Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

OneNote môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Stlačením klávesu F6 (dopredu) alebo kombinácie klávesov SHIFT + F6 (dozadu) Prechádzajte cez hlavné prvky zobrazenia v tomto poradí:

 • Oblasť hlavného obsahu, v ktorej sa zobrazuje obsah aktuálnej strany.

 • Tlačidlo zobrazenia na celú stranu. Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie na celú stranu.

 • Riadok kariet na páse s nástrojmi, ktorý obsahuje karty, ako je napríklad súbor, domov, Vložiť, kresliť, História, Revíziaa zobrazenie, ako aj tlačidlo pripomienky. Pás s nástrojmi obsahujúci možnosti špecifické pre aktuálne vybratú kartu je umiestnený bezprostredne pod riadkom kariet na páse s nástrojmi.

 • Kolekcia kariet sekcií, ktorá obsahuje všetky sekcie v aktuálnom poznámkovom bloku, ako aj tlačidlo na prepnutie na iné poznámkové bloky.

 • Kolekcia kariet strán, ktorá obsahuje všetky strany v aktuálnej sekcii.

 • Vyhľadávacie pole, ktoré môžete použiť s nasledujúcimi možnosťami rozsahu:

  • Aktuálna strana

  • Aktuálna sekcia

  • Aktuálna skupina sekcií

  • Aktuálny Poznámkový blok

  • Všetky poznámkové bloky

Ak chcete prejsť na karty na páse s nástrojmi, stlačte kláves ALT. Ozve sa "karty na páse s nástrojmi", za ktorým nasleduje názov aktuálne vybratej karty. Ak sa chcete presúvať medzi kartami na páse s nástrojmi, použite kláves so šípkou doľava alebo doprava.

Ak chcete prejsť z kariet pása s nástrojmi na pás s nástrojmi, stlačte kláves ENTER. Na páse s nástrojmi sa ozve názov prvej možnosti. Ak chcete prechádzať medzi možnosťami na páse s nástrojmi, stláčajte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu), kým sa neozve požadovaná možnosť, a stlačením klávesu ENTER ju vyberte.

Klávesové skratky môžete použiť aj na výber možností priamo.

Navigácia medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia má OneNote nasledovné bežne používané zobrazenia.

ponuka Súbor

V ponuke súbor môžete získať prístup k príkazom, ako sú napríklad nové, Otvoriť, zdieľať, Exportovaťa odosielaťalebo získať prístup k informáciám o konte Office.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F a otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Ak sa chcete presúvať medzi kartami ponuky, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ho vyberte stlačením klávesu Tab. Pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami prejdite na kartu a stlačením klávesu ENTER vytvorte výber.

 3. Ak chcete ponuku súbor uzavrieť a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves ESC.

Okno Možnosti

V okne Možnosti OneNote môžete získať prístup k nastaveniam, ako sú prispôsobenie, nastavenie korektúry a predvoľby jazyka.

 1. Stlačením kombinácie klávesov ALT + F, T otvorte okno Možnosti .

 2. Ak sa chcete presúvať medzi kategóriami možností, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný krok, a potom ho vyberte stlačením klávesu Tab. Stlačením klávesu TAB (dopredu) alebo kombinácie klávesov SHIFT + TAB (dozadu) sa presúvajte medzi rôznymi možnosťami v kategórii a stlačením medzerníka prepnete aktuálne zvýraznenú možnosť.

 3. Ak chcete okno Možnosti zatvoriť a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves ENTER.

Zobrazenie na celú stranu

Pri použití zobrazenia celá strana všetky prvky hlavného zobrazenia okrem oblasti hlavného obsahu a tlačidlo na prepnutie zobrazenia sú skryté. Takto sa navigácia na strane zjednoduší pre vás aj pre čítačku obrazovky.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie na celú stranu, stláčajte kláves F6, kým sa neozve "ovládacie prvky navigácie, zobrazenie na celú stranu", a stlačte kláves ENTER. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stláčajte kláves F6, kým sa neozve "ovládacie prvky navigácie, normálne zobrazenie", a stlačte kláves ENTER.

