nahradené, kým a ktorým produktom alebo službou. Okrem toho, pridaním jedinečných kontrolných čísel zabezpečíte, že darčekové poukazy nebudú použité alebo preplatené dvakrát.

 • Pridať špecifické kódy do kupónov na sledovanie zákazníckej odozvy     Použitím rôznych kódov môžete odlíšiť marketingové správy, reklamy alebo rôzne spôsoby podpory predaja. Tieto kódy vám umožnia sledovať cesty, akými sa zákazníci dozvedeli o vašich ponukách. Dozviete sa viac o tom, koho priťahuje vaše podnikanie a čo vzbudzuje pozornosť zákazníkov a podľa toho budete môcť lepšie zacieliť budúce marketingové programy.

Darčeková poukážka zobrazenia čísla jedinečných kontrolných

Poznámka: Tento istý postup môžete použiť v prípade, ak potrebujete pridať poradové čísla na vstupenky alebo lístky do tomboly, faktúry či iné typy publikácií.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zdroja údajov so zoznamom jedinečných kontrolných čísel

Ak chcete použiť na vytvorenie série darčekových poukazov alebo kupónov s kontrolnými číslami hromadnú korešpondenciu, musíte vytvoriť zdroj údajov obsahujúci stĺpec so zoznamom kontrolných čísel. Ak plánujete do svojej publikácie pridať iba kontrolné čísla, vytvorte zdroj údajov s kontrolnými číslami. Ak plánujete použiť hromadnú korešpondenciu aj na vloženie ďalších informácií, napríklad mien alebo adries zákazníkov, do publikácií, pridajte stĺpec kontrolných čísel do zdroja údajov, ktorý obsahuje požadované mená a adresy.

Na vytvorenie zdroja údajov pre projekt hromadnej korešpondencie môžete použiť programy Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office Outlook alebo Microsoft Office Outlook s nástrojom Business Contact Manager. Ak chcete vytvoriť rozsiahly zoznam jedinečných poradových čísel, ktoré sa použijú ako kontrolné sledovacie čísla pre darčekové poukazy alebo kupóny, môžete použiť na rýchle vytvorenie tohto zoznamu program Excel.

Použitie programu Excel na vytvorenie zoznamu jedinečných kontrolných čísel

 1. V programe Microsoft Office Excel otvorte nový alebo jestvujúci pracovný hárok.

 2. Zadajte menovku do prvej bunky stĺpca, do ktorého chcete pridať kontrolné čísla, napríklad Kontrolné číslo, a potom stlačením klávesu ENTER prejdite o riadok nižšie.

 3. Do druhej bunky stĺpca zadajte číslo, ktoré bude prvým kontrolným číslom, napríklad 1000.

 4. Do bunky pod touto bunkou pridajte k číslu z hornej bunky číslo 1, napríklad číslo 1001.

  Takto nastavíte vzorku pre sériu čísel, ktoré vytvárate.

 5. Vyberte bunky, ktoré obsahujú počiatočné hodnoty.

 6. Presuňte výplne rukoväť Rukoväť výplne cez rozsah buniek, ktorý chcete vyplniť.

 7. Keď ste vytvorili potrebné množstvo kontrolných čísel, súbor uložte.

Pridanie špecifických preddefinovaných kontrolných kódov do zdroja údajov

Ak už ste vytvorili množinu špecifických kódov, ktoré chcete použiť na sledovanie a kategorizáciu zákazníckych odoziev, môžete tieto čísla zadať do stĺpca zdroja údajov, ktorý plánujete použiť v hromadnej korešpondencii.

 1. V programe Microsoft Office Excel otvorte nový alebo jestvujúci pracovný hárok programu Excel.

 2. Kliknite na prvú bunku v stĺpci, do ktorého chcete vložiť údaje.

 3. Zadajte menovku, napríklad Kontrolné čísla, a potom stlačením klávesu ENTER prejdite o riadok nižšie.

 4. Zadajte kontrolný kód a potom stlačením klávesu ENTER prejdite o riadok nižšie.

 5. Tento postup opakujte až dovtedy, kým nezadáte všetky požadované kontrolné kódy.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť viac kópií darčekových poukazov alebo kupónov, ktoré budú všetky zdieľať špecifický kontrolný kód, môžete do stĺpca zadať rovnaké číslo viackrát.

