Prehľad vytvárania grafov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Microsoft Office Excel 2007 už obsahuje Sprievodcu grafom. Namiesto toho môžete vytvoriť základného grafu kliknite na typ grafu, ktorý sa má na používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent pás s nástrojmi. Ak chcete vytvoriť profesionálne grafu, ktorá zobrazuje údaje, ktoré chcete, úpravu grafu, použiť preddefinované štýly a rozloženia a Pridanie príťažlivého formátovania. Môžete tiež použiť opakovane obľúbený graf tak, že ju uložíte ako šablónu grafu.

Ak máte Office Excel 2007 nainštalovaný, môžete tiež využiť výhody Výkonný Excel grafické funkcie v iných programoch systém Microsoft Office 2007, napríklad Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007.

Obsah tohto článku

Grafy a ich prvkov

Vytváranie grafov v Exceli

Vytváranie grafov v programe PowerPoint a Word

Úprava grafov

Používanie preddefinovaných rozložení grafu a štýlov grafu na dosiahnutie profesionálneho vzhľadu

Pridanie príťažlivého formátovania do grafov

Opätovné použitie grafov vytvorením šablón grafov

Grafy a ich prvkov

Grafy sa používajú na zobrazovanie radov číselných údajov v grafickom formáte a slúžia na zjednodušenie pochopenia veľkého množstva údajov a súvislostí medzi jednotlivými radmi údajov.

Graf pozostáva z množstva prvkov. Niektoré z týchto prvkov sa zobrazujú na základe predvoleného nastavenia, iné je možné pridať podľa potreby. Spôsob zobrazovania prvkov grafu môžete zmeniť tak, že ich presuniete na iné miesta v grafe, zmeníte ich veľkosť alebo zmeníte ich formát. Môžete tiež odstrániť tie prvky grafu, ktoré nechcete zobraziť.

Graf a jeho prvky

1. oblasť grafu.

2. zobrazovaná oblasť grafu.

3. údajové bodyrad údajov, ktoré sú vynesené na grafe.

4. Vodorovná os (os kategórií) a zvislá os (os hodnôt), pozdĺž ktorých sú vynesené údaje na grafe.

5. legenda grafu.

6. Názvy grafov a osí, ktoré môžete v grafe použiť.

7. označenie údajov, ktoré môžete použiť na identifikáciu podrobností určitého údajového bodu v rámci určitého radu údajov.

Keď kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti grafu, a potom umiestnite kurzor myši nad jeden z týchto prvkov, program Excel zobrazí informácie o prvku v obrazovkovom komentári.

Kliknutím na ľubovoľné miesto v grafe aj sprístupňuje Nástroje pre grafy, pridanie návrh, rozloženie a Formát karty.

Pás s nástrojmi v programe Excel

Na začiatok stránky

Vytváranie grafov v Exceli

Ak chcete vytvoriť graf v programe Excel, začnite zadaním údajov v grafe na hárok. Údaje môžete usporiadať do riadkov alebo stĺpcov, program Excel automaticky určuje najlepší spôsob na zobrazenie údajov v grafe. Niektoré typy grafov (napríklad koláčové a Bublinové grafy) vyžadujú špecifické usporiadanie údajov, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Graf

Usporiadanie údajov

Stĺpcový graf, pruhový graf, čiarový graf, plošný graf, povrchový graf alebo radarový graf

Do stĺpcov alebo riadkov, napríklad:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Alebo:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Koláčový alebo prstencový graf

Do jedného stĺpca alebo riadka údajov a jedného stĺpca alebo riadka označení údajov, ak ide o jeden rad údajov, napríklad:

A

1

B

2

C

3

Alebo:

A

B

C

1

2

3

Do viacerých stĺpcov alebo riadkov údajov a jedného riadka označení údajov, ak ide o viacero radov údajov, napríklad:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Alebo:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Graf XY (závislosť) alebo bublinový graf

Do stĺpcov – hodnoty x do prvého stĺpca a zodpovedajúce hodnoty y a hodnoty veľkosti bublín do susedných stĺpcov, napríklad:

X

Y

Veľkosť bublín

1

2

3

4

5

6

Burzový graf

Do stĺpcov alebo riadkov v nasledovnom poradí, s použitím názvov alebo dátumov ako menoviek:

najvyššie hodnoty, najnižšie hodnoty a zatváracie hodnoty

Napríklad:

Dátum

Najvyššia

Najnižšia

Zatváracia

1. 1. 2002

46,125

42

44,063

Alebo:

Dátum

1. 1. 2002

Najvyššia

46,125

Najnižšia

42

Zatváracia

44,063

Po zadaní údajov v grafe, môžete vybrať typ grafu, ktorý chcete použiť na páse Office Fluent (kartaVložiť, skupina grafy ).