Preskúmanie poznámkového bloku

Každý OneNote Poznámkový blok je rozdelený na sekcie, ktoré sa ďalej delia na strany. Každá strana obsahuje jednu alebo viac kontajnerov na poznámky, ako aj názov a dátum strany. Čítačky obrazovky odkazujú na kontajnery na poznámky ako obsahové bloky.

Ak sa chcete pohybovať v oblasti hlavného obsahu, použite klávesy so šípkami.

Ak sa chcete presunúť na inú stranu v aktuálnej sekcii, stláčajte kláves F6, kým sa neozve hlásenie "stránka kolekcia kariet", stláčaním klávesu so šípkou nahor a klávesu so šípkou nadol vyhľadajte požadovanú stránku a stlačte medzerník. Vybratá strana sa otvorí v oblasti hlavného obsahu a zameranie sa presunie tam.

Ak sa chcete presunúť do ďalšej sekcie v aktuálnom poznámkovom bloku, stláčajte kláves F6, kým sa neozve hlásenie "kolekcia kariet sekcie", stláčaním klávesu so šípkou doľava a doprava vyhľadajte požadovanú sekciu a stlačte medzerník. Vybratá sekcia sa otvorí v oblasti hlavného obsahu so zobrazenou poslednou navštívenou stranou a zameranie sa presunie tam.

Ak chcete prepnúť na iný Poznámkový blok, stláčajte kláves F6, kým sa neozve hlásenie "kolekcia kariet sekcií", stlačte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve hlásenie "Kliknutím zobrazíte ďalšie poznámkové bloky," nasleduje názov aktuálneho poznámkového bloku a stlačením medzerníka otvorte ponuku. Potom stláčaním klávesu so šípkou nahor a nadol vyhľadajte požadovaný Poznámkový blok a stlačte medzerník. Vybratý Poznámkový blok sa otvorí v oblasti hlavného obsahu so zobrazenou poslednou navštívenou stranou a zameranie sa presunie tam.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov OneNotu pre ľudí s postihnutím

OneNote pre Mac môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Stlačením klávesu F6 (dopredu) alebo kombinácie klávesov SHIFT + F6 (dozadu) Prechádzajte cez hlavné prvky zobrazenia v tomto poradí:

 • Oblasť hlavného obsahu alebo plátno, v ktorom sa zobrazuje obsah aktuálnej strany.

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup, ktorý obsahuje tlačidlá, ako napríklad Undo, opakovať, centrum oznámení a pomoc pri zlepšovaní balíka Office.

 • Riadok kariet na páse s nástrojmi, ktorý obsahuje karty, ako sú napríklad domov, Vložiť, kresliťa Zobraziť, ako aj tlačidlá zdieľať a prepínať celé režimy plátna. Pás s nástrojmi obsahujúci možnosti špecifické pre aktuálne vybratú kartu je umiestnený bezprostredne pod riadkom kariet na páse s nástrojmi.

 • Zoznam sekcií, ktorý obsahuje všetky sekcie v aktuálnom poznámkovom bloku.

Ak chcete prejsť na karty na páse s nástrojmi, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty. Ak sa chcete presúvať medzi kartami na páse s nástrojmi, stlačte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu).

Ak sa chcete presúvať z kariet pása s nástrojmi na pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a stláčajte kláves TAB, kým sa neozve prvá možnosť na páse s nástrojmi (to príde po tom, čo počujete: "prepnúť na režim celej plátna"). Ak chcete prechádzať medzi možnosťami na páse s nástrojmi, stlačte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu), kým sa neozve požadovaná možnosť, a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník ho vyberte. Ak sa v tejto možnosti otvorí nová ponuka, pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami ju prejdite a stlačením klávesu Return vyberte požadovaný výber.

Klávesové skratky môžete použiť aj na výber možností priamo.

