Prehľad pripojenia k údajom (importovania údajov)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento referenčný článok popisuje import a súhrnné údaje. Sa dozviete informácie o úlohách, ako je napríklad importovanie, aktualizácia, zabezpečenie a spravovanie údajov.

Obsah článku

Práca s pripojenia externých údajov

Obnovenie údajov

Importovanie údajov zo zdrojov údajov

Lepšie zabezpečenie prístupu k údajom

Otázky o pripojení k údajom

Práca s pripojeniami externých údajov

Nasledujúce sekcie sa zaoberajú spôsobom fungovania pripojení externých údajov a spôsobmi vyhľadávania, správy a zdieľania informácií o pripojeniach s inými programami a používateľmi.

Na začiatok stránky

Základné informácie o pripojeniach údajov

Údaje v zošite programu Excel môžu pochádzať z dvoch rozličných umiestnení. Údaje môžu byť uložené priamo v zošite alebo môžu byť uložené v externom zdroji údajov, napríklad v textovom súbore, databáze alebo kocke OLAP (Online Analytical Processing). Externý zdroj údajov je pripojený k zošitu pomocou pripojenia údajov, ktoré je množinou informácií popisujúcich spôsob vyhľadania, prihlásenia sa a prístupu k externému zdroju údajov.

Hlavnou výhodou pripojenia k externým údajom je možnosť pravidelne analyzovať tieto údaje bez opakovaného kopírovania údajov do pracovného zošita, čo predstavuje operáciu náročnú na čas a náchylnú na chyby. Po pripojení k externým údajom môžete taktiež automaticky obnovovať (alebo aktualizovať) zošity programu Excel z pôvodného zdroja údajov po každej aktualizácii zdroja údajov novými informáciami.

Informácie o pripojení sú uložené v zošite a môžu byť tiež uložené v súbore pripojenia, napríklad v súbore pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) alebo v súbore názvu zdroja údajov (DSN) (.dsn).

Tak, aby externé údaje do programu Excel, musíte mať prístup k údajom. Ak nie je externý zdroj údajov, ktorý chcete získať prístup k lokálneho počítača, budete musieť obráťte sa na správcu databázy pre hesla, povolenia používateľa alebo iné informácie o pripojení. Ak je zdroj údajov databázy, skontrolujte, či databáza nie je otvorená vo výhradnom režime. Ak je zdrojom údajov textového súboru alebo tabuľkového hárka, skontrolujte, či iný používateľ nemá ho otvoriť pre výhradný prístup.

Veľké množstvo zdrojov údajov vyžaduje na koordináciu toku údajov medzi programom Excel, súborom pripojenia a zdrojom údajov taktiež ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB.

Nasledujúci diagram obsahuje súhrnné informácie o kľúčových bodoch pripojení údajov.

Pripájanie sa k externým zdrojom údajov

1. Existuje množstvo zdrojov údajov, ktoré môžete pripojiť k: služby Analysis Services, SQL Server, programu Microsoft Access, Ostatné OLAP a relačných databáz, tabuľkových hárkov a textových súborov.

2. množstvo zdrojov údajov majú priradené ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB.

3. súbor pripojenia definuje všetky informácie, ktoré je potrebné na prístup k a načítanie údajov zo zdroja údajov.

4. informácie o pripojení skopíruje zo súboru pripojenia do zošita a informácie o pripojení môžete jednoducho upravovať.

5. Údaje sa skopírujú do zošita, takže ich možno použiť rovnako ako údaje uložené priamo v zošite.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie pripojení

Ak chcete vyhľadávať súbory pripojení, použite dialógové okno Existujúce pripojenia. (Na karte Údaje kliknite v skupine Získať externé údaje na položku Existujúce pripojenia.) Pomocou tohto dialógového okna môžete prezerať nasledujúce druhy pripojení:

 • Pripojenia v zošite   

  Tento zoznam zobrazuje všetky aktuálne pripojenia v zošite. Zoznam sa vytvára z preddefinovaných pripojení. Tieto preddefinované pripojenia boli vytvorené pomocou dialógového okna Výber zdroja údajov v Sprievodcovi pripojením údajov alebo pomocou vybratých pripojení z tohto dialógového okna.

 • Pripojenie súborov v počítači   

  Tento zoznam sa vytvára z priečinka Zdroje údajov, ktorý je zvyčajne uložený v priečinku Moje dokumenty (systém Windows XP) alebo v priečinku Dokumenty (systém Windows Vista).

 • Súbory pripojenia v sieti   

  Tento zoznam možno vytvoriť pomocou nasledujúcich položiek:

  • Skupina priečinkov v lokálnej sieti, pričom ich poloha môže byť nasadená v sieti ako súčasť nasadenia skupinových politík balíka Microsoft Office.

  • Excel Services Data Connection Library (DCL) na lokalite SharePoint Foundation. Ďalšie informácie o DCL nájdete v časti publikovanie do služieb programu Excel na bezpečné.

Na začiatok stránky

Úprava vlastností pripojení

Program Excel môžete použiť ako editor súborov pripojení na vytvorenie a úpravu pripojení k externým zdrojom údajov, ktoré sú uložené v pracovnom zošite alebo v súbore pripojenia. Ak nenájdete požadované pripojenie, môžete pripojenie vytvoriť kliknutím na príkaz Prehľadávať ďalšie, ktorý zobrazí dialógové okno Výber zdroja údajov. Kliknutím na položku Nový zdroj spustíte Sprievodcu pripojením údajov.

Po vytvorení pripojenia, môžete použiť dialógové okno Vlastnosti pripojenia (na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Vlastnosti.) Ak chcete určiť rôzne nastavenia pripojenia k externým zdrojom údajov, a Ak chcete použiť, opätovne použiť alebo prepínanie súborov pripojenia.

Ak na pripojenie k zdroju údajov používate súbor pripojenia, program Excel skopíruje informácie o pripojení zo súboru pripojenia do pracovného zošita programu Excel. Po vykonaní zmien v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia upravujete informácie o pripojení údajov, ktoré sú uložené v aktuálnom zošite programu Excel. Neupravujete teda pôvodný súbor pripojenia údajov, ktorý bol pravdepodobne použitý na vytvorenie pripojenia (určeného názvom súboru, ktorý sa zobrazí vo vlastnostiach položky Súbor pripojenia na karte Definícia). Po úprave informácií o pripojení (okrem vlastností položiek Názov pripojenia a Popis pripojenia) sa odstráni odkaz na súbor pripojenia a zruší sa vlastnosť Súbor pripojenia.

Ak chcete zabezpečiť, aby sa súbor pripojenia používal pri každej obnove údajov, kliknite na príkaz Vždy sa pokúsiť použiť tento súbor na obnovu údajov na karte Definícia. Toto začiarkavacie políčko zabezpečí, aby sa aktualizácie súboru pripojenia používali vždy vo všetkých zošitoch používajúcich tento súbor pripojenia. Je potrebné, aby takýto súbor pripojenia mal tiež nastavenú túto vlastnosť.

