Prehľad vzorcov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste doteraz Excel Online nepoužívali, onedlho zistíte, že je viac než len mriežkou, do ktorej vkladáte čísla do stĺpcov alebo riadkov. Áno, Excel Online môžete použiť na získanie súčtov čísel v stĺpci alebo riadku, ale môžete vypočítať aj splátky hypotéky, vyriešiť matematické alebo technické úlohy alebo nájsť scenár pre najlepší prípad na základe zadaných premenných.

Excel Online tieto výpočty vykoná pomocou vzorcov v bunkách. Vzorec vykoná výpočty alebo iné akcie na údajoch v hárku. Vzorec vždy začína znamienkom rovnosti (=), za ním môžu nasledovať čísla, matematické operátory (napríklad znamienko plus alebo mínus) a funkcie, ktoré môžu skutočne zvýšiť potenciál vzorca.

Nasledujúci vzorec napríklad vynásobí číslo 2 číslom 3, k výsledku priráta číslo 5 a zobrazí odpoveď 11.

=2*3+5

V ďalšom vzorci je použitá funkcia PMT na vypočítanie výšky splátky hypotéky (1 073,64 EUR) s 5-percentnou úrokovou sadzbou (5 % rozdelených na 12 mesiacov sa rovná mesačnej úrokovej sadzbe) na obdobie 30 rokov (360 mesiacov) pre pôžičku vo výške 200 000 EUR:

=PMT(0,05/12;360;200000)

Tu sú uvedené niektoré ďalšie príklady vzorcov, ktoré možno zadať do hárka.

 • =A1+A2+A3    Vypočíta súčet hodnôt v bunkách A1, A2 a A3.

 • =SQRT(A1)    Pomocou funkcie SQRT vráti druhú odmocninu hodnoty v bunke A1.

 • =TODAY()    Vráti aktuálny dátum.

 • =UPPER("ahoj")     Pomocou funkcie UPPER v hárku skonvertuje text „ahoj“ na text „AHOJ“.

 • =IF(A1>0)    Určí, či bunka A1 obsahuje väčšiu hodnotu ako 0.

Časti vzorca

Vzorec môže obsahovať nasledovné súčasti: funkcie, odkazy, operátory a konštanty.

Časti vzorca
Parts of a formula

1. Funkcie: Funkcia PI() vráti hodnotu pí: 3.142...

2. Odkazy: Odkaz A2 vráti hodnotu bunky A2.

3. Konštanty: Číselné alebo textové hodnoty zadané priamo do vzorca, napríklad hodnota 2.

4. Operátory: Operátor ^ (znak mocniny) umocní číslo na príslušnú mocninu a operátor * (hviezdička) vynásobí čísla.

Použitie konštánt vo vzorcoch

Konštanta je hodnota, ktorá sa nevypočítava – vždy zostáva rovnaká. Napríklad dátum 9.10.2008, číslo 210 alebo text „Štvrťročné výnosy“ sú všetko konštanty. výraz alebo hodnota, ktorá je výsledkom výrazu, nie je konštanta. Ak namiesto odkazov na bunky použijete vo vzorci konštanty (napríklad: =30+70+110), výsledok sa zmení, iba ak upravíte vzorec.

Použitie výpočtových operátorov vo vzorcoch

Operátory určujú, aký typ výpočtu sa má vykonať s prvkami vo vzorci. Výpočty sa vykonávajú v predvolenom poradí (podľa všeobecných matematických pravidiel). Toto poradie je možné zmeniť použitím zátvoriek.

Typy operátorov

Existujú štyri rôzne typy výpočtových operátorov: aritmetické, porovnávacie, textové reťazce a odkazové.

Aritmetické operátory

Ak chcete vykonať základné matematické operácie, ako je napríklad sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie, kombinovať čísla a získavať číselné výsledky, použite nasledujúce aritmetické operátory.