Navigácia medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia má OneNote pre Mac nasledovné bežne používané zobrazenia.

ponuka Súbor

V ponuke súbor môžete získať prístup k príkazom, ako sú napríklad nové, Otvoriť, synchronizovať, zdieľaťa Tlačiť.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Fn + Control + F2, F a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku súbor .

 2. Ak sa chcete presúvať medzi kartami ponuky, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ho vyberte stlačením klávesu Tab. Pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami prejdite na kartu a stlačením klávesu Return vytvorte výber.

 3. Ak chcete ponuku súbor uzavrieť a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves ESC.

Dialógové okno Predvoľby

V dialógovom okne predvoľbyOneNote môžete získať prístup k nastaveniam, ako sú napríklad pravopis, navigácia a predvoľby ochrany osobných údajov.

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno predvoľby , stlačte kombináciu klávesov Command + The čiarka (,).

 2. Ak sa chcete presúvať medzi kategóriami možností, stláčajte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu), kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte ju. Stlačením klávesu TAB (dopredu) alebo kombinácie klávesov SHIFT + TAB (dozadu) sa presúvajte medzi rôznymi možnosťami v kategórii a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník prepnete aktuálne zvýraznenú možnosť.

 3. Ak chcete dialógové okno predvoľby zatvorenie a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves ESC.

Režim úplného plátna

Pri použití režimu celej plátno je väčšina prvkov hlavného zobrazenia skrytá. Takto sa navigácia na strane zjednoduší pre vás aj pre čítačku obrazovky.

 1. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "prepnúť celé plátno režim, tlačidlo", a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Teraz používate režim úplného plátna.

 2. Ak chcete ukončiť režim celej kresliacej plátno, zopakujte krok 1.

Preskúmanie poznámkového bloku

Každý OneNote Poznámkový blok je rozdelený na sekcie, ktoré sa ďalej delia na strany. Každá strana obsahuje jednu alebo viac kontajnerov na poznámky, ako aj názov a dátum strany. Čítačky obrazovky odkazujú na kontajnery na poznámky ako obsahové bloky.

Ak sa chcete pohybovať v oblasti hlavného obsahu, použite klávesy so šípkami.

Ak sa chcete presunúť na inú stranu v aktuálnej sekcii, stlačte kombináciu klávesov Command + Control + G a stláčaním klávesu so šípkou nahor a nadol vyhľadajte požadovanú stránku. Vybratá strana sa otvorí v oblasti hlavného obsahu.

Ak sa chcete presunúť do ďalšej sekcie v aktuálnom poznámkovom bloku, stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Zoznam sekcií", a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyhľadajte požadovanú sekciu. Vybratá sekcia sa otvorí v oblasti hlavného obsahu so zobrazenou poslednou navštívenou stranou.

Ak chcete prepnúť na iný Poznámkový blok, stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Zoznam sekcií", stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť konto a poznámkové bloky, tlačidlo", a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam poznámkových blokov. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + SHIFT + kláves so šípkou nadol sa presuňte do zoznamu a stláčaním klávesu so šípkou nahor a nadol vyhľadajte požadovaný Poznámkový blok. Vybratý Poznámkový blok sa otvorí v oblasti hlavného obsahu so zobrazenou poslednou navštívenou stranou.

Tip: Ak chcete prehľadať poznámkové bloky, stlačte kombináciu klávesov Command + F, zadajte hľadaný text a stlačte kláves Return.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov OneNotu pre ľudí s postihnutím

Použite OneNote pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Hlavné zobrazenie v aplikácii OneNote pre iOS obsahuje tieto prvky:

 • Tlačidlo používateľské konto, v ktorom sa otvorí ponuka nastavenia , na ktorej môžete spravovať svoje konto Microsoft, ako aj ďalšie nastavenia, ako je napríklad Úprava a zobrazenie, Synchronizáciaa oznámenia

 • Tlačidlo oznámenia

 • Tlačidlo Upraviť , ktoré umožňuje usporiadať zoznam poznámkových blokov, sekcií alebo strán

 • Tlačidlo nový poznámkový blok

 • Zoznam poznámkových blokov, počnúc prepojením na Naposledy použité stránky

 • Navigačný panel s tlačidlami na otvorenie karty poznámkové bloky , karta Hľadať a karta Rýchle poznámky

Ak chcete prejsť na hlavné zobrazenie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, čím sa presuniete medzi prvky. Dvojitým ťuknutím na obrazovku Uskutočnite výber.

