Prehľad formulárov, ovládacích prvkov formulárov a ovládacích prvkov ActiveX v hárku

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Dôležité : Táto funkcia nie je dostupná v balíku Office v počítači s Windowsom RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Príklady formulárov hárka Pomocou formulárov množstvo ovládacích prvkov a objektov, ktoré môžete pridať k nim môžete zjednodušenie zadávania údajov na vašich hárkoch a vylepšenie vzhľadu do hárkov. Môžete vykonať aj sami s malú alebo žiadnu potrebné pre program Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Formulár pracovného hárka, nie je to isté ako šablóny programu Excel. Šablóna je vopred naformátované súboru, ktorý môže vám vytvoriť zošit, ktorý vyzerá podľa vašich predstáv. Formulár obsahuje ovládacie prvky, napríklad polia alebo rozbaľovacieho zoznamu, ktoré umožňujú jednoduchšie pre ľudí, ktorí používajú hárka môžete zadávať alebo upravovať údaje. Ďalšie informácie o šablónach si môžete stiahnuť nájdete šablóny programu Excel.

Čo je formulár?

Formulár (vytlačený alebo online) je dokument so štandardnou štruktúrou a formátom, ktorý zjednodušuje záznam, organizovanie a úpravu informácií.

 • Vytlačené formuláre obsahujú pokyny, formátovanie, menovky a prázdne miesta na zadávanie údajov. Na vytvorenie vytlačených formulárov môžete požiť program Excel a šablóny programu Excel.

 • Online formuláre obsahujú rovnaké funkcie ako vytlačené formuláre. Online formuláre okrem toho obsahujú ovládacie prvky. Ovládacie prvky sú objekty, ktoré zobrazujú údaje alebo zjednodušujú zadávanie alebo úpravy údajov, vykonávanie akcie alebo vykonanie výberu. Ovládacie prvky vo všeobecnosti zjednodušujú používanie formulára. Ako príklady bežných ovládacích prvkov môžu slúžiť zoznamy, prepínače a príkazové tlačidlá. Ovládacie prvky môžu taktiež spustiť priradené makrá a reagovať na udalosti (napríklad kliknutie tlačidlom myši) spustením kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Program Excel môžete používať viacerými spôsobmi na vytvorenie vytlačených alebo online formulárov.

Typy formulárov programu Excel

Existuje niekoľko typov formulárov, ktoré môžete vytvoriť v programe Excel: údajové formuláre, pracovné hárky obsahujúce ovládacie prvky formulára a ActiveX, a používateľské formuláre jazyka VBA. Každý typ formulára môžete použiť samostatne alebo ich môžete rôznymi spôsobmi kombinovať a vytvoriť požadované riešenie.

Údajový formulár

Údajový formulár poskytuje pohodlný spôsob zadávania alebo zobrazenia jedného úplného riadka informácií v rozsahu alebo tabuľke bez nutnosti vodorovného posúvania. Určite zistíte, že používanie údajového formulára môže zjednodušiť zadávanie údajov v porovnaní s presúvaním sa do jednotlivých stĺpcov v prípade, ak máte viacero stĺpcov údajov a nie je ich možné zobraziť na jednej obrazovke. Použite údajový formulár vtedy, keď jednoduchý formulár textových polí, ktoré obsahujú nadpisy stĺpcov ako menovky, je postačujúcim formulárom a nepotrebujete dômyselné ani vlastné funkcie formulára (napríklad zoznam alebo číselník).

Príklad typického údajového formulára Program Excel môže automaticky vytvoriť vstavaný údajový formulár pre rozsah alebo tabuľka. Údajový formulár zobrazí všetky hlavičky stĺpcov ako menovky jedného dialógového okna. Každý štítok má susediacich prázdne textové pole, do ktorého môžete zadať údaje pre každý stĺpec s maximálnou veľkosťou 32 stĺpce. V údajovom formulári, môžete zadať nové riadky, vyhľadanie riadkov pomocou navigácie alebo (na základe obsahu buniek) aktualizujte riadky a odstrániť riadky. Ak bunka obsahuje vzorec, výsledok vzorca sa zobrazí v údajovom formulári, ale nie je možné zmeniť vzorec s použitím údajového formulára.

