Prehľad pripojenia k údajom (importu)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento referenčný článok sa zaoberá importovaním a prepojením údajov. Dozviete sa o úlohách, ako je napríklad import, aktualizácia, zabezpečenie a správa údajov.

Obsah tohto článku

Práca s pripojeniami externých údajov

Obnovenie údajov

Importovanie údajov zo zdrojov údajov

Zvýšenie zabezpečenia prístupu k údajom

Problémy pri pripájaní k údajom

Práca s pripojeniami externých údajov

Nasledujúce časti obsahujú informácie o tom, ako fungujú pripojenia externých údajov, ako aj o tom, ako nájsť úpravy, spravovať a zdieľať informácie o pripojení s inými programami a používateľmi.

Na začiatok stránky

Informácie o základoch pripojení údajov

Údaje v excelovom zošite môžu pochádzať z dvoch rôznych umiestnení. Údaje môžu byť uložené priamo v zošite alebo môžu byť uložené v externom zdroji údajov, ako je napríklad textový súbor, databáza alebo kocka online analytického spracovania (OLAP). Tento externý zdroj údajov je pripojený k zošitu prostredníctvom údajového pripojenia, čo je množina informácií, ktoré popisujú, ako nájsť, prihlásiť sa do a získať prístup k externému zdroju údajov.

Hlavným prínosom pripojenia k externým údajom je to, že tieto údaje môžete pravidelne analyzovať bez opakovaného kopírovania údajov do zošita, čo je operácia, ktorá môže byť časovo náročná a náchylná k chybe. Po pripojení k externým údajom môžete tiež automaticky obnoviť (alebo aktualizovať) zošity programu Excel z pôvodného zdroja údajov vždy, keď sa zdroj údajov aktualizuje novými informáciami.

Informácie o pripojení sú uložené v zošite a môžu byť uložené aj v súbore pripojenia, ako je napríklad súbor pripojenia údajov (ODC) balíka Office (. odc) alebo súbor s názvom zdroja údajov (. DSN).

Ak chcete, aby externé údaje do Excelu, budete potrebovať prístup k údajom. Ak externý zdroj údajov, ku ktorému chcete získať prístup, nie je v lokálnom počítači, možno bude potrebné obrátiť sa na správcu databázy s cieľom získať heslo, povolenia používateľa alebo ďalšie informácie o pripojení. Ak je zdrojom údajov databáza, uistite sa, že databáza nie je otvorená v exkluzívnom režime. Ak je zdrojom údajov textový súbor alebo tabuľkový hárok, skontrolujte, či ho iný používateľ neotvoril pre výhradný prístup.

Mnoho zdrojov údajov vyžaduje aj ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB na koordináciu toku údajov medzi Excelom, súborom pripojenia a zdrojom údajov.

Nasledujúci diagram sumarizuje kľúčové body pripojenia údajov.

Pripájanie sa k externým zdrojom údajov

1. Existuje široká škála zdrojov údajov, ku ktorým sa môžete pripojiť: služby Analysis Services, SQL Server, Microsoft Access, ďalšie OLAP a relačné databázy, tabuľkové hárky a textové súbory.

2. mnohé zdroje údajov majú priradený ovládač ODBC alebo poskytovateľ OLE DB.

3. súbor pripojenia definuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na prístup a načítanie údajov zo zdroja údajov.

4. informácie o pripojení sa skopírujú zo súboru pripojenia do zošita a informácie o pripojení možno jednoducho upraviť.

5. údaje sa skopírujú do zošita, aby ste ho mohli použiť rovnako ako pri použití údajov uložených priamo v zošite.

Na začiatok stránky

Hľadanie pripojení

Ak chcete vyhľadať súbory pripojenia, použite dialógové okno existujúce pripojenia . (Na karte údaje kliknite v skupine získať externé údaje na položku existujúce pripojenia.) Pomocou tohto dialógového okna môžete zobraziť tieto typy pripojení:

 • Pripojenia v zošite    

  V tomto zozname sa zobrazia všetky aktuálne pripojenia v zošite. Zoznam sa vytvorí z už definovaných pripojení, ktoré ste vytvorili pomocou dialógového okna Výber zdroja údajov v Sprievodcovi pripojením údajov, alebo z pripojení, ktoré ste predtým vybrali ako pripojenie z tohto dialógového okna.

 • Súbory pripojenia v počítači    

  Tento zoznam sa vytvorí z priečinka Moje zdroje údajov , ktorý je zvyčajne uložený v priečinku My Documents (Windows XP) alebo Documents (Windows Vista).

 • Súbory pripojenia v sieti    

  Tento zoznam je možné vytvoriť z týchto možností:

  • Množina priečinkov v lokálnej sieti, ktorej umiestnenie je možné nasadiť v rámci celej siete ako súčasť nasadenia skupinovej politiky balíka Microsoft Office.

  • Knižnica Excel Services údajového pripojenia (DCL) na lokalite SharePoint Foundation. Ďalšie informácie o DCLs nájdete v časti publikovanie v sekcii služby Excel Services bezpečne.

Na začiatok stránky

Úprava vlastností pripojenia

Excel môžete použiť aj ako editor súborov pripojenia na vytváranie a úpravu pripojení k externým zdrojom údajov, ktoré sú uložené v zošite alebo v súbore pripojenia. Ak nenájdete požadované pripojenie, môžete vytvoriť pripojenie kliknutím na položku Vyhľadať ďalšie , čím sa zobrazí dialógové okno Výber zdroja údajov , a potom kliknutím na položku nový zdroj spustite Sprievodcu pripojením údajov.

Po vytvorení pripojenia môžete použiť dialógové okno pripojenie – vlastnosti (na karte údaje v skupine získať externé údaje kliknite na položku Vlastnosti.) na ovládanie rôznych nastavení pripojení k externým zdrojom údajov a na používanie, opätovné použitie alebo prepnutie súborov pripojenia.

Ak na pripojenie k zdroju údajov používate súbor pripojenia, Excel skopíruje informácie o pripojení zo súboru pripojenia do excelového zošita. Keď vykonáte zmeny pomocou dialógového okna Vlastnosti pripojenia , upravujete informácie o pripojení údajov, ktoré sú uložené v aktuálnom zošite programu Excel, a nie pôvodný súbor pripojenia údajov, ktorý sa mohol použiť na vytvorenie pripojenia ( označené názvom súboru, ktorý sa zobrazuje v vlastnosti súbor pripojenia na karte definícia . Po úprave informácií o pripojení (s výnimkou vlastností názvu pripojenia a popisu pripojenia ) sa odstráni prepojenie na súbor pripojenia a vymaže sa vlastnosť súbor pripojenia .

Ak chcete zabezpečiť, aby sa súbor pripojenia vždy používal pri obnovení zdroja údajov, kliknite na položku vždy sa pokúsiť použiť tento súbor na obnovenie týchto údajov na karte definícia . Začiarknutím tohto políčka zabezpečíte, že aktualizácie súboru pripojenia budú vždy používať všetky zošity, ktoré používajú daný súbor pripojenia, ktoré musia mať aj túto množinu vlastností.