Poznámka: Ak ste predtým použili OneNote pre iOS, otvorí sa v zobrazení, ktoré ste naposledy použili.

Navigácia medzi zobrazeniami

Ak sa chcete presúvať medzi kartami poznámkové bloky , karta Hľadať a karta Rýchle poznámky , potiahnite prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve názov jednej z kariet na navigačnom paneli. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava vyhľadajte kartu, ktorú chcete otvoriť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku Uskutočnite výber.

Na karte poznámkové bloky sa zobrazuje buď OneNote pre iOS hlavné zobrazenie alebo aktuálne vybratý Poznámkový blok.

Karta Hľadať obsahuje vyhľadávacie pole, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie poznámkových blokov a Rýchle poznámky.

Na karte Rýchle poznámky môžete získať prístup k službe Microsoft Rýchle poznámky a pridať ju z aplikácie OneNote pre iOS.

Preskúmanie poznámkového bloku

Každý OneNote Poznámkový blok je rozdelený na sekcie, ktoré sa ďalej delia na strany.

 1. Ak chcete otvoriť Poznámkový blok z hlavného zobrazenia, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nenájdete požadovaný Poznámkový blok, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie sekcie .

 2. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nenájdete požadovanú sekciu, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam strán .

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nenájdete požadovanú stranu, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa plátno. Plátno zvyčajne obsahuje názov strany, dátum a jeden alebo viacero blokov obsahu.

 4. Ak sa chcete presúvať na plátne, potiahnite jedným prstom doprava alebo doľava.

Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu zobrazeniu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back button" (tlačidlo späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov OneNotu pre ľudí s postihnutím

Pomocou OneNote pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android môžete preskúmať a prechádzať rôznymi zobrazeniami a presúvať sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Hlavné zobrazenie v aplikácii OneNote pre Android sa nazýva aj karta poznámkové bloky . Obsahuje tieto prvky:

 • Tlačidlo používateľské konto, v ktorom sa otvorí ponuka konto , v ktorej môžete spravovať svoje konto Microsoft, ako aj pracovné alebo školské kontá

 • Tlačidlo nový poznámkový blok

 • Tlačidlo Ďalšie možnosti, v ktorom sa otvorí ponuka s možnosťami synchronizovať všetko, Spustiť odznak, nastavenia a Odoslať pripomienky

 • Zoznam poznámkových blokov, počnúc prepojením na Naposledy použité stránky

 • Navigačný panel s tlačidlami na otvorenie karty poznámkové bloky (Toto zobrazenie), karta Hľadať a karta Rýchle poznámky

Ak chcete prejsť na hlavné zobrazenie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, čím sa presuniete medzi prvky. Dvojitým ťuknutím na obrazovku Uskutočnite výber.

Poznámka: Ak ste predtým použili OneNote pre Android, otvorí sa v zobrazení, ktoré ste naposledy použili.

Navigácia medzi zobrazeniami

Ak sa chcete presúvať medzi kartami poznámkové bloky , karta Hľadať a karta Rýchle poznámky , potiahnite prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve názov jednej z kariet na navigačnom paneli. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava vyhľadajte kartu, ktorú chcete otvoriť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku Uskutočnite výber.

Karta Hľadať obsahuje vyhľadávacie pole, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie poznámkových blokov a Rýchle poznámky.

Na karte Rýchle poznámky môžete získať prístup k službe Microsoft Rýchle poznámky a pridať ju z aplikácie OneNote pre Android.

