Prehľad technológie OLAP (Online Analytical Processing)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

OLAP (Online Analytical Processing) je technológia, pomocou ktorej možno organizovať veľké podnikové databázy a podporovať biznisovú inteligenciu. Databázy OLAP sú rozdelené do jednej alebo niekoľkých kociek, pričom každá z nich je organizovaná a navrhnutá správcom kocky tak, aby vyhovovala vlastnému spôsobu získavania a analyzovania údajov, a aby uľahčila vytváranie potrebných zostáv kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu.

Obsah tohto článku

Čo je analytické nástroje?

Čo je Online Analytical Processing (OLAP)?

Funkcie OLAP v programe Excel

Softvérové súčasti, ktoré potrebujete na prístup k zdrojom údajov OLAP

Rozdiely vo funkciách medzi zdrojové údaje OLAP a bez technológie OLAP

Informácie o biznisovej inteligencii

Firemní analytici často potrebujú získať širší obraz o spoločnosti, aby mohli vidieť všeobecnejšie trendy na základe agregovaných údajov a ich analýzu na základe ľubovoľného počtu premenných. Riešenia pre biznisovú inteligenciu (označujú sa výrazom „business intelligence“) predstavujú proces získavania údajov z databázy OLAP a ich následnú analýzu s cieľom získať údaje, na základe ktorých možno prijímať informované rozhodnutia a primerane konať. Pomocou technológie OLAP a biznisovej inteligencie možno napríklad získať odpovede na nasledujúce typy otázok týkajúcich sa podnikových údajov:

  • Aké sú celkové tržby za všetky produkty v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006?

  • Aká je ziskovosť spoločnosti v súčasnosti v porovnaní s rovnakým časovým obdobím počas predchádzajúcich piatich rokov?

  • Akú sumu minulý rok utratili zákazníci starší ako 35 rokov a ako sa ich správanie menilo v priebehu času?

  • Koľko výrobkov sa tento mesiac predalo v dvoch konkrétnych krajinách/oblastiach v porovnaní s tým istým mesiacom minulého roka?

  • Ako možno rozdeliť ziskovosť pre každú vekovú skupinu zákazníkov (percento ziskovosti aj celkovú ziskovosť) podľa kategórií výrobkov?

  • Ktorí sú najlepší a najhorší predajcovia, distribútori, dodávatelia, klienti, partneri alebo zákazníci?

Na začiatok stránky

Informácie o technológii OLAP (Online Analytical Processing)

Databázy OLAP (Online Analytical Processing) uľahčujú riešenie dotazov týkajúcich sa biznisovej inteligencie. OLAP je databázová technológia optimalizovaná skôr na vytváranie dotazov a zostáv údajov než na spracovávanie transakcií. Zdrojovými údajmi pre technológiu OLAP sú databázy OLTP (Online Transactional Processing), ktoré sú zvyčajne uložené v dátových skladoch. Údaje OLAP sú odvodené z historických údajov a agregované v štruktúre, ktorá umožňuje ich vysoko špecializovanú analýzu. Tieto údaje sú organizované hierarchicky a nie sú uložené v tabuľkách, ale v kockách. Táto sofistikovaná štruktúra poskytuje rýchly prístup k údajom určeným na analýzu pomocou viacrozmerných štruktúr. Vďaka tejto organizácii údajov možno jednoducho zobraziť špecializované zhrnutia údajov pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, napríklad tržby v rámci celej krajiny alebo oblasti alebo zobraziť podrobnosti o lokalitách s mimoriadne vysokými alebo nízkymi tržbami.

Databázy OLAP sú navrhnuté tak, aby sa urýchlilo získavanie údajov. Zosumarizované hodnoty vypočítava server OLAP, nie program Microsoft Office Excel, preto sa pri vytváraní alebo zmene zostavy posiela do programu Excel menej údajov. Takýto prístup umožňuje pracovať s oveľa väčším množstvom zdrojových údajov ako pri organizovaní údajov pomocou tradičnej databázy, v ktorej program Excel musí najskôr vyhľadať jednotlivé záznamy a potom vypočítať súhrnné hodnoty.

Databázy OLAP obsahujú dva základne typy údajov: miery, ktoré predstavujú číselné údaje, množstvá a priemery, pomocou ktorých možno prijímať informované podnikateľské rozhodnutia, a dimenzie, ktoré predstavujú kategórie, ktoré slúžia na organizovanie týchto mier. Pomocou databáz OLAP možno organizovať údaje s mnohými úrovňami podrobností, pričom pomocou rovnakých známych kategórií sa vykonáva aj analýza údajov.

