Premiestnenie údajov programu Access do databázy servera SQL pomocou Sprievodcu zmenou veľkosti

V priebehu času sa väčšina databázových aplikácií zväčšuje, zvyšuje sa ich komplexnosť a musia podporovať vyšší počet používateľov. V určitom momente životnosti programu Microsoft Office Access je možné, že budete chcieť zmeniť jeho veľkosť na databázu servera Microsoft SQL Server a optimalizovať výkon, škálovateľnosť, dostupnosť, zabezpečenie, spoľahlivosť a obnoviteľnosť.

Obsah tohto článku

Informácie o zmene veľkosti databázy Microsoft Office Access

Používanie Sprievodcu zmenou veľkosti

Spôsob zmeny veľkosti databázových objektov

Informácie o zmene veľkosti databázy Microsoft Office Access

Zmena veľkosti je proces migrácie niektorých alebo všetkých databázové objekty z databázy programu Access do novej alebo existujúcej databázy servera SQL, alebo nového projekt programu Microsoft Access (.adp).

Výhody zmeny veľkosti databázy na server SQL

 • Vysoký výkon a škálovateľnosť    V mnohých situáciách ponúka server SQL lepší výkon než databáza programu Access. Server SQL poskytuje podporu pre veľmi veľké databázy (v terabajtoch), t. j. podpora veľkých databáz je omnoho väčšia než v prípade programu Access (max. dva gigabajty). Server SQL funguje veľmi efektívnym spôsobom paralelného spracovania dotazov (použitím viacerých natívnych vláken v rámci jedného procesu na spracovanie používateľských požiadaviek) a minimalizáciou ďalších požiadaviek na pamäť po pridaní ďalších používateľov.

 • Zlepšená dostupnosť    Server SQL umožňuje vykonávať dynamické zálohovanie (prírastkové alebo úplné) databázy počas jej používania. Znamená to, že nemusíte žiadať od používateľov, aby ukončili prácu s databázou, aby ste mohli zálohovať údaje.

 • Vylepšené zabezpečenie    Pomocou dôveryhodného pripojenia sa môže server SQL integrovať so zabezpečením systému Windows a poskytnúť jeden integrovaný prístup do siete a databázy, čím používatelia získajú to najlepšie zo obidvoch systémov zabezpečenia. Takto sa veľmi zjednoduší správa komplexných schém zabezpečenia.

 • Okamžitá obnoviteľnosť    V prípade zlyhania systému (napríklad zlyhania operačného systému alebo výpadku napájania) má server SQL mechanizmus automatického obnovenia, ktorý slúži na obnovenie databázy na posledný konzistentný stav v priebehu niekoľkých minút bez potreby zásahu správcu databázy.

 • Spracovanie na serveri    Používanie servera SQL v konfigurácii klient/server obmedzuje sieťové prenosy spracovaním databázových dotazov na serveri pred odoslaním výsledkov klientovi. Spracovanie na serveri je spravidla omnoho efektívnejšie (najmä keď pracujete s veľkými súbormi údajov).

  Vaša aplikácia môže používať aj funkcia definovaná používateľom, uložená procedúra a spúšťač na centralizáciu a zdieľanie aplikačnej logiky, firemných pravidiel a zásad, komplexných dotazov, overovania údajov a referenčného kódu integrity na serveri a nie v klientovi.

Spôsoby zmeny veľkosti

Sprievodca zmenou veľkosti premiestňuje databázové objekty a v nich obsiahnuté údaje z databázy programu Access do novej alebo existujúcej databázy servera SQL.

Existujú tri spôsoby použitia Sprievodcu zmenou veľkosti:

 • Zmeňte veľkosť všetkých databázových objektov z databázy programu Access na projekty programu Access tak, aby ste mohli vytvoriť aplikáciu typu klient/server. Tento prístup vyžaduje niektoré ďalšie zmeny aplikácie a úpravu kódu a komplexných dotazov.

 • Meňte veľkosť iba údajov alebo definícií údajov z databázy programu Access na databázu servera SQL.