Údaje hárka a graf

1. Údaje hárka

2. Graf vytvorený z údajov hárka

Program Excel podporuje množstvo typov grafov, aby ste mohli zobraziť údaje spôsobmi, ktoré sú zmysluplné pre publikum. Pri vytváraní grafu alebo zmeniť existujúceho grafu, môžete vybrať z rôznych typov grafov (ako je napríklad stĺpcový graf alebo koláčový graf) a ich podtypov (ako napríklad skladaný stĺpcový graf alebo koláčový graf 3-D).

Ďalšie informácie o typoch grafov, ktoré sú podporované a postup na vytvorenie grafu v Exceli nájdete v téme typy dostupných grafov a Vytvorenie grafu.

Na začiatok stránky

Vytváranie grafov v programe PowerPoint a Word

Grafy sú úplne integrované s ostatnými programami Office, verzia 2007, napríklad Office PowerPoint 2007 a Office Word 2007. Oba programy poskytujú rovnaké nástroje pre grafy, ktoré sú k dispozícii v programe Excel. Ak máte nainštalovaný program Excel, môžete vytvoriť grafy programu Excel v programoch PowerPoint a Word kliknutím na tlačidlo graf na páse s nástrojmi (kartaVložiť, skupina ilustrácie ) a potom pomocou nástroje pre grafy na úpravu alebo formátovanie grafu. Vytvorené grafy budú vložené do Office PowerPoint 2007 a Office Word 2007 a údaje grafu budú uložené v pracovnom hárku programu Excel, ktoré je zahrnuté v súbore programu PowerPoint alebo Word.

Poznámka: Ak pracujete v režime kompatibility v programe Word, môžete vložiť graf pomocou programu Microsoft Graph namiesto programu Excel. V programe PowerPoint môžete vždy použiť program Excel na vytvorenie grafu.

Môžete tiež skopírovať grafu z Excelu PowerPoint 2007 a Word 2007. Pri kopírovaní grafu, môžete vložený ako statické údaje alebo prepojenie na zošit. Na graf, ktorý je prepojený na zošit, ktorý máte prístup, môžete určiť, či automatickú kontrolu zmien v prepojených zošita pri každom otvorení grafu.

Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť graf v PowerPoint 2007 alebo Office Word 2007 nájdete v téme použitie schém a grafov v prezentácii alebo prezentácia údajov v grafe.

Na začiatok stránky

Úprava grafov

Po vytvorení grafu, môžete ho upraviť. Môžete napríklad zmeniť spôsob zobrazenia osí, pridať názov grafu, premiestniť alebo chcete legendu skryť alebo Zobraziť ďalšie prvky grafu.

Ak chcete graf upraviť, môžete vykonať nasledovné:

  • Zmena zobrazenia osí grafu.    Môžete zadať mierku osí a upraviť interval medzi zobrazenými hodnotami alebo kategóriami. Na uľahčenie čítania grafu môžete k osiam pridať značku a určiť interval, v akom sa budú zobrazovať.

  • Pridanie názvov a označení údajov do grafu.    Na zvýšenie prehľadnosti informácií, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete pridať názov grafu, názvy osí a označenia údajov.

  • Pridanie legendy alebo tabuľky údajov     Môžete zobraziť alebo skryť legenda alebo zmeniť jej umiestnenie. V niektorých grafoch môžete zobraziť aj tabuľka údajov, ktorý sa zobrazuje kľúče legendy a hodnoty, ktoré sú uvedené v grafe.

  • Používanie špeciálnych možností pre jednotlivé typy grafov.    Pre rôzne typy grafov sú k dispozícii špeciálne čiary (napríklad spojnice extrémov a trendové spojnice), stĺpce (napríklad stĺpce rastu a poklesu a chybové úsečky) a ďalšie možnosti pre iné typy grafov.

