Prepínače príkazového riadka pre program InfoPath

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Microsoft InfoPath 2010 sa spúšťa príkazom infopath.exe. Prepínač príkazového riadku sa dopĺňa do riadka po zadaní lomky, za ktorou nasleduje názov príkazu a parametre.

Obsah tohto článku

Čo sú to príkazy a prepínače?

Použitie prepínača jedenkrát jeho pridaním k príkazu Run

Sprístupnenie prepínača na opakované použitie vytvorením odkazu

Dostupné prepínače a parametre

Čo sú to príkazy a prepínače?

Vždy, keď spúšťate tento program, spúšťate príkaz infopath.exe, aj keď obyčajne tento príkaz nenapíšete a dokonca ho ani nevidíte. Určité aspekty spúšťania programu môžete zmeniť pridaním podpríkazov k príkazu infopath.exe, ktoré sa nazývajú prepínače.

Prepínač pozostáva z medzery za hlavným príkazom, po ktorej nasleduje lomka a názov prepínača, ktorý poskytuje ďalšie informácie, ako vykonať príkaz.

Na začiatok stránky

Použitie prepínača jedenkrát jeho pridaním k príkazu Run

Najprv si overte, kde sa v počítači nachádza súbor infopath.exe. Ak ste pri inštalácii programu InfoPath 2010 akceptovali umiestnenie v predvolených priečinkoch, súbor infopath.exe sa nachádza na ceste:

c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Poznámka: Ak máte nainštalovaný program InfoPath 2010 32-bitovú verziu a váš počítač je spustený Windows 64-bitový operačný systém, použite c:\program súbory (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Ak súbor infopath.exe nenájdete v uvedenom umiestnení, vyhľadajte ho a zapíšte si úplnú cestu k tomuto súboru.

 1. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Systémy Windows 7 a Windows Vista   

   • Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Spustiť.

  • Systém Windows XP   

   • Kliknite na tlačidlo Štart systému Windows a potom kliknite na položku Spustiť .

 2. V dialógovom okne Spustenie zadajte úvodzovky, potom zadajte úplnú cestu k súboru infopath.exe a nakoniec zadajte ďalšie úvodzovky. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadať a vybrať požadovaný súbor. Ak použijete tento postup, úvodzovky sa zadajú automaticky.

 3. Za pravou úvodzovkou zadajte medzeru a napíšte prepínač. Zadajte napríklad:

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" /embedding

Pri ďalšom spustení sa program InfoPath 2010 otvorí ako zvyčajne. Ak chcete, aby sa prispôsobené spúšťanie vykonávalo opakovane, prečítajte si nasledujúcu časť.

Poznámka: 

 • V prepínačoch sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Prepínač napísaný veľkými písmenami, napríklad /EMBEDDING, funguje tak isto ako prepínač /embedding napísaný malými písmenami.

 • Nezabudnite zadať jednu medzeru pred prepínačom a jednu medzeru pred každým parametrom.

Na začiatok stránky

Sprístupnenie prepínača pre opakované použitie vytvorením odkazu

Ak chcete prispôsobené nastavenie spúšťania opakovane používať, môžete si ho uložiť na pracovnej ploche ako odkaz. Ak chcete tento postup dokončiť, musíte najprv overiť umiestnenie súboru InfoPath.exe v počítači. Ak ste pri inštalácii programu InfoPath súhlasili s predvoleným umiestnením priečinkov, súbor infopath.exe sa pravdepodobne nachádza v umiestnení: C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Ak súbor infopath.exe nenájdete v uvedenom umiestnení, vyhľadajte ho a zapíšte si úplnú cestu k tomuto súboru.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu operačného systému Windows, ukážte na položku Nové a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkaz.

 2. V Sprievodcovi vytvorením odkazu zadajte do poľa Zadajte umiestnenie položky úvodzovku ("), zadajte úplnú cestu k súboru infopath.exe (vrátane názvu súboru) a potom zadajte pravú úvodzovku.

 3. Za úvodzovkou zadajte medzeru a potom prepínač a všetky parametre, ktoré chcete použiť. Môžete zadať napríklad: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Zostavy\NoveFormulare\SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn /InputParameters oddelenie=10&organizacia=325.

  Poznámka: 

  • V prepínačoch sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Prepínač napísaný veľkými písmenami, napríklad /EMBEDDING, funguje tak isto ako prepínač /embedding napísaný malými písmenami.

  • Nezabudnite zadať jednu medzeru pred prepínačom a jednu medzeru pred každým parametrom.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Do poľa Zadajte názov pre tento odkaz zadajte názov odkazu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť. Sprievodca vytvorí odkaz a umiestni ho na pracovnú plochu.

