Pridanie alebo odstránenie stĺpca údajového hárka

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Microsoft Office Access 2007 ponúka viacero spôsobov na pridávanie a odstraňovanie stĺpcov údajového hárka. Na pridanie alebo odstránenie stĺpcov a nastavenie typov údajov pre tieto stĺpce je teraz možné použiť údajové zobrazenie. Okrem toho máte možnosť pridávať polia z pracovnej tably alebo otvoriť tabuľku, ktorá tvorí základ údajového hárka a pridať pole v návrhovom zobrazení. Všetky vyššie uvedené spôsoby sú vysvetlené v tejto téme.

Poznámka: Táto téma neobsahuje postupy na vykonanie všetkých úloh, ktoré môžete vykonávať v údajovom hárku.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní údajových hárkov nájdete v článku Otvorenie prázdneho údajového hárka.

Čo vás zaujíma?

Stĺpce v údajových hárkoch

Pridanie stĺpca pomocou údajového zobrazenia

Odstránenie stĺpca pomocou údajového zobrazenia

Pridanie stĺpca pomocou návrhového zobrazenia

Odstránenie stĺpca pomocou návrhového zobrazenia

Pochopiť, ako program Access priraďuje typy údajov pri zadávaní informácií

Nastavenie typov údajov, ktoré údajové zobrazenie nepriraďuje

Stĺpce v údajových hárkoch

Údajový hárok je vizuálne zobrazenie informácií obsiahnutých v databázovej tabuľke alebo výsledkov vrátených dotazom. Stĺpec v údajovom hárku predstavuje to isté, čo pole v databázovej tabuľke. Pri pridávaní alebo odstraňovaní stĺpca údajového hárka pridávate alebo odstraňujete pole tabuľky, ktorá tvorí základ údajového hárka. Ak pole obsahuje údaje, odstránia sa aj tie.

Nové funkcie na prácu so stĺpcami

Program Office Access 2007 urýchľuje a uľahčuje pridanie alebo odstránenie poľa tabuľky, pretože tieto úlohy je teraz možné vykonať v údajovom zobrazení. Všetky tabuľky v údajovom zobrazení teraz na základe predvoleného nastavenia obsahujú prázdny stĺpec s názvom Pridať nové pole. Ak chcete pridať stĺpec, zadajte údaje do prvej prázdnej bunky, ktorá je pod týmto názvom. Údaje môžete do prázdneho stĺpca aj prilepovať. Na pridanie alebo odstránenie stĺpcov už nie je potrebné použiť návrhové zobrazenie, aj keď je to stále možné.

Okrem toho, už nie je potrebné nastavenie bežných typov údajov pre nový stĺpec. Na základe predvoleného nastavenia polí v tabuľke databázy musí obsahovať konkrétne typy údajov, napríklad text, dátumy a časy, čísla, a tak ďalej. Zvyčajne musíte nastaviť typy údajov pri návrhu tabuľky databázy. Však prístup teraz dokáže sám určiť väčšinu typov údajov pri prvom zadaní údajov do nového stĺpca. Napríklad, ak zadáte názov prvého poľa do novej tabuľky, program Access nastaví toto pole typ údajov Text. Ak prilepíte dátum, program Access nastaví pole údajov Date/Time typ, a tak ďalej. Ak prilepíte kombináciu údajov, ako sú poštové smerovacie čísla z viacerých krajín alebo oblastí, program Access vyberie typ údajov, ktorý je najvhodnejší na zachovanie informácií – zvyčajne, typ údajov Text. Ďalšie informácie nájdete v časti pochopiť, ako program Access priraďuje typy údajov pri zadávaní informácií, ďalej v tomto článku.

Poznámka: Údajové zobrazenie nie je možné použiť na nastavenie všetkých dostupných typov údajov. Nezabúdajte ani na to, že relačné databázy zodpovedajú množine pravidiel návrhu.

Ďalšie informácie o používaní údajového zobrazenia a nastavovaní typov údajov nájdete v článku Otvorenie prázdneho údajového hárka. Ak nie ste oboznámení s pravidlami návrhu pre relačné databázy, nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Tip: V programe Access 2010, môžete pridať tak, že presuniete názov poľa z tably Zoznam polí nové pole.

