Animácie, video a zvuk

Pridanie alebo odstránenie zvuku v powerpointovej prezentácii

Pridanie alebo odstránenie zvuku v powerpointovej prezentácii

Do prezentácie programu PowerPoint môžete pridať zvuk, napríklad hudbu, hovorený komentár alebo zvukové efekty. Ak chcete nahrať a prehrať zvuky, počítač musí byť vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a reproduktormi.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

2:00

Pridanie zvuku z počítača

 1. Vyberte položky Vložiť > Zvuk.

 2. Vyberte položku Zvuk v mojom počítači.

 3. V dialógovom okne Vloženie zvuku vyberte zvukový súbor, ktorý chcete pridať.

 4. Vyberte položku Vložiť.

Záznam zvuku

 1. Vyberte položky Vložiť > Zvuk.

 2. Vyberte položku Zaznamenať zvuk.

 3. Zadajte názov zvukového súboru, vyberte položku Zaznamenať a potom začnite hovoriť.

  Poznámka: Ak chcete zaznamenať zvuk, mikrofón v zariadení musí byť zapnutý.

 4. Vyberte položku Zastaviť, potom položku Prehrať a skontrolujte nahrávku.

 5. Ak chcete klip zaznamenať znova, vyberte položku Zaznamenať, alebo ak ste s ním spokojní, vyberte položku OK.

 6. Ak chcete klip premiestniť, vyberte ikonu zvuku a presuňte ju na požadované miesto na snímke.

  Ak používate na jednej snímke viaceré zvukové súbory, odporúčame umiestniť ikonu zvuku na rovnaké miesto, aby sa dala jednoducho nájsť.

 7. Vyberte položku Prehrať.

Zmena možností prehrávania

Vyberte ikonu zvuku a potom vyberte kartu Zvukové nástroje – Prehrať. Potom vyberte možnosti, ktoré chcete použiť:

 • Ak chcete zvuk orezať, vyberte položku Orezať a potom pomocou červeného a zeleného jazdca orežte zvukový súbor podľa potreby.

 • Ak chcete nastaviť zosilnenie alebo zoslabnutie zvuku, zmeňte čísla v poliach Trvanie zosilnenia a zoslabnutia.

 • Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte položku Hlasitosť a potom vyberte požadované nastavenie.

 • Ak chcete vybrať spôsob spustenia zvukového súboru, vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte niektorú možnosť:

  • V postupnosti kliknutí: Zvukový súbor sa prehrá automaticky po kliknutí.

  • Automaticky: Zvuk sa prehrá automaticky, keď prejdete na snímku, na ktorej sa nachádza zvukový súbor.

  • Po kliknutí: Zvuk sa prehrá len po kliknutí na ikonu.

 • Ak chcete nastaviť spôsob prehrávania zvuku v prezentácii, vyberte niektorú možnosť:

  • Prehrávať pri prezeraní snímok: Jeden zvukový súbor sa prehrá pri prezeraní všetkých snímok.

  • Cyklicky opakovať až do zastavenia: Zvukový súbor sa bude cyklicky prehrávať až do manuálneho zastavenia kliknutím na tlačidlo Prehrať/Pozastaviť.

 • Ak chcete, aby sa zvuk plynule prehrával v rámci všetkých snímok na pozadí, vyberte položku Prehrať na pozadí.

Odstránenie zvuku

Ak chcete odstrániť zvukový klip, vyberte ikonu zvuku na snímke a stlačte kláves Delete.

Čo vás zaujíma?

 1. Normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Zvuk.

  Ponuka Zvuk

 3. V zozname kliknite na položku Zvuk zo súboru alebo Zvuk ClipArt, vyhľadajte a vyberte požadovaný zvukový klip a kliknite na položku Vložiť.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku spolu s ovládacími prvkami.

  Ikona zvuku a ovládacie prvky

 4. V zobrazení Normálne alebo Prezentácia kliknite na ikonu a kliknutím na položku Prehrať spustite prehrávanie hudby alebo iného zvuku.

 1. Normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Zvuk.

  Ponuka Zvuk

 3. V zozname kliknite na položku Zaznamenať zvuk.

  Otvorí sa dialógové okno Záznam zvuku.

 4. V dialógovom okne Záznam zvuku kliknite na tlačidlo Záznam Tlačidlo Zaznamenať zvuk v PowerPointe a začnite rozprávať alebo spustite prehrávanie vlastného zvuku.

