Prepojenie úloh v projekte

Môžete prepojiť dve ľubovoľné úlohy v projekte a zobraziť ich vzťah (prepojenie sa tiež nazýva závislosť úlohy). Závislosti určujú plán projektu – po prepojení úloh bude mať každá zmena predchádzajúcej úlohy vplyv na nadväzujúcu úlohu, čo ovplyvní ďalšiu úlohu, a tak ďalej.

Čo vás zaujíma?

Prepojenie úloh

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Ganttov graf.

  Skupina Zobrazenia úloh na karte Zobraziť

 2. Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na dve úlohy, ktoré chcete prepojiť (v stĺpci Názov úlohy).

 3. Kliknite na položky Úloha > Prepojiť úlohy.

  Tlačidlo Prepojiť úlohy v skupine Naplánovať na karte Úloha

Prepojenie odstránite tak, že vyberiete dve prepojené úlohy a potom kliknete na položky Úloha > Zrušiť prepojenie úloh Tlačidlo Zrušiť prepojenie úloh na karte Úloha na páse s nástrojmi. .

Project predvolene vytvorí jednoduché prepojenie úloh typu začiatok pri dokončení, čo znamená, že prvá úloha (predchádzajúca úloha) sa musí dokončiť a až potom môže začať druhá úloha (nasledujúca úloha).

Ak máte predplatné služby Project Online, môžete tiež vybrať špecifické úlohy určené na prepojenie, a to pomocou rozbaľovacieho poľa v stĺpci Predchádzajúce úlohy alebo Nasledujúce úlohy.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Ganttov graf.

 2. Vyhľadajte stĺpec Predchádzajúce úlohy alebo Nasledujúce úlohy a vyberte bunku pre úlohu, ktorú chcete prepojiť.

  Poznámka: Stĺpec Nasledujúca úloha sa predvolene nezobrazuje. Ak ho chcete zobraziť, prejdite na posledný stĺpec v riadku a vyberte položku Pridať nový stĺpec. Vyberte možnosť Nasledujúce úlohy.

 3. V hierarchickom zozname všetkých svojich úloh sa posuňte nahor alebo nadol a vyhľadajte požadovanú úlohu, začiarknite políčko vedľa danej úlohy a potom kliknite na ľubovoľné miesto mimo rozbaľovacieho poľa. Identifikácia úlohy, ktorú prepájate, sa zobrazí v bunke.

Výber prepojení z rozbaľovacieho zoznamu je mimoriadne užitočné, ak úloha, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, nie je v blízkosti úlohy, z ktorej prepojenie vytvárate.

Vloženie úlohy medzi prepojené úlohy

Project môžete nastaviť tak, aby sa po vložení novej úlohy medzi prepojené úlohy nová úloha automaticky prepojila s okolitými úlohami.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne Project – možnosti kliknite na položku Plán a posuňte sa na časť Možnosti plánovania pre tento projekt.

 3. Vyberte políčko Automaticky prepojiť vložené alebo presunuté úlohy.

 4. Vložte novú úlohu.

Prepojenie úloh v sieťovom diagrame

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Sieťový diagram.

  Obrázok tlačidla Sieťový diagram na karte Zobraziť.

 2. Ukážte kurzorom do stredu poľa predchádzajúcej úlohy.

 3. Posúvaním myši vytvorte čiaru k poľu nadväzujúcej úlohy.

  Obrázok dvoch úloh prepojených v sieťovom diagrame

Prepojenie úloh v kalendári

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Kalendár.

  Karta Zobraziť, skupina Zobrazenia úloh, tlačidlo Kalendár.

 2. Ukážte kurzorom na panel s kalendárom predchádzajúcej úlohy.

 3. Presuňte čiaru myšou k panelu s kalendárom nadväzujúcej úlohy.

Prepojenie manuálne naplánovaných úloh

Pri prepojení manuálne naplánovaná úloha s inou úlohou sa v Projecte táto úloha umiestni na základe vzťahu k druhej úlohe.

Project však možno nakonfigurovať aj tak, aby sa manuálne naplánovaná úloha pri prepojení s inou úlohou nepremiestňovala:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne Project – možnosti kliknite na položku Plán a posuňte sa na časť Možnosti plánovania pre tento projekt.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Aktualizovať manuálne naplánované úlohy pri úprave prepojení.

Získajte ďalšie informácie o manuálne a automaticky naplánovaných úlohách.

Ďalšie spôsoby prepojenia úloh

 • Ak máte úlohy, ktoré závisia od úspešného dokončenia celého projektu, zvážte nastavenie hlavného projektu.

 • Na zvýraznenie súvislostí určitej úlohy s inými úlohami použite cesty s úlohami.

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Čo vás zaujíma?

Informácie o prepájaní úloh

Keď prepojíte úlohy v Projecte, predvolený typ prepojenia je Začiatok pri dokončení. Prepojenie typu Začiatok pri dokončení však nefunguje v každej situácii. Project ponúka ďalšie typy prepojenia úloh, pomocou ktorých môžete vytvárať realistickejšie projekty.

Typ prepojenia

Príklad

Popis

Začiatok pri dokončení (ZD)

Obrázok prepojenia Začatie po dokončení

Závislá úloha (B) sa nemôže začať, kým sa nedokončí úloha (A), od ktorej je závislá.