Na začiatok stránky

Správa pripojení

V dialógovom okne Pripojenia k zošitu môžete tieto pripojenia jednoducho spravovať vrátane vytvárania, úpravy alebo odstraňovania. (Na karte Údaje v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Pripojenia.) Toto dialógové okno môžete použiť na vykonanie nasledujúcich činností:

 • Vytvorenie, úprava, obnovenie alebo odstránenie pripojení použitých v zošite.

 • Overenie zdroja externých údajov. Môžete tak spraviť vtedy, keď bolo pripojenie definované iným používateľom.

 • Zobrazenie miesta použitia každého pripojenia v aktuálnom zošite.

 • Diagnostiku chybových hlásení o pripojeniach k externých údajom.

 • Presmerovanie pripojenia na iný server alebo zdroj údajov, alebo nahradenie súboru pripojenia existujúcim pripojením.

 • Zjednodušenie vytvorenia a zdieľania súborov pripojenia pre používateľov.

Na začiatok stránky

Zdieľanie pripojení

Súbory pripojenia sú užitočné najmä pri konzistentnom zdieľaní pripojenia, kedy slúžia na zvyšovanie prístupnosti pripojení, zlepšujú zabezpečenie pripojení a zabezpečujú správu zdrojov údajov. Najlepším spôsobom zdieľania súborov pripojení je ich umiestnenie na zabezpečenú a dôveryhodnú lokalitu, napríklad do sieťového priečinka alebo do knižnice SharePoint, kde môžu používatelia čítať súbor, ale iba určení používatelia ho môžu upravovať.

Používanie súborov ODC

Súbory pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) môžete vytvoriť pomocou pripojenia k externým údajom prostredníctvom dialógového okna Vybrať zdroj údajov alebo pomocou Sprievodcu pripojením údajov pri pripojení sa k novým zdrojom údajov. Súbor ODC využíva na ukladanie informácií o pripojení vlastné značky HTML a XML. Obsah súboru je možné jednoducho prezerať alebo upravovať v programe Excel.

Súbory pripojenia je možné zdieľať s inými osobami a umožniť im tak rovnaký prístup k externým zdrojom údajov. Iní požívatelia nemusia pri otváraní súboru pripojenia nastavovať zdroj údajov, ale možno bude potrebné nainštalovať ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB, ktorý sa vyžaduje na prístup k externým údajom na ich počítačoch.

Na pripojenie k údajom a zdieľanie údajov sa odporúča používať súbory ODC. Otvorením súboru pripojenia a kliknutím na tlačidlo Exportovať súbor pripojenia na karte Definícia v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia je možné jednoducho konvertovať iné bežné súbory pripojení (DSN, UDL a súbory dotazu) do súboru ODC.

Používanie súborov dotazu

Súbory dotazu sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie o zdroji údajov. Tieto informácie zahŕňajú názov servera, na ktorom sú uložené údaje a informácie o pripojení, ktoré poskytujete pri vytvorení zdroja údajov. Súbory dotazu predstavujú tradičný spôsob zdieľania dotazov s inými používateľmi programu Excel.

Používanie súborov dotazov .dqy    Program Microsoft Query môžete použiť na uloženie súborov .dqy, ktoré obsahujú dotazy na údaje z relačných databáz alebo textových súborov. Pri pokuse o otvorenie tieto súbory programu Microsoft Query, môžete zobraziť údaje vrátené dotazom a upraviť dotaz na načítanie rôzne výsledky. Môžete uložiť súbor .dqy pre ľubovoľný dotaz, ktorý vytvoríte pomocou Sprievodcu dotazom alebo priamo v programe Microsoft Query.

Používanie súborov dotazov .oqy    Môžete ukladať súbory .oqy na pripojenie k údajom v databázy OLAP na serveri alebo v súbor kocky v režime offline (.cub). Pri použití Sprievodcu pripojením Multi-Dimensional programu Microsoft Query na vytvorenie zdroja údajov pre databázu alebo kocku OLAP, automaticky sa vytvorí súbor .oqy. Pretože databázy OLAP nie sú usporiadané v zostavách alebo tabuľkách, nemôžete vytvoriť dotazy alebo súbory .dqy na prístup k týchto databáz.

Používanie súborov dotazov .rqy    Excel môžete otvoriť súbory dotazov vo formáte .rqy ovládače zdroja údajov OLE DB, ktoré používajú tento formát. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre svoj ovládač.

Používanie súborov dotazov .qry    Program Microsoft Query môžete otvoriť a uložiť súbory dotazov vo formáte .qry so staršími verziami programu Microsoft Query, ktoré v programe. Ak máte súbor dotazu vo formáte .qry, ktorý chcete používať v programe Excel, otvorte súbor v programe Microsoft Query a potom ho uložte ako súbor .dqy. Informácie o ukladaní súborov .dqy nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

Používanie webových súborov s dotazmi .iqy    Program Excel môžete otvoriť súbory s dotazmi .iqy Web na načítanie údajov z webu.

Na začiatok stránky

Využívanie rozsahov a vlastností externých údajov

Rozsah externých údajov (ktorý sa nazýva aj tabuľka dotazu) je definovaný názov alebo názov tabuľky, ktorý určuje umiestnenie údajov prenesených do pracovného hárka. Keď sa pripojíte k externým údajom, program Excel automaticky vytvorí rozsah externých údajov. Jedinou výnimkou je zostava kontingenčnej tabuľky, ktorá je pripojená k zdroju údajov. Táto zostava kontingenčnej tabuľky nevytvára rozsah externých údajov. V programe Excel môžete upraviť formátovanie a rozloženie rozsahu externých údajov a rozsah externých údajov môžete použiť vo výpočtoch rovnako ako ľubovoľné iné údaje.

Program Excel automaticky vytvára názvy rozsahu externých údajov podľa nasledujúceho kľúča:

 • Rozsahy externých údajov zo súborov pripojenia údajov balíka Office (ODC) sú pomenované podľa názvu súboru.

 • Externé rozsahy údajov z databázy sú pomenované podľa názvu dotazu. V predvolenom nastavení Query_from_zdroja je názov zdroja údajov, ktoré ste použili na vytvorenie dotazu.

 • Rozsahy externých údajov z textových súborov sú pomenované podľa názvu textového súboru.

 • Externé rozsahy údajov z webové dotazy sú pomenované podľa názvu webovej stránky, z ktorej boli údaje načítané.

Ak pracovný zošit obsahuje viacero rozsahov externých údajov z rovnakého zdroja, rozsahy sa očíslujú, napríklad MôjText, MôjText_1, MôjText_2, atď.

Rozsah externých údajov má ďalšie vlastnosti (nezamieňajte si ich s vlastnosťami pripojenia), ktoré môžete použiť na prácu s údajmi, napríklad na zachovanie formátovania buniek alebo šírky stĺpcov. Tieto vlastnosti rozsahu externých údajov je možné zmeniť kliknutím na položku Vlastnosti v skupine Pripojenia na karte Údaje a následnou zmenou v dialógových oknách Vlastnosti rozsahu externých údajov alebo Vlastnosti externých údajov.

