Pridanie alebo zmena toku činností pre zoznam, knižnicu alebo typ obsahu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Toky činností je potrebné pridať do zoznamu, knižnice alebo typu obsahu, aby sa mohli používať v dokumentoch alebo položkách.

Obsah tohto článku

Aký druh pracovné postupy sú k dispozícii?

Ako priradenie toku činností ovplyvňuje dostupnosť toku činností

Pridanie alebo zmena toku činností pre zoznam, knižnicu alebo typ obsahu

Aké typy tokov činností sú k dispozícii?

Program Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahuje niekoľko preddefinovaných tokov činností, ktoré sú navrhnuté tak, aby podporovali bežné obchodné procesy. Organizácia však môže vytvoriť a nasadiť aj vlastné toky činností.

Preddefinované toky činností

Preddefinované pracovné postupy v Office SharePoint Server 2007 riešiť širokú škálu bežných obchodných procesov. Ak kolekcie lokalít sa aktivujú tieto pracovné postupy, môžete pridať pracovné postupy do zoznamu, knižnice alebo typu obsahu. Niektoré z preddefinovaných pracovných postupov, ako je napríklad schválenia, zhromažďovania pripomienok a pracovných postupoch zhromažďovania podpisov, sú predvolene priradené k typu obsahu dokumentu, čo znamená, že sú automaticky dostupné v knižniciach dokumentov.

Ďalšie informácie o spôsobe práce s každým z týchto preddefinovaných tokov činností získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Vlastné toky činností

Ak vaša organizácia potrebuje ďalšie toky činností, správca servera ich musí pre lokalitu nainštalovať a povoliť.

Existujú dva spôsoby, v ktorých možno vytvoriť vlastné pracovné postupy pre Office SharePoint Server 2007:

 • Profesionálny softvér vývojári môžu vytvárať pracovné postupy pomocou Visual Studio 2005 rozšírenia pre Windows Workflow Foundation     Tieto pracovné postupy obsahujú vlastné kód a pracovný postup projektu. Po tom, ako profesionálny vývojár vytvorí vlastné pracovné postupy, správca servera ich nasadzovať na viacerých lokalitách.

 • Webových dizajnérov môžete navrhovať pracovné postupy bez kódu na použitie v konkrétneho zoznamu alebo knižnice pomocou programu na navrhovanie webových, ako je napríklad Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Tieto pracovné postupy sú vytvorené zo zoznamu dostupné toku činností a Web designer, ktorý vytvorí pracovného postupu môžete nasadiť pracovných priamo do zoznamu alebo knižnice, kde bude používať.

Na začiatok stránky

Ako priradenie toku činností ovplyvňuje dostupnosť toku činností

Hoci je možné tok činností bez kódu, ktorý bol vytvorený v programe Microsoft Office SharePoint Designer 2007, nasadiť priamo do zoznamu alebo knižnice, kde sa použije, akýkoľvek tok činností nainštalovaný na serveri musí byť pridaný do zoznamu, knižnice alebo do typu obsahu, aby bol k dispozícii pre dokumenty alebo položky na konkrétnom umiestnení. Aby ste mohli pridávať tok činností k zoznamu, knižnici alebo typu obsahu, musíte mať povolenie na správu zoznamov. Vo väčšine prípadov vykonávajú túto úlohu správcovia siete alebo osoby, ktoré spravujú konkrétne zoznamy alebo knižnice.

Dostupnosť toku činností v rámci lokality je rôzna, v závislosti od toho, kam bol tok pridaný:

 • Ak pridáte tok činností priamo do zoznamu alebo knižnice, je k dispozícii iba pre položky tohto zoznamu alebo knižnice.

 • Ak tok činností pridáte do typu obsahu zoznamu (inštancia typu obsahu lokality, ktorá bola pridaná do špecifického zoznamu alebo knižnice), je dostupný len pre položky z daného typu obsahu v špecifickom zozname alebo knižnici, ku ktorým je tento typ obsahu priradený.

 • Ak tok činností pridáte do typu obsahu lokality, daný tok činností je dostupný pre ľubovoľné položky z tohto typu obsahu v každom zozname a knižnici, ku ktorým bola pridaná inštancia daného typu obsahu lokality. Ak chcete, aby bol tok činností dostupný pre všetky zoznamy a knižnice v kolekcii lokalít pre položky špecifického typu obsahu, najúčinnejší spôsob ako to dosiahnuť, je pridať tok činností priamo do typu obsahu lokality.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena toku činností pre zoznam, knižnicu alebo typ obsahu

Pred pokusom o pridanie toku činností najprv kontaktujte správcu servera, aby ste zistili, aké toky činností sú nainštalované a povolené pre vašu lokalitu. Ďalšie informácie o pridávaní alebo zmene niektorého z preddefinovaných tokov činností zahrnutých v programe Office SharePoint Server 2007 získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Ak pridáte tok činností k zoznamu, knižnici alebo typu obsahu, môžete daný tok činností prispôsobiť pre konkrétnu lokalitu špecifikovaním rôznych možností:

 • Názov tejto inštancie toku činností.

 • Zoznam úloh, do ktorého sa ukladajú úlohy súvisiace s tokom činností.

 • Zoznam histórie, ktorý zaznamenáva všetky udalosti súvisiace s tokom činností.

 • Spôsob spustenia toku činností.