Na začiatok stránky

Spravovanie pripojení

Pomocou dialógového okna pripojenia k zošitu môžete jednoducho spravovať tieto pripojenia vrátane vytvárania, upravovania a odstraňovania týchto pripojení. (Na karte údaje kliknite v skupine získať externé údaje na položku pripojenia.) V tomto dialógovom okne máte tieto možnosti:

 • Môžete vytvárať, upravovať, obnovovať a odstraňovať pripojenia, ktoré sa v zošite používajú.

 • Overte zdroj externých údajov. Možno budete chcieť postupovať v prípade, ak bolo pripojenie definované iným používateľom.

 • Môžete zobraziť, na ktorom mieste v aktuálnom zošite sa jednotlivé pripojenia používajú.

 • Môžete diagnostikovať chybové hlásenie o pripojeniach k externým údajom.

 • Môžete presmerovať pripojenie na iný server alebo zdroj údajov, prípadne nahradiť súbor pripojenia v existujúcom pripojení.

 • Môžete jednoducho vytvárať súbory pripojenia a zdieľať ich s používateľmi.

Na začiatok stránky

Zdieľanie pripojení

Súbory pripojenia sú užitočné najmä pri zdieľaní pripojení konzistentne, vďaka čomu je pripojenie viac zistiteľné, čo pomáha zlepšiť zabezpečenie pripojení a uľahčiť správu zdrojov údajov. Najlepším spôsobom, ako zdieľať súbory pripojenia, je dať ich do zabezpečeného a dôveryhodného umiestnenia, ako je napríklad sieťový priečinok alebo knižnica SharePointu, kde používatelia môžu súbor prečítať, ale iba určení používatelia môžu súbor upraviť.

Používanie súborov ODC

Súbory balíka Office Data Connection (. odc) môžete vytvoriť pripojením k externým údajom pomocou dialógového okna Výber zdroja údajov alebo pomocou Sprievodcu pripojením údajov na pripojenie k novým zdrojom údajov. Súbor ODC používa vlastné značky HTML a XML na ukladanie informácií o pripojení. Obsah súboru môžete jednoducho zobraziť alebo upraviť v Exceli.

Súbory pripojenia môžete zdieľať s inými používateľmi, aby ste im poskytli rovnaký prístup k externému zdroju údajov. Ostatní používatelia nepotrebujú nastaviť zdroj údajov na otvorenie súboru pripojenia, ale možno budú musieť nainštalovať ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB, ktorý je potrebný na prístup k externým údajom vo svojom počítači.

Súbory ODC sú odporúčanou metódou na pripojenie k údajom a na zdieľanie údajov. Na súbor ODC môžete jednoducho skonvertovať ďalšie tradičné súbory pripojenia (DSN, UDL a súbory dotazov) tak, že otvoríte súbor pripojenia a potom kliknete na tlačidlo Exportovať súbor pripojenia na karte definícia v okne Vlastnosti pripojenia . dialógové okno.

Používanie súborov s dotazmi

Súbory s dotazmi sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie o zdroji údajov vrátane názvu servera, v ktorom sa údaje nachádzajú, a informácie o pripojení, ktoré poskytujete pri vytváraní zdroja údajov. Súbory s dotazmi sú tradičným spôsobom zdieľania dotazov s inými používateľmi Excelu.

Používanie súborov s dotazmi. dqy    Microsoft Query môžete použiť na ukladanie súborov. dqy obsahujúcich dotazy na údaje z relačných databáz alebo textových súborov. Pri otváraní týchto súborov v programe Microsoft Query môžete zobraziť údaje vrátené dotazom a upraviť dotaz na načítanie rôznych výsledkov. Súbor. dqy môžete uložiť pre akýkoľvek dotaz, ktorý ste vytvorili, a to buď pomocou Sprievodcu dotazom, alebo priamo v programe Microsoft Query.

Používanie súborov s dotazmi. oqy    Súbory. oqy môžete uložiť na pripojenie k údajom v databáze OLAP, a to buď na serveri, alebo v súbor kocky v režime offline (. cub). Ak v programe Microsoft Query použijete sprievodcu viacrozmerným pripojením na vytvorenie zdroja údajov pre databázu OLAP alebo kocku, automaticky sa vytvorí súbor. oqy. Keďže databázy OLAP nie sú usporiadané v záznamoch alebo tabuľkách, nie je možné vytvárať dotazy ani súbory. dqy na prístup k týmto databázam.

Používanie súborov s dotazmi. rqy    Excel môže otvoriť súbory s dotazmi vo formáte. rqy na podporu ovládačov zdrojov údajov OLE DB, ktoré používajú tento formát. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k vášmu ovládaču.

Používanie súborov s dotazmi. qry    Microsoft Query môže otvárať a ukladať súbory dotazov vo formáte. qry na používanie so staršími verziami programu Microsoft Query, ktoré nemôžu otvoriť súbory. dqy. Ak máte súbor s dotazom vo formáte. qry, ktorý chcete použiť v programe Excel, otvorte súbor v programe Microsoft Query a potom ho uložte ako súbor. dqy. Informácie o ukladaní súborov. dqy nájdete v téme Pomocník pre Microsoft Query.

Používanie súborov webového dotazu. iqy    Excel môže otvoriť súbory webového dotazu. iqy na načítanie údajov z webu.

Na začiatok stránky

Používanie externých rozsahov údajov a vlastností

Rozsah externých údajov (nazývaný aj Tabuľka dotazu) je definovaný názov alebo názov tabuľky, ktorý definuje umiestnenie údajov pridaných do hárka. Keď sa pripojíte k externým údajom, Excel automaticky vytvorí rozsah externých údajov. Jedinou výnimkou je zostava kontingenčnej tabuľky pripojená k zdroju údajov, ktorá nevytvára rozsah externých údajov. V Exceli môžete formátovať a rozložiť rozsah externých údajov alebo ho použiť vo výpočtoch, ako aj pri iných údajoch.

Excel automaticky pomenuje rozsah externých údajov takto:

 • Externé rozsahy údajov zo súborov pripojenia údajov balíka Office (ODC) sú uvedené s rovnakým názvom ako názov súboru.

 • Externé rozsahy údajov z databáz sú pomenované s názvom dotazu. Predvolenýmzdrojom Query_from_ je názov zdroja údajov, ktorý ste použili na vytvorenie dotazu.

 • Externé rozsahy údajov z textových súborov sú pomenované s názvom textového súboru.

 • Externé rozsahy údajov z webových dotazov sú pomenované s názvom webovej stránky, z ktorej boli údaje načítané.

Ak sa v hárku nachádza viac než jeden rozsah externých údajov z toho istého zdroja, rozsahy sú číslované. Napríklad text, MyText_1, MyText_2 a tak ďalej.

Rozsah externých údajov obsahuje ďalšie vlastnosti (nezamieňať s vlastnosťami pripojenia), ktoré môžete použiť na ovládanie údajov, ako je napríklad zachovanie formátovania buniek a šírky stĺpca. Tieto externé vlastnosti rozsahu údajov môžete zmeniť kliknutím na položku Vlastnosti v skupine pripojenia na karte údaje a následným vykonaním zmien v externých vlastnostiach rozsahu údajov alebo vlastnostiach externých údajov . dialógové okná.