Poznámka: Ak chcete zdieľať súhrn alebo zostavu, ktorá vychádza z externých údajov, môžete dať ostatní zošit obsahujúci externý rozsah údajov, alebo môžete vytvoriť šablónu zostavy. šablóna zostavy umožňuje uložiť súhrn alebo zostavu bez uloženia externých údajov tak, aby sa zmenší veľkosť súboru. Externé údaje sa načítajú, keď používateľ otvorí šablónu zostavy.

Na začiatok stránky

Vysvetlenie podpory zdroja údajov v programe Excel a službe Excel Services

Na pripojenie sa k rôznym zdrojom údajov je možné použiť niekoľko dátových objektov (napríklad rozsahov externých údajov a zostáv kontingenčných tabuliek). Typ údajov, ku ktorým sa dá pripojiť, sa však pre každý dátový objekt líši. V rámci služby Excel Services je taktiež možné použiť a obnoviť pripojené údaje, avšak spájajú sa s tým ďalšie obmedzenia a riešenia.

Podpora dátových objektov a zdrojov údajov v programe Excel

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrnné informácie o tom, ktoré zdroje údajov sú podporované pre jednotlivé dátové objekty v programe Excel.

Podporovaný zdroj údajov

Excel
údajov
objekt

Vytvorí
externých
údajov
rozsahu?

OLE
DB

ODBC

Text
súboru

HTML
súboru

XML
súboru

Zdieľanie –
bod
zoznamu

Sprievodca importovaním textu

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Zostava kontingenčnej tabuľky
(okrem typu OLAP)

Nie

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Zostava kontingenčnej tabuľky
(OLAP)

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tabuľka programu Excel

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Mapa XML

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Webový dotaz

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Sprievodca pripojením údajov

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Program Microsoft Query

Áno

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Poznámka: Tieto súbory, textový súbor importovaný pomocou Sprievodcu importovaním textu, súbor XML importovaný pomocou mapy XML a súbor HTML alebo XML importovaný pomocou webového dotazu nepoužívajú na pripojenie k zdroju údajov ovládač ODBC ani poskytovateľa OLE DB.

Služba Excel Services a podpora zdroja údajov

Ak chcete v rámci služby Excel Services (program Excel v prehliadači) zobraziť zošit, môžete sa k nemu pripojiť a obnoviť údaje, ale zároveň je potrebné použiť kontingenčnú tabuľku. Služba Excel Services nepodporuje rozsahy externých údajov, takže nepodporuje pripojenie tabuliek programu Excel k zdrojom údajov, webovému dotazu, mape XML a programu Microsoft Query.

Toto obmedzenie je však možné obísť použitím kontingenčnej tabuľky na pripojenie sa k zdroju údajov a navrhnutím a rozložením kontingenčnej tabuľky v podobe dvojrozmernej tabuľky bez úrovní, skupín a medzisúčtov, takže sa zobrazia všetky požadované hodnoty stĺpcov a riadkov. Ďalšie informácie nájdete v prepojeniach v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Vysvetlenie súčasti Microsoft Data Access Components

Data Access Components (MDAC) 2,8 je súčasťou systému Microsoft Windows Server 2003 a Windows XP SP2. S MDAC, môžete pripojiť k a použiť údaje z rôznych zdrojov relačných a nonrelational údajov. Môžete sa pripojiť k mnoho rôznych zdrojov údajov pomocou Open Database Connectivity (ODBC) ovládače alebo OLE DB poskytovateľov, ktoré sú ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint a odoslané spoločnosťou Microsoft alebo vyvinuté rôzne tretími stranami. Pri pokuse o inštaláciu Microsoft Office, ďalšie ovládače ODBC a OLE DB poskytovateľov sú pridané do vášho počítača.

Systémy Windows Vista a Windows 7 používajú súčasť Windows Data Access Components (Windows DAC).

Ak chcete zobraziť úplný zoznam poskytovateľov OLE DB, ktorí sú nainštalovaní v počítači, zobrazte dialógové okno Vlastnosti prepojenia údajov zo súboru prepojenia údajov a potom kliknite na kartu Poskytovateľ.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam poskytovateľov ODBC, ktorí sú nainštalovaní v počítači, zobrazte dialógové okno Správca databázy ODBC a potom kliknite na kartu Ovládače.

Môžete použiť aj ovládače ODBC a poskytovateľov OLE DB od iných výrobcov a získať tak informácie z iných zdrojov než zo zdrojov údajov spoločnosti Microsoft vrátane ďalších typov databáz ODBC a OLE DB. Informácie o inštalácii týchto ovládačov ODBC alebo poskytovateľov OLE DB nájdete v dokumentácii k databáze alebo ich získate kontaktovaním dodávateľa databázy.

Na začiatok stránky

Používanie rozhrania ODBC na pripojenie k zdrojom údajov

Nasledujúce časti sa podrobnejšie zaoberajú rozhraním ODBC.

Architektúra ODBC

V rámci architektúry ODBC sa aplikácia (napríklad program Excel) pripája k správcovi ovládačov ODBC, ktorý následne používa určitý ovládač ODBC (napríklad ovládač Microsoft SQL ODBC) na pripojenie k zdroju údajov (napríklad k databáze servera Microsoft SQL Server).

Definovanie informácií o pripojení

Ak sa chcete pripojiť k zdrojom údajov ODBC, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Presvedčte sa, či je v počítači so zdrojom údajov nainštalovaný správny ovládač ODBC.

 2. Definujte názov zdroja údajov (DSN) pomocou Správcu zdroja údajov ODBC s cieľom uložiť informácie o pripojení do databázy Registry alebo súboru DSN, alebo pomocou pripojovacieho reťazca v kóde Microsoft Visual Basic s cieľom preniesť informácie priamo do Správcu ovládačov ODBC.

  Ak chcete definovať zdroje údajov v systéme Windows Vista, kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Systém a údržba a potom na položku Administratívne nástroje. V rámci systémov Windows XP a Windows Server kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Výkon a údržba, ďalej na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Zdroje údajov (ODBC). Ďalšie informácie o rôznych možnostiach získate kliknutím na tlačidlo Pomocník v jednotlivých dialógových oknách.

Počítačové zdroje údajov

Zdroje údajov zariadenia obsahujú informácie o pripojení v databáze registry na určitom počítači s názvom definované používateľom. Zdroje údajov zariadenia môžete použiť len na počítači, ktoré sú definované v. Existujú dva typy zdrojov údajov zariadenia – používateľ a systém. Zdroje údajov používateľa možno použiť iba podľa aktuálneho používateľa a sú viditeľné len pre daného používateľa. Systémové zdroje údajov môžu používať všetci používatelia v počítači a sú viditeľné pre všetkých používateľov v počítači.

Používanie počítačových zdrojov údajov zvyšuje úroveň bezpečnosti, pretože iba prihlásení používatelia môžu prezerať počítačové zdroje údajov. Tieto zdroje údajov zároveň nemôže vzdialený používateľ skopírovať do iného počítača.

Zdroje údajov súboru

Zdroje údajov súboru (nazývané aj súbory DSN) slúžia na ukladanie informácií o pripojení v textovom súbore namiesto uloženia v databáze Registry. Ich používanie je vo všeobecnosti flexibilnejšie ako používanie počítačových zdrojov údajov. Zdroj údajov súboru je možné napríklad skopírovať do ľubovoľného počítača so správnym ovládačom ODBC, čo umožňuje aplikácii využívať konzistentné a presné informácie vo všetkých používaných počítačoch. Taktiež je možné umiestniť zdroj údajov súboru na jedinom serveri, zdieľať ho medzi počítačmi v sieti a jednoducho udržiavať informácie o pripojení v jedinom umiestnení.