Aritmetický operátor

Význam

Príklad

+ (znak plus)

Sčítanie

3+3

– (znamienko mínus)

Odčítanie
Záporná hodnota

3–1
–1

* (hviezdička)

Násobenie

3*3

/ (lomka)

Delenie

3/3

% (znak percenta)

Percento

20 %

^ (znak ^)

Umocňovanie

3^2

Operátory porovnávania

Pomocou nasledujúcich operátorov môžete porovnať dve hodnoty. Ak sú dve hodnoty porovnávané pomocou týchto operátorov, výsledkom je logická hodnota – TRUE alebo FALSE.

Operátor porovnania

Význam

Príklad

= (znak rovnosti)

Rovná sa

A1=B1

> (znamienko väčšie)

Väčšie

A1>B1

< (znamienko menšie)

Menšie

A1<B1

>= (znamienko väčšie alebo rovné)

Väčšie alebo rovné

A1>=B1

<= (znamienko menšie alebo rovné)

Menšie alebo rovné

A1<=B1

<> (znamienko nerovnosti)

Nerovná sa

A1<>B1

Operátor reťazenia textu

Pomocou znaku & môžete zlučovať (alebo spájať) viaceré textové reťazce do jedného bloku textu.

Textový operátor

Význam

Príklad

Znak „&“

Pripája alebo spája dve hodnoty a vytvára jednu súvislú textovú hodnotu.

Výsledkom reťazca "vysoko"&"výkonný" je text „vysokovýkonný“.

Odkazové operátory

Použitím nasledujúcich operátorov pre výpočty je možné spájať rozsahy buniek.

Odkazový operátor

Význam

Príklad

: (dvojbodka)

Operátor rozsahu, ktorý vytvára odkaz na všetky bunky medzi dvoma odkazmi vrátane týchto dvoch odkazov.

B5:B15

; (bodkočiarka)

Operátor zjednotenia, ktorý spája viac odkazov do jedného odkazu.

SUM(B5:B15;D5:D15)

(medzera)

Operátor prieniku, ktorý vytvára jeden odkaz na spoločné bunky dvoch odkazov.

B7:D7 C6:C8

Poradie, v ktorom Excel Online vykonáva operácie vo vzorcoch

V niektorých prípadoch môže poradie vykonaného výpočtu ovplyvniť vrátenú hodnotu vzorca. Ak chcete získať požadované výsledky, je dôležité vedieť spôsob určenia poradia a ako ho možno zmeniť.

Poradie výpočtu

Vzorce výpočet hodnôt v konkrétnom poradí. Vzorec vždy začína znakom rovnosti (=). Excel Online interpretuje nasledujúce znaky sa zmenia znakom rovnosti ako vzorec. Po znamienku rovná sa prvky, ktoré budú výpočte (operandy), ako je napríklad konštanty alebo odkazov na bunky. Toto sú oddelené výpočtových operátorov. Excel Online vypočíta vzorec zľava doprava, podľa konkrétnej objednávky pre každého operátora vo vzorci.

Priorita operátora

Ak v jednom vzorci skombinujete niekoľko operátorov, Excel Online vykoná operácie v poradí zobrazenom v nasledujúcej tabuľke. Ak vzorec obsahuje operátory s rovnakou prioritou – napríklad operátor násobenia spolu s operátorom delenia – Excel Online tieto operátory vyhodnotí zľava doprava.

Operátor

Popis

: (dvojbodka)

(jednoduchá medzera)

; (bodkočiarka)

Odkazové operátory

Záporná hodnota (napríklad –1)

%

Percento

^

Umocňovanie

* a /

Násobenie a delenie

+ a –

Sčítanie a odčítanie

&

Spája dva textové reťazce (reťazenie)

=
< >
<=
>=
<>

Porovnanie

Použitie zátvoriek

Ak chcete zmeniť poradie vyhodnotenia, vložte časť vzorca, ktorá sa má vypočítať ako prvá, do zátvoriek. Nasledujúci vzorec napríklad dáva výsledok 11, pretože Excel Online vykonáva násobenie pred sčítaním. Vzorec vynásobí číslo 2 číslom 3 a potom k výsledku pripočíta číslo 5.