Nasledujúce časti obsahujú podrobnejšie každá z nich:

Kocka     Údajová štruktúra, v ktorej sú zhrnuté miery podľa úrovní a hierarchií každej z dimenzií, ktoré chcete analyzovať. Kocky spájajú niekoľko dimenzií, napríklad čas, geografickú oblasť a kategórie výrobkov so zosumarizovanými údajmi, napríklad údajmi o tržbách alebo skladových zásobách. Kocky nie sú doslova „kockami“ v matematickom zmysle slova, pretože nemusia mať rovnaké strany. Názov je však vhodným preneseným vyjadrením tohto zložitého pojmu.

Miera     Množina hodnôt v kocke založená na stĺpci v tabuľke kocky, zvyčajne ktorá obsahuje číselné hodnoty. Miery sú hlavné hodnoty v kocke, ktoré sa spracovávajú, agregujú a analyzujú. Medzi bežné príklady patria tržby, zisky, výnosy a náklady.

Člena     Položky v hierarchii, ktorá reprezentuje jeden alebo viacero výskytov údajov. Člen môže byť jedinečný alebo nie. Napríklad 2007 a 2008 predstavujú jedinečné členy na úrovni rokov v časovú dimenziu, zatiaľ čo január predstavuje nie členov na úrovni mesiacov, pretože nie je možné viac ako jeden január v časovú dimenziu Ak údajov obsahuje viac než jeden rok.

Výpočtový člen     Člen dimenzie, ktorého hodnota sa vypočíta počas behu aplikácie na základe výrazu. Hodnoty výpočtových členov možno odvodiť z hodnôt iných členov. Výpočtový člen Zisk možno napríklad odvodiť odčítaním hodnoty člena Náklady od hodnoty člena Tržby.

Dimenzia     Množina jednej alebo viacerých hierarchií úrovní v kocke, ktorým používateľ rozumie a používa ich ako základ pre analýzu údajov. Geografická dimenzia môže napríklad obsahovať úrovne pre krajinu/oblasť, štát/provinciu alebo mesto. Časová dimenzia môže obsahovať hierarchiu s úrovňami pre rok, štvrťrok, mesiac a deň. V zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu sa každá hierarchia stáva množinou polí, ktoré môžete rozbaliť alebo zbaliť, a tak zobraziť nižšie alebo vyššie úrovne.

Hierarchia     Logická stromová štruktúra, ktorá slúži na organizáciu členov dimenzie tak, aby každý člen mal jeden nadradený člen a nula alebo viacero podradených členov. Podradený člen je člen na nasledujúcej nižšej úrovni v hierarchii, ktorý priamo súvisí s daným členom. Napríklad v hierarchii Čas, ktorý obsahuje úrovne Štvrťrok, Mesiac a Deň, je položka Január podradeným prvkom člena 1. štvrťrok. Nadradený člen je člen na nasledujúcej vyššej úrovni v hierarchii, ktorý priamo súvisí s daným členom. Hodnota nadradeného člena je zvyčajne zlúčením hodnôt všetkých jeho podradených prvkov. Napríklad v hierarchii Čas, ktorý obsahuje úrovne Štvrťrok, Mesiac a Deň, je položka 1.štvrťrok nadradeným členom položky Január.

Úroveň     V rámci hierarchie môžu byť údaje organizované na základe nižšej alebo vyššej úrovne podrobností, napríklad pomocou úrovní s označením Rok, Štvrťrok, Mesiac a Deň v hierarchii Čas.

Na začiatok stránky

Funkcie OLAP v programe Excel

OLAP pri získavaní údajov     Môžete sa pripojiť k zdrojom údajov OLAP, rovnako ako na iných externých zdrojov údajov. Môžete pracovať s databázou, ktoré sú vytvorené pomocou Microsoft SQL Server OLAP Services verzie 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services verzie 2000 a Microsoft SQL Server Analysis Services verzie 2005, produkty servera Microsoft OLAP. Program Excel môžete tiež pracovať s produktmi OLAP tretích strán, ktoré sú kompatibilné s OLE DB pre OLAP.

Údaje OLAP môžete zobraziť iba ako zostava kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu alebo vo funkcii pracovného hárka skonvertujú zo zostavy kontingenčnej tabuľky, ale nie ako rozsah externých údajov. Okrem šablóny zostáv zostáv kontingenčných tabuliek OLAP a zostáv kontingenčných grafov a môžete vytvoriť súbory pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) na pripojenie do databázy OLAP OLAP dotazov. Keď otvoríte súbor ODC, program Excel zobrazí prázdna zostava kontingenčnej tabuľky, ktorá je pripravená na rozloženie.

