Prehľad zobrazení projektu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zobrazenie zobrazenia v určitom formáte, podmnožinu informácií, ktoré zadáte v Microsoft Projecte. Táto podmnožina informácií je uložená v Projecte a zobrazuje sa v ľubovoľnom zobrazení, ktoré si to vyžaduje. Napríklad trvanie úlohy, ktoré zadáte v časti grafu v zobrazení Ganttovho grafu, sa zobrazí aj v zobrazení hárka úloh.

Obsah tohto článku

Informácie o typoch, formátoch a súčastiach zobrazení projektu

Aké zobrazenie mám použiť?

Ako sa spracúvajú informácie v zobrazení?

Čo je možné formátovať v zobrazení?

Informácie o typoch, formátoch a súčastiach zobrazení projektu

Project poskytuje rôzne typy zobrazení, ktoré prezentujú informácie o projekte pomocou rôznych formátov a súčastí, ako sú napríklad tabuľky, filtre, skupiny a Podrobnosti. Je dôležité pochopiť rozdiel medzi týmito vlastnosťami.

Typy

Project používa tri typy zobrazení: zobrazenia úloh, zobrazenia zdrojov a zobrazenia priradenia.

Formáty

Zobrazenia projektu používajú niekoľko rôznych formátov zobrazenia. Formáty zobrazenia zahŕňajú: Ganttov graf, Sieťový diagram, hárok, používanie a formulár.

Zobrazenia Ganttovho grafu, zobrazenia sieťového diagramu a zobrazenia grafov graficky prezentujú informácie.

Príklad použitia mena odosielateľa pred vloženým komentárom

Obrázok tlačidla Zobrazenia Ganttovho grafu sa skladajú z tabuľky a pruhového grafu.

Obrázok tlačidla Zobrazenie sieťového diagramu pozostáva len z grafu.

Zobrazenia Ganttovho grafu zobrazujú zoznam úloh na ľavej strane zobrazenia a grafické znázornenie týchto úloh v baroch, ktoré zahŕňajú časovú mierku na pravej strane zobrazenia. Tento formát môže byť užitočný pri prvotnom plánovaní plánu a pri kontrole plánu pri priebehu projektu.

Zobrazenia sieťového diagramu zobrazujú úlohy vo formáte vývojového diagramu. Tento formát môže byť užitočný pri doladení plánu.

Zobrazenia grafov obsahujú ilustráciu plánu a priebehu projektu.

Zobrazenia hárkov prezentujú informácie v riadkoch a stĺpcoch, podobne ako v tabuľkovom hárku. Riadky obsahujú informácie o úlohách alebo prostriedkoch. Stĺpce v Projecte sa zvyčajne označujú ako polia a vy ich použijete na zadávanie konkrétnych informácií o úlohách alebo prostriedkoch.

Sheet view

Obrázok tlačidla Zobrazenie hárka sa podobá na tabuľkový hárok alebo tabuľku s informáciami.

Údaje o použití v zoznamoch úloh alebo zdrojov v riadkoch a stĺpcoch na ľavej strane zobrazenia a zobrazenie časovo usporiadaných údajov v riadkoch a stĺpcoch na pravej strane zobrazenia.

Zobrazenia formulárov zobrazujú podrobné informácie v štruktúrovanom formáte o jednej úlohe alebo prostriedku súčasne.

Ikon synchronizácie zmien

Obrázok tlačidla Zobrazenie formulára uľahčuje zadávanie informácií o konkrétnych úlohách a prostriedkoch.

Komponenty

Každé zobrazenie sa skladá z jednotlivých súčastí, ako sú napríklad tabuľky, filtre, skupiny a Podrobnosti. Ak sa chcete zamerať na konkrétnu úlohu, zdroj alebo priradenie v zobrazení, môžete zobraziť inú tabuľku a zmeniť filter alebo skupinu. V niektorých zobrazeniach môžete tiež zmeniť typ zobrazených údajov.

  • Tabuľka je množina polí zobrazených v časti hárok zobrazenia ako stĺpce a riadky. Zobrazená predvolená tabuľka sa líši podľa zobrazenia.