=5+2*3

Ak však zmeníte syntax použitím zátvoriek, Excel Online najskôr sčíta čísla 5 a 2 a potom vynásobí výsledok číslom 3, čo dáva výslednú hodnotu 21.

=(5+2)*3

Zátvorky v prvej časti vzorca v nasledujúcom príklade zabezpečujú, že Excel Online najskôr vypočíta súčet B4+25 a výsledok potom vydelí súčtom hodnôt v bunkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Použitie funkcií a vnorených funkcií vo vzorcoch

Funkcie sú preddefinované vzorce, ktoré vykonávajú výpočty pomocou konkrétnych hodnôt, ktoré sa nazývajú argumenty, v určitom poradí alebo štruktúre. Funkcie sa používajú pri jednoduchých a zložitých výpočtoch.

Syntax funkcií

Nasledujúci príklad, v ktorom funkcia ROUND zaokrúhli číslo v bunke A10, ilustruje syntax tejto funkcie.

Štruktúra funkcie
Štruktúra funkcie

1. štruktúra. Štruktúra funkcie začína znakom rovnosti (=), za ktorou nasleduje názov funkcie, ľavá zátvorka, argumenty funkcie oddelené čiarkami a pravú zátvorku.

2. Názov funkcie. Ak chcete zobraziť zoznam dostupných funkcií, kliknite na bunku a stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F3.

3. Argumenty. Argumenty môžu byť čísla, text, logické hodnoty, napríklad TRUE alebo FALSE, polia, chybové hodnoty typu #N/A alebo odkazy na bunku. Vybrané argumenty musia nadobúdať platné hodnoty. Argumentmi môžu byť tiež konštanty, vzorce alebo iné funkcie.

4. Popis argumentu. Po zadaní funkcie sa zobrazí popis so syntaxou a argumentmi. Tento popis sa zobrazí napríklad po zadaní reťazca =ROUND(. Popisy sa zobrazujú len pre vstavané funkcie.

Zadávanie funkcií

Pri vytváraní vzorca obsahujúceho funkciu môžete použiť dialógové okno Vloženie funkcie, ktoré umožňuje vkladať funkcie hárka. Pri vkladaní funkcie do vzorca dialógové okno Vloženie funkcie zobrazí názov funkcie, všetky argumenty, popis funkcie a každého argumentu, aktuálny výsledok funkcie a aktuálny výsledok celého vzorca.

Ak chcete zjednodušiť vytváranie a úpravu vzorcov a minimalizovať chyby zadávania a syntaxe, použite funkciu automatického dokončovania vzorca. Po zadaní znamienka rovnosti (=) a začiatočných písmen alebo spúšťača zobrazenia zobrazí Excel Online pod bunkou dynamický rozbaľovací zoznam s platnými funkciami, argumentmi a názvami, ktoré zodpovedajú písmenám alebo spúšťaču. Potom môžete do vzorca vložiť položku z rozbaľovacieho zoznamu.

Vnorenie funkcií

V niektorých prípadoch je potrebné použiť funkciu ako jeden z argumentov inej funkcie. Nasledujúci vzorec napríklad používa vnorenú funkciu AVERAGE a výsledok porovnáva s hodnotou 50.

Vnorené funkcie

1. Funkcie AVERAGE a SUM sú vnorené v rámci funkcie IF.

Platné výsledky.    Ak sa vnorená funkcia použije ako argument, musí vrátiť rovnaký typ hodnôt, aký používa argument. Ak napríklad argument vracia hodnotu TRUE alebo FALSE, vnorená funkcia musí vrátiť hodnotu TRUE alebo FALSE. V opačnom prípade Excel Online zobrazí chybovú hodnotu #VALUE!.

Obmedzenia úrovní vnorenia.    Vzorec môže obsahovať najviac sedem úrovní vnorených funkcií. Ak sa jedna funkcia (označme ju ako funkcia B) použije ako argument v inej funkcii (označme ju ako funkcia A), funkcia B bude funkciou druhej úrovne. Napríklad funkcie AVERAGESUM budú funkciami druhej úrovne, ak sa použijú ako argumenty funkcie IF. Funkcia vnorená vo vnorenej funkcii AVERAGE bude funkciou tretej úrovne, a tak ďalej.

