Pridanie kontaktu

Existuje niekoľko spôsobov, ako udržiavať zoznam kontaktov v aktuálnom stave. Tento článok vám pomôže v lepšej organizácii kontaktov, aby ste mohli jednoduchšie vyhľadať ľudí, s ktorými chcete udržiavať vzťahy.

Čo chcete robiť?

Vyhľadanie osoby

Výber viacerých kontaktov

Pridanie kontaktov mimo vašej spoločnosti do zoznamu kontaktov

Usporiadanie kontaktov

Pripojenie alebo zrušenie pripojenia často používaných kontaktov do hornej časti skupiny

Vytvorenie skupiny

Triedenie a zobrazenie kontaktov

Triedenie kontaktov v zozname kontaktov

Zmena vzhľadu zoznamu kontaktov

Zmena spôsobu zobrazenia kontaktov v programe Lync

Zobrazenie kontaktov podľa vzťahu na ochranu osobných údajov (v starších verziách známa ako možnosť úrovne prístupu)

Premiestnenie, kopírovanie a odstránenie kontaktov

Zobrazenie karty kontaktu

Označenie kontaktu

Vyhľadanie osoby

Panel hľadania sa nachádza v zozname kontaktov pod ikonou Kontakty a v zobrazení telefónu pod ikonou Telefón. Vyhľadávať môžete mená ľudí alebo ich pracovné zaradenie (funkciu).

Vyhľadanie kontaktu

 • Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno, alias e-mailu alebo telefónne číslo. Okrem toho môžete napísať aj názov distribučnej skupiny alebo alias. Komunikačný softvér služby Microsoft Lync Online zobrazí výsledky ešte počas vášho písania. Ak sa zobrazí viac kontaktov alebo skupín, tie, ktoré sú uvedené vo vašom zozname kontaktov, budú v hornej časti zoznamu. Všetky kontakty aj položky, ktoré medzi kontakty nepatria, budú mať vľavo od obrázka osoby zobrazený zvislý stavový indikátor a informácie o prítomnosti, ako napríklad Dostupný, Offline a Nemám čas.

 • Ak vaša spoločnosť používa služby Microsoft SharePoint, pod panelom hľadania sa zobrazia tlačidlá Meno a Schopnosti . Vyhľadávať môžete pomocou kľúčového slova, ako napríklad pracovného zaradenia alebo oblasti odbornosti. Kliknutím na tlačidlo Schopnosti zobrazíte ostatných používateľov s tou istou oblasťou odbornosti alebo pracovným zaradením. Kliknutím na tlačidlo X v paneli hľadania obnovíte zobrazenie zoznamu kontaktov.

Na začiatok stránky

Výber viacerých kontaktov

Niekedy môže byť výhodnejšie vybrať niekoľko kontaktov naraz. Príkladom môže byť vytvorenie pozvánky na stretnutie.

 • Ak chcete vybrať niekoľko kontaktov, ktoré nenasledujú po sebe, popri klikaní na kontakty stlačte a podržte tlačidlo CTRL.

 • Pri výbere kontaktov nasledujúcich za sebou pri klikaní stlačte a podržte kláves SHIFT alebo kontakty vyberte pomocou klávesov so šípkou.

Na začiatok stránky

Pridanie kontaktov mimo vašej spoločnosti do zoznamu kontaktov

Služba Lync Online môže zobraziť informácie o prítomnosti pre kontakty využívajúce e-mailové služby, ako napríklad sieť internetových služieb Windows Live (vrátane služieb MSN a Hotmail), a pre kontakty, ktoré sa pripojili k programu Lync. Externí používatelia (mimo vašej spoločnosti) môžu vykonávať niektoré aktivity, ako napríklad zdieľať informácie o prítomnosti, uskutočňovať hovory v programe Lync a viesť videokonferencie.

 1. Otvorte program a do vyhľadávacieho poľa zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pridať do zoznamu kontaktov.

 2. V zobrazenej karte kontaktu kliknite na znamienko plus (+).

 3. Vyberte skupinu kontaktov, do ktorej chcete kontakt umiestniť. Okrem toho môžte vytvoriť novú skupinu zadaním mena vedľa poľa Pridať do novej skupiny.

