Pridanie, úprava alebo odstránenie položiek zoznamu

Pridanie, úprava alebo odstránenie položiek zoznamu

Lokalita SharePoint môže obsahovať rôzne zoznamy, od kontaktov a kalendárov až po oznamy a zoznamy sledovania problémov. Proces pridania, úpravy alebo odstránenia položiek je podobný bez ohľadu na typ zoznamu. Zoznam môže obsahovať stĺpce typu Text, Číslo, Výber, Mena, Dátum a čas, Áno/Nie, ako aj vyhľadávacie alebo vypočítané stĺpce. Ak chcete poskytnúť ďalšie informácie, môžete tiež k položke zoznamu priložiť súbory, napríklad tabuľkový hárok s podpornými číslami alebo dokument s doplňujúcimi informáciami. Ak chcete odstrániť úplný zoznam, pozrite si tému Pridanie, zmena alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice na stránke.

Poznámka: Ak chcete pridávať, upravovať alebo odstraňovať položky v zozname, musíte mať povolenie na prispievanie do zoznamu. Ak sa nezobrazuje možnosť na pridanie alebo úpravu položiek v zozname, kontaktujte svojho správcu služby SharePoint alebo manažéra.

Aktualizované 30. novembra 2016 vďaka pripomienkam od zákazníkov.

Pridanie zoznamu na stránku

 1. Na stránke, na ktorú chcete pridať zoznam, kliknite na položku Stránka a potom na položku Upraviť. Ak sa nezobrazuje karta Stránka, kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Upraviť stránku.

  Úprava stránky

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť neaktívny alebo sa nezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenie na úpravu stránky. Kontaktujte svojho správcu alebo manažéra.

  Poznámky: 

  • Vyzerá vaša obrazovka služieb Office 365 alebo služby SharePoint_online inak než v uvedených príkladoch? Ak áno, môžete kliknúť na položku Späť na klasický SharePoint a postupovať podľa krokov v tomto článku. Nastavenie klasického používateľského rozhrania sa vzťahuje na reláciu a nie je trvalé, pokiaľ ho tak nenakonfiguruje správca. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému nastaveniu, zavrite všetky okná prehliadača, a znova otvorte prehliadač a prihláste sa späť do služieb Office 365 a SharePoint.

  • Ak ste vlastníkom zoznamu, lokality alebo správcom, pozrite si tému Prepnutie predvoleného nastavenia knižnice dokumentov z nového alebo klasického nastavenia, kde nájdete kroky na nastavenie predvolených možností. Kroky sú rovnaké s tým rozdielom, že namiesto kliknutia na položku Nastavenie knižnice kliknete na položku Nastavenie zoznamu.

 2. Na stránke kliknite na miesto, kde chcete zobraziť zoznam, kliknite na položku Vložiť a potom na položku Časť aplikácie.

 3. Vyberte časť aplikácie pre zoznam a kliknite na položku Pridať.

 4. Po dokončení úprav stránky kliknite na položku Uložiť. V závislosti od spôsobu konfigurácie lokality môže byť k dispozícii možnosť Uložiť ako koncept alebo Uložiť a publikovať.

Dôležité: Ak chcete pridať na stránku zoznam, treba mať povolenia na úpravu stránky. Zvyčajne to znamená, že treba byť v skupine Členovia pre danú lokalitu. Niektoré stránky sa nedajú upravovať, napríklad stránka Obsah lokality.

Pridanie položky do zoznamu

Položku možno pridať do zoznamu dvomi spôsobmi: môžete pridať jednotlivé položky v zobrazení zoznamu alebo viaceré položky v zobrazení Rýchle úpravy.

 1. Prejdite na lokalitu so zoznamom, do ktorého chcete pridať položku.

 2. Kliknite na prepojenie + nová položka nad zoznamom.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Zadajte informácie pre položku zoznamu.

  • Údaje v stĺpci (poli), vedľa ktorého je hviezdička *, sú povinné.