Ak sa chcete vrátiť z ktoréhokoľvek zobrazenie, potiahnite prstom nadol a potom doľava. Táto akcia sa vykoná aj stlačením tlačidla Späť.

Preskúmanie poznámkového bloku

Každý OneNote Poznámkový blok je rozdelený na sekcie, ktoré sa ďalej delia na strany.

 1. Ak chcete otvoriť Poznámkový blok z hlavného zobrazenia, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nenájdete požadovaný Poznámkový blok, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie sekcie .

 2. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nenájdete požadovanú sekciu, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam strán .

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nenájdete požadovanú stranu, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa plátno. Plátno zvyčajne obsahuje názov strany, dátum a jeden alebo viacero blokov obsahu.

 4. Ak sa chcete presúvať na plátne, potiahnite jedným prstom doprava alebo doľava.

Ak sa chcete vrátiť z ktoréhokoľvek zobrazenie, potiahnite prstom nadol a potom doľava. Táto akcia sa vykoná aj stlačením tlačidla Späť.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov OneNotu pre ľudí s postihnutím

OneNote pre Windows 10 môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Stlačením klávesu F6 (dopredu) alebo kombinácie klávesov SHIFT + F6 (dozadu) Prechádzajte cez hlavné prvky zobrazenia v tomto poradí:

 • Oblasť hlavného obsahu, v ktorej sa zobrazuje obsah aktuálnej strany.

 • Riadok kariet na páse s nástrojmi, ktorý obsahuje karty ako domov, Vložiť, kresliť, Zobraziťa obrázok, ako aj funkcie Chcem zistiť, oznámenia, zdieľať, zadať režim zobrazenia na celej obrazovke a ďalšie tlačidlá. Pás s nástrojmi obsahujúci možnosti špecifické pre aktuálne vybratú kartu je umiestnený bezprostredne pod riadkom kariet na páse s nástrojmi.

 • Bočný panel, ktorý umožňuje zobrazenie alebo skrytie navigačnej tably, hľadanie poznámok a zobrazenie zoznamu naposledy použitých poznámok.

 • Navigačná tabla, z ktorej môžete získať prístup k poznámkovým blokom a zoznamom sekcií a strán v nich.

Ak sa chcete presunúť na karty na páse s nástrojmi, stlačte kláves ALT, kým sa neozve "pás s nástrojmi", za ktorým nasleduje názov aktuálne vybratej karty. Ak sa chcete presúvať medzi kartami na páse s nástrojmi, použite kláves so šípkou doľava alebo doprava.

Ak chcete prejsť z kariet na páse s nástrojmi na pás s nástrojmi, stlačte kláves so šípkou nadol. Na páse s nástrojmi sa ozve názov prvej možnosti. Ak chcete prechádzať medzi možnosťami na páse s nástrojmi, použite kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER. Ak sa v tejto možnosti otvorí nová ponuka, pomocou klávesov so šípkami ju prejdite a stlačením klávesu ENTER vytvorte výber.

Ak chcete použiť navigačnú tablu, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: "výber poznámkového bloku". Stlačením klávesu Enter otvorte zoznam poznámkových blokov. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte do požadovaného poznámkového bloku a stlačením klávesu ENTER vyberte položku. Zameranie sa presunie na zoznam sekcií v poznámkovom bloku. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberte sekciu a potom vyberte stranu rovnakým spôsobom.

Poznámka: Pri cyklistike cez hlavné prvky zobrazenia v prípade, že nepočujete položku Výber poznámkového bloku, stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Navigation" (navigácia), a potom stlačte kláves ENTER.

Klávesové skratky môžete použiť aj na výber možností priamo.

Navigácia medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia má OneNote pre Windows 10 nasledovné bežne používané zobrazenia.

Ponuka Nastavenie

V ponuke Nastavenie v OneNote môžete získať prístup k nastaveniam, ako je napríklad synchronizácia a nastavenie korektúry.