Zdroj údajov súboru môže mať aj nezdieľateľný charakter. Nezdieľateľný zdroj údajov súboru sa nachádza na jedinom počítači a odkazuje na počítačový zdroj údajov. Nezdieľateľné zdroje údajov súboru je možné použiť na prístup k existujúcim počítačovým zdrojom údajov zo zdroja údajov súboru.

Na začiatok stránky

Používanie rozhrania OLE DB na pripojenie k zdrojom údajov

Nasledujúce časti sa podrobnejšie zaoberajú databázami pre prepájanie a vkladanie objektov (OLE DB).

Architektúra OLE DB

V rámci architektúry OLE DB sa aplikácia pristupujúca k údajom nazýva spotrebiteľ údajov (napríklad program Excel) a program umožňujúci natívny prístup k údajom sa nazýva poskytovateľ databázy (napríklad Poskytovateľ Microsoft OLE DB pre server SQL Server).

Definovanie informácií o pripojení

Súbor univerzálneho prepojenia údajov (.udl) obsahuje informácie o pripojení, ktoré využíva spotrebiteľ údajov na prístup k zdroju údajov s pomocou poskytovateľa OLE DB pre tento zdroj údajov. Informácie o pripojení je možné vytvoriť pomocou nasledujúcich krokov:

 • V Sprievodcovi pripojením údajov, použite dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti definovať prepojenie údajov pre poskytovateľa OLE DB. Ďalšie informácie nájdete v časti Import údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov.

 • Vytvorte prázdny textový súbor s príponou .udl a upravte súbor, ktorý zobrazuje dialógové okno Vlastnosti prepojenia údajov.

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov, môžete uskutočnením operácie obnovy získať aktualizované údaje. Po každom obnovení údajov sa zobrazia najnovšie verzie údajov vrátane všetkých zmien, ktoré sa vykonali od posledného obnovenia.

Nasledujúci obrázok vysvetľuje základný proces pri obnovení údajov, ktoré sú pripojené k externému zdroju údajov.

Základný proces obnovenia externých údajov

1. operácie obnovovania dostane aktuálne údaje.

2. súbor pripojenia definuje všetky informácie, ktoré je potrebné na prístup k a načítanie údajov z externého zdroja údajov.

3. Existuje množstvo zdrojov údajov, ktoré možno obnoviť: OLAP, SQL Server, prístup, OLE DB, ODBC, tabuľky a textových súborov.

4. Aktualizované údaje sa pridajú do aktuálneho zošita.

Program Excel poskytuje veľa možnosti na obnovenie importovaných údajov, vrátane obnovenia údajov pri každom otvorení pracovného zošita a automatického obnovenia údajov v časových intervaloch. Počas obnovovania údajov je možné pokračovať v práci v programe Excel. Rovnako tiež môžete skontrolovať stav obnovenia počas obnovovania údajov.

Ak externého zdroja údajov vyžaduje heslo získať prístup k údajom, môžete vyžadovať zakaždým, keď sa obnoví rozsah externých údajov zadanie hesla.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov z iných zdrojov

Systémy Windows XP, Windows Vista a balík Microsoft Office dodávajú ovládače ODBC a poskytovateľov OLE DB, ktoré možno použiť pri načítaní údajov z nasledujúcich bežných zdrojov údajov: program Microsoft Access, HTML súbory na webe, textové súbory, server Microsoft SQL Server, služba SQL Server Analysis Services a XML súbory. Pomocou Sprievodcu pripojením údajov a programu Microsoft Query je možné pristupovať k rôznym ďalším zdrojom údajov s príslušnými poskytovateľmi OLE DB a ovládačmi ODBC, vrátane iných zošitov programu Excel, programov Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle a DB2.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov z databázy programu Access

Existuje niekoľko spôsobov výmeny údajov medzi programami Microsoft Office Access a Microsoft Office Excel.

 • Ak chcete preniesť údaje z programu Access do programu Excel, musíte skopírovať údaje z údajového hárka programu Access a prilepiť ich do hárka programu Excel, prepojiť na databázu programu Access z hárka programu Excel alebo exportovať údaje programu Access do hárka programu Excel.

 • Ak chcete preniesť údaje do programu Access z programu Excel, musíte skopírovať údaje z hárka programu Excel a prilepiť ich do údajového hárka programu Access, importovať hárok programu Excel do tabuľky programu Access alebo pripojiť na hárok programu Excel z tabuľky programu Access.

Poznámka: Slovo importovať má dva rôzne význam medzi programom Excel a Access. V programe Excel a importujte prostriedky, aby stále pripojenie k údajom, ktoré je možné obnoviť. V programe Access importovať prostriedky na prenos údajov do databázy Access, ale bez pripojenia údajov.

Práca s údajmi programu Access v programe Excel

V zošite programu Excel môžete pracovať s údajmi programu Access a využiť tak výhody funkcií pre analýzu údajov alebo vytváranie grafov, flexibility usporiadania a rozloženia údajov alebo ďalších funkcií programu Excel, ktoré nie sú v programe Access k dispozícii.

Pripájanie sa k údajom programu Access z programu Excel

Ak chcete do programu Excel umiestniť obnoviteľné údaje programu Access, môžete vytvoriť pripojenie k databáze programu Access a načítať všetky údaje z tabuľky alebo dotazu. Môžete napríklad aktualizovať zostavu súhrnného rozpočtu programu Excel tak, aby obsahovala údaje za aktuálny mesiac.

Exportovanie údajov programu Access do programu Excel

Pomocou Sprievodcu exportovaním v programe Access môžete do hárka programu Excel exportovať objekty databázy programu Access (napríklad tabuľku, dotaz alebo formulár) alebo záznamy vybraté v zobrazení. Po vykonaní exportu môžete uložiť podrobnosti o operácii na neskoršie použitie a dokonca naplánovať automatické spúšťanie exportu vo zvolených intervaloch.

Nasledujú najbežnejšie scenáre exportovania údajov z programu Access do programu Excel:

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa na prácu s údajmi program Access aj program Excel. Uložili ste údaje do databázy programu Access, ale na analýzu údajov a distribúciu výsledkov analýzy používate program Excel. Keď je to potrebné, exportuje vaša skupina údaje do programu Excel, ale vy by ste chceli tento proces urobiť hospodárnejším.

 • Ste dlhodobým používateľom programu Access, ale váš nadriadený uprednostňuje kontrolu výkazov v programe Excel. V pravidelných intervaloch kopírujete údaje do programu Excel, ale aby ste ušetrili čas, chceli by ste tento proces zautomatizovať.

Ďalšie informácie o exporte údajov z programu Access do programu Excel nájdete v systéme Pomocníka programu Access.