Môžete vytvoriť rôzne odkazy s rôznymi prepínačmi a parametrami, ktoré sa použijú pri spustení programu.

Na začiatok stránky

Dostupné prepínače a parametre

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené všetky prepínače a parametre, ktoré sú v programe InfoPath k dispozícii.

Prepínač a parameter

Popis

formulár

Otvorí zadaný formulár tak, aby ste mohli vyplniť. Názov formulára môže byť názov súboru, úplnú cestu a názov súboru alebo jednotný názov zdroja (URN).

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť formulár MojFormular.xml, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

Šablóna formulára

Otvorí nový formulár založený na určenej šablóne formulára, ktorý je možné vyplniť. Ako názov formulára sa môže používať názov súboru, absolútna cesta a názov súboru alebo názov URN.

Príklad    Ak chcete spustiť a otvoriť nový formulár založený na šablóne formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn

formulár šablóny/InputParameters param1 = hodnota & param2 = hodnota & param3 = hodnota

Otvorí nový formulár založený na šablóne formulára publikovanej v zdieľanom sieťovom umiestnení a odovzdá parametre formuláru. Šablóna formulára musí mať spravovaný kód alebo skript na spracovanie parametrov v možnosti /InputParameters. Ako názov šablóny formulára sa môže používať názov súboru, absolútna cesta a názov súboru alebo názov URN.

Zoznam parametrov sa začína za možnosťou /InputParameters, za ktorou nasleduje medzera a potom názov parametra, znamienko rovnosti a hodnota parametra. Každý parameter je oddelený znakom (&). Medzi znakom (&) a jednotlivými parametrami nezadávajte medzeru.

Názov parametra bez hodnoty sa považuje za parameter s nulovou hodnotou. Hodnota bez zodpovedajúceho názvu parametra sa ignoruje.

Ďalšie informácie o spracovaní vstupných parametrov nájdete v časti Pomocníka k programu InfoPath určenej pre vývojárov.

Príklad    Predstavte si, že máte šablónu formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, so skriptom, ktorý spracováva dva vstupné parametre „stredisko“ a „organizacia“. Šablóna formulára bola publikovaná do zdieľaného sieťového priečinka NoveFormulare na server Formulare. Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť nový formulár s parametrom stredisko s hodnotou 10 a parametrom organizacia s hodnotou 325, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters oddelenie = 10 & organizácie = 325

Šablóna formulára/InputParameters? param1 = hodnota & param2 = hodnota & param3 = hodnota

Otvorí nový formulár založený na šablóne formulára publikovanej na serveri so službou SharePoint a potom odovzdá parametre formuláru. Šablóna formulára musí mať spravovaný kód alebo skript na spracovanie parametrov v možnosti /InputParameters. Ako názov šablóny formulára sa môže používať názov súboru, absolútna cesta a názov súboru alebo názov URN.

Zoznam parametrov sa začína za názvom šablóny znakom otáznika (?), za ktorým nasleduje názov parametra, znamienko rovnosti a hodnota parametra. Každý parameter je oddelený znakom (&). Medzi znakom (&) a jednotlivými parametrami nezadávajte medzeru.

Názov parametra bez hodnoty sa považuje za parameter s nulovou hodnotou. Hodnota bez zodpovedajúceho názvu parametra sa ignoruje.

Ďalšie informácie o písaní spravovaného kódu pre vstupné parametre nájdete v časti Pomocníka k programu InfoPath určenej pre vývojárov.

Príklad    Predstavte si, že máte šablónu formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, so spravovaným kódom, ktorý dokáže spracovať dvoch vstupných parametrov a organizácie. Šablóna formulára bola publikovaná na serveri so službou SharePoint s adresou URL http://fabrikam. Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť novú šablónu formulára s oddelenia parameter, ktorý sa rovná 10 a organizácie parameter, ktorý sa rovná 325, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

nový formulár /defaultsavelocation < URL >

Možnosť / new otvorí existujúci formulár a možnosť /defaultsavelocation nastaví cestu pre dialógové okno Uložiť ako na zadanej Uniform Resource Locator (URL). URL adresa sa zobrazí v dialógovom okne Uložiť ako prvý raz, uložený formulár.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath, otvoriť formulár MojFormular.xml a nastaviť cestu C:\MojeFormulare pre uloženie formulára používateľom, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / nové MojFormular.XML /defaultsavelocation C:\MyForms

formulár šablóny /defaultsavelocation < URL >

Otvorí nový formulár založený na šablóne formulára a nastaví cestu pre dialógové okno Uložiť ako na určenú adresu URL. Adresa URL sa zobrazí v dialógovom okne Uložiť ako pri prvom ukladaní daného formulára.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath, otvoriť nový formulár založený na šablóne formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn a nastaviť cestu, kde chcete pre používateľa na uloženie formulára do knižnice dokumentov Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ Agregácia "form1 | form2 | formulár3" "šablóny formulára"

Zlúči formuláre v zozname formulárov do jedného formulára založeného na šablóne (.xsn). Názvy jednotlivých formulárov v zozname by nemali byť zadané v úvodzovkách. Do úvodzoviek je možné vložiť celý zoznam. Názvy formulárov musia byť oddelené znakom "|". Zadaná musí byť tiež šablóna formulára, ktorá sa použije na vykonanie zlúčenia. Zlúčenie začína použitím predvolených údajov pre šablónu formulára.