Vytváranie súborov kociek na používanie v režime offline     Na základe podmnožiny údajov databázy servera OLAP možno vytvoriť súbor kocky v režime offline (.cub), ktorý umožňuje pracovať s údajmi OLAP aj v čase, keď nie ste pripojení na sieť. Kocka umožňuje pracovať s údajmi v zostave kontingenčnej tabuľky alebo zostave kontingenčného grafu s objemom väčším, než je za normálnych okolností možné, a urýchľuje získavanie údajov. Tieto súbory môžete vytvoriť len v prípade, ak používate poskytovateľ OLAP, napríklad server Microsoft SQL Analysis Services Server verzie 2005, ktorý podporuje túto funkciu.

Serverové akcie     Serverovej akcie je voliteľná, ale užitočná funkcia, ktorá Správca kocky OLAP môžete definovať na serveri, ktorý používa člena kocky alebo zmerať ako parameter dotazu na získanie podrobností v kocke, alebo na spustenie inej aplikácie, napríklad prehľadávača. Excel podporuje URL, zostavy, riadkov, podrobností a rozbalenie podrobností servera akcie, ale nepodporuje vlastné, výkaz a množinu údajov.

Kľúčové ukazovatele výkonu     Kľúčového ukazovateľa výkonu je špeciálne vypočítavanej miery, ktorá je definovaná na serveri, ktorý vám umožňuje sledovať "kľúčové ukazovatele výkonu" vrátane stavu (aktuálna hodnota nespĺňa špecifické number?) a trend (čo je hodnota nad time?). Ak sa zobrazia Server odoslať súvisiace ikony, ktoré sú podobné ako nové ikony programu Excel nastavená na uviesť nad alebo pod stav úrovní (napríklad ikonu zastavenia zjednodušená), alebo či je hodnota trendy nahor alebo nadol (napríklad smerová šípka ikona).

Formátovanie servera     Správcovia kocky môžu vytvoriť miery a vypočítané členy farbou formátovanie, písma a pravidiel podmieneného formátovania, ktoré môžu byť označené ako firemnej štandardné pravidlo. Formátovanie servera pre zisk môže byť napríklad číselného formátu meny, farba bunky zelenej, ak hodnota je väčšie alebo rovné 30 000 a červenú, ak je hodnota menej ako 30 000 a štýl písma tučné, ak je hodnota menej ako 30 000 a bežná, ak je väčšia alebo sa rovná 30 000. Ďalšie informácie nájdete v téme návrh rozloženia a formátu zostavy kontingenčnej tabuľky.

Jazyk zobrazenia balíka Office     Správca kocky môže definovať preklady údajov a hlásení o chybách na serveri pre používateľov, ktorí potrebujú vidieť informácie kontingenčnej tabuľky v inom jazyku. Táto funkcia je definovaná ako vlastnosť pripojenia súboru, pričom nastavenie krajiny/oblasti v počítači používateľa musí zodpovedať danému jazyku zobrazenia.

Na začiatok stránky

Softvérové súčasti potrebné na prístup k zdrojom údajov OLAP

Poskytovateľ OLAP     Ak chcete nastaviť zdroje údajov OLAP pre program Excel, potrebujete niektorú z týchto poskytovateľov OLAP:

  • Poskytovateľ technológie Microsoft OLAP     Program Excel obsahuje ovládač zdroja údajov a klientsky softvér pre prístup k databázam vytvoreným pomocou produktu Microsoft SQL Server OLAP Services verzie 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services verzie 2000 (8.0) a Microsoft SQL Server Analysis Services verzie 2005 (9.0).

  • Iní poskytovatelia technológie OLAP     Pre iné produkty OLAP musíte nainštalovať ďalšie ovládače a klientský softvér. Ak chcete pri práci s údajmi OLAP používať funkcie programu Excel, produkt iných poskytovateľov musí vyhovovať štandardu OLE-DB pre OLAP a musí byť kompatibilný s balíkom Microsoft Office. Informácie o inštalácii a používaní iného poskytovateľa OLAP vám poskytne správca systému alebo dodávateľ produktu OLAP.

Databázy servera a súbory kociek     Klientsky softvér OLAP programu Excel podporuje pripojenie k dvom typom databáz OLAP. Ak je databáza servera OLAP dostupná na sieti, môžete zdrojové údaje získať priamo odtiaľ. Ak sa údaje OLAP nachádzajú v súbor kocky v režime offline alebo ak pracujete so súborom definícia kocky, môžete sa pripojiť k týmto súborom a získať z nich zdrojové údaje.