Pracovný hárok s ovládacími prvkami formulára a ActiveX

Pracovný hárok je typ formulára, ktorý umožňuje zadávať a zobrazovať údaje v mriežke. V pracovných hárkoch programu Excel je k dispozícii niekoľko funkcií podobných ovládacím prvkom, ako napríklad komentáre a overovanie údajov. Bunky pripomínajú textové polia, do ktorých môžete zadávať údaje a formátovať ich rôznymi spôsobmi. Bunky sa často používajú ako menovky a úpravou výšky a šírky buniek, ako aj ich zlúčením môžete vytvoriť pracovný hárok, ktorý sa bude správať ako jednoduchý formulár na zadávanie údajov. Ďalšie funkcie podobné ovládacím prvkom, ako napríklad komentáre, hypertextové prepojenia, obrázky na pozadí, overovanie údajov, podmienené formátovanie, vstavané grafy a automatický filter môžu z pracovného hárka vytvoriť pokročilý formulár.

S cieľom zvýšiť flexibilitu môžete pridávať ovládacie prvky a iné objekty kreslenia na kresliace plátno hárka a kombinovať a koordinovať ich s bunkami pracovného hárka. Môžete napríklad použiť zoznam na zjednodušenie výberu zo zoznamu položiek. Taktiež môžete použiť číselník na zjednodušenie zadávania čísel.

Keďže ovládacie prvky a objekty sú uložené na kresliacom plátne, môžete zobraziť ovládacie prvky a objekty spolu s priradeným textom, ktorý nezávisí od ohraničenia riadka a stĺpca bez toho, aby ste museli meniť rozloženie mriežky alebo tabuľky údajov na pracovnom hárku. Mnohé z týchto ovládacích prvkov možno väčšinou prepojiť na bunky v hárku a nebude sa vyžadovať používanie jazyka VBA na ich fungovanie. Môžete nastaviť vlastnosti, ktoré určujú to, či sa ovládací prvok voľne pohybuje alebo či sa premiestňuje a mení sa jeho veľkosť spolu s bunkou. Môžete mať napríklad začiarkavacie políčko, ktoré chcete premiestňovať spolu s príslušnou bunkou vtedy, keď vykonáte zoradenie rozsahu. Ak však máte pole so zoznamom, ktorého umiestnenie chcete vždy zachovať, pravdepodobne nebudete mať záujem o jeho presúvanie spolu so súvisiacou bunkou.

Program Excel má dva typy ovládacích prvkov: ovládacie prvky a ovládacie prvky ActiveX. Okrem spomínaných ovládacie prvky, môžete pridať aj objektov z nástroje na kreslenie, napríklad automatické tvary, Word Art, grafický prvok SmartArt alebo textové polia.

Nasledujúca časť uvádza informácie o týchto ovládacích prvkoch a objektoch kreslenia a súčasne obsahuje informácie o spôsobe práce s ovládacími prvkami a objektmi.

Ovládacie prvky formulárov

Ovládacie prvky formulára sú pôvodné ovládacie prvky, ktoré sú kompatibilné so staršími verziami programu Excel počnúc verziou Excel 5.0. Ovládacie prvky formulára sú taktiež určené na použitie v hárkoch s makrami XLM.

Používate ovládacích prvkov formulára, ak chcete jednoducho odkaz a práca so údajov v bunke bez použitia kódu VBA, a ak chcete pridať ovládacie prvky na hárky s grafom. Napríklad po pridaní ovládací prvok zoznamu do hárka a prepojenie s bunkou, môžete vrátiť číselnú hodnotu aktuálnej pozície vybratej položky v ovládacom prvku. Potom môžete použiť tento číselnú hodnotu v spojení s funkciou register vybrať rôzne položky zo zoznamu.