Použitie odkazov vo vzorcoch

Odkaz definuje bunku alebo rozsah buniek v hárku a oznamuje programu Excel Online, kde má hľadať hodnoty alebo údaje, ktoré chcete vo vzorci použiť. Pomocou odkazov možno v jednom vzorci použiť údaje uložené v rôznych častiach hárka, alebo možno hodnotu jednej bunky použiť vo viacerých vzorcoch. Odkazovať sa môže aj na bunky v iných hárkoch jedného zošita a na iné zošity. Odkazy na bunky v iných zošitoch sa nazývajú prepojenia alebo externé odkazy.

Štýl odkazu A1

Predvolený štýl odkazu    V predvolenom nastavení používa Excel Online štýl odkazu A1, ktorý odkazuje na stĺpce označené písmenami (od A po XFD, celkovo 16 384 stĺpcov) a na riadky označené číslami (od 1 do 1 048 576). Tieto písmená a čísla sa nazývajú záhlavia stĺpcov a riadkov. Ak chcete odkazovať na bunku, zadajte písmeno stĺpca a číslo riadka. Napríklad B2 odkazuje na bunku, ktorá sa nachádza v stĺpci B a riadku 2.

Odkaz na

Použite

Bunku v stĺpci A a v riadku 10

A10

Rozsah buniek v stĺpci A a v riadkoch od čísla 10 po číslo 20

A10:A20

Rozsah buniek v riadku číslo 15 a v stĺpcoch od písmena B po písmeno E

B15:E15

Všetky bunky v riadku číslo 5

5:5

Všetky bunky od riadka číslo 5 po riadok číslo 10

05:10:00

Všetky bunky v stĺpci H

H:H

Všetky bunky od stĺpca H po stĺpec J

H:J

Rozsah buniek od stĺpca A po stĺpec E a od riadka číslo 10 po riadok číslo 20

A10:E20

Odkaz na iný hárok    V nasledujúcom príklade funkcia hárka AVERAGE počíta priemernú hodnotu z rozsahu buniek B1:B10 v hárku s názvom Marketing v tom istom zošite.

Príklad odkazu na hárok
Odkaz na rozsah buniek v inom hárku v tom istom zošite

1. Odkazuje sa na hárok s názvom Marketing

2. Odkazuje sa na rozsah buniek medzi bunkami B1 a B10 vrátane.

3. Oddeľuje odkaz na hárok od odkazu na rozsah buniek

Rozdiel medzi absolútnymi, relatívnymi a zmiešanými odkazmi

Relatívne odkazy.     Relatívny odkaz vo vzorci, napríklad A1, je založený na relatívnej pozícii bunky obsahujúcej vzorec a bunky, na ktorú odkaz odkazuje. Ak sa zmení pozícia bunky obsahujúcej vzorec, zmení sa aj príslušný odkaz. V prípade skopírovania alebo vyplnenia vzorca do viacerých riadkov alebo stĺpcov sa odkaz automaticky upraví. Podľa predvoleného nastavenia sa v nových vzorcoch používajú relatívne odkazy. Ak napríklad skopírujete alebo vyplníte relatívny odkaz z bunky B2 do bunky B3, odkaz =A1 sa automaticky upraví na =A2.

Skopírovaný vzorec s relatívnym odkazom
Skopírovaný vzorec s relatívnym odkazom

Absolútne odkazy.    Absolútny odkaz vo vzorci, napríklad $A$1, vždy odkazuje na bunku na určitom mieste. Ak sa zmení pozícia bunky obsahujúcej vzorec, absolútny odkaz zostane rovnaký. V prípade skopírovania alebo vyplnenia vzorca do viacerých riadkov alebo stĺpcov sa absolútny odkaz neupraví. V predvolenom nastavení sa v nových vzorcoch používajú relatívne odkazy, takže ich môže byť potrebné prepnúť na absolútne odkazy. Ak napríklad skopírujete alebo vyplníte absolútny odkaz z bunky B2 do bunky B3, odkaz zostane v oboch bunkách rovnaký: =$A$1.

