Pridanie alebo odstránenie názvov grafu

Pridanie alebo odstránenie názvov grafu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Uľahčí porozumieť grafu, môžete pridať názvy, napríklad názov grafu a názvy osí na ľubovoľný typ grafu. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré je možné zobraziť v grafe, vrátane osi hĺbky (radov) v časti 3-D grafy. Niektoré typy grafov (napríklad Radarové grafy) majú osi, ale nemôžu zobraziť názvy osí. Nie je možné pridať názvy osí grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčový alebo prstencový graf).

Bodový graf s názvami osí

Tento bodový graf zobrazuje názov v strede nad grafom a názov vodorovnej aj zvislej osi.

Vytvorením odkazov na bunky môžete prepojiť názvy grafu a osí na zodpovedajúci text v bunkách hárok. Pri zmenách zodpovedajúceho textu v hárku sa prepojené názvy v grafe automaticky aktualizujú. Ak nechcete, aby sa názvy zobrazovali, môžete ich z grafu odstrániť.

Pridanie názvu grafu

Ak chcete vytvoriť graf, zobrazí sa pole Názov grafu nad grafom. Môžete jednoducho začiarknite toto políčko a zadajte nadpis, naformátujte ho požadovaným spôsobom a presuňte ju na iné miesto v grafe.

 1. Kliknite na pole Názov grafu a následne zadajte názov.

  Ak v názve chcete začať nový riadok, kliknite na kombináciu klávesov Alt + Enter.

 2. Ak chcete zmeniť umiestnenie názvu, kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu vedľa pravého horného rohu grafu.

 3. Kliknite na šípku vedľa poľa Názov grafu a potom kliknite na možnosť Centrované v režime prekrytia alebo kliknutím na položku Ďalšie možnosti zobrazte iné možnosti.

  Rozbaľovacia ponuka Názov grafu

  Pole s názvom takisto môžete presunúť na požadované miesto.

 4. Na formátovanie názvu naň kliknite pravým tlačidlom myši, potom kliknite na položku Formátovať názov grafu a vyberte požadované možnosti formátovania.

Pridanie názvu osi

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, do ktorého chcete pridať názvy osí.

 2. Kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu vedľa pravého horného rohu grafu.

 3. Začiarknite políčko Názvy osí.

  Do grafu sa pridajú názvy hlavnej vodorovnej a hlavnej zvislej osi.

 4. V prípade priestorového grafu alebo grafu s vedľajšími vodorovnými alebo zvislými osami kliknite na šípku vedľa položky Názvy osí a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti. Následne môžete vybrať názvy hĺbkovej osi alebo názvy vedľajších osí, ktoré chcete pridať.

  Rozbaľovacia ponuka Názvy osí

 5. Kliknite na každé pole Názov osi zobrazené v grafe a zadajte požadovaný text.

  Ak v názve chcete začať nový riadok, stlačte kombináciu klávesov Shift + Enter.

 6. Na formátovanie názvov osí na ne kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať názov osi a vyberte požadované možnosti formátovania.

Prepojenie názvov s textom v hárku

Ak chcete v názvoch osí použiť text z hárka, môžete názvy osí prepojiť s bunkami hárka s daným textom. Pri zmenách príslušného textu v hárku sa prepojené názvy automaticky aktualizujú.

 1. V grafe, kliknite na položku Názov grafu alebo osi, ktorý chcete prepojiť s bunkou hárka.

 2. V hárku kliknite do riadok vzorcov a zadajte znamienko rovná sa (=).

 3. Vyberte bunku hárka s textom, ktorý chcete použiť v názve osi.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Odstránenie názvu

Kliknite na položku Názov grafu alebo osi, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Alebo nasledujúcim spôsobom:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, do ktorého chcete pridať názvy osí.

 2. Kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu vedľa pravého horného rohu grafu.

 3. Zrušte začiarknutie políčka pre ľubovoľný názov, ktorý chcete odstrániť.

Manuálne pridanie názvu grafu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, ku ktorému chcete pridať názov.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názov grafu.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Kliknite na položku Centrovaný nadpis v režime prekrytia alebo na položku Nad graf.

 4. Zadajte požadovaný text do textového poľa Názov grafu nad grafom.

  Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves ENTER. Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete ukončiť riadok, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text v poli s názvom, postupujte takto:

  1. Kliknite do poľa s názvom a potom vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  2. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na požadované možnosti formátovania.

   Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na príkaz Formátovať názov grafu a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

 • Veľkosť poľa s názvom sa prispôsobí veľkosti textu. Ak sa text nezmestí do poľa s maximálnou možnou veľkosťou, veľkosť poľa s názvom sa nedá viac zväčšiť a text sa môže skrátiť.

 • Do grafu môžete pridať len jeden názov. Ak chcete použiť druhý alebo vedľajší názov, môžete v grafe nakresliť textové pole a presunúť ho na požadované miesto (Nástroje pre grafy, karta Rozloženie, skupina Vložiť, Textové pole).

 • Názov môžete manuálne premiestniť na iné požadované miesto presunutím myšou.

Manuálne pridanie názvov osí

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, do ktorého chcete pridať názvy osí.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať názov hlavnej vodorovnej osi (osi kategórií), kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Ak graf obsahuje vedľajšiu vodorovnú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej vodorovnej osi.

  • Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi (osi hodnôt), kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi alebo Názov vedľajšej zvislej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Ak graf obsahuje vedľajšiu zvislú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej zvislej osi.

  • Ak chcete pridať názov osi hĺbky (osi radov), kliknite na položku Názov osi hĺbky a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak je vybratý skutočný priestorový graf, napríklad priestorový stĺpcový graf.

 4. Do textového poľa Názov osi v grafe zadajte požadovaný text.

  Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves ENTER. Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete ukončiť riadok, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text v poli s názvom, postupujte takto:

  1. Kliknite do poľa s názvom a potom vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  2. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na požadované možnosti formátovania.

   Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na položku Formátovať názov osi a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

   Poznámky : 

   • Ak prepnete na iný typ grafu, ktorý nepodporuje názvy osí (napríklad koláčový graf), názvy osí sa nebudú zobrazovať. Názvy sa znova zobrazia po prepnutí späť na typ grafu, ktorý podporuje názvy osí.

   • Názvy vedľajších osí sa po prepnutí na typ grafu, ktorý nepodporuje vedľajšie osi, stratia.

Prepojenie názvu grafu alebo osi s bunkou hárka

 1. V grafe kliknite na názov grafu alebo osi, ktorý chcete prepojiť s bunkou hárka.

 2. V hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Do riadka vzorcov je tiež možné zadať odkaz na bunku hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

Odstránenie názvu grafu alebo osi z grafu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odstrániť názov grafu, kliknite na karte Rozloženie v skupine Označenia na položku Názov grafu a potom na položku Žiadne.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

  • Ak chcete odstrániť názov osi, kliknite na karte Rozloženie v skupine Označenia na položku Názov osi, kliknite na typ názvu osi, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Žiadne.

  • Ak chcete rýchlo odstrániť názov grafu alebo osi, kliknite naň a stlačte kláves DELETE. Môžete tiež kliknúť na názov grafu alebo osi pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Odstrániť.

  • Ak chcete odstrániť názov grafu alebo názvy osí hneď po ich pridaní, môžete kliknúť na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačiť klávesovú skratku CTRL+Z.

Pozrite tiež

Zmeniť umiestnenie názvy v grafe

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×