Práca s údajmi programu Excel v programe Access

Môžete pracovať s údajmi programu Excel v databáze programu Access a využiť tak výhody správy údajov, zabezpečenia alebo funkcií pre viacerých používateľov. V programe Access je mnoho prospešných funkcií, pre používateľov pracujúcich s údajmi programu Excel však budú najužitočnejšie tieto dve funkcie:

 • Zostavy    Ak ovládate vytváranie zostáv programu Access a chcete takýmto spôsobom zhrnúť a usporiadať údaje programu Excel, môžete z rozsahu údajov programu Excel vytvoriť zostavu programu Access. Môžete napríklad vytvoriť prispôsobivejšie zostavy, napríklad skupinu súhrnných zostáv, vytlačiteľné menovky alebo grafické zostavy.

 • Formuláre    Ak chcete formulár použiť na vyhľadanie alebo zobrazenie údajov v programe Excel, môžete vytvoriť formulár programu Access. Napríklad môžete vytvoriť formulár programu Access na zobrazenie polí v inom poradí ako poradie stĺpcov v hárku, alebo môžete zobraziť dlhých riadkov údajov ľahšie na jednej obrazovke.

Ďalšie informácie o práci s formulármi a zostavami programu Access nájdete systéme Pomocníka programu Access.

Prepájanie údajov programu Excel z programu Access

Rozsah údajov programu Excel môžete prepojiť s databázou programu Access ako tabuľku. Takéto prepojenie je vhodné, ak chcete zachovať daný rozsah údajov v programe Excel a zároveň chcete, aby tieto údaje boli prístupné aj v programe Access. Daný typ prepojenia môžete vytvoriť v rámci databázy programu Access, ale nie z programu Excel.

Program Access vytvorí pri prepájaní na pracovný hárok alebo pomenovaný rozsah programu Excel novú tabuľku, ktorá bude prepojená so zdrojovými bunkami. Všetky zmeny vykonané v zdrojových bunkách programu Excel sa prejavia v prepojenej tabuľke. Obsah príslušnej tabuľky v programe Access sa však nedá upravovať. Ak chcete pridávať, upravovať či odstrániť údaje, je potrebné tieto zmeny vykonať v zdrojovom súbore programu Excel.

Nasledujú najbežnejšie scenáre prepojenia na hárok programu Excel z programu Access:

 • Ak chcete naďalej uchovávať svoje údaje v pracovných hárkoch programu Excel, súčasne však chcete využívať výkonné funkcie vytvárania dotazov a zostáv programu Access.

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, ale údaje z externých zdrojov, s ktorými pracujete, sú uložené v pracovných hárkoch programu Excel. Nechcete uchovávať kópie externých údajov, napriek tomu však s nimi chcete pracovať v programe Access.

Ďalšie informácie o prepájaní údajov z programu Access na program Excel nájdete v systéme Pomocníka programu Access.

Importovanie údajov programu Excel do programu Access

Ak chcete uložiť údaje z programu Excel v databáze programu Access a potom ich používať a spravovať v programe Access, môžete tieto údaje importovať do programu Access. Pri importe údajov uloží program Access údaje do novej alebo existujúcej tabuľky tak, že údaje v programe Excel zostanú nezmenené. Počas importu nemôžete importovať viacero pracovných hárkov naraz. Ak chcete importovať údaje z viacerých pracovných hárkov, opakujte operáciu importu pre každý pracovný hárok.

Nasledujú najbežnejšie scenáre importovania údajov z programu Excel do programu Access:

 • Predpokladajme, že ste skúseným používateľom programu Excel, časom však chcete na prácu s týmito údajmi používať program Access. Chcete premiestniť údaje z pracovných hárkov programu Excel do jednej alebo viacerých nových databáz programu Access.

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, vy však z času na čas dostávate údaje vo formáte programu Excel, ktoré treba zlúčiť s databázami programu Access. Tieto pracovné hárky programu Excel chcete po ich prijatí importovať do databázy.

 • Na spravovanie údajov používate program Access, ale týždenné výkazy, ktoré dostávate od zvyšku pracovnej skupiny sú vo formáte zošitov programu Excel. Proces importovania by ste mali zjednodušiť, ak chcete zabezpečiť, že údaje budú každý týždeň do databázy v určenom čase importované.

Ďalšie informácie o importovaní údajov z programu Excel do programu Access nájdete systéme Pomocníka programu Access.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov z webu

Webové stránky často obsahujú informácie, ktoré sa dajú vynikajúco analyzovať pomocou programu Excel. V programe Excel môžete napríklad analyzovať kurzy akcií na burze pomocou informácií pochádzajúcich priamo z webu. Podľa potreby môžete načítať obnoviteľné údaje (čiže môžete aktualizovať údaje v programe Excel pomocou najnovších údajov z webovej stránky) alebo môžete získať údaje z webovej stránky a uložiť ich v nemennej podobe do hárka.

Môžete použiť webový dotaz na získavanie údajov uložených na intranete alebo webe, napríklad jednotlivých tabuliek, viacerých tabuliek alebo celého textu na webovej stránke a analyzovať tieto údaje pomocou nástrojov a funkcií programu Excel. Kliknutím tlačidla môžete jednoducho obnoviť údaje pomocou najnovších informácií z webovej stránky. Môžete napríklad načítať a aktualizovať kurzy akcií z dostupnej webovej stránky alebo načítať a aktualizovať tabuľky s informáciami o predaji z webovej stránky spoločnosti.

Údajov pochádzajúcich z webovej stránky môžete importovať pomocou dialógového okna Nový webový dotaz. (Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z webu.) Potrebujete prístup k World Wide Web cez intranet vašej spoločnosti alebo prostredníctvom modemu v počítači alebo v sieti, alebo môžete uskutočniť dotaz na HTML alebo XML súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači.

Na začiatok stránky

Importovanie textových súborov

Pomocou programu Excel môžete do pracovného hárka importovať údaje z textového súboru. (Na karte Údaje kliknite v skupine Získať externé údaje na položku Z textu.) Sprievodca importovaním textu preskúma textový súbor, ktorý importujete a pomôže pri importe údajov požadovaným spôsobom.

Údaje z textového súboru môžete pomocou programu Excel importovať dvoma spôsobmi: Môžete otvoriť textový súbor v programe Excel (bez pripojenia na textový súbor) alebo môžete importovať textový súbor ako rozsah externých údajov (s pripojením na textový súbor).

Existujú dva bežne používané formáty textových súborov:

 • Súbory s oddeleným textom (.txt), v ktorých na oddelenie jednotlivých textových polí slúži zvyčajne znak TAB (kód znaku ASCII: 009).

 • Textové súbory s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) (.csv), v ktorých sú jednotlivé textové polia zvyčajne oddelené čiarkou (,).

V textových súboroch s oddeleným textom, ale tiež v súboroch .csv je možné zmeniť oddeľovací znak. Tento krok môže byť potrebný na zabezpečenie toho, aby operácie importu a exportu pracovali požadovaným spôsobom.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov zo servera Microsoft SQL Server

Server Microsoft SQL Server je komplexný program pre relačné databázy, ktorý je určený pre podnikové riešenia vyžadujúce výkon, dostupnosť, škálovateľnosť a zabezpečenie na optimálnej úrovni. V rámci programu Excel sa môžete jednoducho spojiť s databázou servera Microsoft SQL Server. (Na karte Údaje prejdite do skupiny Získať externé údaje, kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Zo servera SQL.)