Makrá môžete spúšťať aj pomocou ovládacích prvkov formulára. Môžete pridať existujúce makro k ovládaciemu prvku, alebo môžete napísať alebo zaznamenať nové makro. Keď používateľ formulára klikne na ovládací prvok, ovládací prvok spustí makro.

Tieto ovládacie prvky však nie je možné pridať do používateľských formulárov, použiť ich na ovládanie udalostí ani ich upravovať tak, aby spúšťali webové skripty alebo webové stránky.

Súhrn ovládacích prvkov formulára

Názov tlačidla

Príklad

Popis

Vzhľad tlačidla

Štítok

Príklad ovládacieho prvku Označenie na paneli s nástrojmi Formuláre

Určuje účel bunky alebo textového poľa, alebo zobrazí opisný text (napríklad nadpisy, popisy, obrázky), prípadne stručné pokyny.

Obrázok tlačidla

Skupina ovládacích prvkov

Príklad ovládacieho prvku Skupina ovládacích prvkov na paneli s nástrojmi Formuláre

Slúži na zoskupenie súvisiacich ovládacích prvkov do jednej vizuálnej jednotky v obdĺžniku s voliteľnou menovkou. Zoskupujú sa spravidla prepínače, začiarkavacie políčka alebo úzko súvisiaci obsah.

Obrázok tlačidla

Tlačidlo

Príklad ovládacieho prvku Tlačidlo na paneli s nástrojmi Formuláre

Slúži na spustenie makra vykonávajúceho akciu po tom, ako naň používateľ klikne. Na tlačidlo sa taktiež odkazuje ako na tlačidlo na stlačenie (tzv. „push button“).

Obrázok tlačidla

Začiarkavacie políčko

Príklad ovládacieho prvku Začiarkavacie políčko na paneli s nástrojmi Formuláre

Zapína alebo vypína hodnotu, ktorá označuje opačnú a jednoznačnú možnosť. Môžete začiarknuť viac než jedno začiarkavacie políčko na hárku alebo v skupine ovládacích prvkov. Začiarkavacie políčko môže mať jeden z troch stavov: začiarknuté, nezačiarknuté a vzájomná kombinácia (v prípade viacnásobného výberu).

Obrázok tlačidla

Prepínač

Príklad ovládacieho prvku Tlačidlo možností na paneli s nástrojmi Formuláre

Umožňuje vykonať jeden výber v rámci obmedzenej množiny vzájomne sa vylučujúcich možností. Prepínač je spravidla obsiahnutý v skupine ovládacích prvkov alebo v rámci. Prepínač môže mať niektorý z nasledujúcich troch stavov: označený, neoznačený a zmiešaný, t. j. kombinácia označenia a neoznačenia (v prípade viacnásobného výberu).

Obrázok tlačidla

Zoznam

Ukážka zoznamu ako ovládacieho prvku formulára

Zobrazuje zoznam jednej alebo viacerých textových položiek, z ktorých môže používateľ vyberať. Pole so zoznamom sa používa na zobrazenie veľkého počtu možností, ktoré sa odlišujú z hľadiska počtu alebo obsahu. K dispozícii sú tri typy polí so zoznamom:

 • Pole so zoznamom s jedným výberom, ktoré umožňuje vykonať iba jeden výber. V takomto prípade pole so zoznamom pripomína skupinu prepínačov, ale pole so zoznamom dokáže efektívnejšie pracovať s veľkým počtom položiek.

 • Pole so zoznamom s viacerými výbermi umožňuje vykonávať jeden výber alebo súvislé výbery.

 • Pole so zoznamom s rozšíreným výberom umožňuje vykonávať jeden výber, súvislé výbery alebo nesúvislé výbery.

Obrázok tlačidla

Rozbaľovacie pole

Ukážka rozbaľovacieho poľa ako ovládacieho prvku formulára

Kombináciou textového poľa so zoznamom vzniká rozbaľovací zoznam. Rozbaľovacie pole je kompaktnejšie než zoznam, ale vyžaduje, aby používateľ zobrazil zoznam položiek kliknutím na tlačidlo so šípkou nadol. Rozbaľovacie pole použite, ak chcete používateľovi umožniť zadať položku alebo vybrať iba jednu položku v zozname. Ovládací prvok zobrazuje aktuálnu hodnotu v textovom poli, a to bez ohľadu na to, ako bola táto hodnota zadaná.