 • Vytvorte klientsku časť databázy programu Access a serverovú časť databázy servera SQL – môžete vytvoriť klientska/serverová aplikácia. Tento prístup vyžaduje veľmi malý podiel úpravy aplikácie, pretože kód stále používa ACE.

Skôr než zmeníte veľkosť databázy programu Access

Skôr než zmeníte veľkosť databázy programu Access na databázu servera SQL alebo projekt programu Access, zvážte vykonanie nasledujúcich krokov:

 • Zálohovanie databázy     Aj napriek tomu, že Sprievodca zmenou veľkosti neodstraňuje žiadne údaje ani databázové objekty z databázy programu Access, je vhodné vytvoriť si záložnú kópiu databázy programu Access pred tým, než budete meniť jej veľkosť.

 • Dbajte na zabezpečenie dostatku miesta na disku     Musíte disponovať dostatočným miestom na disku v zariadení, ktoré bude obsahovať rozšírenú databázu. Sprievodca zmenou veľkosti funguje najlepšie vtedy, ak je dispozícii veľký dostatok voľného miesta na disku.

 • Vytvárajte jedinečné indexy     Prepojená tabuľka musí obsahovať jedinečný index, ktorý sa musí dať aktualizovať v programe Access. Sprievodca zmenou veľkosti môže zmeniť veľkosť (rozšíriť) existujúci jedinečný index, ale nemôže index vytvoriť, ak žiadny neexistuje. Ak chcete získať možnosť aktualizácie tabuliek, dbajte na pridanie jedinečného indexu do každej tabuľky programu Access pred zmenou veľkosti.

 • Priraďte si vhodné povolenia v databáze servera SQL

  • Ak chcete zmeniť veľkosť na existujúcu databázu, budete potrebovať povolenia CREATE TABLE a CREATE DEFAULT.

  • Ak chcete zostaviť novú databázu, budete potrebovať povolenie CREATE DATABASE a súčasne budete potrebovať povolenia SELECT v systémových tabuľkách v hlavnej databáze.

Sprievodca zmenou veľkosti programu Access 2007 je optimalizovaný na spoluprácu s programami Microsoft SQL Server 2000 a SQL Server 2005.

Na začiatok stránky

Používanie Sprievodcu zmenou veľkosti

 • Na karte Nástroje databázy v skupine Premiestnenie údajov kliknite na položku Server SQL.

  Spustí sa Sprievodca zmenou veľkosti.

Krok 1: Vyberte možnosť zmeny veľkosti na existujúcu databázu alebo novú databázu.

Krok 2: Vyberte tabuľky, ktorých veľkosť sa bude meniť.

Krok 3: Určite atribúty a možnosti, ktorých veľkosť sa bude meniť.

Krok 4: Vyberte spôsob zmeny veľkosti aplikácie.

Krok 1: Vyberte možnosť zmeny veľkosti na existujúcu databázu alebo novú databázu

Na prvej strane sprievodcu určite, či chcete zmeniť veľkosť databázy programu Access na existujúcu databázu servera SQL alebo vytvoriť novú databázu servera SQL.

 • Použitie existujúcej databázy    Ak si vyberiete túto možnosť a kliknete na položku Ďalej, program Access zobrazí dialógové okno Výber zdroja údajov a vy budete môcť vytvoriť pripojenie zdroj údajov ODBC k existujúcej databáze servera SQL.

  Informácie o zdrojoch údajov ODBC

  Zdroj údajov je zdrojom údajov kombinovaným s informáciami o pripojení vyžadovanými na prístup k daným údajom. Príkladom zdrojov údajov je program Access, server SQL, Oracle RDBMS, tabuľka a textový súbor. Príklady informácií o pripojení zahŕňajú umiestnenie servera, názov databázy, identifikácia prihlásenia a rôzne možnosti ovládača ODBC, ktoré opisujú spôsob pripojenia sa k zdroju údajov.

  V rámci architektúry ODBC sa aplikácia (napríklad program Access alebo Microsoft Visual Basic) pripojí k správcovi ovládača ODBC, ktorý používa špecifický ovládač ODBC (napríklad ovládač Microsoft SQL ODBC) na pripojenie k zdroju údajov (v tomto prípade databázu servera SQL). V programe Access sa zdroje údajov ODBC používajú na pripojenie k zdrojom údajov, ktoré sú externé pre program Access a nemajú vstavané ovládače.

