Prehľad o používaní jazyka XML v programe Excel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

XML diagram

Microsoft Excel zjednodušuje importovanie údajov XML (Extensible Markup Language) vytvorených z iných databáz a aplikácií s cieľom priradiť prvky XML zo schémy XML do buniek hárka a exportovať revidované údaje XML na interakciu s inými databázami a aplikáciami. Nezabúdajte na tieto funkcie jazyka XML pri využívaní Office Excelu na generovanie súborov s údajmi XML s podobným používateľským rozhraním.

Obsah tohto článku

Prečo používať v Exceli jazyk XML?

Súbory s údajmi XML a súbory schém

Kľúčové scenáre jazyka XML a Excelu

Základný proces používania údajov XML v Exceli

Práca s mapami XML

Použitie pracovnej tably zdroja údajov XML

Typy prvkov a ich ikony

Práca s bunkami s jedným priradením

Práca s opakujúcimi sa bunkami v tabuľkách XML

Predpoklady zabezpečenia mapy XML

Import údajov XML

Práca s odvodenou schémou

Export údajov XML

Použitie formátu súborov Office Open XML Format podporujúceho makrá Excelu

Prečo používať v Exceli jazyk XML?

XML jazyk je technológia navrhnutá na spravovanie a zdieľanie štruktúrovaných údajov v textovom súbore čitateľnom pre používateľa. XML jazyk vychádza zo zásad odvetvových noriem, pričom môže byť spracovaný množstvom databáz a aplikácií. Používaním XML jazyka môžu návrhári aplikácií vytvoriť vlastné značky, štruktúry údajov a schémy. Jednoducho povedané, XML jazyk významne zjednodušuje definovanie, prevod, overenie a interpretáciu údajov medzi databázami, aplikáciami a organizáciami.

Súbory s údajmi XML a súbory schém

Excel pracuje najmä s dvoma typmi XML súborov:

 • Súbory s údajmi XML (.xml), ktoré obsahujú vlastné značky a štruktúrované údaje.

 • Súbory schém (.xsd), ktoré obsahujú značky vynucujúce pravidlá, ako je typ údajov a overenie.

Štandard XML definuje súbory XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) (.xslt), ktoré slúžia na používanie štýlov a transformáciu údajov XML v rôznych formátoch prezentácií. Tieto transformácie môžete použiť pred importovaním súborov XML do Excelu a po ich exportovaní z Excelu. Ak sú súbory XSLT prepojené na súbory s údajmi XML naimportovanými do Excelu, môžete sa rozhodnúť, či použijete formátovanie pred pridaním údajov do hárka. Môžete tak urobiť len v prípade, ak súbor XML otvoríte v Exceli pomocou príkazu Otvoriť. Pred kliknutím na tlačidlo Otvoriť vyberte typ súboru Súbory XML (*.xml), čím sa v priečinku zobrazia súbory XML.

Kľúčové scenáre jazyka XML a Excelu

Pomocou XML jazyka a Excelu možno spravovať zošity a údaje spôsobmi, ktoré predtým neboli možné alebo boli veľmi komplikované. Pomocou XML máp možno jednoducho pridávať, identifikovať a extrahovať jednotlivé pracovné údaje z excelových dokumentov. Faktúra obsahujúca názov a adresu zákazníka alebo zostava s finančnými výsledkami za posledný štvrťrok už nie sú iba štatistickými zostavami. Tieto informácie možno jednoducho importovať z databáz a aplikácií, revidovať ich a exportovať do rovnakých alebo iných databáz a aplikácií.

Kľúčové scenáre určené pre XML funkcie:

 • Rozšírenie funkcií existujúcich šablón Excelu pomocou priradenia XML prvkov do existujúcich buniek. Týmto spôsobom sa zjednodušuje presun XML údajov do šablón a zo šablón bez nutnosti ich opätovného navrhovania.

 • Použitie XML údajov ako vstupu pre existujúce výpočtové modely pomocou priradenia XML prvkov do existujúcich hárkov.

 • Import súborov s XML údajmi do nového zošita.

 • Import XML údajov z webovej služby do excelového hárka.

 • Export údajov v priradených bunkách do súborov s XML údajmi nezávislých od ostatných údajov v zošite.