Po spojení s databázou servera Microsoft SQL Server zobrazí Sprievodca pripojením údajov tieto tri strany:

 • Na strane 1: pripojenie k databázovému serveru    Pomocou tejto stránky zadajte databázový server a tak, ako sa prihlásiť na server.

 • Strana 2: Výber databázy a tabuľky    Pomocou tejto stránky môžete zadať databázu a tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete.

 • Strana 3: uloženie údajov súborov a pripojenia    Pomocou tejto strany a Opíšte pripojenie súboru a vyhľadávanie výrazov na vyhľadanie súboru.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov zo služby Microsoft SQL Server Analysis Services

Služby Analysis Services (súčasť Microsoft SQL Server), podporuje analytické nástroje a je základom pre systémy na analýzu Online Analytical Processing (OLAP), kľúčové indikátora výkonu (KPI) prehľady ukazovateľov výkonu, hĺbkovú analýzu údajov a oznamovanie tabule (dashboard) . V Exceli, môžete jednoducho pripojiť k databáze Analysis Services OLAP pomocou poskytovateľa OLAP. (Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Zo služby Analysis Services.) Poskytovateľ OLAP sa skladá z softvér, ktorý poskytuje prístup k určitému typu databázy OLAP. Tento softvér môže zahŕňať ovládač zdroja údajov a ďalší klientsky softvér, ktoré sú potrebné na pripojenie k databáze. V zostave kontingenčnej tabuľky musíte použiť na pripojenie k poskytovateľ OLAP.

Po odpojení zo zdroja údajov OLAP, získať prístup k údajov OLAP. súbor kocky v režime offline je súbor s príponou .cub, ktorý uchováva časť zdrojové údaje z databázy servera OLAP. Pomocou súboru údajovej kocky v režime offline pokračujte zmeny zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, keď server nie je k dispozícii alebo ak ste odpojení zo siete.

Po spojení so službou Analysis Services zobrazí Sprievodca pripojením údajov tieto tri strany:

 • Na strane 1: pripojenie k databázovému serveru     Pomocou tejto stránky zadajte server a tak, že sa prihlásite na databázovom serveri.

 • Strana 2: Výber databázy a tabuľky    Pomocou tejto stránky môžete určiť databázu a kocku.

 • Strana 3: uloženie údajov súborov a pripojenia    Pomocou tejto strany a Opíšte pripojenie súboru a vyhľadávanie výrazov na vyhľadanie súboru.

Na začiatok stránky

Import údajov XML

Excel uľahčuje import údajov Extensible Markup Language (XML), vytvorenej z iných databáz a aplikácií, priradenie prvkov XML zo schémy XML do buniek hárka a export revidovaných údajov XML interakcie s inými databázami a aplikáciami. Predstavte si tieto nové funkcie XML ako zapnutie programu Excel do XML údajov súbor generátor s používateľským rozhraním.

Pomocou máp XML možno jednoducho pridávať, identifikovať a extrahovať jednotlivé pracovné údaje z dokumentov programu Excel. Faktúra obsahujúca názov a adresu zákazníka alebo zostava s finančnými výsledkami za posledný štvrťrok už nie sú iba štatistickými zostavami. Tieto informácie možno jednoducho importovať z databáz a aplikácií, revidovať ich a exportovať do rovnakých alebo iných databáz a aplikácií.

Kľúčové XML scenáre

Nasledujú kľúčové scenáre, pre ktoré sú určené funkcie XML:

 • Rozšírenie funkcií existujúcich šablón programu Excel pomocou priradenia prvkov SML do existujúcich buniek. Týmto spôsobom sa zjednodušuje pohyb údajov XML do šablón a mimo nich bez nutnosti ich opätovného navrhovania.

 • Použitie údajov XML ako vstup do existujúcich výpočtových modelov pomocou priraďovania prvkov XML do existujúcich hárkov.

 • Import súborov s údajmi XML do nového zošita.

 • Import údajov XML z webovej služby do pracovného hárka programu Excel.

 • Export údajov v priradených bunkách do súborov s údajmi XML nezávislých od iných údajov v zošite.

Základný proces používania údajov XML v programe Excel

Nasledovný diagram zobrazuje, ako spolupracujú rôzne súbory a operácie pri používaní jazyka XML v programe Excel. Proces sa skladá z piatich základných fáz:

Prehľad spolupráce Excelu s XML údajmi

Bublina 1 Pridanie súboru schémy XML (.xsd) do zošita.

Bublina 2 Priradenie prvkov schémy XML do jednotlivých buniek alebo XML zoznam.

Bublina 3 Import súboru s údajmi XML (.xml) a viazanie prvkov XML na priradené bunky.

Krok 4 Zadávanie údajov, premiestňovanie priradených buniek a využitie funkcií Excelu pri súčasnom zachovaní XML štruktúry a definícií.

Callout 5 Export revidovaných údajov z priradených buniek do súboru s údajmi XML.

Používanie údajov XML

Pri importovaní obsahu súboru s údajmi XML do existujúcej mapy XML v zošite sa údaje zo súboru viažu na mapu XML uloženú v zošite. To znamená, že každý prvok s údajmi v súbore s údajmi XML má zodpovedajúci prvok v schéme XML, ktorý sa priradil zo schémy XML alebo odvodenej schémy. Každá mapa XML môže mať iba jednu väzbu údajov XML, pričom väzba údajov XML je viazaná na všetky priradenia vytvorené z jednej mapy XML.

Môžete zobraziť dialógové okno Vlastnosti mapy XML (na karte Vývojár v skupine XML kliknite na Vlastnosti mapy.), ktoré má tri možnosti (všetky sú predvolene zapnuté) na nastavenie alebo zrušenie správania väzby údajov XML:

 • Overovať údaje voči schéme pre import a export    Určuje, ak program Excel overuje údaje voči mape XML pri importe údajov. Nastavte túto možnosť, ak sa chcete uistiť, že XML údajov importovaných zodpovedá schému XML.

 • Prepísať existujúce údaje novými údajmi    Určuje, ak údaje sa prepíšu pri importe údajov. Nastavte túto možnosť, ak chcete nahradiť aktuálne údaje novými údajmi, napríklad keď aktuálne údaje nachádzajú v nového údajového súboru XML.

 • Pripojiť nové údaje do existujúcej XML zoznamov    Určuje, ak obsah zdroja údajov sa pripoja do existujúcich údajov v hárku. Toto nastavenie, napríklad keď sú Zlučovanie údajov z niekoľkých podobných súborov s údajmi XML do zoznamu XML, alebo nechcete prepísať obsah bunky, ktorý obsahuje funkciu.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Na pripojenie k externému zdroju údajov OLE DB alebo ODBC, ktorý už bol definovaný, môžete použiť Sprievodcu pripojením údajov. Ak chcete otvoriť Sprievodcu pripojením údajov, na karte Údaje v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Zo Sprievodcu pripojením údajov.