V nasledujúcich častiach sú uvedené postupy na pridanie alebo odstránenie stĺpca údajového hárka pomocou údajového alebo návrhového zobrazenia.

Na začiatok stránky

Pridanie stĺpca pomocou údajového zobrazenia

V tejto časti je vysvetlený spôsob použitia údajového zobrazenia na pridanie stĺpca do údajového hárka, zadanie názvu stĺpca a zadanie údajov. Nezabúdajte, že pri použití tohto postupu sa pridáva a zmení pole v tabuľke, z ktorej vychádza tento údajový hárok.

 1. Na navigačnej table vyhľadajte tabuľku, do ktorej chcete pridať pole, a dvakrát na ňu kliknite.

  Program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Zobrazte ľavú alebo pravú stranu údajového hárka (podľa toho, aké miestne a jazykové nastavenia systému Windows používate) a nájdite prázdny stĺpec.

  Na základe predvoleného nastavenia sa v hlavičke stĺpca zobrazuje text Pridať nové pole. Typický prázdny stĺpec je zobrazený na tomto obrázku.

  Nové pole v údajovom hárku

 3. Dvakrát kliknite na hlavičku stĺpca a zadajte názov nového poľa.

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca a v kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať stĺpec. Potom zadajte názov poľa.

 4. Zadajte údaje do prvého prázdneho riadka pod hlavičkou.

  alebo

  Prilepte údaje do poľa (začnite prvou prázdnou bunkou).

  Uložte zmeny.

  Program Access nastaví typ údajov pre pole na základe zadaného typu údajov. Ak napríklad zadáte meno, program Access nastaví typ údajov Text.

  Ďalšie informácie o tom, ako v programe Access nastaví typov údajov nájdete v časti pochopiť, ako program Access priraďuje typy údajov pri zadávaní informácií. Informácie o manuálne nastavenie typov údajov nájdete v téme Nastavenie typov údajov, ktoré údajové zobrazenie nepriraďuje, tiež ďalej v tomto článku.

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca pomocou údajového zobrazenia

Pred odstránením stĺpca z údajového hárka by ste nemali zabúdať na niektoré dôležité skutočnosti:

Odstránenie stĺpca v údajovom zobrazení

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na riadok hlavičky stĺpca, ktorý chcete odstrániť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť stĺpec.

 3. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte odstránenie.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Pridanie stĺpca pomocou údajového zobrazenia

Ak máte skúsenosti s používaním starších verzií programu Access, pravdepodobne máte určité skúsenosti s používaním návrhového zobrazenia. Tento nástroj sa v programe Office Access 2007 nezmenil. Návrhové zobrazenie poskytuje väčšiu flexibilitu ako údajové zobrazenie, pretože v ňom môžete nastavovať všetky dostupné typy údajov a vytvoriť vyhľadávacie pole aj bez prechodu do iného zobrazenia.

Pridanie stĺpca v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  alebo

  V stavovom riadku programu Access kliknite na položku Údajové zobrazenie.

 2. V stĺpci Názov poľa vyberte prázdny riadok a zadajte názov nového poľa.

 3. V stĺpci Typ údajov, ktorý sa nachádza vedľa názvu nového poľa, vyberte typ údajov pre nový stĺpec.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca pomocou návrhového zobrazenia

Pravidlá pre odstránenie stĺpca v údajovom zobrazení sa vzťahujú aj na návrhové zobrazenie. Ak odstránite stĺpec, všetky údaje v tomto stĺpci sa stratia. Pole hlavného kľúča alebo vyhľadávacie pole je okrem toho možné odstrániť až po odstránení relácií týchto polí.

Ďalšie informácie nájdete v článkoch Základy navrhovania databázy, Pridanie, nastavenie, zmena alebo odstránenie hlavného kľúčaa Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt

Odstránenie stĺpca v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  alebo

  V stavovom riadku programu Access kliknite na položku Údajové zobrazenie.

 2. Vyberte pole alebo riadok, ktorý sa má odstrániť.

 3. Na karte Návrh kliknite v skupineNástroje na položku Odstrániť riadky.

  alebo

  Stlačte kláves DELETE.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Vysvetlenie spôsobu priraďovania typov údajov pri zadávaní informácií v programe Access

Pri vytváraní prázdneho údajového hárka program Access priraďuje typ údajov ku každému poľu pri prvom zadaní údajov do tohto poľa. Nasledovná tabuľka obsahuje rôzne typy údajov, ktoré môžete zadať, a typy údajov, ktoré program Access priraďuje k jednotlivým poliam.