  Na pripojenie k týmto zdrojom údajov musíte postupovať takto:

  • Nainštalujte vhodný ovládač ODBC do počítača obsahujúceho zdroj údajov.

  • Zadefinujte názov zdroja údajov (DSN) pomocou Správcu zdroja údajov ODBC a uložte informácie o pripojení do databázy Registry systému Microsoft Windows alebo súboru DSN, alebo reťazca pripojenia v kóde programu Visual Basic na odoslanie informácií o pripojení priamo do správcu ovládača ODBC.

   Zdroje údajov zariadenia

   Zdroje údajov zariadenia uchovávajú informácie o pripojení v databáze Registry systému Windows v špecifickom počítači s názvom definovaným používateľom. Zdroje údajov zariadenia možno použiť iba v počítači, v ktorom sú zadefinované. Existujú dva typy zdrojov údajov zariadenia – používateľský a systémový. Používateľské zdroje údajov môže používať iba aktuálny používateľ a sú viditeľné iba pre aktuálneho používateľa. Systémové zdroje údajov môžu používať všetky všetci používatelia počítača a sú viditeľné pre všetkých používateľov počítača a systémových služieb. Zdroj údajov zariadenia je veľmi užitočný najmä vtedy, keď chcete poskytnúť vyššiu úroveň zabezpečenia, pretože iba prihlásení používatelia môžu zobrazovať zdroj údajov zariadenia. Tento zdroj údajov nemôže kopírovať vzdialený používateľ do iného počítača.

   Zdroje údajov súboru

   Zdroje údajov súboru (nazývajú sa aj súbory DSN) uchovávajú informácie o pripojení v textovom súbore (nie v databáze Registry systému Windows) a ich použitie je flexibilnejšie než používanie zdrojov údajov zariadenia. Môžete napríklad kopírovať zdroj údajov súboru do iného počítača pomocou správneho ovládača ODBC, t. j. vaša aplikácia sa bude môcť spoľahnúť na konzistentné a správne informácie o pripojení so všetkými počítačmi, ktoré používa. Zdroj údajov súboru taktiež môžete uložiť na jeden server, zdieľať ho s mnohými počítačmi na sieti a jednoduchým spôsobom vykonávať údržbu informácií o pripojení na jednom mieste.

   Zdroj údajov súboru sa taktiež nemusí dať zdieľať. Zdroj údajov, ktorý sa nedá zdieľať, sa nachádza v jednom počítači a ukazuje na zdroj údajov zariadenia. Zdroje údajov súboru, ktoré nemožno zdieľať, môžete použiť na prístup k existujúcim zdrojom údajov zariadenia zo zdrojov údajov súboru.

   Reťazce pripojenia

   V module môžete zadefinovať naformátovaný reťazec pripojenia, ktorý určuje informácie o pripojení. Reťazec pripojenia odosiela informácie o pripojení priamo do správcu ovládača ODBC a pomáha zjednodušovať vašu aplikáciu odstránením požiadavky, ktorá uvádza, že pred tým, než sa bude môcť použiť databáza, musí správca systému alebo používateľ najskôr vytvoriť DSN.

 • Vytvorenie novej databázy    Ak vyberiete túto možnosť a kliknete na položku Ďalej, program Access zobrazí stránku, na ktorej budete zadávať informácie o novej databáze servera SQL.

  • Ktorý server SQL chcete použiť pre túto databázu?     Zadajte názov servera, ktorý chcete použiť.

  • Použiť dôveryhodné pripojenie     Môžete použiť dôveryhodné pripojenie, čo znamená, že server SQL sa môže integrovať so zabezpečením operačného systému Windows a poskytnúť režim jediného prihlásenia do siete a databázy.

  • Identifikácia prihlásenia a heslo     Ak nepoužívate dôveryhodné pripojenie, zadajte identifikáciu prihlásenia a heslo konta s povoleniami CREATE DATABASE na serveri.