Na začiatok stránky

Základný proces používania údajov XML v Exceli

Tento diagram zobrazuje, ako spolupracujú rôzne súbory a operácie pri používaní XML jazyka v Exceli. Proces sa skladá z piatich základných fáz:

Prehľad spolupráce Excelu s XML údajmi

Bublina 1 Pridanie súboru schémy XML (.xsd) do zošita

Bublina 2 Priradenie prvkov schémy XML do jednotlivých buniek alebo tabuliek XML

Bublina 3 Import súboru s údajmi XML (.xml) a viazanie prvkov XML na priradené bunky

Krok 4 Zadávanie údajov, premiestňovanie priradených buniek a využitie funkcií Excelu pri súčasnom zachovaní XML štruktúry a definícií

Krok 5 Export revidovaných údajov z priradených buniek do súboru s údajmi XML

Práca s XML mapami

V Exceli môžete vytvoriť alebo otvoriť zošit, priložiť k zošitu súbor XML schémy (.xsd) a potom použiť pracovnú tablu Zdroj údajov XML na priradenie prvkov schémy k jednotlivým bunkám alebo tabuľkám. Po priradení XML prvkov do hárka možno importovať XML údaje do priradených buniek a exportovať ich z priradených buniek.

Pri pridávaní súboru XML schémy (.xsd) do zošita sa vytvorí XML mapa. Vo všeobecnosti sa XML mapy používajú na vytvorenie priradených buniek a na spravovanie vzťahov medzi priradenými bunkami a jednotlivými prvkami v XML schéme. Okrem toho sa XML mapy používajú na viazanie obsahu priradených buniek k prvkom v schéme pri importe alebo exporte súborov s XML údajmi (.xml).

Existujú dva druhy priradených buniek, ktoré možno vytvoriť: bunky s jedným priradením a opakujúce sa bunky (zobrazujú sa ako XML tabuľky). Na zvýšenie pružnosti navrhovania hárka môžete pomocou myši presunúť priradené bunky na ľubovoľné miesto v hárku a v ľubovoľnom poradí – dokonca rozdielnom od XML schémy. Môžete tiež rozhodnúť, ktoré prvky sa priradia a ktoré nie.

Dôležité je poznať tieto pravidlá používania XML máp:

 • Zošit môže obsahovať jednu alebo viac XML máp.

 • Naraz možno priradiť len jeden prvok na jedno umiestnenie v zošite.

 • Každá XML mapa je nezávislou entitou, aj keď viaceré XML mapy v tom istom zošite odkazujú na rovnakú schému.

 • XML mapa môže obsahovať iba jeden koreňový prvok. Ak pridáte schému, ktorá definuje viac ako jeden koreňový prvok, zobrazí sa výzva na určenie, ktorý koreňový prvok sa má použiť pre novú XML mapu.

Použitie pracovnej tably zdroja údajov XML

Pracovná tabla Zdroj údajov XML sa používa na spravovanie XML máp. Na karte Vývojár kliknite v skupine XML na položku Zdroj. Nasledovný diagram zobrazuje hlavné funkcie tejto pracovnej tably.

Pracovná tabla zdroja údajov XML

1.  Obsahuje XML mapy pridané do zošita.

2.  Zobrazuje hierarchický zoznam XML prvkov v aktuálne zaznamenanej XML mape.

3.  Nastavuje možnosti pri práci s pracovnou tablou Zdroj údajov XML a XML údajmi, ako je napríklad spôsob ukážky údajov a zadávania hlavičiek.

4.  Otvára dialógové okno Mapy XML, ktoré možno použiť na pridanie, odstránenie alebo premenovanie XML máp.

5.  Overuje, či možno XML údaje exportovať prostredníctvom aktuálnej XML mapy.

Na začiatok stránky

Typy prvkov a ich ikony

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o každom type XML prvku, s ktorým môže Excel pracovať, a ikonu používanú na reprezentovanie každého typu prvku.