 5. Po skončení nahrávania kliknite na tlačidlo Zastaviť Tlačidlo Zastaviť v dialógovom okne Záznam zvuku Priraďte záznamu názov.

  Ak si chcete nahrávku vypočuť, kliknite na tlačidlo Prehrať Tlačidlo Prehrať v dialógovom okne Záznam zvuku . Ak ste spokojní, kliknutím na položku </c0>OK</c0> záznam uložte a vložte ho na snímku. Ak stále nie ste spokojní, zopakujte kroky 4 a 5.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku spolu s ovládacími prvkami:

  Ikona zvuku a ovládacie prvky

 6. V zobrazení Normálne alebo Prezentácia kliknite na ikonu a kliknutím na položku Prehrať spustite prehrávanie hudby alebo iného zvuku.

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu na snímke.

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať vykonajte v skupine Možnosti zvuku niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil automaticky, keď sa snímka zobrazí, v zozname Spustiť kliknite na položku Automaticky.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil manuálne, keď naň kliknete na snímke, v zozname Spustiť kliknite na položku Pri kliknutí.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával pri klikaní na jednotlivé snímky v prezentácii, v zozname Spustiť kliknite na položku Prehrať popri snímkach.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával, kým ho nezastavíte, začiarknite políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

   Poznámka: Pri cyklickom opakovaní zvuku sa bude zvuk prehrávať, kým neprejdete na ďalšiu snímku.

 • Na snímke kliknite na tlačidlo Prehrať alebo pozastaviť pod ikonou zvuku.

  Prehratie zvukového klipu

Dôležité: Túto možnosť použite iba v prípade, že ste nastavili automatické prehrávanie zvukového klipu, alebo ste vytvorili iný druh ovládacieho prvku, ako napríklad spúšťač, ktorý umožňuje prehrávať klip kliknutím. (Spúšťač je objekt na snímke, napríklad obrázok, tvar, tlačidlo, odsek textu alebo textové pole, ktorý vykoná akciu, keď naň kliknete.) Kým ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, bude sa vždy zobrazovať.

 1. Kliknite na ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu .

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať začiarknite v skupine Možnosti zvuku políčko Skryť počas prezentácie.

Ak chcete v programe PowerPoint odstrániť hudobný klip alebo iný zvuk, postupujte takto:

 1. Vyhľadajte snímku so zvukom, ktorý chcete odstrániť.

 2. V normálnom zobrazení kliknite na ikonu zvuku Ikona zvukového klipu alebo ikonu CD disku Vzhľad ikony a stlačte kláves Delete.

Čo chcete urobiť?

 1. Normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Mediálne klipy na šípku pod položkou Zvuk.

  Ponuka Zvuk

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať zvuk z počítača alebo zo zdieľaného sieťového umiestnenia, kliknite na položku Zvuk zo súboru, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje požadovaný súbor, a potom dvakrát kliknite na súbor, ktorý chcete pridať.

  • Ak chcete pridať zvuk ClipArt, kliknite na položku Zvuk z Galérie médií, vyhľadajte požadovaný zvukový klip na pracovnej table ClipArt a potom ho kliknutím pridajte na snímku.

  • Ak chcete prehrať zvuk z disku CD vloženého v počítači, kliknite na položku Prehrať stopu zvukového CD, vyberte počiatočný a koncový čas a ďalšie možnosti prehrávania a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete nahrať a pridať vlastný zvuk, kliknite na položku Zaznamenať zvuk, v dialógovom okne kliknite na tlačidlo Záznam Tlačidlo Zaznamenať zvuk v PowerPointe a začnite rozprávať alebo spustite prehrávanie vlastného zvuku.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku Vzhľad ikony .

 1. Na snímke vyberte ikonu zvuku Vzhľad ikony .

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Možnosti vykonajte v skupine Možnosti zvuku niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil automaticky, keď sa snímka zobrazí, v zozname Prehrať zvuk kliknite na položku Automaticky.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil manuálne, keď naň kliknete na snímke, v zozname Prehrať zvuk kliknite na položku Pri kliknutí.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával pri klikaní na jednotlivé snímky v prezentácii, v zozname Prehrať zvuk kliknite na položku Prehrať popri snímkach.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával, kým ho nezastavíte, vyberte položku Cyklicky opakovať až do zastavenia.