  • Ako chcete pomenovať novú databázu servera SQL?     Zadajte názov novej databázy servera SQL. Program Access overí, či tento názov nie je v konflikte s názvom existujúcej databázy a pridá očíslovanú príponu (napríklad mydatabase 1).

Na začiatok sekcie

Krok 2: Výber tabuliek na zmenu veľkosti

V tomto kroku vyberáte tabuľky programu Access, ktorých veľkosť chcete zmeniť na databázu servera SQL. Vyberte tabuľky, ktorých veľkosť chcete zmeniť a potom pomocou tlačidiel so šípkami premiestnite tabuľky do zoznamu Exportovať na server SQL. Alternatívne môžete dvakrát kliknúť na tabuľku a premiestniť ju z jedného zoznamu do druhého.

Zoznam Dostupné tabuľky obsahuje všetky prepojené tabuľky s výnimkou tabuliek servera SQL, ktoré sa už nachádzajú v databáze servera SQL. Prepojené tabuľky ukazujúce na databázu servera SQL, ktorú ste vybrali na zmenu veľkosti, sa automaticky zobrazia v zozname Exportovať na server SQL a nedajú sa odstrániť. Tabuľky, ktoré nie sú momentálne viditeľné na navigačná tabla, sa taktiež vyradia vrátane skrytých tabuliek a systémových tabuliek.

Tip : Každá tabuľka, ktorej názov sa končí na „_local“, sa vyradí zo zoznamu dostupných tabuliek, aby nedochádzalo k zmenám veľkosti tabuliek, ktorých veľkosť už bola zmenená. Ak chcete zmeniť veľkosť týchto tabuliek znova, premenujte ich pred tým, než spustíte Sprievodcu zmenou veľkosti – odstráňte príponu „_local“.

Na začiatok sekcie

Krok 3: Určite atribúty a možnosti, ktorých veľkosť chcete zmeniť

V tomto kroku vyberiete atribúty tabuľky, ktorých veľkosť chcete zmeniť do databázy servera SQL. Predvolene sú na zmenu veľkosti vybraté všetky atribúty.

Poznámka : Sprievodca zmenou veľkosti predvolene skonvertuje názvy polí programu Access na platné názvy polí servera SQL a skonvertuje typy údajov programu Access na ekvivalentné typy údajov servera SQL.

Veľkosť ktorých atribútov tabuľky chcete zmeniť?

Nasledujúca tabuľka obsahuje atribúty, ktorých veľkosť môžete zmeniť a uvádza spôsob manipulácie Sprievodcu zmenou veľkosti s atribútmi:

Atribút

Akcia po vybratí

Indexy

Sprievodca zmenou veľkosti zmení veľkosť všetkých indexov.

Sprievodca zmenou veľkosti skonvertuje primárne kľúče programu Access na indexy servera SQL a označí ich ako primárne kľúče servera SQL. Ak si vyberiete možnosť prepojenia rozšírenej tabuľky servera SQL s databázou programu Access, Sprievodca zmenou veľkosti pridá k názvu indexu predponu „aaaaa“. Je to tak preto, že program Access si vyberá index, ktorý je z abecedného hľadiska prvý v zozname dostupných indexov ako primárny kľúč a predpona „aaaaa“ zabezpečí výber správneho indexu.

Všetky ostatné indexy si ponechajú svoj názov s výnimkou tých názvov, v ktorých sa neplatné znaky nahradia znakom „_“. Jedinečné a nejedinečné indexy programu Access sa stanú jedinečnými a nejedinečnými indexmi servera SQL.

Prepojená tabuľka musí obsahovať jedinečný index, ktorý sa musí dať aktualizovať v programe Access. Sprievodca zmenou veľkosti môže zmeniť veľkosť (rozšíriť) existujúceho jedinečného indexu, ale nemôže index vytvoriť, ak žiadny neexistuje. Ak chcete získať možnosť aktualizácie údajov v tabuľkách po zmene ich veľkosti, dbajte na pridanie jedinečného indexu do každej tabuľky programu Access pred zmenou veľkosti.

