Grafy

Pridanie alebo odstránenie vedľajšej osi v grafe v Exceli

Pridanie alebo odstránenie vedľajšej osi v grafe v Exceli

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak je rozsah čísiel vo vytvorenom grafe pre rôzne rad údajov veľmi veľký alebo ak máte zmiešané typy údajov, napríklad cenu a množstvo, môžete niektoré rady údajov zobraziť na vedľajšej zvislej osi hodnôt. Mierka vedľajšej zvislej osi hodnôt zobrazuje hodnoty priradených radov údajov. Použiť vedľajšiu os je vhodné v grafoch predstavujúcich kombináciu stĺpcového a čiarového grafu.

Kombinovaný graf s vedľajšou osou

Zmenou grafu na rozbaľovací môžete rýchlo zobraziť graf, ako je ten vyššie.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe, ktorý chcete zmeniť na kombinovaný graf, aby sa zobrazila ponuka Nástroje pre grafy.

  Karty Návrh a Formát pre možnosť Nástroje pre grafy

 2. Kliknite na položky Návrh > Zmeniť typ grafu.

  Skupina Typ na karte Návrh

 3. Na karte Všetky grafy vyberte položku Rozbaľovacie pole a potom vyberte položku Skupinový stĺpcový – čiarový na vedľajšej osi.

  Snímka dialógového okna Možnosti záznamov

 4. V časti Vyberte typ grafu a os pre rad údajov začiarknite políčko Vedľajšia os v prípade každého radu údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a potom zmeňte ich typ grafu na Čiarový.

 5. Skontrolujte, či je pri všetkých ostatných radoch údajov zobrazený typ Skupinový stĺpcový.

  Ak chcete objasniť, čo sa zobrazuje na jednotlivých zvislých osiach, môžete pridať názvy osí.

Pridanie názvov osí pre zvislé osi

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe a potom kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu .

 2. Začiarknite políčko Názvy osí, kliknite na šípku vedľa neho a potom začiarknite políčka názvov osí, ktoré chcete pridať.

 3. V grafe postupne kliknite na jednotlivé názvy osí a zadajte názov popisujúci údaje, ktoré sú zobrazené na danej osi.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Výber údajov pre graf

Zmena menoviek osí v grafe

Pridanie názvov osí do grafu

Ďalšie informácie o kombinovaných grafoch

Ak je rozsah čísiel v dvojrozmernom grafe pre rôzne rady údajov veľmi veľký alebo ak máte zmiešané typy údajov, napríklad cenu a množstvo, môžete niektoré rady údajov zobraziť na vedľajšej zvislej osi hodnôt. Mierka vedľajšej zvislej osi hodnôt zobrazuje hodnoty priradených radov údajov.

Formátovaný kombinovaný graf

Po pridaní vedľajšej zvislej osi do dvojrozmerného grafu môžete pridať aj vedľajšiu vodorovnú os kategórií, ktorá môže byť užitočná v bodovom grafe xy alebo bublinovom grafe.

Ak chcete zjednodušiť odlíšenie radov údajov zobrazených na vedľajšej osi, môžete zmeniť ich typ grafu. V stĺpcovom grafe môžete napríklad zmeniť rad údajov na vedľajšej osi na čiarový graf.

Dôležité: Na vykonanie nasledujúcich postupov je potrebný existujúci dvojrozmerný graf. Vedľajšie osi nie sú podporované v priestorových grafoch.

Naraz môžete na vedľajšej zvislej osi zobraziť údaje jedného radu údajov. Ak chcete na vedľajšej zvislej osi zobraziť viaceré rady údajov, zopakujte tento postup s každým radom údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej zvislej osi.

 1. V grafe kliknite na rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej zvislej osi, alebo použite nasledujúci postup na výber radu údajov v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku v poli Prvky grafu a potom kliknite na rad údajov, ktoré chcete zobraziť pozdĺž vedľajšej zvislej osi.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  Zobrazí sa dialógové okno Formátovať rad údajov.

  Poznámka: Ak sa zobrazí iné dialógové okno, zopakujte krok 1 a dbajte na to, aby ste vybrali rad údajov v grafe.

 3. Na karte Možnosti radu kliknite v časti Vyniesť rad na položku Na vedľajšej osi a potom kliknite na položku Zavrieť.

  V grafe sa zobrazí vedľajšia zvislá os.

 4. Ak chcete zmeniť zobrazenie vedľajšej zvislej osi, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie v skupine Osi kliknite na položku Osi.

  2. Kliknite na položku Vedľajšia zvislá os a potom kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

 5. Ak chcete zmeniť možnosti vedľajšej zvislej osi, postupujte takto:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vedľajšiu zvislú os a potom kliknite na položku Formátovať os.