  • Filter je množina kritérií na zobrazenie konkrétnych úloh, zdrojov alebo priradení. Predvolený filter použitý v zobrazení je buď vysokým úlohám (v zobrazeniach úloh), alebo všetky zdroje (v zobrazeniach zdrojov).

  • Skupina zobrazí konkrétnu kategóriu informácií o projekte. Zoskupením môžete kategorizovať a zobrazovať informácie o úlohách, zdrojoch alebo priradení, a to rôznymi spôsobmi. Predvolene sa nepoužije žiadna skupina.

  • Podrobnosti obsahujú úzko súvisiace polia, ktoré sa zobrazujú buď v stĺpcoch, ako je to uvedené v zobrazení formulára, alebo v tabuľkách zobrazujúcich informácie v priebehu času, ako je to uvedené v zobrazení používania.

Ak zmeníte tabuľky, filtre, skupiny alebo Zobraziť podrobnosti, neobsahujú ani neodstraňujú informácie uložené v Projecte, iba predstavujú časť informácií rôznymi spôsobmi.

Na začiatok stránky

Aké zobrazenie mám použiť?

Pri použití zobrazenia v Projecte vyberte, ktoré informácie chcete zobraziť (údaje o úlohe, zdroji alebo priradení), a potom sa rozhodnite, aký formát chcete použiť. Vďaka tomu môžete určiť, ktoré zobrazenie bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám. Ak napríklad chcete do tabuľkového hárka zadať údaje o zdrojoch, vyberte možnosť Zobrazenie hárka zdroja alebo Zobrazenie využitia zdrojov. Ak chcete zobraziť informácie o úlohe pomocou pruhového grafu na časovej osi, vyberte zobrazenie Ganttovho grafu.

Ak jeden pohľad neposkytuje dostatok podrobností, môže sa stať, že budete mať užitočné kombinované zobrazenie. Kombinované zobrazenia zobrazujú dve zobrazenia súčasne. Keď vyberiete úlohu alebo zdroj na hornej table v kombinovanom zobrazení, zobrazenie na dolnej table zobrazí podrobné informácie o vybratej úlohe alebo zdroji. Ak napríklad zobrazíte ľubovoľné Zobrazenie úloh na hornej table a Zobrazenie využitia zdroja na dolnej table, zobrazenie na dolnej table zobrazuje zdroje priradené k úlohám vybratým na vrchnej table spolu s informáciami o týchto zdrojoch. Zobrazené informácie o zdroji sa vzťahujú na všetky priradené úlohy pre každý zdroj, nielen na úlohy vybraté na vrchnej table. Ďalšie informácie nájdete v téme rozdelenie zobrazenia .

Ak chcete získať ďalšie informácie o zobrazeniach použitých v údajoch o úlohe, zdroji a priradení, použite nasledujúce časti.

Chcem zobraziť a zadať údaje o úlohe

Chcem zobraziť a zadať údaje o zdrojoch

Chcem zobraziť a zadať údaje o úlohe

Chcem zobraziť a zadať údaje o úlohe

Údaje o úlohe sú k dispozícii na zobrazenie vo viacerých formátoch vrátane Ganttovho grafu, sieťového diagramu, grafu, hárka, používania a formátov formulárov.

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú zobrazenia, v ktorých sa zobrazujú údaje o úlohe vo formáte Ganttovho grafu.

Zobrazenie

Popis

Súhrnná čiara

Zobrazenie súhrnných úloh s menovkami pre všetky čiastkové úlohy. Ak chcete zobraziť všetky úlohy, ktoré sú stručne označené v súhrnných pruhoch Ganttovho grafu, použite súhrnné zobrazenie pruhu s makrom Rollup_Formatting.

Podrobný Ganttov graf

Zobrazenie úloh a súvisiacich informácií v hárku a zobrazenie časovej rezervy a sklzu úloh v priebehu času v pruhovom grafe v časovej mierke. Pomocou zobrazenia podrobností Ganttovho grafu môžete zistiť, ako ďaleko môže úloha prekĺznuť bez toho, aby to ovplyvnilo iné úlohy.

Ganttov graf

Zobrazenie úloh a súvisiacich informácií v hárku a Zobrazenie úloh a trvania v priebehu času v pruhovom grafe v časovej mierke. Zobrazenie Ganttovho grafu môžete použiť na zadávanie a naplánovanie zoznamu úloh. Toto je zobrazenie, ktoré sa predvolene zobrazí pri prvom spustení Projectu.