Pravidlá overovania

Sprievodca zmenou veľkosti zmení veľkosť nasledujúcich položiek ako spúšťač:

 • Všetky požadované vlastnosti poľa

 • Pravidlá overovania tabuľky

 • Pravidlá overovania záznamu

 • Pravidlá overovania polí

Spúšťač je rad výrazov funkcie Transact SQL priradených k tabuľke servera SQL. Tabuľka môže obsahovať tri spúšťače (jeden pre každý príkaz), ktoré môžu upraviť údaje v tabuľke: príkazy UPDATE, INSERT a DELETE. Spúšťač sa automaticky spustí po vykonaní príkazu. Sprievodca zmenou veľkosti používa spúšťače namiesto pravidiel servera SQL na vynútenie overovania na úrovni poľa, pretože pravidlá servera SQL neumožňujú zobrazovať vlastné chybové hlásenia.

Nie každé pravidlo overovania nevyhnutne korešponduje so spúšťačom na úrovni „one-to-one“. Každé pravidlo overovania sa môže stať súčasťou niekoľkých spúšťačov a každý spúšťač môže obsahovať kód na emuláciu funkčnosti niekoľkých pravidiel overovania.

Keď nastavíte vlastnosť Požadované poľa programu Access na hodnotu true, používateľ nemôže vložiť záznam a ponechať požadované pole s hodnotou null (ak neexistuje žiadna predvolená väzba k súboru), ani nemôže nastaviť hodnotu poľa null počas aktualizácie záznamu. Požadované polia sa rozširujú na polia, ktoré nepovoľujú hodnoty Null na serveri SQL.

Text overovania

Vlastnosť Text overovania databázy programu Access sa skonvertuje na vlastnosť Text overovania projektu programu Access. Takto sa môžu povolené chybové hlásenia programu Access zobrazovať v prípade porušenia obmedzenia v čase spustenia.

Predvolené hodnoty

Sprievodca zmenou veľkosti rozšíri všetky vlastnosti Predvolená hodnota na predvolené objekty tabuľka znakov ANSI.

Vzťahy tabuľky

Sprievodca zmenou veľkosti zmení veľkosť všetkých vzťahov tabuľky.

Môžete sa rozhodnúť, akým spôsobom rozšírite vzťahy tabuľky a referenčnú integritu použitím spúšťačov aktualizácie, vloženia alebo odstránenia alebo použitím deklarovanej referenčnej integrity (DRI). Funkcia DRI funguje rovnako ako referenčná integrita programu Access formou definovania obmedzení primárneho kľúča pre základné tabuľky (strana „one“ vzťahu typu „one-to-many“) a obmedzení cudzieho kľúča pre cudzie tabuľky (spravidla ide o stranu „many“ vzťahu typu „one-to-many“).

 • Použitie funkcie DRI     Ak chcete použiť funkciu DRI na uplatnenie referenčnej integrity, vyberte možnosť Vzťahy tabuľky a Použiť DRI. Overovanie stĺpca databázy programu Access sa skonvertuje na obmedzenie kontroly DRI servera SQL s hlásením o overení podľa nasledujúcej tabuľky.

Vzťah databázy programu Access

Cudzí kľúč servera SQL

Text overovania

Kaskádová aktualizácia

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

„Záznam nie je možné odstrániť, pretože tabuľka<foreigntable> obsahuje súvisiace záznamy“.

Kaskádové odstránenie

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

„Záznam nie je možné pridať ani zmeniť, pretože v tabuľke <primarytable> sa vyžaduje súvisiaci záznam“.

Kaskádová aktualizácia
a kaskádové odstránenie

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Nie je určená hodnota.

Bez funkcie DRI

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Nie je možné pridávať, meniť ani odstraňovať tento záznam, pretože existuje obmedzenie vzťahu medzi tabuľkami <primarytable> a <foreigntable>.

 • Použitie spúšťačov     Ak ste zadefinovali kaskádové aktualizácie alebo odstraňovania vo vzťahoch tabuľky programu Access a chcete zachovať toto správanie v rozšírených tabuľkách, vyberte možnosť Vzťahy tabuľky a Použiť spúšťače. Takto sa rozšíria kaskádové aktualizácie alebo odstránenia ako spúšťače na uplatnenie referenčnej integrity.