   Poznámka: Pri cyklickom opakovaní zvuku sa bude zvuk prehrávať, kým neprejdete na ďalšiu snímku.

Ak chcete, aby sa zvuk opakoval, až kým ho nezastavíte, alebo ak sa má prehrávať počas celej prezentácie, musíte zadať možnosti zastavenia.

 1. Ak chcete upraviť nastavenia zastavenia zvukového súboru, na karte Animácie kliknite v časti Animácie na položku Vlastná animácia.

  Obrázok karty Animácie

 2. V časti Vlastná animácia (pracovná tabla) kliknite na šípku napravo od vybratého zvuku v zozname Vlastná animácia a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

 3. Na karte Efekt vykonajte v časti Zastaviť prehrávanie niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa zvukový súbor zastavil po jednom kliknutí myšou na snímku, kliknite na položku Pri kliknutí.

  • Ak chcete, aby sa zvukový súbor zastavil po danej snímke, kliknite na položku Po aktuálnej snímke.

  • Ak chcete, aby sa zvukový súbor prehrával počas zobrazenia viacerých snímok, kliknite na položku Po a nastavte celkový počet snímok, počas ktorých sa má súbor prehrávať.

   Poznámka: Pre posledné dve z vyššie uvedených možností platí, že zvuk by mal byť rovnako dlhý ako čas zobrazovania snímok. Dĺžka zvukového súboru je uvedená na karte Nastavenia zvukov v časti Informácie.

 • Na snímke dvakrát kliknite na ikonu zvuku Vzhľad ikony .

Dôležité: Túto možnosť použite iba v prípade, že ste nastavili automatické prehrávanie zvuku, alebo ste vytvorili iný druh ovládacieho prvku, ako je napríklad spúšťač, ktorý umožňuje prehrávať zvuk kliknutím. (Spúšťač je objekt na snímke, napríklad obrázok, tvar, tlačidlo, odsek textu alebo textové pole, ktorý vykoná akciu, keď naň kliknete.) Pokiaľ ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, v zobrazení Normálne sa zobrazuje vždy.

 1. Kliknite na ikonu zvuku Vzhľad ikony .

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Možnosti začiarknite v skupine Možnosti zvuku políčko Skryť počas prezentácie.

 1. Kliknite na snímku so zvukom, ktorý chcete odstrániť.

 2. V normálnom zobrazení kliknite na ikonu zvuku Vzhľad ikony alebo ikonu CD disku Vzhľad ikony a stlačte kláves DELETE.

  Ak chcete odstrániť viac zvukov, opakujte kroky 1 a 2 s každou snímkou so zvukovými súbormi, ktoré chcete odstrániť.

Do prezentácie programu PowerPoint môžete pridať zvuk, napríklad hudbu, hovorený komentár alebo zvukové efekty. Ak chcete nahrať a prehrať zvuky, počítač musí byť vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a reproduktormi.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

2:00

Ak chcete do prezentácie pridať hudbu alebo iný zvukový klip, vyberte požadovanú snímku a kliknite na položky Vložiť > Zvuk. Máte možnosť pridať zvuk jednej snímke, automaticky prehrať zvuk pri zobrazení snímky alebo pridať skladbu, ktorá sa bude ako hudba na pozadí prehrávať počas celej prezentácie.

Takisto môžete k celej prezentácii pridať hovorený komentár, ktorý zaznamenáte na karte Prezentácia. Ďalšie informácie nájdete v téme Zaznamenanie prezentácie.

Pridanie zvuku na jednu snímku

 1. V zobrazení Normálne vyberte požadovanú snímku a potom kliknite na položky Vložiť > Zvuk.

  Ponuka vloženia zvuku s možnosťami zvuku zo súboru a vyhľadávača zvukov
 2. Kliknutím na položku Vyhľadávač zvukov vložte zvuk z iTunes alebo kliknutím na položku Zvuk zo súboru vložte zvukový klip z počítača.

 3. Vyberte zvukový klip. Na karte Formát zvuku vyberte požadované možnosti zvuku.

  Možnosti zvuku na pravej strane karty Formát zvuku
 4. (Voliteľné) Ak chcete zmeniť alebo upraviť štandardnú ikonu zvukového súboru, použite tlačidlá formátovania obrázkov na karte Formát zvuku a pridajte ikone zvuku rám, orámovanie alebo iné efekty formátovania.