Obrázok tlačidla

Posúvač

Príklad ovládacieho prvku Posúvač na paneli s nástrojmi Formuláre

Slúži na posúvanie rozsahom hodnôt po kliknutí na posúvacie šípky alebo posunutí jazdca. Okrem toho sa môžete posúvať na stránke (v predvolenom intervale) hodnôt kliknutím na oblasť medzi jazdcom a niektorou z posúvacích šípok. Používateľ môže spravidla zadať aj textovú hodnotu priamo do priradenej bunky alebo textového poľa.

Vzhľad tlačidla

Číselník

Príklad ovládacieho prvku Číselník na paneli s nástrojmi Formuláre

Slúži na zvýšenie alebo zníženie hodnoty (napríklad číselný prírastok, čas alebo dátum). Ak chcete zvýšiť hodnotu, kliknete na šípku nahor. Používateľ môže spravidla zadať aj textovú hodnotu priamo do priradenej bunky alebo textového poľa.

Poznámka : Tieto ovládacie prvky nie sú k dispozícii v zošitoch Office Excel 2007. Tieto ovládacie prvky možno použiť v programe Excel verzia 5.0 dialógové hárky iba.

Názov tlačidla

Obrázok tlačidla Textové pole

Vzhľad tlačidla Zoznam so vstupným poľom

Obrázok tlačidla Rozbaľovací zoznam so vstupným poľom

Obrázok tlačidla Spustiť dialógové okno

Ovládacie prvky ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX možno použiť vo formulároch pracovného hárka s použitím kódu VBA alebo bez neho, ako aj v používateľských formulároch VBA. Vo všeobecnosti sa ovládacie prvky ActiveX používajú vtedy, keď vyžadujete flexibilnejší návrh v porovnaní s tým, čo ponúkajú ovládacie prvky formulára. Ovládacie prvky ActiveX obsahujú rozsiahle vlastnosti, ktoré môžete použiť na prispôsobenie ich vzhľadu, správania, písiem a iných charakteristík.

Taktiež môžete ovládať rôzne udalosti, ktoré sa vyskytnú počas práce s ovládacím prvkom ActiveX. Môžete napríklad vykonávať rôzne akcie v závislosti od toho, ktorú možnosť si používateľ vyberie z poľa so zoznamom, alebo môžete zadať dotaz na databázu na vyplnenie rozbaľovacieho poľa položkami po tom, keď používateľ klikne na tlačidlo. Taktiež môžete napísať makrá, ktoré reagujú na udalosti súvisiace s ovládacími prvkami ActiveX. Keď používateľ formulára pracuje s ovládacím prvkom, spustí sa kód VBA a spracuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytnú pre daný ovládací prvok.

Počítač obsahuje mnohé ovládacie prvky ActiveX, ktoré nainštaloval program Excel alebo iné programy, ako napríklad ovládací prvok Kalendár 12.0 a Windows Media Player.

Dôležité : Všetky ovládacie prvky ActiveX nie je možné použiť priamo v pracovných hárkoch, niektoré možno použiť iba v používateľských formulároch jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak sa pokúsite pridať niektorý z týchto ovládacích prvkov ActiveX do pracovného hárka, program Excel zobrazí hlásenie „Objekt nie je možné vložiť“.

Ovládacie prvky ActiveX však nie je možné vložiť do hárkov s grafom z používateľského rozhrania ani do hárkov s makrom XLM. Taktiež nie je možné priradiť makro na priame spustenie z ovládacieho prvku ActiveX takým spôsobom, ako sa to vykonáva v prípade ovládacieho prvku formulára.