  Vzťah tabuľky nemusí nutne obsahovať korešpondenciu typu „one-to-one“ so spúšťačom. Každý vzťah sa môže stať súčasťou niekoľkých spúšťačov a každý spúšťač môže obsahovať kód na emuláciu funkčnosti niekoľkých pravidiel referenčnej integrity. Spúšťače vkladania sa používajú v prípade podriadených tabuliek a spúšťače odstránenia v prípade nadradených tabuliek.

  Poznámka : Program Access vyžaduje funkciu DRI na prečítanie databázový diagram databázy servera SQL. Ak chcete programu Access umožniť načítanie databázového diagramu a uplatňovať referenčnú integritu prostredníctvom spúšťačov, Sprievodca zmenou veľkosti umiestni DRI do vzťahov, ale vypne kontrolu obmedzení cudzieho kľúča.

Ktoré možnosti údajov chcete zahrnúť?

 • Pridanie polí časovej pečiatky do tabuliek    Server SQL používa pole časovej pečiatky na označenie zmeny záznamu (nie však času, kedy sa zmenil) formou vytvorenia poľa s jedinečnou hodnotou a aktualizácie tohto poľa po každej aktualizácie záznamu. V prípade prepojenej tabuľky program Access používa hodnotu v poli časovej pečiatky na určenie toho, či sa záznam zmenil pred jeho aktualizáciou. Vo všeobecnosti poskytuje pole časovej pečiatky najlepší výkon a spoľahlivosť. Bez poľa časovej známky musí server SQL overiť všetky polia v zázname a určiť, či sa záznam zmenil, čo spomaľuje výkon.

  Nasledujúca tabuľka opisuje nastavenia dostupné v tomto zozname:

Nastavenie

Opis

Áno, výber vykoná sprievodca

Ak pôvodné tabuľky programu Access obsahujú polia pohyblivej rádovej čiarky (jedno alebo dve), polia typ údajov Memo alebo objekt OLE, Sprievodca zmenou veľkosti vytvorí nové polia časovej pečiatky vo výsledných tabuľkách servera SQL pre tieto polia.

Áno, vždy

Sprievodca zmenou veľkosti vytvorí pole časovej pečiatky pre všetky rozšírené tabuľky bez ohľadu na typ polí, ktoré obsahujú. Takto sa zlepšuje výkon rozšírených tabuliek programu Access, ktoré nemusia obsahovať polia pohyblivej rádovej čiarky, Memo a Objekt OLE, ale obsahujú polia iného typu.

Nie, nikdy

Sprievodca zmenou veľkosti nepridá polia časovej pečiatky do tabuliek.

Dôležité : V prepojených tabuľkách servera SQL program Access nevykonáva kontrolu s cieľom určiť, či sa zmenili polia Memo alebo Objekt OLE, pretože tieto polia môžu mať veľkosť niekoľko megabajtov a porovnanie by bolo príliš náročné z hľadiska siete a času. Preto ak sa zmenilo iba textové pole alebo obrazové pole a neexistuje žiadne pole časovej známky, program Access prepíše zmenu. Aj hodnota poľa plávajúcej rádovej čiarky sa môže zdať zmenená, hoci sa nezmenila, t. j. za neprítomnosti poľa časovej pečiatky môže program Access určiť, že sa záznam zmenil, hoci sa v skutočnosti nezmenil.

 • Vytvorte iba štruktúru tabuľky – neaktualizujte žiadne údaje    Sprievodca zmenou veľkosti predvolene rozšíri všetky údaje na server SQL. Ak začiarknete políčko Vytvoriť iba štruktúru tabuľky a nerozširovať žiadne údaje, rozšíri sa iba štruktúra údajov.