Poznámka: Ak chcete zdieľať súhrn alebo zostavu založenú na externých údajoch, môžete ostatným ľuďom poskytnúť zošit, ktorý obsahuje rozsah externých údajov, alebo môžete vytvoriť šablónu zostavy. šablóna zostavy umožňuje uložiť súhrn alebo zostavu bez uloženia externých údajov, aby bol súbor menší. Externé údaje sa načítajú, keď používateľ otvorí šablónu zostavy.

Na začiatok stránky

Informácie o podpore zdroja údajov v Exceli a službách Excel Services

Existuje niekoľko údajových objektov (napríklad rozsah externých údajov a zostava kontingenčnej tabuľky), ktoré môžete použiť na pripojenie k rôznym zdrojom údajov. Typ zdroja údajov, ku ktorému sa môžete pripojiť, sa však líši medzi jednotlivými údajovými objektmi. K dispozícii je tiež možnosť použiť a obnoviť pripojené údaje v službách Excel Services, ale existujú aj ďalšie obmedzenia a alternatívne riešenia, o ktorých by ste mali vedieť.

Podpora údajových objektov a zdrojov údajov v Exceli

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zdroje údajov, ktoré sú pre každý údajový objekt podporované v Exceli.

Podporovaný zdroj údajov

Objekt
údajov
programu Excel

Vytvorí
sa
rozsah
externých údajov?

OLE
DB

ODBC

Textový
súbor

Súbor
HTML

XML
súbor

Zoznam
bodov
zdieľania

Sprievodca importom textu

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Zostava
kontingenčnej tabuľky (bez podpory OLAP)

Nie

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Zostava
kontingenčnej tabuľky (OLAP)

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Príručka so stručným návodom pre Outlook 2013

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Mapa XML

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Webový dotaz

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Sprievodca pripojením údajov

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Microsoft Query

Áno

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Poznámka: Tieto súbory, textový súbor importovaný pomocou Sprievodcu importom textu, XML súbor importovaný pomocou XML mapy a HTML alebo XML súbor importovaný pomocou webového dotazu, nepoužívajte ovládač ODBC ani poskytovateľ OLE DB na vytvorenie pripojenia k zdroju údajov.

Podpora služby Excel Services a zdroja údajov

Ak chcete zobraziť excelový zošit v službách Excel Services (Excel vo webovom prehliadači), môžete sa pripojiť k údajom a obnoviť údaje, musíte však použiť zostavu kontingenčnej tabuľky. Služby Excel Services nepodporujú externé rozsahy údajov, čo znamená, že služby Excel Services nepodporujú Excelovú tabuľku pripojenú k zdroju údajov, webového dotazu, XML mapy alebo Microsoft Query.

Toto obmedzenie však môžete obísť pomocou kontingenčnej tabuľky na pripojenie k zdroju údajov a potom návrh a rozloženie kontingenčnej tabuľky ako dvojrozmernej tabuľky bez úrovní, skupín alebo medzisúčtov tak, aby sa zobrazili všetky požadované hodnoty riadkov a stĺpcov. Ďalšie informácie nájdete v téme prepojenia v časti Pozrite tiež .

Na začiatok stránky

Informácie o súčastiach na prístup k údajom

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 je súčasťou systému Microsoft Windows Server 2003 a Windows XP SP2. S MDAC sa môžete pripojiť k údajom z rôznych relačných a nerelačných zdrojov údajov a použiť ich. Môžete sa pripojiť k mnohým rôznym zdrojom údajov pomocou ovládačov ODBC (Open Database Connectivity) alebo poskytovateľov OLE DB, ktoré buď vybudovali a dodávajú spoločnosti Microsoft alebo ktoré vypracovali rôzne tretie strany. Pri inštalácii balíka Microsoft Office sa do počítača pridajú ďalšie ovládače ODBC a poskytovatelia OLE DB.

Windows Vista a Windows 7 používajú súčasti Windows Data Access (Windows DAC).

Ak chcete zobraziť celý zoznam poskytovateľov OLE DB nainštalovaných v počítači, zobrazte dialógové okno Vlastnosti prepojenia údajov zo súboru údajového prepojenia a potom kliknite na kartu poskytovateľ .

Ak chcete zobraziť celý zoznam poskytovateľov ODBC nainštalovaných v počítači, zobrazte dialógové okno správca databáz ODBC a potom kliknite na kartu ovládače .

Ovládače ODBC a poskytovateľov OLE DB môžete použiť aj od iných výrobcov na získanie informácií z iných zdrojov, ako sú zdroje údajov spoločnosti Microsoft vrátane iných typov ODBC a databáz OLE DB. Informácie o inštalácii týchto ovládačov ODBC alebo poskytovateľov OLE DB vyhľadajte v dokumentácii k databáze alebo sa obráťte na dodávateľa databázy.

Na začiatok stránky

Pripojenie k zdrojom údajov pomocou ODBC

Nasledujúce časti obsahujú podrobnejšie informácie o možnosti ODBC (Open Database Connectivity).

Architektúra ODBC

V architektúre ODBC sa aplikácia (napríklad Excel) pripojí k správcovi ovládača ODBC, ktorý následne používa špecifický ovládač ODBC (napríklad ovládač ODBC Microsoft SQL) na pripojenie k zdroju údajov (napríklad k databáze servera Microsoft SQL Server).

Definovanie informácií o pripojení

Ak sa chcete pripojiť k zdrojom údajov ODBC, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je v počítači, ktorý obsahuje zdroj údajov, nainštalovaný príslušný ovládač ODBC.

 2. Definujte názov zdroja údajov (DSN) pomocou správcu zdroja údajov ODBC na ukladanie informácií o pripojení v databáze Registry alebo v súbore DSN alebo reťazec pripojenia v kóde Microsoft Visual Basic na odovzdanie informácií o pripojení priamo do ODBC Správca ovládačov.

  Ak chcete definovať zdroj údajov, v systéme Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku systém a údržbaa potom kliknite na položku Nástroje na správu. Vo Windowse XP a Windows serveri kliknite na položku Štarta potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku výkon a údržba apotom na položku Nástroje na správu. a potom kliknite na položku zdroje údajov (ODBC). Ďalšie informácie o rôznych možnostiach získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník v každom dialógovom okne.

Zdroje údajov zariadenia

Zdroje údajov v počítači ukladajú informácie o pripojení v databáze Registry v konkrétnom počítači s používateľom definovaným názvom. Zdroje údajov počítača môžete použiť len v počítači, v ktorom sú definované. Existujú dva typy zdrojov údajov zariadenia – používateľ a systém. Zdroje údajov používateľov môže použiť len aktuálny používateľ a sú viditeľné len pre daného používateľa. Systémové zdroje údajov môžu používať všetci používatelia počítača a sú viditeľné pre všetkých používateľov v počítači.

Strojový zdroj údajov je užitočný najmä v prípade, ak chcete poskytnúť zvýšenú bezpečnosť, pretože pomáha zabezpečiť, že len používatelia, ktorí sú prihlásení, môžu zobraziť zdroj údajov zariadenia a vzdialený používateľ nemôže skopírovať zdroj údajov strojového zariadenia do iného počítača.