Ganttov graf s vyvažovaním

Zobrazte úlohy, oneskorenia úloh a časovú rezervu v hárku a efekty pred a po vyvažovaní projektu. Použite zobrazenie vyvažovanie Ganttovho grafu na kontrolu množstva oneskorenia úlohy spôsobeného vyvažovaním.

Súhrn dátumu medzníka

Zobrazenie súhrnných úloh s menovkami pre všetky čiastkové úlohy. Ak chcete zobraziť všetky úlohy, ktoré sú stručne označené značkami medzníkov a dátumami v súhrnných pruhoch Ganttovho grafu, použite súhrnné zobrazenie dátumu medzníka s makrom Rollup_Formatting

Súhrn medzníka

Zobrazenie súhrnných úloh s menovkami pre všetky čiastkové úlohy. Ak chcete zobraziť všetky úlohy, ktoré sú stručne označené značkami medzníkov v súhrnných Ganttových pruhoch, použite súhrnné zobrazenie medzníka s makrom Rollup_Formatting.

Ganttov graf s viacerými pôvodnými hodnotami

Pozrite si rôzne farebné pruhy Ganttovho grafu pre prvé tri základné čiary (pôvodný plán, pôvodný plán 1 a pôvodný plán) na súhrnných úlohách a čiastkových úlohách v časti grafu v zobrazení. Pomocou zobrazenia Ganttovho grafu s viacerými pôvodnými hodnotami môžete skontrolovať a porovnať prvé tri základné čiary, ktoré ste uložili v rámci projektu.

Sledovanie Ganttovho grafu

Zobrazenie úloh a informácií o úlohe v hárku a graf zobrazujúci základné a plánované pruhy Ganttovho grafu pre každú úlohu. Pomocou zobrazenia Ganttovho grafu môžete porovnať plán pôvodného plánu so skutočným plánom.

Okrem zobrazenia Ganttovho grafu ponúka Project aj niekoľko ďalších zobrazení na zadávanie a vyhodnocovanie údajov o úlohe. V nasledujúcej tabuľke sú popísané niektoré z týchto zobrazení.

Formátovanie

Zobrazenie

Popis

sieťový diagram

Popisný sieťový diagram

Zobrazenie všetkých úloh a závislostí úloh. Ak chcete vytvoriť a doladiť svoj plán vo formáte vývojového diagramu, použite zobrazenie popisného sieťového diagramu. Toto zobrazenie sa podobá na bežné zobrazenie sieťového diagramu, ale uzly sú väčšie a poskytujú podrobnejšie informácie.

sieťový diagram

sieťový diagram

Zadávanie, úprava a kontrola všetkých úloh a závislostí úloh. Pomocou zobrazenia sieťového diagramu vytvorte a dolaďte svoj plán vo formáte vývojového diagramu.

sieťový diagram

Diagram vzťahov

Zobrazenie predchodcov a nástupcov jednej vybratej úlohy. Vo veľkom projekte alebo v ľubovoľnom projekte s zložitejším prepojením úloh použite toto zobrazenie úloh na zameranie závislostí úloh na konkrétnu úlohu.

Graf

Kalendár

Zobrazenie úloh a trvaní pre konkrétny týždeň alebo rozsah týždňov v mesačnom formáte kalendára.

Hárok

Hárok úloh

Zadávanie, úprava a kontrola informácií o úlohe vo formáte tabuľkového hárka.

Formulár

Formulár podrobností o úlohe

ZaDávajte, upravujte a kontrolujte podrobné informácie o sledovaní a plánovaní vybratej úlohy, o jednu úlohu súčasne. Oblasť mriežky môže zobraziť informácie o priradených prostriedkoch, predchodcoch a nadväzujúcich funkciách.

Formulár

Formulár úlohy

ZaDávať, upravovať a kontrolovať informácie o vybratej úlohe, o jednej úlohe naraz. Oblasť mriežky môže zobraziť informácie o priradených prostriedkoch, predchodcoch a nadväzujúcich úlohách úlohy.