Na začiatok sekcie

Krok 4: Výber spôsobu zmeny veľkosti aplikácie

Na ďalšej stránke sprievodcu si môžete vybrať spomedzi troch rozličných spôsobov rozšírenia (zmeny veľkosti) databázovej aplikácie programu Access. V časti Aké zmeny aplikácie chcete vykonať? vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Vytvoriť novú aplikáciu typu klient/server programu Access    Ak vyberiete túto možnosť, Sprievodca zmenou veľkosti vytvorí nový projekt programu Microsoft Access. Sprievodca zmenou veľkosti zobrazí výzvu na zadanie názvu (predvolene je nastavený aktuálny názov databázy programu Access), pridá príponu „CS“ a projekt uloží na rovnaké miesto, kde sa nachádza existujúca databáza programu Access.

  Sprievodca zmenou veľkosti vytvorí súbor projektu programu Access a potom rozšíri všetky databázové objekty z databázy programu Access do projektu programu Access. Ak neuložíte heslo a prihlasovacie meno, po prvom otvorení projektu programu Access program Access zobrazí dialógové okno Vlastnosti údajového prepojenia a vy sa môžete pripojiť k databáze servera SQL.

 • Prepojiť tabuľky servera SQL na existujúcu aplikáciu    Ak vyberiete túto možnosť, Sprievodca zmenou veľkosti upraví databázu programu Access tak, že dotazy, formuláre, zostavy a stránky prístupu k údajom budú používať údaje v novej databáze servera SQL a nie vo vašej databáze programu Access. Sprievodca zmenou veľkosti premenuje rozšírené tabuľky programu Access pomocou prípony „_local“. Ak napríklad zmeníte veľkosť tabuľky s názvom Zamestnanci, názov tabuľky sa zmení na Zamestnanci_local v databáze programu Access. Potom Sprievodca zmenou veľkosti vytvorí prepojenú tabuľku servera SQL s názvom Zamestnanci.

  Poznámka : Po dokončení operácie zmeny veľkosti sa tabuľky, k názvu ktorých bola pripojená prípona „_local“, viac nebudú používať. Je však vhodné zachovať lokálne tabuľky dovtedy, kým neoveríte, či bola zmena veľkosti úspešná. Neskôr môžete odstrániť lokálne tabuľky a zmenšiť veľkosť databázy programu Access. Skôr než budete odstraňovať akékoľvek tabuľky, vykonajte zálohovanie databázy.

  Dotazy, formuláre a stránky prístupu k údajom, založené na pôvodných tabuľkách Zamestnanci, budú používať prepojenú tabuľku Zamestnanci servera SQL. Mnohé vlastnosti polí pôvodnej lokálnej tabuľky zdedí nová lokálna tabuľka (vrátane vlastností Popis, Titulok, Formát, Maska vstupu a Desatinné miesta).

 • Žiadne zmeny aplikácie    Vyberte túto možnosť, ak chcete iba kopírovať údaje do databázy servera SQL a nechcete vykonávať žiadne ďalšie zmeny existujúcej databázovej aplikácie programu Access.

Uloženie hesla a prihlasovacieho mena    Sprievodca zmenou veľkosti predvolene vytvorí prepojené tabuľky v existujúcej aplikácii alebo vytvorí projekt programu Access bez ukladania mena používateľa a hesla. Znamená to, že používatelia budú musieť zadávať meno používateľa a heslo počas každého prihlásenia do databázy servera SQL.

Ak vyberiete možnosť Uložiť heslo a prihlasovacie meno, používatelia sa budú môcť pripojiť k databáze servera SQL bez prihlasovania. Ak vyberiete možnosť Vytvoriť novú aplikáciu klient/server programu Access, projekt Access uloží heslo mena používateľa do reťazca pripojenia OLE DB.

Poznámka : Táto možnosť je zakázaná v prípade možnosti Žiadne zmeny aplikácie, ak je prepojená tabuľka servera SQL konfigurovaná pomocou tabuľky MSysConf s cieľom odmietnuť možnosť ukladania hesiel.