Typ prvku

Ikona

Nadradený prvok

Obrázok tlačidla

Požadovaný nadradený prvok

Vzhľad tlačidla

Opakujúci sa nadradený prvok

Vzhľad ikony

Požadovaný opakujúci sa nadradený prvok

Vzhľad ikony

Podradený prvok

Obrázok tlačidla

Požadovaný podradený prvok

Vzhľad ikony

Opakujúci sa podradený prvok

Vzhľad ikony

Požadovaný opakujúci sa podradený prvok

Vzhľad ikony

Atribút

Vzhľad ikony

Požadovaný atribút

Vzhľad ikony

Jednoduchý obsah v zložitej štruktúre

Vzhľad ikony

Požadovaný jednoduchý obsah v zložitej štruktúre

Bublina 4

Na začiatok stránky

Práca s bunkami s jedným priradením

Bunka s jedným priradením je bunka, ktorá sa priradila neopakujúcemu sa XML prvku. Bunka s jedným priradením sa vytvára presunutím neopakujúceho sa XML prvku z pracovnej tably Zdroj údajov XML do jednej bunky v hárku.

Pri presúvaní neopakujúceho sa XML prvku do hárka možno použiť inteligentnú značku na zahrnutie názvu XML prvku ako záhlavia nad bunkou s jedným priradením alebo na jej ľavej strane, alebo možno ako záhlavie použiť existujúcu hodnotu bunky.

Ak je bunka priradená k XML prvku s typom údajov XSD (XML Schema Definition), ktorý Excel interpretuje ako číslo, dátum alebo čas, môžete v bunke s jedným priradením tiež použiť vzorec.

Na začiatok stránky

Práca s opakujúcimi sa bunkami v tabuľkách XML

XML tabuľky majú podobný vzhľad a funkcie ako excelové tabuľky. XML tabuľka je excelová tabuľka, ktorá sa priradila jednému alebo viacerým opakujúcim sa XML prvkom. Každý stĺpec v XML tabuľke reprezentuje XML prvok.

XML tabuľka sa vytvorí v týchto prípadoch:

 • Na import súborov s XML údajmi sa použije príkaz Importovať (v skupine XML na karte Vývojár).

 • Na otvorenie súboru s XML údajmi sa v Exceli použije príkaz Otvoriť  a potom sa vyberie možnosť Ako tabuľka XML v dialógovom okne Otvorenie súboru XML.

 • Príkaz Z importu údajov XML (z príkazového tlačidla Z iných zdrojov v skupine Získať externé údaje na karte Údaje) sa použije na importovanie súboru s XML údajmi a následne sa vyberie položka Tabuľka XML v existujúcom hárku alebo položka Nový hárok v dialógovom okne Import údajov.

 • Pomocou myši sa presunie jeden alebo viacero opakujúcich sa prvkov z pracovnej tably Zdroj údajov XML do hárka.

Pri vytváraní XML tabuľky sa názvy XML prvkov automaticky použijú ako záhlavia stĺpcov. Môžete ich však zameniť za ľubovoľné záhlavia stĺpcov. Pôvodné názvy prvkov sa však vždy použijú pri exporte údajov z priradených buniek.

Pri práci s XML tabuľkami sú dôležité dve možnosti pod tlačidlom Možnosti na pracovnej table Zdroj údajov XML.

 • Automaticky zlučovať prvky pri mapovaní      Ak je vybratá táto možnosť, Excel pri vkladaní polí do hárka vytvorí jednu XML tabuľku z viacerých polí. Táto možnosť funguje, pokiaľ sa viaceré susediace polia vkladajú do toho istého riadka. Ak táto možnosť nie je vybratá, každý prvok sa zobrazí ako vlastná XML tabuľka.

 • Moje údaje majú záhlavia      Ak je vybratá táto možnosť, existujúce údaje záhlavia sa použijú ako záhlavia stĺpcov pre opakujúce sa prvky priradené k hárku. Keď táto možnosť nie je vybratá, názvy XML prvkov sa použijú ako záhlavia stĺpcov.

Pomocou XML tabuliek možno jednoducho importovať, exportovať, zoraďovať, filtrovať a tlačiť údaje založené na zdroji XML údajov. XML tabuľky však majú určité obmedzenia týkajúce sa umiestnenia v hárku.

 • XML tabuľky XML sú riadkové, čo znamená, že narastajú od riadka hlavičky smerom nadol. Nové položky nemožno pridávať nad existujúce riadky.

 • XML tabuľku nemožno zmeniť tak, aby sa nové položky pridávali napravo.

Vzorce možno používať v stĺpcoch priradených k XML prvkom pomocou údajového typu XSD (XML Schema Definition), ktorý Excel interpretuje ako číslo, dátum alebo čas. Rovnako ako v excelovej tabuľke, vzorce v XML tabuľke sa po pridaní nových riadkov do tabuľky doplnia do stĺpcov smerom nadol.