Ak máte napríklad dve úlohy, Kopanie základov a Liatie betónu, úloha Liatie betónu sa nemôže začať, kým sa nedokončí úloha Kopanie základov.

Začiatok pri začiatku (SS)

Obrázok prepojenia Začatie po začatí

Závislá úloha (B) sa nemôže začať, kým sa nezačne úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislá úloha sa môže začať kedykoľvek po začatí úlohy, od ktorej je závislá. Prepojenie typu Začiatok pri začiatku nemusí nevyhnutne prepájať úlohy súčasne.

Ak máte napríklad dve úlohy Liatie betónu a Zarovnávanie betónu, úloha Zarovnávanie betónu sa nemôže začať, kým sa nezačne úloha Liatie betónu.

Dokončenie pri dokončení (DD)

Obrázok prepojenia úlohy Dokončenie po dokončení

Závislú úlohu (B) nie je možné dokončiť, kým sa nedokončí úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislú úlohu je možné dokončiť kedykoľvek po dokončení úlohy, od ktorej je závislá. Prepojenie typu Dokončenie pri dokončení nemusí nevyhnutne prepájať úlohy súčasne.

Ak máte napríklad dve úlohy, Montáž elektrických káblov a Kontrola elektrických rozvodov, úlohu Kontrola elektrických rozvodov nie je možné dokončiť skôr, ako sa dokončí úloha Montáž elektrických káblov.

Dokončenie pri začiatku (DZ)

Obrázok prepojenia úlohy Začatie po dokončení

Závislú úlohu (B) nie je možné dokončiť, kým sa nezačne úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislú úlohu je možné dokončiť kedykoľvek po začatí úlohy, od ktorej je závislá. Pri použití prepojenia typu Dokončenie pri začiatku nie je nutné závislú úlohu nevyhnutne dokončiť súbežne so začatím úlohy, od ktorej je závislá.

Povedzme napríklad, že sa strešné krovy pre stavebný projekt vyrábajú mimo staveniska. Dvoma úlohami v tomto projekte sú Dodanie krovu a Montáž krovu. Úlohu Montáž krovu nie je možné dokončiť skôr, ako sa začne úloha Dodanie krovu.

Pri vkladaní úlohy do prepojených úloh môžete novú úlohu prepojiť automaticky alebo je neprepojiť vôbec.

 • Ak chcete prepojiť novú úlohu, kliknite na úlohu, ktorá má novej úlohe predchádzať, a potom v ponuke Vložiť kliknite na položku Nová úloha.

  Poznámka: Ak tento postup nefunguje, v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Plán. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Automaticky prepojiť vložené alebo presunuté úlohy.

 • Ak chcete pridať novú úlohu bez vytvorenia prepojenia, kliknite na úlohu, s ktorou sa súčasne bude vyskytovať aj nová úloha, a potom posúvaním vytvorte novú úlohu v prázdnej časti sieťového diagramu.

Prepojenie úloh pomocou zobrazenia Ganttovho grafu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. V poli Názov úlohy vyberte v požadovanom poradí dve alebo viacero úloh, ktoré chcete prepojiť.

  • Ak chcete vybrať nesusediace úlohy, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na úlohy, ktoré chcete prepojiť.

  • Ak chcete vybrať susediace úlohy, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na prvú a poslednú úlohu, ktorú chcete prepojiť.

 3. Kliknite na položku Prepojiť úlohy Vzhľad tlačidla .

  Predvolene sa v Projecte vytvorí prepojenie úloh typu Začiatok pri dokončení. Toto prepojenie úloh môžete zmeniť na typ Začiatok pri začiatku, Dokončenie pri dokončení alebo Dokončenie pri začiatku.

Prepojenie úloh pomocou zobrazenia sieťového diagramu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Sieťový diagram.

 2. Umiestnite ukazovateľ do stredu poľa predchádzajúcej úlohy.

 3. Presuňte sa k poľu nasledujúcej úlohy.

Prepojenie úloh pomocou zobrazenia kalendára

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Kalendár.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši na panel kalendára predchádzajúcej úlohy.

 3. Presuňte sa k panelu kalendára nasledujúcej úlohy.

Zapnutie alebo vypnutie automatického prepájania

Keď vložíte úlohu medzi prepojené úlohy, predvolene sa táto nová úloha automaticky prepojí s okolitými úlohami. Ak máte napríklad tri úlohy s typom prepojenia Začiatok pri dokončení a pridáte medzi ne novú úlohu, táto nová úloha prebehne v rámci prepojenia Začiatok pri dokončení spolu s úlohami nachádzajúcimi sa pod a nad ňou.

Túto možnosť môžete jednoducho vypnúť a pri vkladaní novej úlohy sa táto úloha nebude automaticky prepájať s okolitými úlohami. Ak je automatické prepájanie vypnuté, môžete ho jednoducho znova zapnúť.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Plán.

 2. Ak chcete automatické prepájanie vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Automaticky prepojiť vložené alebo presunuté úlohy.

  Ak chcete automatické prepájanie zapnúť, začiarknite políčko Automaticky prepojiť vložené alebo presunuté úlohy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×