Zostava Sprievodcu zmenou veľkosti

Keď kliknete na položku Dokončiť, Sprievodca zmenou veľkosti vytvorí zostavu poskytujúcu podrobný opis všetkých vytvorených objektov a všetkých chýb, ktoré sa vyskytli počas procesu. Sprievodca zmenou veľkosti zobrazí túto zostavu v zobrazení ukážky pred tlačou a potom ju môžete vytlačiť alebo si ju uložiť vo formáte súboru XPS alebo PDF. Zostava sa neuloží ako objekt programu Access, keď zavriete okno Ukážka pred tlačou.

Zostava Sprievodcu zmenou veľkosti obsahuje nasledujúce informácie:

 • Parametre zmeny veľkosti vrátane atribútov tabuľky, ktorých veľkosť ste menili a spôsob zmeny veľkosti.

 • Informácie o tabuľke vrátane porovnania hodnôt programu Access a servera SQL pre názvy, typy údajov, indexy, pravidlá overovania, predvolené hodnoty, spúšťače a informácie o tom, či boli alebo neboli pridané časové pečiatky.

 • Všetky chyby, ktoré sa vyskytli, ako napríklad zaplnenie denníka databázy alebo transakcie, nedostatočné povolenia, nevytvorenie databázy alebo zariadenia, chyby tabuliek, predvolených hodnôt alebo vynechanie pravidla overovania, neuplatnenie vzťahu, vynechanie dotazu (pretože sa nedal preložiť do syntaxe servera SQL) a chyby konverzie ovládací prvok a zdroj záznamov vo formulároch a zostavách.

Na začiatok sekcie

Na začiatok stránky

Spôsob zmeny veľkosti databázových objektov

Veľkosť nasledujúcich údajov a databázových objektov sa zmení:

 • Údaje a typy údajov    Všetky typy údajov databázy programu Access sa skonvertujú na ich ekvivalent na serveri SQL. Sprievodca skonvertuje databázový text programu Access na typ textu Unicode pridaním identifikátora reťazca Unicode do všetkých hodnôt reťazca a pridaním predpony Unicode n ku všetkým typom údajov.

 • Dotazy    

  • Vyberte dotazy, ktoré nemajú klauzulu ORDER BY, pretože sa parametre zmenia na zobrazenia.

  • Dotazy akcie sa skonvertujú na dotazy akcie uloženej procedúry. Program Access pridá atribút SET NOCOUNT ON za kód deklarácie parametra, aby sa zabezpečilo fungovanie uloženej procedúry.

  • Vyberte dotazy, ktoré iba odkazujú na tabuľky (nazývajú sa aj základné dotazy), ktoré používajú buď parametre, alebo klauzulu ORDER BY a skonvertujú sa na funkcie definované používateľom. Ak je to potrebné, klauzula TOP 100 PERCENT sa pridá do dotazu, ktorý obsahuje klauzulu ORDER BY.

  • Parametrické dotazy, ktoré používajú vymenované parametre, si zachovajú pôvodný názov textu používaný v databáze programu Access a skonvertujú sa na uložené procedúry alebo vložené funkcie definované používateľom.

   Poznámka : Je možné, že budete musieť manuálne konvertovať dotazy, ktorých veľkosť sa nezmenila, ako napríklad odovzdávajúci dotaz, dotaz definujúci údaje a krížový dotaz. Je možné, že budete musieť manuálne zmeniť veľkosť aj tých dotazov, ktoré sú vnorené príliš hlboko.

 • Formuláre, zostavy a ovládacie prvky    Výrazy SQL vo vlastnostiach Zdroj záznamu, Zdroj ovládacích prvkov a Zdroj riadka pre formuláre, zostavy alebo ovládacie prvky sa uchovávajú na mieste a nekonvertujú sa na uložené procedúry alebo používateľom definované funkcie.

 • Vlastnosti spustenia    Sprievodca zmenou veľkosti zmení veľkosť nasledujúcich vlastností spustenia:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduly a makrá    Sprievodca zmenou veľkosti nevykonáva žiadne zmeny modulov ani makier. Je možné, že budete musieť upraviť aplikáciu tak, aby mohla využívať všetky funkcie servera SQL. Ďalšie informácie nájdete v článku MSDN Optimalizácia aplikácií programu Microsoft Office Access, ktoré sú prepojené na server SQL (v angličtine).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×