 6. Po vytvorení potrebného množstva kontrolných kódov súbor uložte.

Na začiatok stránky

Použitie programu Publisher na vytvorenie darčekového poukazu alebo kupónu

Pomocou programu Publisher môžete vytvoriť darčekový poukaz alebo kupón dvomi spôsobmi. Môžete:

Použitie preddefinovanej publikácie darčekového poukazu alebo kupónu

 1. Spustite program Publisher.

 2. V zozname Typy publikácií kliknite na položku Darčekové poukazy a potom kliknite na požadovaný návrh.

 3. Upravte publikáciu podľa potreby. Môžete napríklad zmeniť farebnú schému alebo schému písma.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

 5. Ak chcete nahradiť zástupný text a obrázky vlastnými údajmi, vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

  • Ak chcete nahradiť zástupný text, kliknite naň a napíšte nový.

   Vo väčšine prípadov sa text automaticky prispôsobí danému bloku textu. Ak chcete veľkosť textu upraviť sami, kliknite na požadovaný blok textu. V ponuke Formát ukážte na položku Prispôsobiť text a potom kliknite na príkaz Neprispôsobovať automaticky. Vyberte text a na paneli s nástrojmi vyberte novú veľkosť textu v zozname Veľkosť písma.

   Poznámka: Ak ste už vytvorili množinu informácií o zamestnaní, obchodné kontaktné informácie a logo automaticky nahradia časť zástupného textu. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie informácií o zamestnaní.

  • Ak chcete nahradiť zástupné obrázky (nie návrh publikácie) svojimi obrázkami, kliknite pravým tlačidlom na zástupný obrázok, kliknite na príkaz Zmeniť obrázok a potom vyberte zdroj nového obrázka.

   Ak sa po kliknutí pravým tlačidlom na obrázok nezobrazí možnosť Zmeniť obrázok, kliknite na obrázok ešte raz, kým sa okolo neho nezobrazia sivé krúžky. Potom naň kliknite pravým tlačidlom.

   Poznámka: Ďalšie informácie o zmene veľkosti, presúvaní a ďalších aspektoch práce s obrázkami nájdete v Pomocníkovi programu Publisher.

 6. Keď má darčekový poukaz požadovaný vzhľad, súbor uložte.

Vytvorenie publikácie z predlohy

Ak vytvárate darčekový poukaz alebo kupón z predlohy, môžete otvoriť úplne prázdnu publikáciu alebo prispôsobiť už existujúcu publikáciu. Typy publikácií malého formátu, napríklad vizitky, pohľadnice alebo nálepky, je možné prispôsobiť tak, aby sa dali použiť ako kupóny. Letáky alebo brožúry môžete upraviť na darčekové poukazy.

 1. Spustite program Publisher.

 2. V zozname Typy publikácií vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete otvoriť prázdnu publikáciu, kliknite na položku Veľkosti prázdnych strán a potom kliknite na požadovanú veľkosť.

  • Ak chcete prispôsobiť štýl špecifickej publikácie, kliknite na typ publikácie podľa vášho výberu a potom na požadovaný štýl.

  • V časti okna Prispôsobiť urobte všetky požadované zmeny

 3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

 4. Do publikácie pridajte text, obrázky a akékoľvek objekty podľa potreby.

  Podrobné informácie o práci s textom, obrázkami a objektmi nájdete v Pomocníkovi programu Publisher.

 5. Keď má publikácia požadovaný vzhľad, súbor uložte.

Na začiatok stránky

Použitie nástroja Hromadná pošta na pridanie kontrolných kódov do publikácie

Po úprave zoznamu kontrolných čísel v zdroji údajov a vytvorení publikácie ste pripravení na pripojenie zoznamu kontrolných čísel k publikácii a na vytvorenie série darčekových poukazov alebo kupónov, z ktorých každý bude obsahovať jedinečné kontrolné číslo.