Príklad     Chcete zlúčiť formulár MojForm1.xml a MojForm2.xml do nového formulára založeného na šablóne SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn. Šablóna nového formulára je uložená v počítači v priečinku Formulare. Ak chcete spustiť program InfoPath a zlúčiť dva existujúce formuláre, zadajte nasledujúci príkaz:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe /aggregate "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

/ Design šablóna formulára

Otvorí určenú šablónu formulára v režime návrhu. Ak nie je určená žiadna šablóna formulára, program InfoPath sa spustí v režime návrhu bez šablóny formulára.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath v režime návrhu so šablónou formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn

/ design /forcesaveas šablóny formulára

Otvorí určenú šablónu formulára v režime návrhu. V šablóne formulára môžete urobiť zmeny, ale šablónu formulára musíte uložiť do iného umiestnenia, ako je to, z ktorého šablónu formulára otvárate.

Tip: Túto možnosť použite na otvorenie a úpravu existujúcej šablóny formulára, ktorá už bola publikovaná. Tento prepínač pomôže zabrániť neúmyselnému prepísaniu šablóny formulára v umiestnení na publikovanie vyžiadaním uloženia šablóny formulára do iného umiestnenia. Ak prepíšete publikovanú šablónu formulára uložením šablóny formulára do umiestnenia publikovania, a nie použitím Sprievodcu publikovaním, používatelia môžu prísť o možnosť vytvárať podľa tejto šablóny nové formuláre alebo upravovať existujúce, ktoré sú na nej založené. Po uložení šablóny formulára do iného umiestnenia a jej následnom upravení môžete použiť Sprievodcu publikovaním na publikovanie a prepísanie šablóny formulára v umiestnení publikovania.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath v režime návrhu so šablónou formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn a chcete zabezpečiť, že šablóna formulára v pôvodnom umiestnení sa neprepíše, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn /forcesaveas

/ design/ReadOnly šablóny formulára

Otvorí určenú šablónu formulára v režime návrhu. V šablóne formulára môžete urobiť zmeny, ale šablónu formulára musíte uložiť do iného umiestnenia, ako je to, z ktorého šablónu formulára otvárate.

Tip: Túto možnosť použite na otvorenie a úpravu existujúcej šablóny formulára, ktorá už bola publikovaná. Tento prepínač pomôže zabrániť neúmyselnému prepísaniu šablóny formulára v umiestnení na publikovanie vyžiadaním uloženia šablóny formulára do iného umiestnenia. Ak prepíšete publikovanú šablónu formulára uložením šablóny formulára do umiestnenia publikovania, a nie použitím Sprievodcu publikovaním, používatelia môžu prísť o možnosť vytvárať podľa tejto šablóny nové formuláre alebo upravovať existujúce, ktoré sú na nej založené. Po uložení šablóny formulára do iného umiestnenia a jej následnom upravení môžete použiť Sprievodcu publikovaním na publikovanie a prepísanie šablóny formulára v umiestnení publikovania.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath v režime návrhu so šablónou formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn a chcete zabezpečiť, že šablóna formulára v pôvodnom umiestnení sa neprepíše, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design/SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn ReadOnly

/embedding

Spustí program InfoPath bez zobrazenia okna Microsoft Office InfoPath. Vývojári túto možnosť používajú pri testovaní vlastných aplikácií v programe InfoPath.

Ak chcete túto možnosť použiť, zadajte nasledujúce:    

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"/ vkladania

/cache ClearAll

Spustí program InfoPath a vymaže vyrovnávaciu pamäť, v ktorej sú v počítači uložené šablóny formulárov. Túto možnosť použite na odstránenie nepoužívaných šablón formulárov z počítačov používateľov a na zväčšenie dostupného priestoru na disku. Túto možnosť môžete použiť s existujúcim alebo s novým formulárom, ktorý je založený na šablóne formulára.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath, otvoriť formulár MojFormular.xml, a potom vyčistiť vyrovnávaciu pamäť všetkých šablón formulárov, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" MojFormular.XML /cache ClearAll

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×