Typy ovládacích prvkov ActiveX

Názov tlačidla

Príklad

Popis

Obrázok tlačidla

Začiarkavacie políčko

Príklad ovládacieho prvku Začiarkavacie políčko na paneli s nástrojmi Active X

Zapína alebo vypína hodnotu, ktorá označuje opačnú a jednoznačnú možnosť. Naraz môžete začiarknuť viac než jedno začiarkavacie políčko na hárku alebo v skupine ovládacích prvkov. Začiarkavacie políčko môže mať jeden z troch stavov: začiarknuté, nezačiarknuté a vzájomná kombinácia (v prípade viacnásobného výberu).

Obrázok tlačidla

Textové pole

Príklad textového poľa ako ovládacieho prvku ActiveX

Umožňuje v obdĺžnikovom poli zobraziť, zadávať alebo upravovať text alebo údaje, ktoré sú naviazané na bunku. Textovým poľom môže byť aj pole so statickým textom, v ktorom sa zobrazujú informácie iba na čítanie.

Obrázok tlačidla

Tlačidlo s príkazom

Ukážka príkazového tlačidla ako ovládacieho prvku ActiveX

Slúži na spustenie makra vykonávajúceho akciu po tom, ako naň používateľ klikne. Na príkazové tlačidlo sa taktiež odkazuje ako na tlačidlo.

Obrázok tlačidla

Prepínač

Ukážka prepínača ako ovládacieho prvku ActiveX

Umožňuje vykonať jeden výber v rámci obmedzenej množiny vzájomne sa vylučujúcich možností spravidla obsiahnutých v skupine ovládacích prvkov alebo v rámci. Prepínač môže mať niektorý z nasledujúcich troch stavov: označený, neoznačený a zmiešaný, t. j. kombinácia označenia a neoznačenia (v prípade viacnásobného výberu).

Obrázok tlačidla

Zoznam

Ukážka zoznamu ako ovládacieho prvku ActiveX

Zobrazuje zoznam jednej alebo viacerých textových položiek, z ktorých môže používateľ vyberať. Pole so zoznamom sa používa na zobrazenie veľkého počtu možností, ktoré sa odlišujú z hľadiska počtu alebo obsahu. K dispozícii sú tri typy polí so zoznamom:

 • Pole so zoznamom s jedným výberom, ktoré umožňuje vykonať iba jeden výber. V takomto prípade pole so zoznamom pripomína skupinu prepínačov, ale pole so zoznamom dokáže efektívnejšie pracovať s veľkým počtom položiek.

 • Pole so zoznamom s viacerými výbermi umožňuje vykonávať jeden výber alebo súvislé výbery.

 • Pole so zoznamom s rozšíreným výberom umožňuje vykonávať jeden výber, súvislé výbery alebo nesúvislé výbery.

Obrázok tlačidla

Rozbaľovacie pole

Ukážka rozbaľovacieho poľa ako ovládacieho prvku ActiveX

Kombináciou textového poľa so zoznamom vzniká rozbaľovací zoznam. Rozbaľovacie pole je kompaktnejšie než zoznam, ale vyžaduje, aby používateľ zobrazil zoznam položiek kliknutím na tlačidlo so šípkou nadol. Použite ho, ak chcete používateľovi umožniť zadať položku alebo vybrať iba jednu položku v zozname. Ovládací prvok zobrazuje aktuálnu hodnotu v textovom poli, a to bez ohľadu na to, ako bola táto hodnota zadaná.

Vzhľad tlačidla

Prepínacie tlačidlo

Ukážka prepínacieho tlačidla ako ovládacieho prvku ActiveX

Označuje určitý stav (napríklad Áno/Nie) alebo režim (napríklad Zapnuté/Vypnuté). Po kliknutí na tlačidlo sa toto tlačidlo prepína zo zapnutého stavu do vypnutého a naopak.

Vzhľad tlačidla

Číselník

Ukážka číselníka ako ovládacieho prvku ActiveX

Slúži na zvýšenie alebo zníženie hodnoty (napríklad číselný prírastok, čas alebo dátum). Ak chcete zvýšiť hodnotu, kliknete na šípku nahor. Používateľ môže spravidla zadať aj textovú hodnotu do priradenej bunky alebo textového poľa.