Zdroje údajov súboru

Zdroje údajov súboru (nazývané aj súbory DSN) ukladajú informácie o pripojení v textovom súbore, nie v databáze Registry, a sú vo všeobecnosti pružnejšie na používanie ako zdroje údajov v počítači. Zdroj údajov súboru môžete napríklad skopírovať do ľubovoľného počítača so správnym ovládačom ODBC, aby sa aplikácia mohla spoľahnúť na konzistentné a presné informácie o pripojení k všetkým počítačom, ktoré používa. Alebo môžete umiestniť zdroj údajov súboru na jeden server, zdieľať ho medzi mnohými počítačmi v sieti a jednoducho udržiavať informácie o pripojení na jednom mieste.

Zdroj údajov súboru môže byť nastavený tak, aby ho nebolo možné zdieľať. Zdroj údajov nezdieľaný súbor sa nachádza v jednom počítači a ukazuje sa na zdroj údajov strojového zariadenia. Zdroje údajov zariadenia, ktoré nemožno zdieľať, môžete použiť na prístup zo zdrojov údajov súboru k existujúcim zdrojom údajov zariadenia.

Na začiatok stránky

Pripojenie k zdrojom údajov pomocou OLE DB

Nasledujúce časti popisujú podrobnejšie informácie o prepájaní objektov a vkladaní databázy (OLE DB).

Architektúra OLE DB

V architektúre OLE DB je aplikácia, ktorá pristupuje k údajom, volaná spotrebiteľom údajov (ako je napríklad Excel) a program, ktorý umožňuje natívny prístup k údajom, sa nazýva poskytovateľ databázy (napríklad Poskytovateľ Microsoft OLE DB pre SQL Server).

Definovanie informácií o pripojení

Súbor Universal Data Link (. udl) obsahuje informácie o pripojení, ktoré spotrebiteľ údajov používa na prístup k zdroju údajov prostredníctvom poskytovateľa OLE DB tohto zdroja údajov. Informácie o pripojení môžete vytvoriť vykonaním niektorého z týchto krokov:

 • V Sprievodcovi pripojením údajov použite dialógové okno Vlastnosti prepojenia údajov na definovanie prepojenia údajov pre poskytovateľa OLE DB. Ďalšie informácie nájdete v časti Importovanie údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov.

 • Vytvorte prázdny textový súbor s príponou názvu súboru. udl a potom upravte súbor, v ktorom sa zobrazí dialógové okno Vlastnosti prepojenia údajov .

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov, môžete vykonať aj operáciu obnovenia na načítanie aktualizovaných údajov. Vždy, keď obnovíte údaje, zobrazí sa Najnovšia verzia údajov vrátane všetkých zmien vykonaných v údajoch od posledného obnovenia.

Na nasledujúcom obrázku je vysvetlené, ako postupovať pri obnovovaní údajov pripojených k externému zdroju údajov.

Základný proces obnovenia externých údajov

1. operácia obnovenia dostane aktuálne údaje.

2. súbor pripojenia definuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na prístup a načítanie údajov z externého zdroja údajov.

3. Existujú rôzne zdroje údajov, ktoré môžete obnoviť: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, tabuľkové hárky a textové súbory.

4. aktuálne údaje sa pridajú do aktuálneho zošita.

Excel poskytuje veľa možností obnovenia importovaných údajov vrátane obnovenia údajov pri každom otvorení zošita a automatického obnovenia údajov v časových intervaloch. Pri obnovovaní údajov môžete pokračovať v práci s programom Excel a zároveň môžete skontrolovať stav obnovenia, kým sa obnovia údaje.

Ak externý zdroj údajov vyžaduje heslo na získanie prístupu k údajom, môžete požadovať zadanie hesla pri každom obnovení rozsah externých údajov.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov zo zdrojov údajov

Windows XP, Windows Vista a Microsoft Office dodávajú ovládače ODBC a poskytovateľov OLE DB, ktoré môžete použiť na načítanie údajov z nasledujúcich bežných zdrojov údajov: Microsoft Access, HTML súbory na webe, textové súbory, Microsoft SQL Server, SQL Server Analytické služby a XML súbory. Pomocou Sprievodcu pripojením údajov a Microsoft Query môžete získať prístup aj k mnohým ďalším zdrojom údajov, ktoré majú príslušných poskytovateľov OLE DB a ovládače ODBC vrátane iných hárkov programu Excel, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle a DB2.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov z Accessovej databázy

Existuje niekoľko spôsobov výmeny údajov medzi programami Microsoft Access a Microsoft Excel.

 • Ak chcete preniesť údaje do Excelu z Accessu, môžete kopírovať údaje z údajového hárka programu Access a prilepiť ho do excelového hárka, pripojiť sa k databáze programu Access z excelového hárka alebo exportovať údaje programu Access do excelového hárka.

 • Ak chcete preniesť údaje do Accessu z Excelu, môžete kopírovať údaje z excelového hárka a prilepiť ho do údajového hárka programu Access, importovať hárok programu Excel do tabuľky programu Access alebo vytvoriť prepojenie na excelový hárok z tabuľky Accessu.

Poznámka: Word Import má dva odlišné významy medzi Excelom a accessom. Importovanie prostriedkov v Exceli na vytvorenie trvalého pripojenia k údajom, ktoré je možné obnoviť. V Accesse na importovanie prostriedkov na prenos údajov do Accessu raz, ale bez pripojenia údajov.

Práca s údajmi programu Access v programe Excel

Možno budete chcieť pracovať s údajmi programu Access v excelovom zošite, aby ste mohli využívať výhody funkcie analýzy údajov a vytvárania grafov, flexibilitu v usporiadaní a rozložení údajov alebo funkcie v Exceli, ktoré nie sú k dispozícii v Accesse.

Pripojenie k údajom Accessu z Excelu

Ak chcete obnoviť údaje programu Access do Excelu, môžete vytvoriť pripojenie k databáze Accessu a načítať všetky údaje z tabuľky alebo dotazu. Môžete napríklad aktualizovať zostavu súhrnného rozpočtu programu Excel, ktorú distribuujete každý mesiac, aby obsahovala údaje o aktuálnom mesiaci.

Exportovanie údajov programu Access do Excelu

Pomocou Sprievodcu exportovaním v Accesse môžete exportovať objekt databázy programu Access (ako je napríklad tabuľka, dotaz alebo formulár) alebo vybraté záznamy v zobrazení do excelového hárka. Pri vykonávaní operácie exportu v Accesse môžete návrh tejto operácie uložiť na budúce použitie a dokonca naplánovať, aby sa operácia exportu automaticky spustila v určených intervaloch.

Nižšie sú uvedené bežné scenáre exportovania údajov z Accessu do Excelu:

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa na prácu s údajmi program Access aj program Excel. Údaje ukladáte do databáz programu Access, ale na analýzu údajov a distribúciu výsledkov analýzy používate program Excel. Váš tím momentálne Exportuje údaje do Excelu, keď to potrebujú, ale chcete, aby bol tento proces efektívnejší.

 • Ste dlhodobým používateľom Accessu, ale váš správca uprednostňuje zobrazovanie zostáv v Exceli. V pravidelných intervaloch vykonáte prácu s kopírovaním údajov do Excelu, ale chcete automatizovať tento proces, aby ste si ušetrili čas.