  Ovládanie zvuku s vybratou ikonou reproduktora

Prehratie ukážky zvuku

 • Vyberte ikonu zvuku na snímke a potom kliknite na tlačidlo Prehrať alebo pozastaviť pod ikonou zvuku.

  Ikona Zvuk a ovládacie prvky prehrávania v PowerPointe pre Mac 2011

Automatické prehratie zvuku po zobrazení snímky

Predvolene sa zvuk počas prezentácie prehrá, keď sa naň klikne. Nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa zvuk prehral automaticky hneď po zobrazení snímky, na ktorej sa nachádza.

 1. Ak ste tak ešte neurobili, v zobrazení Normálne vyberte snímku, ktorej chcete pridať zvukový klip.

 2. Na karte Prehrávanie kliknite vpravo na položky Spustiť > Automaticky.

  Možnosť zvuku na automatické spustenie

Pridanie zvuku, ktorý sa bude prehrávať počas celej prezentácie

 1. Ak ste tak ešte neurobili, v zobrazení Normálne vyberte prvú snímku prezentácie, ktorej chcete pridať zvukový klip.

 2. Na karte Prehrávanie kliknite vpravo na položku Prehrať cez viacero snímok.

  Možnosť zvuku na neustále prehrávanie hudby pri všetkých snímkach

Pridanie opakovane prehrávaného zvuku

 1. Ak ste tak ešte neurobili, v zobrazení Normálne vyberte snímku, na ktorú chcete pridať zvukový klip.

 2. Na karte Formát zvuku kliknite vpravo na položku Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  (Samostatné použitie tejto možnosti znamená, že zvuk sa bude cyklicky opakovať dovtedy, kým je zobrazená snímka, na ktorej sa nachádza. Pri použití možnosti Cyklicky opakovať až do zastavenia zároveň s možnosťou Prehrať cez viacero snímok sa daný zvuk bude cyklicky opakovať počas celej prezentácie.)

Skrytie ikony zvuku

 1. Kliknite na ikonu zvukového klipu. Ikona zvuku označuje prítomnosť zvukového klipu na snímke v PowerPointe 2016 pre Mac

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint začiarknite na karte Prehrať políčko Skryť počas prezentácie.

  Túto možnosť použite iba v prípade, že nastavíte zvukový klip na automatické prehrávanie. Kým ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, bude sa vždy zobrazovať.

Pozrite tiež

Zaznamenanie prezentácie

Ak chcete prehrávať hudbu alebo iný zvuk počas celej prezentácie, nastavte túto možnosť na karte Formátovanie zvuku.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Prejdite na kartu Domov, kliknite na položky Médiá > Vyhľadávač zvukov a potom vyberte možnosť iTunes alebo GarageBand.

  Otvoriť prehliadač zvukov
 2. Vyberte požadovaný zvukový súbor a presuňte ho na prvú snímku.

  Vyhľadávač médií

  Tip:   Ak chcete prehrať ukážku skladby, dvakrát na ňu kliknite.

 3. Vyberte ikonu reproduktora, kliknite na kartu Formátovanie zvuku a potom kliknite na položky Spustiť > Prehrať cez viacero snímok.

  Ikona zvuku

  Prehrať cez viacero snímok

  Tip:   Ak trvá prezentácia dlhšie než zvuk, nastavte cyklické opakovanie zvuku kliknutím na položky Možnosti prehrávania > Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  Cyklicky opakovať až do zastavenia

  Tip:   Ak chcete skryť ikonu zvuku, vyberte položku Skryť ikonu počas prezentácie.

  Skryť ikonu počas prezentácie

Súvisiace články

Záznam zvuku

Záznam prezentácie

Pridanie zvuku na snímku v aplikácii PowerPoint na webe nie je podporované.

Ak chcete, aby sme túto funkciu pridali do aplikácie PowerPoint na webe, prejdite do okna na návrhy a hlasujte za túto možnosť.

Pozrite tiež

Automatické prehrávanie hudby alebo zvukov pri zobrazení snímky 

Prehrávanie hudby v rámci viacerých snímok v prezentácii

Zaznamenanie prezentácie s hovoreným komentárom a časovaním snímok 

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×