Na začiatok stránky

Používanie preddefinovaných rozložení grafu a štýlov grafu na dosiahnutie profesionálneho vzhľadu

Namiesto manuálne pridanie alebo zmena prvkov grafu alebo formátovania grafu, môžete rýchlo použiť preddefinovaných rozložení grafu a štýlov grafu na graf. Program Excel ponúka množstvo užitočných preddefinovaných rozložení a štýly, ktoré si môžete vybrať z. V prípade potreby môžete doladiť rozloženia alebo štýlu tým, že manuálne zmeny rozloženia a formátu jednotlivých prvkov grafu, ako napríklad oblasť grafu, zobrazovaná oblasť, rad údajov alebo legenda grafu.

Keď použijete preddefinovaného rozloženia grafu, určitej množiny prvkov grafu (napríklad názvy, legendy, tabuľka údajov alebo označenia údajov) sú zobrazené v špecifické usporiadanie v grafe. Môžete vybrať z rôznych rozložení, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé typy grafov.

Pri použití preddefinovaného štýlu grafu sa graf formátuje na základe použitého motív dokumentu tak, že v grafe sa použijú zodpovedajúce farby motívu(množina farieb), písma motívu (množina písiem názvov a základného textu) a efekty motívu (množina čiar a efektov výplne) vašej organizácie alebo vášho vlastného motívu.

Poznámka: Nemôžete vytvárať vlastné rozloženia grafov ani vlastné štýly, ale môžete vytvárať šablóny grafov, ktoré zahŕňajú požadované rozloženie a formátovanie, ktoré chcete. Ďalšie informácie o šablónach grafov nájdete v téme Uloženie vlastného grafu ako šablóny.

Ďalšie informácie o zmene vzhľadu grafu nájdete v téme Zmena rozloženia alebo štýlu grafu.

Na začiatok stránky

Pridanie príťažlivého formátovania do grafov

Okrem použitia preddefinovaného štýlu grafu, môžete jednoducho použiť formátovanie na jednotlivé prvky grafu ako značky údajových bodov, na oblasť grafu, zobrazovanú oblasť a čísla a text v názvov a označení zmeniť vzhľad grafu vlastné, príťažlivého. Môžete použiť špecifické štýly tvarov a Štýly WordArt, ale môžete tiež formátovať tvary a text grafu manuálne.

Ak chcete pridať formátovanie, môžete vykonať nasledovné:

  • Vyplnenie prvkov grafu    Na zvýraznenie určitých prvkov grafu môžete použiť farby, textúry, obrázky a prechodové výplne.

  • Zmena obrysov prvkov grafu    Môžete použiť farby, štýly čiar a hrúbky čiar na zvýraznenie prvkov grafu.

  • Pridanie špeciálnych efektov do prvkov grafu    Na tvary prvkov grafu môžete použiť špeciálne efekty, ako je napríklad tieň, odraz, žiara, mäkké okraje, skosenie a priestorové otočenie, ktoré dodávajú grafu profesionálny vzhľad.

  • Formátovanie textu a čísel    Text a čísla v názvoch, označeniach a textových poliach v grafe môžete formátovať podobným spôsobom ako text a čísla v hárku. Ak chcete, aby boli text a čísla zvýraznené, môžete použiť aj štýly WordArt.

Ďalšie informácie o formátovaní prvkov grafu nájdete v téme Formátovanie prvkov grafu.

Na začiatok stránky

Opätovné používanie grafov vytvorením šablón grafov

Ak chcete znova použiť graf, ktorý ste prispôsobili vašim potrebám, môžete uložiť tento graf ako šablónu grafu (*.crtx) do priečinka šablóny grafu. Ak chcete vytvoriť graf, potom môžete použiť šablónu grafu rovnako ako ľubovoľný iný vstavaný typ grafu. V skutočnosti sú šablóny grafov skutočné typy grafov a môžete ich použiť aj na zmenu typu existujúceho grafu. Ak chcete použiť šablónu grafu často, môžete ho uložiť ako predvolený typ grafu.

Poznámka: Šablóny grafov nie sú založené na motívoch dokumentov. Ak chcete použiť aktuálny farby motívu, písma motívu a efekty motívu v grafe, ktorý vytvoríte pomocou šablóny grafu, môžete použiť štýl grafu. Štýl grafu obnoví motív grafu na motív dokumentu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie preddefinované štýly grafu a rozložení grafu na dosiahnutie profesionálneho vzhľadu.

Ďalšie informácie o používaní šablón grafov nájdete v téme Uloženie vlastného grafu ako šablóny.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×