  • Ak chcete k položke priložiť súbory, na karte Upraviť kliknite v časti Akcie na položku Priložiť súbor, potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor. Ak chcete priložiť viaceré súbory, počas výberu súborov podržte stlačený kláves CTRL .

   Karta Úpravy na páse s nástrojmi so zvýraznenou položkou Priložiť súbor.

   Kliknite na položku Otvoriť a potom na položku OK. Ak príkaz Priložiť súbor nie je k dispozícii, zoznam nepodporuje prílohy.

  • V závislosti od zoznamu môžu byť na karte Vlastné príkazy na páse s nástrojmi k dispozícii ďalšie príkazy.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridanie viacerých položiek v zobrazení Rýchle úpravy

 1. Prejdite na lokalitu so zoznamom, do ktorého chcete pridať položku.

 2. V hornej časti zoznamu kliknite na položku Upraviť. Tento krok má rovnaký efekt ako výber príkazu Rýchle úpravy na karte Zoznam.

  Pridanie vnorenej položky do zoznamu

  Medzi zobrazením zoznamu a zobrazením Rýchle úpravy môžete jednoducho prepínať z pása s nástrojmi výberom príkazov Zobrazenie a Rýchle úpravy na karte Zoznam.

 3. Zadajte informácie pre položku zoznamu.

  Ak do stĺpcov vyžadujúcich zadanie informácií nezadáte žiadne informácie, zobrazí sa chybové hlásenie.

  Dôležité:  Pri vykonávaní úprav v zobrazení Rýchle úpravy nemožno priložiť súbor k viacerým položkám zoznamu. V zobrazení Rýchle úpravy však stále môžete pripojiť súbor k jednotlivým položkám zoznamu. Postupujte podľa krokov v časti Pridanie prílohy k existujúcej položke, no kliknite na tri bodky (...) vedľa jednotlivých položiek v zozname Rýchle úpravy.

 4. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Po dokončení zadávania informácií kliknite na položku Zastaviť úpravy tohto zoznamu.

  • Ak chcete odstrániť niektorú položku, kliknite na tri bodky () vedľa položky a potom v rozbaľovacej ponuke kliknite na možnosť Odstrániť položku.

Úprava položiek a pridanie príloh

Rovnako ako pri pridávaní položiek aj upraviť položku v zozname možno dvoma spôsobmi. Položku môžete upraviť v zobrazení zoznamu, čo je predvolený spôsob, alebo môžete upraviť viaceré položky v zobrazení Rýchle úpravy.

Úprava položky

Úprava jednej položky v zobrazení zoznamu

 1. Prejdite na lokalitu so zoznamom, v ktorom chcete upraviť položku.

 2. Kliknite na názov alebo nadpis zoznamu.

 3. Kliknite na tri bodky (...) vedľa položky, ktorú chcete upraviť, a potom v rozbaľovacej ponuke kliknite na možnosť Upraviť položku.

 4. Upravte informácie v položke zoznamu.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úprava viacerých položiek v zobrazení Rýchle úpravy

 1. Prejdite na lokalitu so zoznamom, v ktorom chcete upraviť položku.

 2. Kliknutím na položku Upraviť v hornej časti zoznamu prejdite do zobrazenia Rýchle úpravy.

  Pridanie vnorenej položky do zoznamu

  Môžete tiež kliknúť na kartu Zoznam a potom na položku Rýchle úpravy. Medzi zobrazením zoznamu a zobrazením Rýchle úpravy môžete prepínať z pása s nástrojmi výberom príkazov Zobrazenie a Rýchle úpravy na karte Zoznam.

 3. Upravte informácie o položke rovnakým spôsobom ako v tabuľkovom hárku.

  Dôležité:  Pri vykonávaní úprav v zobrazení Rýchle úpravy nemožno priložiť súbor k viacerým položkám zoznamu. V zobrazení Rýchle úpravy však stále môžete pripojiť súbor k jednotlivým položkám zoznamu. Postupujte podľa krokov v časti Pridanie prílohy k existujúcej položke, no kliknite na tri bodky (...) vedľa jednotlivých položiek v zozname Rýchle úpravy.