Poznámka: Typy údajov Attachment alebo OLE Object nie je možné nastaviť zadaním údajov do poľa a podporu pre úpravy údajov vo formáte RTF nie je možné zapnúť zadaním údajov do poľa.

Informácie o nastavení týchto typov údajov a povolení úprav textu vo formáte RTF, nájdete v článku Otvorenie prázdneho údajového hárka.

Nastavovanie typov údajov pre pole pri zadaní údajov v údajovom zobrazení programu Access je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Zadaná hodnota:

Office Access 2007vytvorí pole s typom údajov:

Ján

Text

Blok textu alebo textu a čísel, ktorý je väčší ako 256 znakov.

Memo

Poznámka: Údajové zobrazenie nie je možné použiť na zapnutie úprav formátu RTF. Ak pre pole typu Memo povolíte vlastnosť Len priložiť, v programe Access sa pri umiestnení kurzora do poľa na základe predvoleného nastavenia skryje každý text, ktorý pole obsahuje.

Informácie o umožňujúce formátovanie RTF, nájdete v článku zadávanie alebo úprava údajov v ovládacom prvku alebo stĺpci, ktorý podporuje textu vo formáte RTF.

http://www.contoso.com

Program Access rozoznáva nasledovné protokoly siete Internet: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Poznámka: Ak chcete, aby program Access rozpoznal protokol a nastavil množinu typov údajov Hyperlink, musíte postupovať podľa protokolu so znakmi s medzerami.

Hyperlink

50000

Number, Long Integer

50 000

Number, Long Integer

50 000.99

Number, Double

50000,389

Number, Double

31.12.2006

Formátovanie typu údajov Date/Time v programe Access je určené formátmi dátumu a času, ktoré sú zadané v miestnom a jazykovom nastavení systému Windows.

Ako nastaviť alebo zmeniť tieto nastavenia

V Windows Vista   

 1. Kliknite na tlačidlo Spustiť tlačidlo Vzhľad tlačidla , a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

 2. Ak chcete použiť ako predvolené zobrazenie v ovládacom paneli, kliknite na položku hodiny, jazyk a oblasť a potom kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

  alebo

  Ak používate klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Na karte Formáty kliknite na položku Upraviť tento formát .

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenie, ktoré chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete napríklad úplne alebo čiastočne zmeniť formát čísel, kliknite na kartu Čísla a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (klasické zobrazenie)   

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 3. V časti Štandardy a formáty kliknite na tlačidlo Prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenie, ktoré chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete napríklad úplne alebo čiastočne zmeniť formát čísel, kliknite na kartu Čísla a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (zobrazenie kategórií)   

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  Zobrazí sa okno Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

 3. Kliknite na prepojenie Zmeniť formát čísel, dátumu a času.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 4. V časti Štandardy a formáty kliknite na tlačidlo Prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 5. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenie, ktoré chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete napríklad úplne alebo čiastočne zmeniť formát čísel, kliknite na kartu Čísla a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

.

Dátum/čas

31.december 2006

Poznámka: Ak chcete, aby program Access priradil typ údajov Date/Time, nestačí zadať alebo prilepiť iba názov dňa. Ak napríklad zadáte slovo utorok, program Access vyberie typ údajov Text. Ak chcete, aby program Access priradil typ údajov Date/Time, musíte okrem dňa zadať aj mesiac.

Dátum/čas

10:50:23

Dátum/čas

10:50:00

Dátum/čas

17:50:00

Dátum/čas

12,50 €

Program Access rozozná symbol meny, ktorá je zadaná v miestnom a jazykovom nastavení systému Windows.

Ako nastaviť alebo zmeniť tieto nastavenia

V Windows Vista   

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Vzhľad tlačidla a potom na položku Ovládací panel.