Ak v Sprievodcovi pripojením údajov zvolíte možnosť zdroja údajov Ďalší/rozšírený, môžete prezerať zoznam dostupných poskytovateľov OLE DB v dialógovom okne Vlastnosti prepojenia údajov. Poskytovateľ Microsoft OLE DB Provider pre ovládače ODBC navyše umožňuje prístup k zdrojom údajov ODBC. Ďalšie informácie o funkciách jednotlivých kariet získate v Pomocníkovi v dialógovom okne Vlastnosti prepojenia údajov.

Nasledujúce kroky slúžia na definovanie informácií o pripojení v dialógovom okne Vlastnosti prepojenia údajov:

 • Kliknite na kartu Poskytovateľ, vyberte poskytovateľa OLE DB a potom kliknite na pokožku Ďalší. Zobrazí sa karta Pripojenie, kde môžete pre daného poskytovateľa OLE DB zadať špecifické informácie o pripojení.

  Každý poskytovateľ OLE DB definuje špecifické informácie o pripojení. Poskytovateľ Microsoft OLE DB Provider pre SQL Server vyžaduje napríklad názov servera, umiestnenie servera a meno používateľa. Môžete tiež definovať ďalšie informácie, napríklad heslo alebo možnosť používania zabudovanej bezpečnosti systému Microsoft Windows.

 • Kliknutím na kartu Rozšírené sa zobrazia ďalšie informácie, napríklad sieťové nastavenia a povolenia prístupu.

 • Kliknutím na kartu Všetky je možné definovať vlastnosti inicializácie pre daného poskytovateľa OLE DB.

Poznámka: V Sprievodcovi pripojením údajov nie je možné filtrovať alebo spájať údaje.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov pomocou programu Microsoft Query

Program Microsoft Query môžete použiť aj na importovanie údajov. (Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Z programu Microsoft Query.) Nastavenie zdroja údajov ODBC na načítanie údajov pomocou programu Microsoft Query. V programe Microsoft Query, sprievodca dotazom môžete použiť na vytvorenie jednoduchého dotaz alebo môžete pomocou rozšírených kritérií v dotaze môžete vytvoriť zložitejší dotaz a postupujte takto:

 • Filtrovať riadky alebo stĺpce pred ich umiestnením do programu Excel.

 • Vytvorenie parametrický dotaz.

 • Triediť údaje pred ich umiestnením do programu Excel.

 • Spájať viaceré tabuľky.

Program Microsoft Query poskytuje na vykonávanie týchto špecializovaných dotazových úloh jednoduchého klienta, ktorý je dostupný z programu Excel.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov pomocou programovania a pomocou používania funkcií

Ak ste vývojárom, v programe Excel môžete na importovanie údajov postupovať niekoľkými spôsobmi:

 • Visual Basic for Applications môžete použiť na získanie prístupu k externému zdroju údajov. V závislosti od zdroja údajov, môžete použiť buď ActiveX Data Objects alebo objekty prístupu k údajom na načítanie údajov. Môžete tiež definovať reťazec pripojenia v kóde, ktorá určuje informácie o pripojení. Reťazec pripojenia sú užitočné, napríklad ak chcete Vyhnite sa požadovaniu správcom systému alebo používateľov, najprv potrebné vytvoriť súbor pripojenia alebo zjednodušiť inštaláciu aplikácie.

 • Pri importovaní údajov z databázy servera SQL Server sa odporúča použiť aplikáciu SQL Native Client, ktorá je samostatným rozhraním Application Programming Interface (API) na prístup k údajom a používa sa pre rozhranie OLE DB, ale tiež pre ODBC. Táto aplikácia kombinuje poskytovateľa SQL OLE DB Provider s ovládačom SQL ODBC Driver do jedinej natívnej knižnice DLL, pričom zároveň poskytuje nové funkcie, ktoré sa líšia od súčasti Microsoft Data Access Components (MDAC). Aplikáciu SQL Native Client môžete použiť pri vytváraní nových alebo vylepšovaní existujúcich aplikácií, ktoré môžu využívať novšie funkcie servera SQL Server, akými sú napríklad viaceré množiny aktívnych výsledkov (Multiple Active Result Sets, MARS), typy definované používateľom (User-Defined Types, UDT) a podpora údajov typu XML.

 • Funkcia RTD načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu com.. RTD automatizačný doplnok COM musí byť zriadené a zaregistrované v lokálnom počítači.

 • SQL. Funkcia žiadosti pripojí k externému zdroju údajov a spustí z hárka dotaz. SQL. Funkcia vráti výsledok ako pole bez nutnosti programovania makier. Ak táto funkcia nie je k dispozícii, musíte nainštalovať doplnok programu Microsoft Excel ODBC (XLODBC. XLA). Doplnok môžete nainštalovať z Office.com.

Ďalšie informácie o vytváraní jazyka Visual Basic for Applications získate v Pomocníkovi jazyka Visual Basic.

Na začiatok stránky

Zvyšovanie zabezpečenia prístupu k údajom

Keď sa pripojíte k externému zdroju údajov alebo obnovujete údaje, je dôležité, aby ste si uvedomovali možné problémy so zabezpečením a vedeli, ako ich riešiť. Nasledujúce pokyny a vybrané postupy vám pomôžu zabezpečiť svoje údaje.

Na začiatok stránky

Ukladanie pripojení údajov v dôveryhodnom umiestnení

Súbor pripojenia údajov často obsahuje dotazy, ktoré sa používajú na obnovu externých údajov. Nahradením tohto súboru môže používateľ so škodlivými úmyslami vytvoriť dotaz na prístup k dôverným informáciám s cieľom poskytnúť ich ďalším používateľom alebo uskutočniť iné škodlivé akcie. Z tohto dôvodu je dôležité zabezpečiť nasledovné opatrenia:

 • Súbor pripojenia je napísaný spoľahlivou osobou.

 • Súbor pripojenia je zabezpečený a uložený v dôveryhodnom umiestnení.

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť, možno bude potrebné v počítači zrušiť pripojenia k externým údajom. Ak sa chcete pripojiť k údajom pri otvorení zošita, na paneli Centrum dôveryhodnosti povoľte pripojenia údajov alebo umiestnite zošit do dôveryhodného umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v prepojeniach v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Bezpečné používanie poverení

Pri prístupe k externému zdroju údajov sa zvyčajne vyžadujú poverenia (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Tieto poverenia je potrebné poskytnúť bezpečným spôsobom. Uistite sa, že ich nechtiac neodhaľujete iným používateľom.

Dôležité: Použite heslá rozlišujú veľké a malé písmená, čísla a symboly. Slabými heslá nekombinujte tieto prvky. Silné heslo: Y6dh! et5. Slabými heslo: House27. Heslo by mali mať 8 alebo viac znakov. Heslo, ktoré používa 14 alebo viacero znakov je lepšie. Je dôležité, aby si zapamätať heslo. Ak ste zabudli svoje heslo, Microsoft nie je možné obnoviť. Obsahujú heslá, ktoré ste si zapísali na bezpečné miesto mimo informácie, ktoré pomáhajú chrániť.

Prihlasovacie informácie neukladajte, keď sa pripájate k zdrojom údajov. Tieto informácie sa môžu uložiť ako obyčajný text v pracovnom hárku a súbore pripojenia, pričom používateľ so škodlivými úmyslami by k nim mohol získať prístup s cieľom ohroziť bezpečnosť zdroja údajov.