 4. Po dokončení úprav informácií kliknite na položku Zastaviť úpravy tohto zoznamu.

Pridanie prílohy k existujúcej položke

 1. Prejdite na lokalitu so zoznamom, v ktorom chcete upraviť položku.

 2. Kliknite na názov alebo nadpis zoznamu.

 3. Kliknite na tri bodky (...) vedľa položky, ktorú chcete upraviť, a potom v rozbaľovacej ponuke kliknite na možnosť Upraviť položku. Ak sa nachádzate v zobrazení Rýchle úpravy, kliknite na tri bodky (...) vedľa položky.

 4. Kliknite na kartu Upraviť, v skupine Akcie kliknite na položku Priložiť súbor a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor.

  Karta Úpravy na páse s nástrojmi so zvýraznenou položkou Priložiť súbor.

  Kliknite na položku Otvoriť a potom na položku Uložiť alebo OK. Ak príkaz Priložiť súbor nie je k dispozícii, zoznam nepodporuje prílohy. Poraďte sa so správcom SharePointu alebo manažérom.

 5. Ak chcete odstrániť prílohu z položky zoznamu, kliknite na položku Upraviť položku. Vo formulári v časti Prílohy kliknite na položku Odstrániť nachádzajúcu sa vedľa prílohy, ktorú chcete odstrániť.

  Odstránenie prílohy

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odstránenie niektorých položiek zo zoznamu

Upozornenie: Odstránenie položiek môže byť trvalé a je možné, že ich už nebudete môcť obnoviť. Namiesto odstránenia položiek zvážte ich premiestnenie alebo archiváciu. V závislosti od konfigurácie lokality je možné, že položky a ich obsah sa budú dať obnoviť z Koša. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie položiek Koša na lokalite SharePoint.

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu zoznam, z ktorého chcete odstrániť položky.

 2. Kliknite na názov zoznamu, v ktorom chcete pracovať.

  Webová časť Zoznam so šípkou smerujúcou na prepojenie názvu.

  Poznámka: Vzhľad lokality a navigácia na nej môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, kontaktujte správcu alebo manažéra.

 3. Môžete vybrať a odstrániť jednu alebo viaceré položky naraz. Kliknite na znak začiarknutia naľavo od položiek, ktoré chcete odstrániť, a potom na karte Položky kliknite v časti Spravovať na možnosť Odstrániť položku.

  Odstrániť položku

Obnovenie odstránených položiek z Koša

Ak chcete obnoviť položku, ktorú ste odstránili zo zoznamu, postupujte takto.

 1. Na paneli Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Ak sa položka Kôš na paneli Rýchle spustenie nezobrazuje, postupujte takto:

  • Kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Obsah lokality.

  • Kôš sa nachádza v pravej hornej časti stránky Obsah lokality.

   Zobrazenie tlačidla Koša vnútri obsahu lokality.
 2. Vyberte položky, ktoré chcete obnoviť, a potom kliknutím na položku Obnoviť výber obnovte vybraté súbory.

Poznámka:  Ak sa hľadaná položka nezobrazuje, časové obmedzenie uchovávania v Koši pravdepodobne uplynulo a položka už bola odstránená. Ešte však nie je všetko stratené. Môžete kontaktovať správcu, ktorý ju možno bude vedieť obnoviť.

Ak chcete pridať stĺpce do zoznamov, pozrite si tému Vytvorenie stĺpca v zozname alebo v knižnici.

Ak chcete odstrániť stĺpce zo zoznamov, pozrite si tému Odstránenie stĺpca v zozname alebo v knižnici.

Zobrazenia môžu obsahovať rôzne stĺpce, a preto môžete stĺpce skryť bez toho, aby ste ich odstránili. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Buďte čo najkonkrétnejší a zahrňte verziu aplikácie SharePoint, operačného systému a prehliadača.Na základe vašich pripomienok skontrolujeme kroky, opravíme chyby a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×