Skopírovaný vzorec s absolútnym odkazom
Skopírovaný vzorec s absolútnym odkazom

Zmiešané odkazy.     Zmiešaný odkaz má buď absolútny stĺpec a relatívny riadok alebo absolútny riadok a relatívny stĺpec. Absolútny odkaz na stĺpec má tvar $A1, $B1, atď. Absolútny odkaz na riadok má tvar A$1, B$1, atď. Ak sa zmení pozícia bunky obsahujúcej vzorec, relatívny odkaz sa zmení a absolútny odkaz zostane rovnaký. V prípade skopírovania alebo vyplnenia vzorca do viacerých riadkov alebo stĺpcov, sa relatívny odkaz automaticky upraví, absolútny odkaz sa neupraví. Ak napríklad skopírujete alebo vyplníte zmiešaný odkaz z bunky A2 do bunky B3, odkaz =A$1 sa upraví na =B$1.

Skopírovaný vzorec so zmiešaným odkazom
Skopírovaný vzorec so zmiešaným odkazom

Priestorový štýl odkazu

Jednoduchšie odkazovanie viacerých hárkov    Ak chcete analyzovať údaje v tej istej bunke alebo rozsahu buniek vo viacerých hárkoch zošita, použite priestorový odkaz. Priestorový odkaz zahŕňa odkaz na bunku alebo rozsah, pred ktorým je rozsah názvov hárkov. Excel Online použije všetky hárky uložené medzi prvým a posledným názvom v odkaze. Napríklad pomocou vzorca =SUM(Hárok2:Hárok13!B5) sčíta všetky hodnoty v bunke B5 vo všetkých hárkoch v rozsahu Hárok2 až Hárok13.

 • Priestorové odkazy je možné použiť na odkazovanie na bunky v iných hárkoch, na definovanie názvov a vytváranie vzorcov pomocou nasledujúcich funkcií: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA a VARPA.

 • Priestorové odkazy nie je možné použiť vo vzorcoch poľa.

 • Priestorové odkazy nie je možné použiť s operátor prieniku (medzera), ani vo vzorcoch používajúcich implicitný prienik.

Čo sa stane pri presúvaní, kopírovaní, vkladaní alebo odstraňovaní hárkov    Nasledujúce príklady vysvetľujú, čo sa stane pri presunutí, skopírovaní, vložení alebo odstránení hárkov, ktoré sú zahrnuté do priestorového odkazu. Pri príkladoch je použitý vzorec =SUM(Hárok2:Hárok6!A2:A5), ktorý počíta súčet buniek A2 až A5 v hárkoch 2 až 6.

 • Vloženie alebo kopírovanie    Ak medzi hárky 2 a 6 (v našom príklade krajné hárky) vložíte alebo skopírujete iné hárky, Excel Online zahrnie do výpočtov všetky hodnoty v bunkách A2 až A5 v pridaných hárkoch.

 • Odstránenie     Ak odstránite hárky, ktoré sa nachádzajú medzi hárkami 2 a 6, Excel Online odstráni z výpočtu príslušné hodnoty.

 • Presunutie    Ak hárky, ktoré sa nachádzajú medzi hárkami 2 a 6, premiestnite mimo daného rozsahu hárkov, Excel Online odstráni z výpočtu príslušné hodnoty.

 • Presunutie koncového bodu    Ak hárok 2 alebo 6 premiestnite na iné miesto v tom istom zošite, Excel Online upraví výpočet tak, aby sa prispôsobil novému rozsahu hárkov medzi nimi.

 • Odstránenie koncového bodu    Ak odstránite hárky 2 a 6, Excel Online upraví výpočet tak, aby sa prispôsobil rozsahu hárkov medzi nimi.