Ďalšie informácie o exportovaní údajov z Accessu do Excelu nájdete v systéme Pomocníka programu Access.

Práca s údajmi Excelu v Accesse

Možno budete chcieť pracovať s údajmi programu Excel v databáze Accessu, aby ste mohli využívať výhody správy prístupových údajov, zabezpečenia alebo multipoužívateľských funkcií. Hoci v Accesse existuje veľa užitočných funkcií, existujú dve funkcie, ktoré používatelia nájdu obzvlášť užitočné pre ich excelové údaje:

 • Zostavy    Ak ste oboznámení s navrhovaním zostáv programu Access a chcete sumarizovať a organizovať údaje programu Excel v tomto type zostavy, môžete vytvoriť zostavu programu Access. Môžete napríklad vytvoriť flexibilnejšie zostavy, ako sú napríklad zostavy skupiny a súhrny, tlačené označenia a grafické zostavy.

 • Formuláre    Ak chcete použiť formulár na vyhľadanie alebo zobrazenie údajov v Exceli, môžete vytvoriť formulár programu Access. Môžete napríklad vytvoriť formulár programu Access na zobrazenie polí v inom poradí od poradia stĺpcov v hárku alebo si môžete jednoduchšie Zobraziť dlhý riadok údajov na jednej obrazovke.

Ďalšie informácie o práci s formulármi a zostavami programu Access nájdete v téme systém Pomocníka programu Access.

Prepojenie na údaje programu Excel z Accessu

Rozsah Excelu môžete prepojiť s databázou programu Access ako s tabuľkou. Tento postup použite, ak plánujete pokračovať v zachovaní rozsahu údajov v Exceli, ale chcete, aby boli údaje dostupné aj v Accesse. Tento typ prepojenia vytvoríte z databázy Accessu, nie však z Excelu.

Po vytvorení prepojenia na hárok alebo pomenovaný rozsah programu Excel vytvorí program Access novú tabuľku, ktorá bude prepojená so zdrojovými bunkami. Všetky zmeny, ktoré vykonáte v zdrojových bunkách v Exceli, sa prejavia v prepojenej tabuľke. Obsah príslušnej tabuľky v programe Access sa však nedá upravovať. Ak chcete pridať, upraviť alebo odstrániť údaje, musíte vykonať zmeny v zdrojovom excelovom súbore.

Nižšie sú uvedené bežné scenáre prepojenia na excelový hárok v Accesse:

 • Ak chcete naďalej uchovávať údaje v hárkoch programu Excel, ale stále používate výkonné funkcie dotazovania a nahlasovania v Accesse.

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa Access, ale údaje z externých zdrojov, s ktorými pracujete, sú uložené v hárkoch programu Excel. Nechcete uchovávať kópie externých údajov, ale chcete, aby ste s ním mohli pracovať v Accesse.

Ďalšie informácie o prepájaní údajov z Accessu do Excelu nájdete v systéme Pomocníka programu Access.

Importovanie údajov programu Excel do Accessu

Ak chcete uložiť údaje z Excelu v Accessovej databáze a potom v Accesse použiť a udržiavať údaje v Accesse, môžete údaje importovať do Accessu. Pri importovaní údajov program Access ukladá údaje do novej alebo existujúcej tabuľky bez zmeny údajov v Exceli. Počas operácie importovania môžete naraz importovať iba jeden hárok. Ak chcete importovať údaje z viacerých hárkov, opakujte operáciu importovania pre každý hárok.

Nižšie sú uvedené bežné scenáre importovania údajov programu Excel do Accessu:

 • Predpokladajme, že ste skúseným používateľom programu Excel, časom však chcete na prácu s týmito údajmi používať program Access. Chcete premiestniť údaje z hárkov programu Excel do jednej alebo viacerých nových databáz programu Access.

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, vy však z času na čas dostávate údaje vo formáte programu Excel, ktoré treba zlúčiť s databázami programu Access. Tieto hárky programu Excel chcete po ich prijatí importovať do databázy.

 • Na správu údajov používate Access, ale týždenné zostavy, ktoré dostanete od zvyšného tímu, sú excelové zošity. Chcete zjednodušiť proces importovania a zabezpečiť, aby sa údaje do databázy importovali každý týždeň v špecifickom čase.

Ďalšie informácie o importovaní údajov z Excelu do programu Access nájdete v téme systém Pomocníka programu Access.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov z webu

Webové stránky často obsahujú informácie, ktoré sú ideálne na analýzu v Exceli. Môžete napríklad analyzovať kurzy akcií v Exceli pomocou informácií, ktoré sú priamo z webovej stránky. V závislosti od vašich potrieb môžete načítať údaje, ktoré je možné obnoviť (to znamená, že údaje môžete aktualizovať v Exceli najnovšími údajmi na webovej stránke) alebo môžete získať údaje z webovej stránky a uchovať ich v hárku statické.

Webový dotaz môžete použiť na načítanie údajov uložených na intranete alebo na internete, ako je napríklad jedna tabuľka, viaceré tabuľky alebo celý text na webovej stránke, a analyzovať údaje pomocou nástrojov a funkcií v Exceli. Kliknutím na tlačidlo môžete jednoducho obnoviť údaje pomocou najnovších informácií z webovej stránky. Môžete napríklad získavať a aktualizovať kurzy akcií z verejnej webovej stránky alebo načítať a aktualizovať tabuľku informácií o predaji z webovej stránky spoločnosti.

Údaje, ktoré pochádzajú z webovej stránky, môžete importovať pomocou dialógového okna nový webový dotaz . (Na karte údaje kliknite v skupine získať externé údaje na položku z webu.) Potrebujete prístup k sieti www prostredníctvom intranetu vašej spoločnosti alebo prostredníctvom modemu v počítači alebo v sieti, prípadne môžete vytvoriť dotaz v súboroch HTML alebo XML, ktoré sú uložené v počítači.

Na začiatok stránky

Importovanie textových súborov

Excel môžete použiť na importovanie údajov z textového súboru do hárka. (Na karte údaje kliknite v skupine získať externé údaje na položku z textu.) Sprievodca importom textu preskúma textový súbor, ktorý importujete, a pomáha zabezpečiť, aby sa údaje importovali požadovaným spôsobom.

Existujú dva spôsoby importovania údajov z textového súboru pomocou Excelu: textový súbor môžete otvoriť v Exceli (ktorý nevytvára pripojenie k textovému súboru), alebo môžete textový súbor importovať ako rozsah externých údajov (čo znamená pripojenie k textovému súboru).

K dispozícii sú dva bežne používané formáty textových súborov:

 • Súbory s oddeľovačmi textu (. txt), v ktorých znak TABULÁTORa (kód znaku ASCII 009) zvyčajne oddeľuje jednotlivé polia textu.

 • Textové súbory s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) (. csv), v ktorých znak čiarkou (,) zvyčajne oddeľuje jednotlivé polia textu.