Obrázok tlačidla

Posúvač

Príklad ovládacieho prvku Posúvač na paneli s nástrojmi Active X

Slúži na posúvanie rozsahom hodnôt po kliknutí na posúvacie šípky alebo posunutí jazdca. Okrem toho sa môžete posúvať na stránke (v predvolenom intervale) hodnôt kliknutím na oblasť medzi jazdcom a niektorou z posúvacích šípok. Používateľ môže spravidla zadať aj textovú hodnotu priamo do priradenej bunky alebo textového poľa.

Vzhľad tlačidla

Štítok

Ukážka označenia ako ovládacieho prvku ActiveX

Určuje účel bunky alebo textového poľa, zobrazí opisný text (napríklad nadpisy, popisy, obrázky) alebo poskytuje stručné pokyny.

Obrázok tlačidla

Obrázok

Ukážka obrázka ako ovládacieho prvku ActiveX

Slúži na vkladanie obrázkov, ako napríklad bitová mapa, JPEG alebo GIF.

Ovládací prvok Rám

Ukážka ovládacieho prvku skupiny ovládacích prvkov ActiveX

Obdĺžnikový objekt s voliteľnou menovkou, ktorý slúži na zoskupenie súvisiacich ovládacích prvkov do jednej vizuálnej jednotky. Zoskupujú sa spravidla prepínače, začiarkavacie políčka alebo úzko súvisiaci obsah.

Poznámka : Ovládací prvok ActiveX rám nie je k dispozícii v časti Ovládacie prvky ActiveX na príkaz Vložiť. V dialógovom okne Ďalšie ovládacie prvky však môžete pridať ovládací prvok tak, že vyberiete Microsoft Forms 2.0 Frame.

Vzhľad tlačidla

Ďalšie ovládacie prvky

Slúži na zobrazenie zoznamu ďalších ovládacích prvkov dostupných v počítači, ktoré môžete pridať do vlastného formulára, ako napríklad ovládací prvok Kalendár 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialógovom okne môžete aj zaregistrovať vlastný ovládací prvok.

Objekty nástroja na kreslenie

Príklady tvarov Je možné, že do formulára budete chcieť zahrnúť aj grafiku SmartArt, tvary, objekty WordArt a textové polia. Môžete meniť veľkosti, otáčať, prevracať, vyfarbiť a kombinovať tieto objekty a vytvoriť tak komplexnejšie tvary. Keď zadáte text priamo do tvaru alebo textového poľa, text sa stane súčasťou daného objektu – ak otočíte alebo preklopíte objekt, text sa s ním bude otáčať alebo sa preklopí. Na rozdiel od ovládacích prvkov ActiveX môžete jednotlivým slovám a znakom v objekte priraďovať rôzne atribúty, ako napríklad veľkosť písma a štýl písma. K týmto objektom môžete priraďovať makrá a pridávať do nich hypertextové prepojenia. Taktiež môžete prepojiť text v tvare alebo textovom poli s bunkou pracovného hárka a dynamicky zobrazovať aktualizované hodnoty v takýchto objektoch.

Práca s ovládacími prvkami a objektmi vo formulári pracovného hárka

Po pridaní formulárov a ovládacích prvkov ActiveX do formulára pracovného hárka sa spravidla snažíte o doladenie a zmenu usporiadania ovládacích prvkov rôznymi spôsobmi tak, aby ste vytvorili dobre navrhnutý a jednoducho použiteľný formulár. Bežné úlohy zahŕňajú nasledujúce aktivity:

 • Ovládanie zobrazenia mriežky počas práce s ovládacími prvkami a rozhodovanie o tom, či chcete zobraziť mriežku pre používateľov v konečnom formulári pracovného hárka.

 • Výber a rušenie výberu ovládacích prvkov tak, aby bolo možné určovať vlastnosti alebo vykonávať ďalšie úpravy.

 • Úprava textu v ovládacom prvku (označenie alebo menovka).