Zdroje údajov     Zdroj údajov umožňuje prístup ku všetkým údajom v databáze OLAP alebo v súbore kocky v režime offline. Po vytvorení zdroja údajov OLAP môžete na jeho základe vytvárať zostavy a vrátiť údaje OLAP do programu Excel v podobe zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu alebo vo funkcii pracovného hárka konvertovanej zo zostavy kontingenčnej tabuľky.

Program Microsoft Query     Dotaz môžete použiť na načítanie údajov z externej databázy, napríklad Microsoft SQL alebo Microsoft Accessu. Nie je potrebné použiť dotaz na načítanie údajov z kontingenčnej tabuľky OLAP, ktorý je pripojený k súboru údajovej kocky. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie programu Microsoft Query na načítanie externých údajov.

Na začiatok stránky

Rozdiely vo funkciách medzi zdrojovými údajmi OLAP a inými ako OLAP

Ak pracujete so zostavami kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov so zdrojové údaje OLAP ako aj s inými typmi zdrojových údajov, všimnete si niektoré rozdiely vo funkciách.

Načítanie údajov     Servera OLAP vráti nové údaje do Excelu každej zmene rozloženie zostavy. S inými typmi externého zdroja údajov sa vykonávajú dotazy na všetky zdrojové údaje naraz, alebo môžete nastaviť možnosti na vykonávanie dotazov iba pri zobrazení položiek poľa filtra rôzne zostavy. Takisto máte niekoľko ďalších možností na obnovenie zostavy.

V zostavách založených na zdrojových údajoch OLAP nie je dostupné nastavenie poľa filtra zostavy, vykonávanie dotazov na pozadí ani nastavenie optimalizácie pamäte.

Poznámka: Nastavenie optimalizácie pamäte nie je k dispozícii pre zdroje údajov OLEDB a zostavy kontingenčnej tabuľky založené na rozsahu buniek.

Typy polí    Zdrojové údaje OLAP, dimenzia polia môžete použiť len ako riadok (rad), stĺpec (kategória) alebo stranové polia. Polia mier možno len ako polia hodnôt. Pre ostatné typy zdrojových údajov možno všetky polia použiť v ľubovoľnej časti zostavy.

Prístup k podrobným údajom     V prípade zdrojových údajov OLAP server určuje, ktoré úrovne podrobností budú dostupné, a vypočítava hodnoty súhrnu, takže záznamy podrobností, ktoré tvoria hodnoty súhrnu, nemusia byť dostupné. Server však môže poskytnúť polia vlastností, ktoré je možné zobraziť. Ostatné typy zdrojových údajov neobsahujú polia vlastností, ale je možné zobraziť príslušné podrobnosti pre hodnoty údajových polí a položiek a možno tiež zobraziť položky bez údajov.

Polia filtra zostavy OLAP nemusia obsahovať položku Všetky. Takisto príkaz Zobraziť strany filtra zostáv nie je k dispozícii.

Počiatočné poradie usporiadania     V prípade zdrojových údajov OLAP sa položky najskôr zobrazia v poradí, v akom ich vráti server OLAP. Tieto položky je potom možné triediť alebo manuálne usporiadať v inom poradí. V prípade ostatných typov zdrojových údajov sa položky v novej zostave najskôr zobrazia vo vzostupnom poradí zoradené podľa názvu.

Výpočty     Servery OLAP poskytujú súhrnné hodnoty priamo pre zostavu, takže nie je možné zmeniť súhrnné funkcie pre údajové polia. Pre ostatné typy zdrojových údajov môžete zmeniť súhrnnú funkciu pre pole s hodnotou a používať viaceré funkcie súhrnu pre to isté pole hodnota. Je možné vytvoriť vypočítavané polia alebo vypočítavané položky v zostavách so Zdrojovými údajmi.

Medzisúčty     V zostavách so zdrojovými údajmi OLAP nie je možné zmeniť súhrnnú funkciu pre medzisúčty. V prípade iných typov zdrojových údajov je možné zmeniť súhrnné funkcie medzisúčtov a zobraziť alebo skryť medzisúčty pre všetky polia riadkov a stĺpcov.

Pri výpočte medzisúčtov a celkových súčtov je možné pre zdrojové údaje OLAP zahrnúť alebo vylúčiť skryté položky. Pre iné typy zdrojových údajov je možné zahrnúť do medzisúčtov skryté položky poľa filtra zostavy, ale podľa predvoleného nastavenia sa skryté položky v iných poliach vylúčia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×