Niektorí používatelia majú e-mailové konto v službe, ktorá nie je pridružená k programu Lync. Napriek tomu, že týchto používateľov môžete pridať do zoznamu kontaktov tým istým spôsobom, ako pridávate externých používateľov, nebudete vidieť ich informácie o prítomnosti.

Ostatní používatelia sa prihlásia na externú lokalitu pomocou iného ako externého ID používateľa (e-mailovej adresy). V tomto prípade použite pri pridávaní kontaktu formát používateľ(nepridruzena_lokalita.com)@externa_spolocnost.com. Vďaka tomuto nastaveniu v programe Lync zobrazíte prítomnosť používateľa. Napríklad MrContoso(gmail.com)@msn.com.

Na začiatok stránky

Usporiadanie kontaktov

Ak ste našli požadované kontakty, môžete ich pridať do skupiny kontaktov, aby ste uľahčili ich ďalšie vyhľadávanie. Program Lync automaticky naplní zoznam Časté kontakty 10 kontaktmi, s ktorými najčastejšie komunikujete. K najdôležitejším kontaktom môžete získať rýchly prístup ich pripnutím do hornej časti v rámci skupiny. Program Lync vopred naplní tento pripojený zoznam členmi vášho tímu.

Pripojenie alebo zrušenie pripojenia často používaných kontaktov do hornej časti skupiny

Ak chcete často používaný kontakt pripojiť alebo zrušiť jeho pripojenie, vykonajte jeden z nasledovných krokov.

 • Otvorte program Lync a v zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom na požadovanú osobu, potom kliknite na príkaz Pripnúť k častým kontaktom.

 • Ak chcete pripojenie kontaktu zrušiť, kliknite na kontakt pravým tlačidlom a vyberte príkaz Zrušiť pripnutie k častým kontaktom.

Vytvorenie skupiny

 1. Otvorte program Lync a v zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom na akúkoľvek skupinu kontaktov (napríklad Časté kontakty), kliknite na príkaz Vytvoriť novú skupinu a skupinu pomenujte

Communicator

 1. Ak chcete do novej skupiny pridať ľudí, kontakt vyhľadajte, ukážte na meno kontaktu vo výsledkom vyhľadávania a kliknite na znamienko plus (+). Prípadne kliknite vo výsledkoch vyhľadávania na kontakt pravým tlačidlom, vyberte príkaz Pridať do zoznamu kontaktov a potom kliknite na názov skupiny.

Na začiatok stránky

Triedenie a zobrazenie kontaktov

Kontakty môžete triediť pomocou:

 • tlačidiel Skupiny, Stav a Vzťah,

 • možností Zobrazované meno alebo Dostupnosť .

Triedenie kontaktov v zozname kontaktov

 1. Ak chcete okrem vami vytvorených skupín zobraziť kontakty v predvolených skupinách (vrátane skupín Časté kontakty a Ostatné kontakty), kliknite na položku Skupiny.

Triedenie kontaktov podľa skupín

 1. Vo svojom zozname kontaktov vykonajte jednu z týchto možností:

  • ak chcete triediť kontakty podľa stavu prítomnosti (Online, Som preč, Neznámy a Nedostupný), kliknite na položku Stav,

  • pri triedení kontaktov podľa vzťahov na ochranu osobných údajov kliknite na položku Vzťah,

  • ak chcete zobraziť vysvetlenie vzťahov, kliknite pravým tlačidlom na kontakt a ukážte na príkaz Zmeniť vzťah na ochranu osobných údajov.

Zmena vzhľadu zoznamu kontaktov

 • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Možnosti zobrazenia pod vyhľadávacím panelom a zobrazí sa ponuka Možnosti rozloženia.

Zoradiť podľa zobrazovaného mena

Príkazy sa v ponuke zobrazia v závislosti od spôsobu utriedenia kontaktov. Môžete napríklad namiesto e-mailových mien zobraziť prezývky alebo namiesto mien aj podrobnosti o stave. Ak je vo vašej spoločnosti zapnuté zobrazovanie obrázkov kontaktov v zozname kontaktov, môžete výberom zobrazenia týchto obrázkov ovplyvniť počet zobrazených kontaktov v okne. (Ak sa rozhodnete obrázky nezobrazovať, môžete si vybrať z možností zobraziť len meno v jednom riadku alebo meno v jednom riadku a podrobnosti v druhom riadku.)