 2. Ak chcete použiť ako predvolené zobrazenie v ovládacom paneli, kliknite na položku hodiny, jazyk a oblasť a potom kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

  alebo

  Ak použijete klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku

  Miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 3. V časti formáty, kliknite na položku prispôsobiť tento formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu Mena a v zozname Symbol meny vyberte symbol, ktorý chcete použiť. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (klasické zobrazenie)   

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  Zobrazí sa okno Ovládací panel.

 2. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 3. V časti Štandardy a formáty kliknite na tlačidlo Prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu Mena a v zozname Symbol meny vyberte symbol, ktorý chcete použiť. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (zobrazenie kategórií)   

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  Zobrazí sa okno Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

 3. Kliknite na prepojenie Zmeniť formát čísel, dátumu a času.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 4. V časti štandardy a formáty, kliknite na položku prispôsobiť. Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 5. Kliknite na kartu Mena a v zozname Symbol meny vyberte symbol, ktorý chcete použiť. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

Currency

21,75

Number, Double

123,00%

Number, Double

3,46E+03

Number, Double


Na začiatok stránky

Nastavenie typov údajov, ktoré údajové zobrazenie nepriraďuje

Na základe predvoleného nastavenia nie je v údajovom zobrazení možné vykonávať nasledovné úlohy:

 • Typy údajov Attachment a OLE Object nie je možné nastaviť prilepením údajov do prázdnej bunky.

 • Úpravy textu vo formáte RTF pre pole typu Memo Nie je možné povoliť prilepením údajov. Ak chcete zapnúť podporu pre formát RTF, je nutné nastaviť možnosť pre pole v návrhovom zobrazení.

Postup na vykonanie týchto úloh je uvedený v nasledujúcej časti

Ďalšie informácie o jednotlivých úloh, nájdete v článku Otvorenie prázdneho údajového hárka.

Nastavenie typov údajov OLE Object a Attachment

 1. Ak v údajovom hárku nie je vybratý prázdny stĺpec (stĺpec s názvom Pridať nové pole), vyberte ho.

 2. Kliknite na prvý prázdny údajový riadok pod hlavičkou.

 3. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Typy údajov a formátovanie na šípku v rozbaľovacom zozname vedľa položky Typ údajov a potom vyberte typ údajov.

  Zoznam typov údajov

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Povolenie úprav textu vo formáte RTF pre pole typu Memo

Ak chcete do tabuľky pridať pole typu Memo, môžete použiť údajové zobrazenie. Ak však chcete povoliť úpravy textu vo formáte RTF pre toto pole typu Memo, je nutné použiť návrhové zobrazenie. Postup na vykonanie týchto úloh je nasledovný.

Pridanie poľa typu Memo do tabuľky

 1. Ak v údajovom hárku nie je vybratý prázdny stĺpec (stĺpec s názvom Pridať nové pole), vyberte ho.

 2. Kliknite na prvý prázdny údajový riadok pod hlavičkou.

 3. Na kartu údajový hárok, v skupina Typ a formátovanie údajov, kliknite na šípku v rozbaľovacom zozname ďalej Typ údajov, a potom vyberte typ údajov

 4. Uložte zmeny a pokračujte ďalšími krokmi, ktoré vám umožnia povoliť úpravy textu vo formáte RTF.

Povolenie úprav textu vo formáte RTF pre pole typu Memo

 1. Prejdite z údajového zobrazenia tabuľky na návrhové zobrazenie. V programe Access je tento krok možné vykonať viacerými spôsobmi.

  Ak používate karty objektov, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu otvoreného údajového hárka a potom kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie.

  alebo

  V stavovom riadku programu Access kliknite na položku Údajové zobrazenie.

  alebo

  Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá je základom údajového hárka a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V návrhovom zobrazení vyberte pole typu Memo.

 3. Na table Vlastnosti poľa na karte Všeobecné kliknite na šípku v bunke vedľa položky Textový formát a potom v zozname vyberte možnosť Formát RTF.

  Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie s otázkou, či chcete stĺpec skonvertovať na formát RTF. Po kliknutí na tlačidlo Áno sa stĺpec skonvertuje.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Konverzia stĺpca na vyhľadávacie pole

Na základe predvoleného nastavenia nie je na konverziu nového stĺpca na vyhľadávacie pole možné použiť údajové zobrazenie. Ak nemáte skúsenosti s používaním programu Access, vyhľadávacie pole je pole, ktoré zobrazuje údaje z iného zdroja (z tabuľky, alebo zo zoznamu položiek) v zozname. Na základe predvoleného nastavenia sa v programe Access na zobrazenie vyhľadávacích údajov používa rozbaľovací zoznam, ale môže sa použiť aj zoznam (zoznam, ktorý sa neotvára ani nezatvára) vo formulári.