 • Zoskupenie, kopírovanie, premiestňovanie a zarovnávanie ovládacích prvkov na organizovanie rozloženia formulára pracovného hárka.

 • Zmena veľkosti a formátovanie ovládacích prvkov na získanie požadovaného vzhľadu.

 • Umiestnenie alebo nastavenie veľkosti ovládacieho prvku s bunkou.

 • Zabezpečenie ovládacích prvkov a prepojených buniek v súlade so špecifickými potrebami ochrany údajov.

 • Povolenie alebo zakázanie tlače ovládacích prvkov v prípade tlače formulára pracovného hárka.

 • Odstránenie nepoužívaných ovládacích prvkov.

Návrh formulára pracovného hárka môžete vytvoriť s mriežkou buniek v pozadí alebo bez nej. Môžete napríklad chcieť vypnúť mriežku buniek a potom formátovať všetky bunky pomocou rovnakej farby alebo vzorky, alebo použiť obrázok ako pozadie pracovného hárka. Ak chcete skryť alebo zobraziť mriežku, na karte Zobraziť v skupine Zobraziť alebo skryť zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčko Mriežka.

Určenie typu ovládacieho prvku v pracovnom hárku

Keďže sú k dispozícii tri odlišné typy ovládacích prvkov a objektov, ktoré môžete jedinečným spôsobom upravovať, je možné, že nebudete na prvý pohľad vedieť, o aký typ ovládacieho prvku ide. Ak chcete určiť typ ovládacieho prvku (formulár alebo ActiveX), vyberte ovládací prvok, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom zobrazte kontextovú ponuku:

 • Ak kontextová ponuka obsahuje príkaz Vlastnosti, ovládací prvok je ovládacím prvkom ActiveX a nachádzate sa v režime návrhu.

 • Ak kontextová ponuka obsahuje príkaz Priradiť makro, ovládací prvok je ovládací prvok formulára.

  Tip : Ak chcete zobraziť správnu kontextovú ponuku pre skupinu ovládacích prvkov formulára, dbajte na to, aby ste vybrali obvod skupiny ovládacích prvkov, nie jej vnútro.

 • Ak kontextová ponuka obsahuje príkaz Upraviť text, objekt je objektom kreslenia.

Používateľské formuláre VBA

Na dosiahnutie maximálnej flexibility, môžete vytvoriť používateľské formuláre, ktoré majú vlastné dialógové okná, ktoré zvyčajne obsahujú ovládacie prvky ActiveX. Ktoré sprístupníte používateľské formuláre z kód VBA, ktoré vytvoríte v editore jazyka Visual Basic. Na vysokej úrovni postup na vytvorenie UserForm sú nasledovné:

 1. Do svojho zošita Projekt VBAProject vložiť UserForm. Máte prístup k Projekt VBAProject zošit prvý zobrazením editore jazyka Visual Basic (stlačte kombináciu klávesov ALT + F11) a potom v ponuke Vložiť kliknite na položku UserForm.

 2. Napíšte postup zobrazenia používateľského formulára.

 3. Pridajte ovládacie prvky ActiveX.

 4. Upravte vlastnosti ovládacích prvkov ActiveX.

 5. Napíšte postupy popisovača udalostí pre ovládacie prvky ActiveX.

Pomocou používateľské formuláre, môžete použiť aj funkciu Rozšírené formulára. Napríklad, môžete pridať pomocou programovania samostatné prepínač pre každé písmeno abecedy, alebo môžete pridať začiarkavacie políčko pre každú položku v veľkého zoznamu dátumy a čísla.

Skôr než budete vytvárať používateľský formulár, zvážte možnosť použitia vstavaných dialógových okien dostupných v programe Excel, ktoré môžu spĺňať vaše potreby. Tieto vstavané dialógové okná obsahujú funkcie jazyka VBA InputBox a MsgBox, metódu programu Excel InputBox, GetOpenFilename, GetSaveAsFilename a objekt Dialógové okná objektu Aplikácia, ktorý obsahuje všetky vstavané dialógové okná programu Excel.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na lokalite Microsoft Office Excel Developer Center.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×