  2. V časti Možnosti osi vyberte možnosti, ktoré chcete použiť.

Na vykonanie tohto postupu je potrebný graf zobrazujúci vedľajšiu zvislú os. Ak chcete pridať vedľajšiu zvislú os, pozrite si časť Pridanie vedľajšej zvislej osi.

 1. Kliknite na graf zobrazujúci vedľajšiu zvislú os.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Osi kliknite na položku Osi.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Kliknite na položku Vedľajšia vodorovná os a potom kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

 1. V grafe kliknite na rad údajov, ktorý chcete zmeniť.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na rad údajov, kliknúť na položku Zmeniť typ grafu radu… a potom pokračovať krokom 3.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na položku Zmeniť typ grafu.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V dialógovom okne Zmeniť typ grafu kliknite na typ grafu, ktorý chcete použiť.

  V prvom poli sa zobrazuje zoznam kategórií typov grafov a v druhom poli sa zobrazujú dostupné typy grafov pre jednotlivé kategórie typov grafov. Ďalšie informácie o typoch grafov, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Dostupné typy grafov.

Poznámka: Naraz môžete zmeniť typ grafu len pre jeden rad údajov. Ak chcete zmeniť typ grafu viacerých radov údajov v grafe, zopakujte kroky tohto postupu s každým radom údajov, ktorý chcete zmeniť.

 1. Kliknite na graf zobrazujúci vedľajšiu os, ktorú chcete odstrániť.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Osi na položku Osi, potom kliknite na položku Vedľajšia zvislá os alebo Vedľajšia vodorovná os a nakoniec kliknite na položku Žiadna.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

Tipy: 

 • Môžete tiež kliknúť na vedľajšiu os, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačiť kláves DELETE, alebo kliknúť pravým tlačidlom myši na vedľajšiu os a potom kliknúť na položku Odstrániť.

 • Ak chcete odstrániť vedľajšie osi hneď po ich pridaní, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na položku Späť Dynadot-Redelegácia-2-1,2,3 alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + Z.

Keď sa hodnoty v grafe pre rad údajov výrazne líšia od iného radu údajov, môžete zobraziť jeden alebo viac radov údajov na vedľajšej osi. Vedľajšiu os je taktiež možné použiť v rámci kombinovaného grafu pri uplatnení rôznych typov údajov (napr. cena a objem) v tom istom grafe.

V tomto grafe sa hlavná zvislá os vľavo využíva pre objemy predaja, kým vedľajšia zvislá os vpravo sa využíva pre hodnoty ceny.

Graf s vedľajšou osou

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vloženie vedľajšej osi

 1. V grafe vyberte rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a následne kliknite na kartu Návrh grafu na páse s nástrojmi.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. Kliknite na položky Pridať prvok grafu > Osi > a vyberte položku Vedľajšia vodorovná alebo Druhá zvislá.

Vloženie názvu osi pre vedľajšiu os

 1. V grafe vyberte rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a následne kliknite na kartu Návrh grafu na páse s nástrojmi.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. Kliknite na položky Pridať prvok grafu > Názvy osí > a vyberte položku Vedľajšia vodorovná alebo Druhá zvislá.

Keď sa hodnoty v grafe pre rad údajov výrazne líšia od iného radu údajov, môžete zobraziť jeden alebo viac radov údajov na vedľajšej osi. Vedľajšiu os je taktiež možné použiť v rámci kombinovaného grafu pri uplatnení rôznych typov údajov (napr. cena a objem) v tom istom grafe.

V tomto grafe sa hlavná zvislá os vľavo využíva pre objemy predaja, kým vedľajšia zvislá os vpravo sa využíva pre hodnoty ceny.

Graf s vedľajšou osou

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vloženie vedľajšej osi

 1. V grafe vyberte rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

  Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Os.

 4. Kliknite na položku Vedľajšia os a potom na tlačidlo OK.

  Ak chcete pre vedľajšiu os vložiť ďalšie rady údajov, tento postup zopakujte.

Vloženie názvu osi pre vedľajšiu os

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Menovky kliknite na položku Názvy osí, ukážte na položku Názov vedľajšej vodorovnej osi alebo Názov vedľajšej zvislej osi a následne kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Menovky

 3. Vyberte text v poli Názov osi a následne zadajte názov osi.

Vloženie označenia osi pre vedľajšiu os

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na položku Vedľajšia vodorovná os alebo Vedľajšia zvislá os a následne kliknite na požadovanú možnosť.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

Keď sa hodnoty v grafe pre rad údajov výrazne líšia od iného radu údajov, môžete zobraziť jeden alebo viac radov údajov na vedľajšej osi. Vedľajšiu os je taktiež možné použiť v rámci kombinovaného grafu pri uplatnení rôznych typov údajov (napr. cena a objem) v tom istom grafe.