Poznámka:  Zobrazovanie obrázkov kdekoľvek v program Lync môžete zapnúť kliknutím na položku Môj obrázok v dialógovom okne Lync – možnosti. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenie možností vlastného obrázka.

Zmena spôsobu zobrazenia kontaktov v programe Lync

 1. Zobrazenie informácií o kontakte v jednom alebo dvoch riadkoch môžete prepnúť kliknutím na tlačidlo Možnosti zobrazenia v zozname kontaktov. Ak vaša spoločnosť používa fotografie kontaktov, zobrazia sa pri dvojriadkovom zobrazení.

 2. Kliknutím na šípku ukazujúcu nadol vedľa položky Možnosti zobrazenia otvoríte ponuku možností rozloženia obsahujúcu ďalšie možnosti na výber.

Zobrazenie kontaktov podľa vzťahu na ochranu osobných údajov (v starších verziách známa ako možnosť úrovne prístupu)

 • V zozname kontaktov kliknite na tlačidlo Vzťah pod vyhľadávacím panelom.

Ak sa chcete dozvedieť, ktorý typ informácií o prítomnosti sa zobrazí pri nastavení jednotlivých vzťahov na ochranu osobných údajov, prečítajte si časť Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti.

Na začiatok stránky

Premiestnenie, kopírovanie a odstránenie kontaktov

Vykonaním nasledovných krokov môžete v zozname kontaktov premiestňovať, kopírovať a odstraňovať kontakty.

 • Ak chcete kontakt premiestniť do inej skupiny, kliknite naň pravým tlačidlom, ukážte na príkaz Premiestniť kontakt do a potom kliknite na požadovanú skupinu.

 • Ak chcete kontakt skopírovať do inej skupiny, kliknite naň pravým tlačidlom, kliknite na príkaz Kopírovať, kliknite pravým tlačidlom na požadovanú skupinu a potom vyberte príkaz Prilepiť.

 • Ak chcete kontakt zo skupiny odstrániť, kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte príkaz Odstrániť zo skupiny.

 • Ak chcete kontakt odstrániť úplne, kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte príkaz Odstrániť zo zoznamu kontaktov.

Poznámka:  V závislosti od spôsobu zobrazenia kontaktov (podľa skupiny, stavu alebo vzťahu) sa funkcie premiestňovania a kopírovania líšia. Nezabudnite, že premiestňovaním kontaktov medzi skupinami s rôznymi vzťahmi na ochranu osobných údajov sa zmení aj nastavenie tohto vzťahu pre daný kontakt.

Na začiatok stránky

Zobrazenie karty kontaktu

Plán kontaktu a jeho osobné poznámky môžete zobraziť v závislosti od vzťahu na ochranu osobných údajov, ktorý vám kontakt pridelil. Karta kontaktu poskytuje aj bod na spojenie s kontaktom vrátane možnosti spustenia konverzácie formou okamžitých správ, hovorov, plánovania schôdze alebo odoslania e-mailu.

 1. V zozname kontaktov ukážte na obrázok kontaktu (alebo v prípade, ak sa obrázky nezobrazujú, ukážte na ikonu stavu) a zobrazí sa základná karta kontaktu.

 2. Kliknutím na tlačidlo Rozbaliť kartu kontaktu (so šípkou nadol) v pravom dolnom rohu karty zobrazíte ďalšie informácie o kontakte.

Rozbaliť kartu kontaktu v programe Lync

 1. Ak chcete, aby karta ostala zobrazená, kliknite na tlačidlo Pripnúť v pravom hornom rohu karty. Kartu môžete myšou premiestniť na miesto na pracovnej ploche, ktoré vám bude vyhovovať.

Na začiatok stránky

Označenie kontaktu

Kontakty v zozname kontaktov môžete označovať, vďaka čomu budete upozornení na ich dostupnosť. Hneď, ako sa stav kontaktu zmení na hodnotu Dostupný, program Lync zobrazí príslušné upozornenie.

 1. V zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom na osobu, ktorú chcete označiť.

 2. Kliknite na príkaz Označiť pre upozornenia na zmenu stavu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×