Štýl odkazu R1C1

V tomto štýle odkazu sú riadky aj stĺpce zošita číslované. Štýl odkazu R1C1 sa používa hlavne pri výpočtoch umiestnenia riadkov a stĺpcov v makrách. Pri štýle R1C1 udáva Excel Online umiestnenie bunky číslom riadka za písmenom R a číslom stĺpca za písmenom C.

Odkaz

Význam

R[-2]C

relatívny odkaz na bunku v tom istom stĺpci a o dva riadky vyššie

R[2]C[2]

Relatívny odkaz na bunku o dva riadky nižšie a o dva stĺpce doprava

R2C2

Absolútny odkaz na bunku v druhom riadku a druhom stĺpci

R[-1]

Relatívny odkaz na celý riadok nad aktívnou bunkou

Polomer

Absolútny odkaz na aktuálny riadok

Pri zaznamenávaní makra Excel Online zaznamená niektoré príkazy s použitím štýlu odkazu R1C1. Ak zaznamenávate príkaz, napríklad ak kliknutím na tlačidlo Automatický súčet vložíte vzorec na sčítanie rozsahu buniek, Excel Online zaznamená daný vzorec s použitím štýlu odkazu R1C1, a nie štýlu A1.

Použitie názvov vo vzorcoch

Môžete vytvoriť definované názvy, ktoré budú predstavovať bunky, rozsahy buniek, vzorce, konštanty alebo tabuľky programu Excel Online. Názov je zmysluplná skratka, ktorá zjednodušuje pochopenie účelu odkazu na bunku, konštanty, vzorca alebo tabuľky, ktoré by inak boli na prvý pohľad ťažko pochopiteľné. V nasledujúcej časti sú uvedené bežné príklady názvov, a zároveň poskytujeme vysvetlenie, ako môže použitie názvov vo vzorcoch zlepšiť prehľadnosť a zjednodušiť pochopenie vzorcov.

Typ príkladu

Príklad, v ktorom sú použité namiesto názvov rozsahy

Príklad, v ktorom sú použité názvy

Odkaz

=SUM(A16:A20)

=SUM(Predaj)

Konštanta

=PRODUCT(A12;9,5%)

=PRODUCT(Cena;KCSadzba dane)

Vzorec

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16;A20);A16:B20;2;FALSE);"m/dd/rrrr")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Predaj);Informácie o predaji;2;FALSE);"m/dd/rrrr")

Tabuľka

A22:B25

=PRODUCT(Cena;Tabuľka1[@Sadzba dane])

Typy názvov

Existujú niekoľko typov názvov, ktoré môžete vytvoriť a použiť.

Definovaný názov    Názov, ktorý predstavuje bunku, rozsah buniek, vzorec alebo hodnotu konštanty. Môžete vytvoriť vlastný definovaný názov. Niekedy vytvorí definované názvy aj Excel Online, napríklad pri nastavovaní oblasti tlače.

Názov tabuľky    Názov pre tabuľku aplikácie Excel Online, ktorá je kolekciou údajov o konkrétnom predmete, ktorý je uložený v záznamoch (riadkoch) a poliach (stĺpcoch). Excel Online vytvára predvolené názvy tabuliek aplikácie Excel Online – Tabuľka1, Tabuľka2 a tak ďalej – vždy, keď vložíte tabuľku aplikácie Excel Online. Tieto názvy však môžete zmeniť tak, aby boli zrozumiteľnejšie.

Vytváranie a zadávanie názvov

Názov vytvoríte pomocou Vytvorenie názvu z výberu. Môžete pohodlne vytvárať názvy z existujúcich riadkov alebo označenia stĺpcov pomocou výberu buniek v hárku.

Poznámka: Predvolene sa pri názvoch používajú absolútne odkazy na bunky.

Možnosti tvorby názvu:

 • Zadanie    Zadajte názov, napríklad ako keď do vzorca zadávate argument.

 • Používanie funkcie Automatické dokončovanie vzorca    V rozbaľovacom zozname Automatické dokončovanie vzorca sú automaticky uvedené platné názvy.