Takýto špecifický projekt hromadnej korešpondencie sa skladá zo štyroch rozsiahlych krokov:

 1. Pripojte svoje darčekových poukazov alebo kupón k zdroju údajov.

 2. Vloženie údajového poľa do publikácie ako zástupný symbol pre sledovanie číslo informácie.

 3. Ukážka hromadnej korešpondencie na vylepšenie rozloženia

 4. Tlač zlúčenej publikácie na vytvorenie alebo vytlačiť dávku darčekových poukazov alebo kupónov obsahujúcich kontrolných čísel v zdroji údajov.

Pripojenie publikácie k zdroju údajov

 1. Uložte a zatvorte zdroj údajov, ktorý obsahujú zoznam kontrolných čísel.

 2. Otvorte publikáciu darčekového poukazu alebo kupónu v programe Publisher.

 3. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a kliknite na položku Hromadná korešpondencia.

 4. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytvoriť zoznam príjemcov kliknite na položku Použiť existujúci zoznam a potom kliknite na položku Ďalšie: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 5. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vyhľadajte zdroj údajov obsahujúci požadované kontrolné čísla a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka: V predvolenom nastavení program Publisher najskôr otvorí priečinok Zdroje údajov. Ak ste uložili zdroj údajov do priečinka iného, ako Zdroje údajov, vyhľadajte to umiestnenie, do ktorého ste zdroj údajov umiestnili.

 6. Ak je zdrojom údajov pracovný hárok programu Excel, vyberte požadovaný pracovný hárok zo zoznamu v dialógovom okne Výber tabuľky.

 7. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie môžete vybrať kontrolné kódy, ktoré chcete použiť pri zlučovaní. Začiarknite políčka tých záznamov, ktoré chcete použiť, a zrušte začiarknutie políčok záznamov, ktoré sa majú zo zoznamu vyradiť.

  Ak chcete používať iba určité položky zoznamu, je možné zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria. Po filtrovaní zoznamu môžete prostredníctvom začiarkavacích políčok zaradiť záznamy do zoznamu alebo ich z neho vylúčiť.

  Filtrovanie položiek v zozname

  1. Kliknite na šípku vedľa nadpisu stĺpca tej položky, podľa ktorej chcete filtrovať.

  2. Kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:

   • (Prázdne) zobrazia sa všetky záznamy, v ktorých je zodpovedajúce pole prázdne.

   • Položka (Nie prázdne) zobrazí všetky záznamy, v ktorých zodpovedajúce pole obsahuje údaje.

   • Kliknutím na položku (Rozšírené) sa otvorí dialógové okno Filter a zoradenie, prostredníctvom ktorého môžete filtrovať podľa viacerých kritérií. Dialógové okno Filter a zoradenie môžete otvoriť aj kliknutím na položku Filtrovať v časti Upraviť zoznam príjemcov v dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie.

    Tip: Ak zdroj údajov obsahuje záznamy, ktoré zdieľajú rovnaké informácie, a v stĺpci je desať alebo menej jedinečných hodnôt, môžete filtrovať podľa špecifických údajov. Ak je napríklad v zdroji viac záznamov, ktoré opisujú Austráliu ako krajinu alebo oblasť, môžete filtrovať slovo Austrália.

    Dialógové okno Príjemcovia hromadnej korešpondencie zobrazuje len určené záznamy. Ak chcete znova zobraziť všetky záznamy, kliknite na položku (Všetko).

  Zoradenie položiek v zozname

  1. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie kliknite na nadpis stĺpca tej položky, podľa ktorej chcete zoraďovať.

  2. Ak chcete rýchlo vybrať alebo vymazať všetky položky, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka pri nadpise stĺpca.

  3. Ak chcete zoraďovať podľa viacerých kritérií, v dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie v časti Upraviť zoznam príjemcov kliknite na príkaz Zoradiť. V dialógovom okne Filter a zoradenie vyberte požadované kritériá zoraďovania.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. V spodnej časti tably Hromadná korešpondencia kliknite na možnosť Ďalší: Vytvorenie zlúčených publikácií.

Vloženie údajového poľa do publikácie

Po pripojení publikácie k požadovanému zdroju údajov môžete vložiť údajové pole do publikácie na miesto, na ktorom sa má kontrolné číslo zobraziť.