Môžete vytvárať dva typy vyhľadávacích polí: zoznamy založené na tabuľkách a zoznamy hodnôt. Zoznam založený na tabuľke používa dotaz na načítanie údajov z inej tabuľky a v zozname hodnôt sa zobrazuje množina naprogramovaných hodnôt. Postup na vytvorenie oboch typov zoznamov je uvedený nižšie.

Pridanie vyhľadávacieho poľa

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, z ktorej vychádza nový údajový hárok, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  alebo

  V stavovom riadku programu Access kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete konvertovať.

  alebo

  Vyberte prázdny riadok v stĺpci Názov poľa a zadajte názov nového poľa.

 3. Na karte Návrh kliknite v skupineNástroje na položku Vyhľadávací stĺpec.

  alebo

  V návrhovom zobrazení kliknite v stĺpci Typ údajov na šípku nadol a vyberte položku Sprievodca vyhľadávaním.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vytvorenie zoznamu na základe tabuľky   

   1. Vyberte možnosť Hodnoty pre vyhľadávací stĺpec načítať z tabuľky alebo dotazu a kliknite na tlačidlo Ďalej.

   2. V časti zobrazenie vyberte niektorú z možností, v zozname vyberte tabuľku alebo dotaz a potom kliknite na tlačidlo ďalej.
    Napríklad, ak chcete použiť hodnoty tabuľky vo vyhľadávacom poli, kliknite na položku tabuľky. Ak chcete použiť dotaz, kliknite na položku dotazy. Ak chcete zobraziť zoznam všetkých tabuliek a dotazov v databáze, kliknite na položku obidve.

   3. Presuňte polia, ktoré chcete zobraziť vo vyhľadávacom zozname, z tably Dostupne polia na tablu Vybraté polia a kliknite na tlačidlo Ďalej.

   4. Môžete tiež vybrať možnosti na zoradenie polí, ktoré boli vybraté v predchádzajúcom kroku, a potom kliknúť na tlačidlo Ďalej.

   5. Taktiež možno upraviť šírku každého stĺpca vyhľadávacieho zoznamu. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

   6. V časti Aký popis sa má použiť pre vyhľadávací stĺpec môžete zadať názov do textového poľa.

   7. Voliteľne začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.
    Výber tejto možnosti umožňuje vybrať a uložiť viac ako jednu položku zo zoznamu.

   8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť. Ak Access zobrazí výzva na uloženie tabuľky, kliknite na tlačidlo Áno.
    Program access pridá vyhľadávací dotaz do novej tabuľky. Na základe predvoleného nastavenia dotaz načíta zadané polia spolu s hodnoty hlavného kľúča zdrojovej tabuľky. Program Access potom nastaví typ údajov pre vyhľadávacie pole podľa typu údajov pre pole hlavného kľúča zdrojovej tabuľky. Napríklad, ak pole hlavného kľúča v zdrojovej tabuľke používa s typom údajov, program Access nastaví typ údajov pre vyhľadávacie pole na typ údajov Number.

   9. Vráťte sa do údajového zobrazenia, prejdite do vyhľadávacieho poľa a vyberte položku v zozname.

    Alebo

 5. Vytvorenie zoznamu na základe hodnoty   

  1. Kliknite na možnosť Hodnoty zadá používateľ a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  2. Do poľa Počet stĺpcov zadajte počet stĺpcov, ktorý sa má zobraziť v zozname, a zadajte hodnotu do prvej prázdnej bunky.

   Po zadaní prvej hodnoty sa pod aktuálnom bunkou zobrazí ďalšia prázdna bunka.

  3. Po dokončení zadávania prvej hodnoty prejdite pomocou klávesu TAB alebo klávesu so šípkou nadol do ďalšej bunky a zadajte druhú hodnotu.

  4. Opakujte druhý a tretí krok, kým nedokončíte vytváranie zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  5. Ak chcete, môžete zadať názov nového poľa, potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×