Predpoklady zabezpečenia mapy XML

XML mapa a informácie o jej zdrojoch údajov sa uložia do zošita, nie do konkrétneho hárka. Zlomyseľný používateľ môže vidieť tieto informácie o mape pomocou makra programu Visual Basic for Applications (VBA). Okrem toho, ak sa zošit uloží ako súbor formátu Excel Office Open XML Format s povolenými makrami, informácie o mape sa môžu zobraziť prostredníctvom programu Microsoft Poznámkový blok alebo iného textového editora.

Ak chcete pokračovať v používaní informácií o mape a zároveň odstrániť potenciálne citlivé informácie o zdroji údajov, môže zo zošita odstrániť definíciu zdroja údajov XML schémy, pričom XML údaje budete môcť exportovať, ak zrušíte začiarknutie políčka Uložiť definíciu zdroja údajov v zošite v dialógovom okne Mapa XML – vlastnosti, ktoré je dostupné z príkazu Vlastnosti mapy v skupine XML na karte Vývojár.

Ak sa pred odstránením mapy odstráni hárok, informácie o mape, zdrojoch údajov a iné možné dôverné informácie sa uložia do zošita. Pri aktualizácii zošita s cieľom odstrániť citlivé informácie sa ubezpečte, že odstránite XML mapu pred odstránením hárka, takže informácie o mape sa zo zošita trvalo odstránia.

Na začiatok stránky

Import údajov XML

XML údaje možno importovať do existujúcej XML mapy v zošite. Pri importovaní sa údaje zo súboru viažu na XML mapu uloženú v zošite. To znamená, že každý prvok s údajmi v súbore s XML údajmi má zodpovedajúci prvok v XML schéme, ktorý sa priradil z XML schémy alebo odvodenej schémy. Každá XML mapa môže mať iba jednu väzbu XML údajov, pričom väzba XML údajov je viazaná na všetky priradenia vytvorené z jednej XML mapy.

Môžete zobraziť dialógové okno Mapa XML – vlastnosti (kliknite na položku Vlastnosti mapy v skupine XML na karte Vývojár), ktoré má tri možnosti. Všetky sú predvolene vybraté, pričom ich možno nastaviť alebo zrušiť, aby určovali správanie väzby údajov XML:

 • Overovať údaje voči schéme pre import a export    Táto možnosť určuje, či pri importe údajov Excel overuje údaje voči XML mape. Túto možnosť nastavte, ak sa chcete ubezpečiť, že importované XML údaje vyhovujú XML schéme.

 • Prepísať existujúce údaje novými údajmi    Táto možnosť určuje, či sa pri importe údaje prepíšu. Vyberte túto možnosť, ak chcete nahradiť súčasné údaje novými, napríklad pri aktualizácii údajov z nového súboru s XML údajmi.

 • Pripojiť nové údaje k existujúcim tabuľkám XML    Táto možnosť určuje, či sa obsah zdroja údajov pripojí k existujúcim údajom v hárku. Vyberte túto možnosť, ak napríklad konsolidujete údaje z niekoľkých podobných súborov s XML údajmi do XML tabuľky, pričom nechcete prepísať obsah bunky obsahujúcej funkciu.

Pri importovaní XML údajov môžete niektoré priradené bunky prepísať, iné ponecháte neprepísané. Niektoré priradené bunky môžu napríklad obsahovať vzorce, pričom ich nebudete chcieť pri importovaní XML súboru prepísať. Môžete postupovať dvomi spôsobmi:

 • Pred importovaním XML údajov zrušíte priradenie prvkov, ktoré nechcete prepísať. Po importovaní XML údajov môžete opätovne priradiť XML prvok bunke obsahujúcej vzorce, takže potom môžete exportovať výsledky vzorcov do súboru s XML údajmi.

 • Vytvoríte dve XML mapy z rovnakej XML schémy. Jednu XML mapu použijete na importovanie XML údajov. V tejto XML mape importu sa nepriraďujú prvky mapy bunkám obsahujúcim vzorce alebo iné údaje, ktoré nechcete prepísať. Na exportovanie údajov použite inú XML mapu. V tejto XML mape exportu sa priraďujú prvky, ktoré chcete exportovať do súboru s XML údajmi.