Môžete tiež zmeniť znak oddeľovača, ktorý sa používa v textových súboroch oddelených aj vo formáte. csv. Môže byť potrebné uistiť sa, že operácia importu alebo exportu funguje tak, ako chcete.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov zo servera Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server je plnohodnotná relačná databáza navrhnutá pre podnikové riešenia údajov, ktoré vyžadujú optimálny výkon, dostupnosť, škálovateľnosť a zabezpečenie. V Exceli sa môžete jednoducho pripojiť k databáze servera Microsoft SQL Server. (Na karte údaje kliknite v skupine získať externé údaje na položku z iných zdrojova potom kliknite na položku zo servera SQL Server.)

Keď sa pripojíte k databáze servera Microsoft SQL Server, Sprievodca pripojením údajov zobrazí tri strany:

 • Strana 1: Pripojenie k databázovému serveru    Na tejto stránke môžete zadať databázový server a spôsob, akým sa prihlasujete na server.

 • Strana 2: Výber databázy a tabuľky    Táto stránka sa používa na zadanie databázy a tabuľky alebo dotazu, ktorý obsahuje požadované údaje.

 • Strana 3: uloženie údajového súboru a pripojenia    Na tejto stránke môžete zadať a opísať súbor pripojenia a hľadané frázy na vyhľadanie súboru.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov zo služby Microsoft SQL Server Analysis Services

Analytické služby (súčasť servera Microsoft SQL Server), ktorá podporuje analytické systémy a je základom analytických systémov online (OLAP), kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI), scorecardov a systémov na vytváranie údajov v tabuľách . V Exceli môžete jednoducho pripojiť k databáze OLAP služby Analysis Services pomocou poskytovateľa OLAP. (Na karte údaje kliknite v skupine získať externé údaje na položku z iných zdrojova potom kliknite na položku zo služby Analysis Services.) Poskytovateľ OLAP je množina softvéru, ktorá poskytuje prístup k určitému typu databázy OLAP. Tento softvér môže obsahovať ovládač zdroja údajov a iný klientsky softvér, ktorý je potrebný na pripojenie k databáze. Ak sa chcete pripojiť k poskytovateľovi OLAP, musíte použiť zostavu kontingenčnej tabuľky.

Údaje OLAP môžete získať aj vtedy, keď ste odpojení zo zdroja údajov OLAP. súbor kocky v režime offline je súbor s príponou. cub, ktorá ukladá časť zdrojové údaje z databázy servera OLAP. Ak chcete pokračovať v zostavách kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov, keď je server nedostupný alebo keď ste odpojení zo siete, použite súbor kocky v režime offline.

Keď sa pripojíte k službám Analysis Services, Sprievodca pripojením údajov zobrazí tri strany:

 • Strana 1: Pripojenie k databázovému serveru     Na tejto stránke môžete zadať server a spôsob, akým sa prihlasujete na databázový server.

 • Strana 2: Výber databázy a tabuľky    Na tejto stránke môžete zadať databázu a kocku.

 • Strana 3: uloženie údajového súboru a pripojenia    Na tejto stránke môžete zadať a opísať súbor pripojenia a hľadané frázy na vyhľadanie súboru.

Na začiatok stránky

Import údajov XML

Excel zjednodušuje importovanie údajov XML (Extensible Markup Language), ktoré sú vytvorené z iných databáz a aplikácií, mapových prvkov XML z schémy XML na bunky hárka a export revidovaných údajov XML na interakciu s inými databázami a aplikáciami. Pouvažujte nad týmito novými funkciami XML, ako je napríklad otáčanie Excelu na generátor údajov XML s známym používateľským rozhraním.

Pomocou XML máp možno jednoducho pridávať, identifikovať a extrahovať jednotlivé pracovné údaje z excelových dokumentov. Faktúra, ktorá obsahuje meno a adresu zákazníka, napríklad zostavu, ktorá obsahuje finančné výsledky za posledný štvrťrok, už nie sú len statické zostavy. Tieto informácie možno jednoducho importovať z databáz a aplikácií, revidovať ich a exportovať do rovnakých alebo iných databáz a aplikácií.

Kľúčové scenáre XML

Kľúčové scenáre určené pre XML funkcie:

 • Rozšírenie funkcií existujúcich šablón Excelu pomocou priradenia XML prvkov do existujúcich buniek. Týmto spôsobom sa zjednodušuje presun XML údajov do šablón a zo šablón bez nutnosti ich opätovného navrhovania.

 • Údaje XML môžete použiť ako vstup do existujúcich výpočtových modelov priradením prvkov XML do existujúcich tabuľkových hárkov.

 • Import súborov s XML údajmi do nového zošita.

 • Import XML údajov z webovej služby do excelového hárka.

 • Export údajov v priradených bunkách do súborov s XML údajmi nezávislých od ostatných údajov v zošite.

Základný proces používania údajov XML v Exceli

Tento diagram zobrazuje, ako spolupracujú rôzne súbory a operácie pri používaní XML jazyka v Exceli. V podstate je tento proces päť fáz.

Prehľad spolupráce Excelu s XML údajmi

Výber štýlu citácie, ktorý sa má použiť v Publisheri 2013. Pridanie súboru schémy XML (. xsd) do zošita.

Zdieľať zošit Priradenie prvkov schémy XML k jednotlivým bunkám alebo zoznamom XML.

Callout 3 Importovanie údajového súboru XML (. xml) a viazanie prvkov XML na priradené bunky.

Krok 4 Zadávanie údajov, premiestňovanie priradených buniek a využitie funkcií Excelu pri zachovaní štruktúry a definícií XML.

Callout 5 Export revidovaných údajov z priradených buniek do údajového súboru XML.

Používanie údajov XML

Pri importovaní obsahu údajového súboru XML do existujúcej mapy XML v zošite sa údaje zo súboru naviažu na mapu XML uloženú v zošite. Znamená to, že každý údajový prvok v údajovom súbore XML má zodpovedajúci prvok v schéme XML, ktorý ste priradili z súboru schémy XML alebo odloženej schémy. Každá XML mapa môže mať iba jednu väzbu XML údajov, pričom väzba XML údajov je viazaná na všetky priradenia vytvorené z jednej XML mapy.

Môžete zobraziť dialógové okno Vlastnosti mapy XML (na karte vývojár v skupine XML kliknite na položku Vlastnosti mapy.), v ktorej sú tri možnosti (všetky predvolene zapnuté), ktoré môžete nastaviť alebo vymazať na ovládanie správania údajov XML viazanie

 • Overovať údaje voči schéme pre import a export    Určuje, či Excel overí údaje v porovnaní s mapou XML pri importovaní údajov. Túto možnosť nastavte, ak chcete zabezpečiť, aby importované údaje XML boli v súlade so schémou XML.

 • Prepísať existujúce údaje novými údajmi    Určuje, či sa pri importovaní údajov prepíšu údaje. Túto možnosť nastavte, ak chcete nahradiť aktuálne údaje novými údajmi, napríklad vtedy, keď sú aktuálne údaje obsiahnuté v novom údajovom súbore XML.

 • Pridanie nových údajov do existujúcich XML zoznamov    Určuje, či sa do existujúcich údajov v hárku pripojí obsah zdroja údajov. Túto možnosť nastavte, napríklad pri zlučovaní údajov z viacerých podobných údajových súborov XML do zoznamu XML alebo nechcete prepísať obsah bunky, ktorá obsahuje funkciu.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Na pripojenie k externému zdroju údajov OLE DB alebo ODBC, ktorý už bol definovaný, môžete použiť Sprievodcu pripojením údajov. Ak chcete otvoriť sprievodcu pripojením údajov, na karte údaje kliknite v skupine získať externé údaje na položku z iných zdrojova potom kliknite na položku zo Sprievodcu pripojením údajov.