Formulár

Formulár názvu úlohy

Zadajte, upravte a Preskúmajte priradené zdroje, predchodcovia a Následníci vybratej úlohy. Zobrazenie formulára s názvom úlohy je zjednodušená verzia zobrazenia formulára úlohy.

Na začiatok stránky

Chcem zobraziť a zadať údaje o zdrojoch

Project poskytuje niekoľko zobrazení pre údaje o zdrojoch, v grafoch, hárkoch a formátoch formulára. V nasledujúcej tabuľke sú popísané niektoré z týchto zobrazení.

Formátovanie

Zobrazenie

Popis

Graf

Graf zdrojov

Zobraziť alokáciu zdrojov, náklady alebo prácu v priebehu času pre jeden zdroj alebo skupinu zdrojov naraz. Informácie sa zobrazia vo formáte stĺpcového grafu. Pri použití v kombinácii s inými zobrazeniami môže byť zobrazenie graf zdrojov veľmi užitočné na nájdenie preťaženia zdrojov.

Hárok

Hárok zdrojov

Zadávanie, úprava a kontrola informácií o zdrojoch vo formáte tabuľkového hárka.

Formulár

Formulár zdroja

Zadajte, upravte a Preskúmajte všetky informácie o zdroji, úlohe a plánovaní informácií o vybratom zdroji, jeden zdroj naraz. Oblasť mriežky môže zobraziť informácie o pláne, nákladoch alebo práci na priradených úlohách zdroja. Je to najužitočnejšie, keď sa používa ako súčasť kombinovaného zobrazenia.

Formulár

Formulár názvu zdroja

Zadajte, upravte a Preskúmajte informácie o pláne vybratého zdroja o vybratom zdroji, jeden zdroj v čase. Oblasť mriežky môže zobraziť informácie o pláne, nákladoch alebo práci na priradených úlohách zdroja. Zobrazenie formulára názvu zdroja je zjednodušená verzia zobrazenia formulár zdroja.

Na začiatok stránky

Chcem zobraziť a zadať údaje o úlohe

Údaje o priRadení sa zadávajú v zobrazeniach, ktoré používajú formát používania. Tieto zobrazenia sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Zobrazenie

Popis

Používanie úlohy

Kontrola, zadávanie a úprava priradení podľa úlohy. V časti hárok zobrazenia využitie úlohy je každá úloha uvedená s priradenými zdrojmi, ktoré sú pod ňou zasadené. V časti zobrazenia časového výkazu sú informácie, ako napríklad práca alebo náklady na úlohu a priradenie, uvedené v závislosti od časovej mierky, napríklad za deň alebo týždeň.

Používanie zdrojov

Skontrolujte, zadajte a upravte priradenia podľa zdroja. V časti hárok zobrazenia využitie zdrojov sa každý zdroj nachádza v zozname so všetkými priradenými priradenými úlohami, ktoré sú pod ňou zasadené. V časti zobrazenia časového výkazu sú informácie, ako napríklad práca alebo náklady zdroja a priradenie, uvedené v závislosti od časovej mierky, napríklad za týždeň alebo mesiac.

Na začiatok stránky

Ako sa spracúvajú informácie v zobrazení?

Zobrazenia zobrazia sa informácie, ktoré program Project vypočítava a zadá pre vás vo vypočítavaných poliach. Project napríklad automaticky zobrazí počiatočný dátum v poli začiatok pre každú úlohu. Okrem toho projekt aktualizuje informácie, ktoré vypočítava pri zmene súvisiacich informácií o projekte. Vypočítavané informácie môžete v niektorých prípadoch upravovať.

Vplyv zmien v projektových údajoch môžete sledovať pomocou zvýraznenia zmien. Keď je zapnuté zvýraznenie zmien, po zmene údajov projektu sa bunky obsahujúce údaje, ktoré sú ovplyvnené touto zmenou, zafarbia odlišnou farbou. Ak zmeny nie sú pre váš projekt žiaduce, môžete ich jednoducho vrátiť späť a obnoviť predchádzajúce údaje.

Môžete tiež manuálne zatieniť pozadie konkrétnych buniek alebo nakonfigurovať projekt tak, aby automaticky tieňuje pozadie buniek, ktoré spĺňajú určité kritériá.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Výber správneho zobrazenia plánu projektu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×