Poznámka: Schopnosť importovať XML údaje z webovej služby pomocou súboru pripojení služby vyhľadávania údajov (.uxdc) na pripojenie k zdroju údajov nie je podporovaná v používateľskom rozhraní verzií Excelu novších ako Excel 2003. Ak otvoríte zošit vytvorený v Exceli 2003, môžete údaje zobraziť, ale zdrojové údaje nebude možné upraviť alebo obnoviť.

Práca s odvodenou schémou

Ak sa na vytvorenie XML mapy importujú XML údaje bez prvotného pridania zodpovedajúcej XML schémy, Excel sa pokúsi odvodiť schému podľa značiek definovaných v súbore s XML údajmi. Odvodená schéma je uložená v zošite, pričom odvodená schéma umožňuje pracovať s XML údajmi, ak súbor XML schémy nie je priradený k zošitu.

Ak pracujete s importovanými XML údajmi, ktoré majú odvodenú schému, môžete prispôsobiť pracovnú tablu Zdroj údajov XML. Vyberte možnosť Zobraziť ukážku údajov v pracovnej table z tlačidla Možnosti, čím sa zobrazí prvý riadok údajov ako vzorové údaje v zozname prvkov, ak ste importovali XML údaje priradené k XML mape v súčasnej relácii Excelu.

Nemôžete exportovať odvodenú schému Excelu ako oddelený súbor s údajmi XML schémy (.xsd). Hoci existujú editory XML schém a iné metódy na vytváranie súboru XML schémy, nemusíte k nim mať vhodný prístup alebo nemusíte poznať spôsob ich použitia. Alternatívne môžete použiť doplnok Excel 2003 XML Tools verzie 1.1, ktorý dokáže vytvoriť súbor schémy z XML mapy. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie doplnku Excel 2003 XML Tools verzie 1.1.

Export údajov XML

XML údaje sa exportujú pomocou exportu obsahu priradených buniek na hárku. Pri exportovaní údajov používa Excel na určenie, ktoré údaje sa majú uložiť a akým spôsobom, tieto pravidlá:

 • Prázdne položky sa nevytvoria, ak pre voliteľný prvok existujú prázdne bunky, prázdne položky sa však vytvoria, keď prázdne bunky existujú pre povinný prvok.

 • Na zápis údajov sa používa kódovanie UTF-8 (Unicode Transformation Format-8).

 • Všetky priestory názvov sú definované v koreňovom prvku.

 • Excel prepisuje existujúce predpony priestorov názvov. Predvolenému priestoru názvov pridelí predponu v tvare ns0. Následné priestory názvov sú určené ako ns1, ns2 až ns<počet>, kde <počet> je počet priestorov názvov zapísaných v XML súbore.

 • Uzly komentárov sa nezachovávajú.

Ak chcete určiť, či Excel bude overovať údaje voči XML mape pri exportovaní údajov, môžete zobraziť dialógové okno Mapa XML – vlastnosti (kliknite na položku Vlastnosti mapy v skupine XML na karte Vývojár) a potom použite možnosť Overovať údaje voči schéme pre import a export (predvolene je zapnutá). Na túto možnosť kliknite, ak sa chcete ubezpečiť, že exportované XML údaje vyhovujú XML schéme.

Použitie formátu súborov Office Open XML Format podporujúceho makrá Excelu

Excelový zošit môžete uložiť v rozličných formátoch súborov vrátane formátu súboru Office Open XML Format podporujúceho makrá Excelu (.xlsm). Excel má definovanú XML schému, ktorá definuje obsah excelového zošita vrátane XML značiek, ktoré ukladajú všetky informácie o zošite, ako sú údaje a vlastnosti, a definujú celkovú štruktúru zošita. Vlastné aplikácie môžu používať tento formát XML súboru balíka Office podporujúceho makrá Excelu. Vývojári môžu napríklad vytvoriť vlastnú aplikáciu na vyhľadávanie údajov vo viacerých zošitoch, ktoré sú v tomto formáte uložené, a vytvoriť systém vykazovania na základe vyhľadaných údajov.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Import XML údajov

Mapy XML prvkov do buniek v XML mapy

Export údajov XML údajov

Pripojenie alebo prepísanie priradených údajov XML

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×