Použitie vzorcov poľa a konštánt poľa

Excel Web App nepodporuje vytváranie vzorcov. Výsledky vzorcov, vytvorené v počítačovej aplikácii Excel je možné zobraziť, ale nemôžete ich upravovať ani ich prepočítať. Ak máte počítačovú aplikáciu Excel, kliknite na položku Otvoriť v programe Excel na prácu s poľami.

Nasledujúci príklad poľa vypočíta celkovú hodnotu poľa cien akcií a podielov bez použitia riadka buniek na výpočet a zobrazenie jednotlivých hodnôt pre každú akciu.

Vzorec poľa, ktorý vypočíta jednoduchý výsledok
Vzorec poľa, ktorý vypočíta jednoduchý výsledok

Ak zadáte vzorec ={SUM(B2:D2*B3:D3)} ako vzorec poľa, vzorec vynásobí podiely a cenu pre každú akciu a spočíta výsledky týchto výpočtov.

Výpočet viacerých výsledkov    Niektoré funkcie hárka vrátia polia hodnôt alebo požadujú pole hodnôt ako argument. Ak chcete vzorec poľa použiť na výpočet viacerých výsledkov, musíte pole zadať do rozsahu buniek s rovnakým počtom riadkov a stĺpcov ako majú argumenty poľa.

Ak máte napríklad súbor troch údajov o predaji (v stĺpci B) počas troch mesiacov (v stĺpci A), funkcia TREND určí lineárne hodnoty údajov o odbytoch. Aby sa zobrazili všetky výsledky vzorca, vloží sa do troch buniek v stĺpci C (C1:C3).

Vzorec poľa, ktorý vypočíta viacero výsledkov
Vzorec poľa, ktorý vypočíta viacero výsledkov

Ak zadáte vzorec =TREND(B1:B3;A1:A3) ako vzorec poľa, vypočíta na základe troch údajov o predaji a troch mesiacov tri nezávislé výsledky (22196, 17079 a 11962).

Použitie konštánt poľa

V obyčajnom vzorci je možné zadať odkaz na bunku obsahujúcu hodnotu, alebo samotnú hodnotu nazývanú konštanta. Podobne je možné zadať vo vzorci poľa odkaz na pole, alebo je možné zadať pole hodnôt obsiahnutých v bunkách, ktoré sa tiež nazýva konštanta poľa. Vzorce poľa pracujú s konštantami rovnako ako obyčajné vzorce. Konštanty poľa je však potrebné zadať v určitom formáte.

Konštanty poľa môžu obsahovať čísla, text, logické hodnoty, napríklad TRUE alebo FALSE alebo chybové hodnoty, napríklad #NEDOSTUPNÝ. Jedna konštanta poľa môže obsahovať rôzne typy hodnôt – napríklad {1;3;4|TRUE;FALSE;TRUE}. Čísla v konštantách poľa môžu byť v celočíselnom, desatinnom alebo komplexnom tvare. Text musí byť zadaný v úvodzovkách, napríklad "Utorok".

Konštanty poľa nemôžu obsahovať odkazy na bunky, stĺpce alebo riadky nerovnakej dĺžky, vzorce alebo špeciálne znaky $ (znak dolára), zátvorky alebo % (znak percenta).

Pri formátovaní konštánt poľa skontrolujte, či ste:

 • Konštanty uzavreli v zložených zátvorkách ( { } ).

 • Hodnoty v odlišných stĺpcoch oddelili bodkočiarkami (;). Napríklad hodnoty 10, 20, 30 a 40 možno vyjadriť ako {10;20;30;40}. Táto konštanta poľa je poľom 1 krát 4 a je ekvivalentná odkazu na rozsah 1 riadok krát 4 stĺpce.

 • Hodnoty v odlišných riadkoch oddelili zvislými čiarami (|). Napríklad hodnoty 10, 20, 30, 40 v jednom riadku a hodnoty 50, 60, 70, 80 v riadku bezprostredne pod ním možno vyjadriť konštantou poľa 2 krát 4: {10;20;30;40|50;60;70;80}.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×