Ak v Sprievodcovi pripojením údajov vyberiete možnosť iného alebo rozšíreného zdroja údajov, zoznam dostupných poskytovateľov OLE DB môžete zobraziť v dialógovom okne prepojenie údajov – vlastnosti . Okrem toho Poskytovateľ Microsoft OLE DB pre ovládače ODBC tiež umožňuje prístup k zdrojom údajov ODBC. Ďalšie informácie o používaní jednotlivých kariet v tomto dialógovom okne získate po kliknutí na položku Pomocník v dialógovom okne Vlastnosti prepojenia údajov .

Ak chcete vo všeobecnosti definovať informácie o pripojení v dialógovom okne Vlastnosti prepojenia údajov , postupujte takto:

 • Kliknite na kartu poskytovateľ , vyberte poskytovateľa OLE DB a potom kliknite na tlačidlo ďalej. Zobrazí sa karta pripojenie , do ktorej môžete zadať konkrétne informácie o pripojení pre daného poskytovateľa OLE DB.

  Každý poskytovateľ OLE DB definuje konkrétne informácie o pripojení. Poskytovateľ Microsoft OLE DB pre SQL Server napríklad vyžaduje názov servera, umiestnenie servera a meno používateľa. Môžete tiež definovať ďalšie informácie, ako napríklad heslo, alebo či chcete používať integrované zabezpečenie systému Microsoft Windows.

 • Ak chcete poskytnúť ďalšie informácie, ako sú napríklad nastavenia siete a prístupové povolenia, kliknite na kartu Spresnenie.

 • Ak chcete definovať inicializačné vlastnosti pre daného poskytovateľa OLE DB, kliknite na kartu všetko .

Poznámka: Údaje v Sprievodcovi pripojením údajov nie je možné filtrovať ani pripojiť.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov pomocou programu Microsoft Query

Na importovanie údajov môžete použiť aj program Microsoft Query. (Na karte údaje kliknite v skupine získať externé údaje na položku z iných zdrojova potom kliknite na položku z Microsoft Query.) Microsoft Query sa používa na nastavenie zdrojov údajov ODBC na načítanie údajov. V programe Microsoft Query môžete použiť Sprievodcu dotazom na vytvorenie jednoduchej dotaz alebo môžete použiť rozšírené kritériá v dotaze na vytvorenie zložitejšie dotazu a vykonať tieto kroky:

 • Filtrovanie riadkov alebo stĺpcov s údajmi pred ich vložením do Excelu.

 • Vytvorenie parametrický dotaz.

 • Zoraďte údaje pred tým, ako sa doviezli do Excelu.

 • Spojte sa s viacerými tabuľkami.

Microsoft Query poskytuje jednoduché predné, ľahko prístupné z Excelu, na vykonávanie týchto špecializovaných úloh dotazu.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov pomocou programovania a používanie funkcií

Ak ste vývojár, v programe Excel existuje niekoľko prístupov, ktoré môžete vykonať na importovanie údajov:

 • Ak chcete získať prístup k externému zdroju údajov, môžete použiť program Visual Basic for Applications. V závislosti od zdroja údajov môžete použiť buď údajové objekty ActiveX alebo objekty na prístup k údajom na načítanie údajov. Môžete tiež definovať reťazec pripojenia v kóde, ktorý určuje informácie o pripojení. Používanie reťazca pripojenia je užitočné, napríklad v prípade, ak sa chcete vyhnúť vyžadovaniu toho, aby správcovia systému alebo používatelia najprv vytvorili súbor pripojenia, prípadne zjednodušili inštaláciu aplikácie.

 • Ak importujete údaje z databázy servera SQL Server, zvážte použitie natívneho klienta SQL, ktorý je samostatným rozhraním programovacieho rozhrania na prístup k údajom (API), ktorý sa používa pre OLE DB aj ODBC. Spája poskytovateľa SQL OLE DB a ovládač ODBC SQL do jednej natívnej knižnice DLL (Dynamic Link Library), pričom poskytuje aj nové funkcie, ktoré sú oddelené a odlišné od súčastí Microsoft Data Access Components (MDAC). Natívny klient SQL môžete použiť na vytváranie nových aplikácií alebo na vylepšenie existujúcich aplikácií, ktoré môžu využiť novšie funkcie servera SQL Server, ako napríklad viacero množín aktívnych výsledkov (MARS), používateľom definovaných typov (používateľom) a podporu typov údajov XML.

 • Funkcia RTD načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM. Na lokálnom počítači musí byť vytvorený a zaregistrovaný doplnok automatizácie RTD COM.

 • SQL. Funkcia Request sa pripojí k externému zdroju údajov a spustí dotaz z hárka. SQL. Funkcia Request potom vráti výsledok ako pole bez nutnosti programovania makier. Ak táto funkcia nie je dostupná, treba nainštalovať doplnkový program Microsoft Excel ODBC (XLODBC.XLA). Doplnok môžete nainštalovať z Office.com.

Ďalšie informácie o vytváraní jazyka Visual Basic for Applications nájdete v téme Pomocník pre Visual Basic.

Na začiatok stránky

Zvýšenie zabezpečenia prístupu k údajom

Keď sa pripojíte k externému zdroju údajov alebo obnovíte údaje, je dôležité vedieť o možných problémoch so zabezpečením a zistiť, čo môžete urobiť o týchto problémoch zabezpečenia. Pomocou nasledujúcich pokynov a najvhodnejších postupov zabezpečte svoje údaje.

Na začiatok stránky

Ukladanie údajových pripojení v dôveryhodnom umiestnení

Súbor pripojenia údajov často obsahuje aspoň jeden dotaz, ktorý sa používa na obnovenie externých údajov. Nahradením tohto súboru môže používateľ, ktorý má škodlivý zámer, navrhnúť dotaz na prístup k dôverným informáciám a distribuovať ho iným používateľom alebo vykonávať iné škodlivé akcie. Preto je dôležité zabezpečiť nasledovné:

 • Súbor pripojenia bol napísaný spoľahlivým jednotlivcom.

 • Súbor pripojenia je zabezpečený a je uložený z dôveryhodného umiestnenia.

Ak chcete zlepšiť zabezpečenie, možno budete chcieť vypnúť pripojenia k externým údajom v počítači. Ak sa chcete pripojiť k údajom pri otvorení zošita, musíte aktivovať pripojenia údajov pomocou panela Centrum dôveryhodnosti alebo vložením zošita do dôveryhodného umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v téme prepojenia v časti Pozrite tiež .

Na začiatok stránky

Bezpečný spôsob používania poverení

Prístup k externému zdroju údajov zvyčajne vyžaduje poverenia (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Uistite sa, že vám boli tieto poverenia zabezpečené bezpečným a bezpečným spôsobom a neúmyselne neodhalíte tieto poverenia ostatným.