 • Ďalšie možností, ktoré sú špecifické pre jednotlivé toky činností (napríklad spôsob, akým sú úlohy nasmerované k účastníkom, aké okolnosti tok činností ukončujú, aké činnosti nasledujú po úspešnom ukončení toku činností).

Ak chcete pridať nový tok činností do zoznamu, knižnice alebo do typu obsahu, prípadne chcete zmeniť nastavenia pre tok činností, ktorý je priradený k zoznamu, knižnici alebo typu obsahu, postupujete rovnako.

 1. Ak chcete otvoriť stránky Pridať tok činností alebo Zmeniť tok činností pre zoznam, knižnicu alebo typ obsahu, pre ktorý chcete pridať alebo zmeniť tok činností, vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Pre zoznam alebo knižnicu:

   1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, pre ktorú chcete pridať alebo zmeniť tok činností.

   2. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

    V knižnici dokumentov napríklad kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

   3. V časti Povolenia a správa kliknite na položku Nastavenie toku činností.

  • Pre typ obsahu zoznamu:

   1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje inštanciu typu obsahu zoznamu, a pre ktorú chcete tok činností pridať alebo zmeniť.

   2. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

    Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

   3. V časti Typy obsahov kliknite na názov typu obsahu.

    Poznámka: Ak v zozname alebo v knižnici nie je nastavené povolenie pre viacero typov obsahov, časť Typy obsahov sa nezobrazí na stránke Prispôsobiť pre zoznam alebo knižnicu.

   4. Kliknite v ponuke Nastavenie na položku Nastavenie toku činností.

  • Pre typ obsahu lokality:

   1. Na domovskej stránke kolekcie lokalít kliknite na ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla , ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

   2. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

   3. Kliknite na názov typu obsahu lokality, pre ktorý chcete pridať alebo zmeniť tok činností, a potom kliknite na položku Nastavenie toku činností.

    Poznámka: Ak toky činností už boli pridané do zoznamu, knižnice alebo typu obsahu, tieto kroky vás prevedú priamo na stránku Zmena nastavení toku činností. Potom je potrebné kliknúť na položku Pridať tok činností, aby ste sa dostali na stránku Pridať tok činností. Ak nebol pridaný žiadny tok činností do zoznamu, knižnice alebo typu obsahu, tieto kroky vás prevedú priamo na stránku Pridať tok činností.

 1. Na stránke Zmeniť nastavenia toku činností kliknite na položku Pridať tok činností alebo kliknite na názov toku činností, ktorému chcete zmeniť nastavenia.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak pridávate tok činností, na stránke Pridať tok činností v časti Tok činností kliknite na názov šablóny toku činností, ktorú chcete použiť.

  • Ak meníte nastavenia toku činností, na stránke Zmeniť tok činností zmeňte požadované nastavenia podľa nasledujúcich krokov.

 3. V časti Názov zadajte jedinečný názov toku činností.

  1. V časti Zoznam úloh zadajte zoznam úloh, ktorý sa má použiť s týmto tokom činností.

   Poznámky: 

   • Môžete použiť predvolený zoznam Úlohy alebo môžete vytvoriť nový zoznam. Ak použijete predvolený zoznam Úlohy, účastníci toku činností si budú môcť jednoducho vyhľadať a zobraziť svoje úlohy toku činností pomocou použitia zobrazenia Moje úlohy zo zoznamu Úlohy.

   • Ak úlohy pre tok činností bude zobrazovať citlivé a dôverné informácie, ktoré chcete oddeliť od všeobecného zoznamu Úlohy, mali by ste vytvoriť nový zoznam úloh.

   • Ak bude v organizácii veľké množstvo tokov činností, alebo ak si toky činností budú vyžadovať veľké množstvo úloh, mali by ste tiež vytvoriť nový zoznam úloh. V takomto prípade by ste pre každý tok činností mali vytvoriť zoznam úloh.

 4. V časti Zoznam histórie vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto tokom činností. Zoznam histórie zobrazuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytujú počas každej inštancie toku činností.

  Poznámka: Môžete použiť predvolený zoznam História, alebo môžete vytvoriť nový zoznam. Ak sa vo vašej organizácii používa viacero tokov činností, môžete pre každý tok činností vytvoriť samostatný zoznam histórie.

 5. V sekcii Možnosti spustenia zadajte spôsob, čas a osobu, ktorá môže spustiť tok činností.

  Poznámky: 

  • Niektoré možnosti nemusia byť dostupné, ak ich nepodporuje vybratá šablóna toku činností.

  • Možnosť Spustiť tok činností na schválenie publikovania hlavných verzií položky je dostupná len vtedy, ak je povolená podpora pre sledovanie zmien hlavných a vedľajších verzií pre knižnicu, a ak šablóna toku činností, ktorú ste vybrali, môže byť použitá pre schválenie obsahu.

 6. Ak pridávate tento tok činností do typu obsahu lokality, do časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zadajte, či chcete pridať tento tok činností do všetkých typov obsahu, ktoré dedia od tohto typu obsahu.

  Poznámka: Na stránke Pridať tok činností sa časť Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zobrazí iba pre typy obsahu lokality.

 7. Ak pre daný tok činností existujú ďalšie možnosti prispôsobenia, kliknite na tlačidlo Ďalej a zadajte požadované možnosti toku činností na stránke prispôsobenia.

  Podrobnejšie informácie o spôsobe prispôsobenia jednotlivých preddefinovaných tokov činností získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 8. Ak pre tok činností nie sú dostupné ďalšie možnosti prispôsobenia, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×