 1. V publikácii hromadnej korešpondencie kliknite na miesto, kam chcete vložiť údajové pole určené na kontrolné číslo. Ak nie je vytvorený blok textu pre umiestnenie údajového poľa, vytvorte ho.

 2. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v zozname v časti Príprava publikácie, vyhľadajte názov poľa, ktorý zodpovedá záhlavia stĺpca zoznamu kontrolných čísel v zdroji údajov. Napríklad, ak ste použili Sledovanie Number ako záhlavie stĺpca zoznamu kontrolných čísel v tabuľkovom hárku, vyhľadajte Číslo sledovania. Presuňte pole kontrolného čísla do bloku textu, ktorý ste vytvorili pre ňu.

 3. Ak chcete vložiť údajové polia pre ďalšie informácie, napríklad mená alebo adresy zákazníkov, zo zdroja údajov, presuňte názvy týchto polí do publikácie.

 4. Ak chcete zmeniť vzhľad zlúčených údajov pomocou formátovania údajového poľa, kliknite v ponuke Formát na položku Písmo a potom vyberte požadovanú možnosť.

 5. Po vložení všetkých údajových polí publikáciu uložte.

Zobrazenie ukážky zlúčených údajov

Pred dokončením zlúčenia zobrazte ukážku výsledku zlúčenia a overte, či sa kontrolné čísla zobrazujú v publikácii tak, ako potrebujete. Zlúčené údaje môžete zobraziť dvoma spôsobmi: počas upravovania rozloženia zobrazte ukážku rozloženia jednotlivých kupónov alebo darčekových poukážok, alebo pred vytlačením publikácie zobrazte ukážku usporiadania kupónov alebo darčekových poukazov v tlačovej zostave.

Ukážka rozloženia kupónu alebo darčekovej poukážky

Údajové polia vyplnia informácie z prvého záznamu zdroja údajov. Ak chcete zobraziť ukážku informácií z ďalších záznamov zdroja údajov, môžete použiť navigačné tlačidlá.

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku navigačné tlačidlá Tlačidlá dopredu Tlačidlo Späť na zobrazenie vzhľadu ďalšie záznamy zo zdroja údajov v publikácii.

  V tomto zobrazení nemôžete upravovať položky zdroja údajov, ale údaje môžete formátovať, presúvať alebo odstraňovať formátovaním, presúvaním alebo odstraňovaním údajových polí.

 2. Ak sa kontrolné čísla nezobrazia celé, upravte formátovanie a rozloženie publikácie. Môžete napríklad zväčšiť blok textu, ktorý obsahuje údajové pole pre kontrolné čísla alebo môžete zmenšiť veľkosť údajového poľa.

 3. Ak ste spokojní s ukážkami, kliknite v spodnej časti pracovnej tably na položku Ďalší: Vytvorenie zlúčených publikácií.

Zobrazenie ukážky tlačeného hárka

Pred vytlačením zlúčenej publikácie môžete urobiť záverečnú kontrolu publikácie zobrazením ukážky zlúčených údajov.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie tlače.

 2. V dialógovom okne Tlač - nastavenie kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie a potom kliknite na tlačidloOK.

 3. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytváranie zlúčených publikácií kliknite na možnosť Ukážka pred tlačou, ak sa chcete presvedčiť, či sú informácie na hárku darčekových poukazov alebo kupónov zarovnané správne.

 4. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zavrite okno ukážky pred tlačou.

Tlač zlúčenej publikácie

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytváranie zlúčených publikácií kliknite na možnosť Tlačiť.

 2. V dialógovom okne Tlač kliknite na požadované možnosti tlače a potom na tlačidlo OK.

 3. Ak chcete publikáciu uložiť, kliknite v ponuke Súbor na položku Uložiť.

  Poznámka: Zapamätajte si, že to, čo ste uložili, nie je séria kupónov alebo darčekových poukazov, ktoré ste vytlačili. Ukladáte publikáciu s prepojeniami na zdroj údajov a zástupné polia. Uložením publikácie môžete v prípade potreby pohotovo vytvoriť ďalšiu sériu kupónov alebo darčekových poukazov. Publikácia uchováva odkaz na zdroj údajov, ktorý ste k nej pripojili, a tak môžete prejsť rovno do zobrazenia ukážky.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×