V tomto grafe sa hlavná zvislá os vľavo využíva pre objemy predaja, kým vedľajšia zvislá os vpravo sa využíva pre hodnoty ceny.

Graf s vedľajšou osou

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vloženie vedľajšej osi

 1. V grafe vyberte rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

  Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Os.

 4. Kliknite na položku Vedľajšia os a potom na tlačidlo OK.

  Ak chcete pre vedľajšiu os vložiť ďalšie rady údajov, tento postup zopakujte.

Vloženie názvu osi pre vedľajšiu os

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Menovky kliknite na položku Názvy osí, ukážte na položku Názov vedľajšej vodorovnej osi alebo Názov vedľajšej zvislej osi a následne kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Menovky

 3. Vyberte text v poli Názov osi a následne zadajte názov osi.

Vloženie označenia osi pre vedľajšiu os

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na položku Vedľajšia vodorovná os alebo Vedľajšia zvislá os a následne kliknite na požadovanú možnosť.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

Keď sa hodnoty v grafe pre rad údajov výrazne líšia od iného radu údajov, môžete zobraziť jeden alebo viac radov údajov na vedľajšej osi. Vedľajšiu os je taktiež možné použiť v rámci kombinovaného grafu pri uplatnení rôznych typov údajov (napr. cena a objem) v tom istom grafe.

V tomto grafe sa hlavná zvislá os vľavo využíva pre objemy predaja, kým vedľajšia zvislá os vpravo sa využíva pre hodnoty ceny.

Graf s vedľajšou osou

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vloženie vedľajšej osi

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 3. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

  Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Os.

 5. Kliknite na položku Vedľajšia os a potom na tlačidlo OK.

  Ak chcete pre vedľajšiu os vložiť ďalšie rady údajov, tento postup zopakujte.

Vloženie názvu osi pre vedľajšiu os

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Menovky kliknite na položku Názvy osí, ukážte na položku Názov vedľajšej vodorovnej osi alebo Názov vedľajšej zvislej osi a následne kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Menovky

 4. Vyberte text v poli Názov osi a následne zadajte názov osi.

Vloženie označenia osi pre vedľajšiu os

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na položku Vedľajšia vodorovná os alebo Vedľajšia zvislá os a následne kliknite na požadovanú možnosť.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

Keď sa hodnoty v grafe pre rad údajov výrazne líšia od iného radu údajov, môžete zobraziť jeden alebo viac radov údajov na vedľajšej osi. Vedľajšiu os je taktiež možné použiť v rámci kombinovaného grafu pri uplatnení rôznych typov údajov (napr. cena a objem) v tom istom grafe.

V tomto grafe sa hlavná zvislá os vľavo využíva pre objemy predaja, kým vedľajšia zvislá os vpravo sa využíva pre hodnoty ceny.

Graf s vedľajšou osou

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vloženie vedľajšej osi

 1. V grafe vyberte rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a následne kliknite na kartu Návrh grafu na páse s nástrojmi.

 2. Kliknite na položky Pridať prvok grafu > Osi > a vyberte položku Vedľajšia vodorovná alebo Druhá zvislá.

Vloženie názvu osi pre vedľajšiu os

 1. V grafe vyberte rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a následne kliknite na kartu Návrh grafu na páse s nástrojmi.

 2. Kliknite na položky Pridať prvok grafu > Názvy osí > a vyberte položku Vedľajšia vodorovná alebo Druhá zvislá.

Keď sa hodnoty v grafe pre rad údajov výrazne líšia od iného radu údajov, môžete zobraziť jeden alebo viac radov údajov na vedľajšej osi. Vedľajšiu os je taktiež možné použiť v rámci kombinovaného grafu pri uplatnení rôznych typov údajov (napr. cena a objem) v tom istom grafe.

V tomto grafe sa hlavná zvislá os vľavo využíva pre objemy predaja, kým vedľajšia zvislá os vpravo sa využíva pre hodnoty ceny.

Graf s vedľajšou osou

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vloženie vedľajšej osi

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a následne kliknite na kartu Návrh grafu na páse s nástrojmi.

 3. Kliknite na položky Pridať prvok grafu > Osi > a vyberte položku Vedľajšia vodorovná alebo Druhá zvislá.

Vloženie názvu osi pre vedľajšiu os

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej osi, a následne kliknite na kartu Návrh grafu na páse s nástrojmi.

 3. Kliknite na položky Pridať prvok grafu > Názvy osí > a vyberte položku Vedľajšia vodorovná alebo Druhá zvislá.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×