Dôležité: Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov. Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

Prihlasovacie informácie neukladajte, keď sa pripájate k zdrojom údajov. Tieto informácie môžu byť uložené ako obyčajný text v zošite a v súbore pripojenia a zlomyseľný používateľ môže získať prístup k informáciám, ktoré ohrozujú zabezpečenie zdroja údajov.

Ak je to možné, použite overovanie systému Windows (nazývané aj dôveryhodné pripojenie), ktoré používa používateľské konto Windows na pripojenie k serveru SQL Server. Keď sa používateľ pripojí cez používateľské konto Windows, SQL Server používa informácie v operačnom systéme Windows na overenie názvu konta a hesla. Skôr ako použijete overovanie systému Windows, správca servera musí nakonfigurovať SQL Server, aby používal tento spôsob overovania. Ak overovanie systému Windows nie je k dispozícii, zabráňte ukladaniu prihlasovacích informácií používateľov do zošita alebo súboru pripojenia. Je bezpečnejší pre používateľov, aby zadávali prihlasovacie informácie vždy, keď sa prihlásia.

Na začiatok stránky

Bezpečné publikovanie v službách Excel Services

Keď sa pripojíte k zdroju údajov, môžete použiť dialógové okno nastavenia overovania služby Excel Services na výber metódy overovania pri prístupe k zdroju údajov v službách Excel Services. Ak sa chcete prihlásiť do zdroja údajov, môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

 • Overovanie systému Windows    Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť aktuálne meno používateľa a heslo systému Windows. Toto je najbezpečnejšia metóda, ale môže ovplyvniť výkon, keď je veľa používateľov.

 • SSS    Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť službu zabezpečeného ukladacieho priestoru, a potom zadajte príslušný identifikačný reťazec do textového poľa Identifikácia SSS . Správca lokality môže nakonfigurovať lokalitu SharePoint tak, aby používala databázu služby zabezpečeného ukladacieho priestoru, v ktorej je možné uložiť meno používateľa a heslo. Táto metóda môže byť najefektívnejšia v prípade, že je veľa používateľov.

 • Žiadne    Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť meno používateľa a heslo v súbore pripojenia.

Poznámka: Nastavenie overovania používajú len služby Excel Services, nie však Microsoft Excel. Ak chcete zabezpečiť, aby sa k tým istým údajom pripojilo, či zošit otvoríte v Exceli alebo v službách Excel Services, skontrolujte, či je nastavenie overovania v Exceli rovnaké.

Na zlepšenie zabezpečenia svojich pripojení použite knižnicu údajového pripojenia (DCL). DCL je špeciálna knižnica dokumentov SharePointu, ktorá môže byť definovaná ako dôveryhodná knižnica umiestnení, a uľahčuje ukladanie, zabezpeèenie, zdieľanie a spravovanie súborov ODC. Správca môže napríklad potrebovať premiestniť databázu zo testovacieho servera na server výroby alebo aktualizovať dotaz, ktorý pristupuje k údajom. Ak používate jeden súbor ODC uložený v knižnici DCL, spravovanie týchto informácií o pripojení je oveľa jednoduchšie a prístup používateľov k údajom je pohodlnejší, pretože všetky zošity používajú rovnaký súbor pripojenia a operáciu obnovenia (či už na klientskom alebo serverovom počítači). aktuálne zmeny v súbore pripojenia. Môžete dokonca nastaviť SharePoint Server a klientsky počítač používateľa na automatické zisťovanie zmien v súbore pripojenia a potom použiť najaktuálnejšie verzie daného súboru pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Pomocník pre centrálnu správu Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Na začiatok stránky

Problémy pri pripájaní k údajom

Nasledujúce časti diskutujú o niekoľkých problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pripojení k externým údajom

Na začiatok stránky

Problém: po pokuse o importovanie údajov sa vyrobí miesto na disku.

Ak sa po pripojení k externým údajom nezobrazí miesto na disku, zvážte nasledujúce kroky:

Kontrola a zvýšenie voľného miesta na disku    Ak chcete uvoľniť miesto na pevnom disku, skúste vyprázdniť Kôš, zálohovať nepotrebné súbory a potom ich odstrániť z pevného disku alebo odstrániť súčasti systému Windows, ktoré nepoužívate. Ďalšie informácie o uvoľnení miesta na pevnom disku nájdete v Pomocníkovi pre Windows.

Stratégie, ktoré môžete vyskúšať, keď je miesto na disku obmedzené    Ak máte na pevnom disku k dispozícii len obmedzenú veľkosť priestoru, vyskúšajte tento postup:

Microsoft Query    Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

 • Zjednodušenie dotazu    Uistite sa, že zahrniete iba tie tabuľky a polia, ktoré sú potrebné pre váš dotaz. Ak dotaz obsahuje nepotrebné tabuľky alebo polia, odstráňte ich z dotazu, čím zmenšíte veľkosť dočasného súboru dotazu.

 • Použitie kritérií na zmenšenie veľkosti množiny výsledkov    Použite kritériá na načítanie iba konkrétnych záznamov, a nie na načítanie všetkých záznamov z databázy. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre Microsoft Query.

 • Nastavenie limitu počtu záznamov vrátených dotazom    Obmedzte počet záznamov, ktoré dotaz vracia. V programe Microsoft Query kliknite na položku Možnosti v ponuke úpravy , začiarknite políčko obmedziť počet záznamov vrátených na začiarkavacie políčko v časti nastavenia používateľaa potom zadajte maximálny počet záznamov, ktoré sa majú vrátiť do poľa záznamy .

Sprievodca pripojením údajov    Hoci nie je možné obmedziť údaje pomocou Sprievodcu pripojením údajov, môže byť možné obmedziť údaje zo zdroja údajov definovaním dotazu v zdroji údajov. Ak nemáte možnosť alebo povolenie na definovanie dotazu v zdroji údajov, obráťte sa na správcu údajov.

Na začiatok stránky

Problém: kde sa nachádza Sprievodca kockou OLAP?

Sprievodca kockou OLAP v programe Microsoft Query, ktorý vytvoril kocku OLAP z databázy Jet, už v Exceli nie je k dispozícii.

Na začiatok stránky

Problém: čo sa stalo so službami vyhľadávania údajov?

Zavedený v balíku Microsoft Office 2003, služby vyhľadávania údajov používajú súbor UDC (Universal Data Connection) (. udcx) na prístup k webovým službám a dotazom na rôzne zdroje údajov.

V Sprievodcovi pripojením údajov na stránke Víta vás Sprievodca pripojením údajov môžete vybrať možnosti zdroja údajov Microsoft Business Solutions alebo služby vyhľadávania údajov . Možnosť služby vyhľadávania údajov vám umožňuje vybrať dve služby vyhľadávania údajov: zoznamy služby Windows SharePoint Services, ktoré načíta údaje zo zoznamov a knižníc dokumentov na serveri so spusteným SharePoint Foundation a Microsoft SQL Server , ktoré načíta údaje z Microsoft SQL servera 2000 alebo novšej verzie.

Hoci Sprievodca pripojením údajov už nepodporuje úpravu súborov pripojenia UDC, Excel naďalej podporuje existujúce pripojenia na načítanie údajov a stále môžete tieto pripojenia obnoviť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×