Ak je to možné, používajte overovanie systému Windows (nazýva sa tiež dôveryhodné pripojenie), ktoré používa konto používateľa systému Windows na pripojenie k serveru SQL Server. Keď sa používateľ pripojí pomocou konta používateľa systému Windows, server SQL Server použije na overenie názvu konta a hesla informácie z operačného systému Windows. Pred použitím overovania systému Windows musí správca servera nakonfigurovať server SQL Server na používanie tohto režimu overovania. Ak nie je overovanie systému Windows k dispozícii, snažte sa neukladať prihlasovacie informácie používateľov do hárka alebo súboru pripojenia. Je bezpečnejšie, ak si svoje prihlasovacie informácie budú pri každom prihlásení zadávať používatelia sami.

Na začiatok stránky

Bezpečné publikovanie na službu Excel Services

Po pripojení k zdroju údajov môžete použiť dialógové okno Nastavenie overovania služby Excel Services na vybratie spôsobu overovania, ktorý sa používa pri prístupe k zdroju údajov v rámci služby Excel Services. Na prihlásenie k zdroju údajov môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

 • Overovanie systému Windows    Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť meno používateľa a heslo aktuálneho používateľa systému Windows. Táto metóda je najbezpečnejšia, ale môže ovplyvniť výkon v prípade veľkého počtu používateľov.

 • SSS    Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť službu zabezpečeného ukladacieho priestoru, a potom zadajte príslušný identifikačný reťazec do textového poľa SSS ID. Správca lokality môžete konfigurovať lokality SharePoint na používanie databázy služby zabezpečeného ukladacieho priestoru, kde môžu byť uložené meno používateľa a heslo. Táto metóda môže byť najefektívnejší kedy existuje mnoho používateľov.

 • Žiadne    Vyberte túto možnosť, ak chcete uložiť meno používateľa a heslo v súbore pripojenia.

Poznámka: Nastavenie overovania používa iba služba Excel Services, a nie program Microsoft Excel. Ak chcete zabezpečiť, aby sa pri otvorení zošita v programe Excel alebo službe Excel Services pristupovalo k rovnakým údajom, overte, či je nastavenie overovania v programe Excel rovnaké.

Ak chcete zlepšiť zabezpečenie pripojení, použite knižnica pripojenia údajov (DCL). DCL je špeciálna knižnica dokumentov služby SharePoint, ktoré môžu byť zadefinované ako dôveryhodné umiestnenie knižnice a uľahčuje ukladanie, zabezpečenie, zdieľať a spravovať súbory ODC. Správca napríklad potrebuje presunúť databázu z testovacieho servera na serveri výroby alebo aktualizovať dotaz, ktorý získava prístup k údajom. Pomocou jedného súboru ODC uložené v knižnici DCL spravovanie týchto informácií o pripojení oveľa jednoduchšie a prístupu používateľov k údajom je pohodlnejší, pretože všetky pracovné zošity používajú rovnaký súbor pripojenia a operáciu obnovenia (či v počítači klienta alebo servera) dostane informácie o aktuálnych zmenách tohto súboru pripojenia. Môžete aj nastaviť SharePoint Server a klientsky počítač používateľa Automatická detekcia zmeny pripojenie súboru a potom použite najaktuálnejšiu verziu tohto súboru. Ďalšie informácie nájdete v téme Microsoft SharePoint Foundation 2010 Pomocníkovi centrálnej správy.

Na začiatok stránky

Problémy pri pripojení sa k údajom

Nasledujúce sekcie sa zaoberajú niektorými problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pripojení sa k externým údajom.

Na začiatok stránky

Problém: Pri pokuse o importovanie údajov nie je dostatok miesta na disku

Ak sa pri pripojení k externým údajom vyskytne nedostatok miesta na disku, odporúča sa vykonať nasledujúce kroky:

Kontrola a zväčšiť dostupné miesto na disku    Ak chcete uvoľniť miesto na pevnom disku, skúste vyprázdniť Kôš, obsahujúci nepotrebné súbory a potom ich odstráňte z pevného disku alebo odstrániť súčasti systému Windows, ktoré nechcete používať. Ďalšie informácie o uvoľniť miesto na pevnom disku nájdete v Pomocníkovi systému Windows.

Stratégie, ktoré môžete vyskúšať v prípade obmedzeného miesta na disku    Ak máte obmedzené množstvo voľné miesto na pevnom disku, vyskúšajte tento postup:

Program Microsoft Query    Vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Zjednodušte dotazu    Uistite sa, že obsahuje iba tabuľky a polia, ktoré sú potrebné pre dotaz. Ak dotaz obsahuje nadbytočné tabuľky alebo polia, odstráňte ich z dotazu Ak chcete zmenšiť veľkosť dočasného súboru dotazu.

 • Použiť kritériá zmenšiť veľkosť výsledok nastaviť    Použiť kritériá na načítanie iba konkrétnych záznamov namiesto načítanie všetky záznamy z databázy. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

 • Nastavenie limitu počtu záznamy vrátené dotazom    Obmedzte počet záznamov, ktoré dotaz vráti. V programe Microsoft Query, kliknite na položku Možnosti v ponuke Upraviť, obmedzenie počtu zobrazených záznamov vráti začiarknite políčko v časti používateľských nastavení a zadajte maximálny počet záznamov sa vráťte do poľa záznamov.

Sprievodca pripojením údajov    Hoci nie je možné obmedziť údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov, možno budete môcť obmedziť údaje zo zdroja údajov definovaním dotazu v zdroji údajov. Ak nemáte k dispozícii schopnosť alebo povolenie na definovanie dotazu v zdroji údajov, obráťte sa na správcu údajov.

Na začiatok stránky

Problém: Kde sa nachádza Sprievodca kockou OLAP?

Sprievodca kockou OLAP v programe Microsoft Query, ktorý vytvoril kocku OLAP z databázy Jet, už nie je v programe Excel k dispozícii.

Na začiatok stránky

Problém: Čo sa stalo so službami vyhľadávania údajov?

Služby vyhľadávania údajov uvedené v balíku Microsoft Office 2003 používajú na prístup k webovým službám a na dotazovanie rôznych zdrojov údajov súbory všeobecných údajových pripojení (.udc).

V Sprievodcovi pripojením údajov na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov, môžete vybrať možnosti zdroja údajov Microsoft Business Solutions alebo služby vyhľadávania údajov. Možnosť služby vyhľadávania údajov umožňuje vybrať dve služby vyhľadávania údajov: zoznamy aplikácie Windows SharePoint Services, ktorá získava údaje zo zoznamov a knižníc dokumentov na serveri využívajúcom SharePoint Foundation a Microsoft SQL Server , ktoré načíta údaje z Microsoft SQL Server 2000 alebo novšiu verziu.

Napriek tomu, že Sprievodca pripojením údajov už nepodporuje súbory pripojení UDC, program Excel neustále podporuje existujúce pripojenia k službám pre vyhľadávanie údajov, pričom tieto pripojenia je možné stále obnoviť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×