 1. Stláčajte kláves ALT, kým sa neozve "Ribbon" (pás s nástrojmi), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "more". Stlačte kláves ENTER a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Settings" (nastavenia), a stlačte kláves ENTER.

 2. Ak sa chcete presúvať medzi kategóriami nastavení, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný text, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER. Stlačením klávesu TAB (dopredu) alebo kombinácie klávesov SHIFT + TAB (dozadu) sa presúvajte medzi rôznymi možnosťami v kategórii a stlačením medzerníka prepnete aktuálne zvýraznenú možnosť.

 3. Ak sa chcete vrátiť do ponuky nastavenia z kategórie, stlačte kláves ESC. Ponuku nastavenia zavriete stlačením klávesu ESC.

Režim zobrazenia na celú obrazovku

Pri použití režimu zobrazenia na celú obrazovku sa všetky prvky hlavného zobrazenia okrem oblasti hlavného obsahu a jedného panela s nástrojmi skryjú. Takto sa navigácia na strane zjednoduší pre vás aj pre čítačku obrazovky.

 1. Stláčajte kláves ALT, kým sa neozve "Ribbon" (pás s nástrojmi), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Enter režim zobrazenia na celú obrazovku" Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

  Teraz používate režim zobrazenia na celú obrazovku. Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 2. Ak chcete ukončiť režim zobrazenia na celej obrazovke, stlačte kláves F6. Budete počuť prvú položku na paneli s nástrojmi. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Ozve sa: "ukončiť kreslenie na celú obrazovku". Potom stlačte kláves Enter.

Preskúmanie poznámkového bloku

Každý OneNote Poznámkový blok je rozdelený na sekcie, ktoré sa ďalej delia na strany. Každá strana obsahuje jednu alebo viac kontajnerov na poznámky, ako aj názov a dátum strany. Čítačky obrazovky odkazujú na kontajnery na poznámky ako obsahové bloky.

Ak sa chcete pohybovať v oblasti hlavného obsahu, použite klávesy so šípkami.

Ak sa chcete presunúť na inú stranu v aktuálnej sekcii, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + G a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyhľadajte požadovanú stránku. Stlačením klávesu ENTER ho vyberte. Vybratá strana sa otvorí v oblasti hlavného obsahu a zameranie sa presunie tam.

Poznámka: Ak sa chcete rýchlo presúvať medzi stranami v aktuálnej sekcii, stlačte kombináciu klávesov CTRL + PAGE up, čím prejdete na predchádzajúcu stranu sekcie, a stlačením kombinácie klávesov CTRL + Page Down prejdite na ďalšiu stranu v sekcii.

Ak sa chcete presunúť do ďalšej sekcie v aktuálnom poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + G a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyhľadajte požadovanú sekciu. Stlačením klávesu Enter otvorte sekciu. Potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyberte stranu, s ktorou chcete pracovať.

Ak chcete prepnúť na iný Poznámkový blok, stlačte kombináciu klávesov CTRL + G a potom použite klávesy so šípkami nahor a nadol na vyhľadanie požadovaného poznámkového bloku. Stlačením klávesu Enter otvorte Poznámkový blok. Potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyberte sekciu a stranu, s ktorou chcete pracovať.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov OneNotu pre ľudí s postihnutím

OneNote pre web môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate OneNote pre web, odporúčame vám, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote pre web vo webovom prehliadači funguje, klávesové skratky sa odlišujú od tých, ktoré sú v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Všeobecné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a CTRL + O (otvorené) sa tiež používajú vo webovom prehliadači – nie OneNote pre web.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Hlavné zobrazenie OneNote pre web obsahuje tieto prvky:

 • Panel s ponukami, ktorý obsahuje tlačidlo spúšťača aplikácií spoločnosti Microsoft, vyhľadávacie pole a tlačidlá konverzácie, oznámenia, nastavenia, Pomocník a používateľské konto.

 • Tlačidlo nový poznámkový blok.

 • Zoznam poznámkových blokov, ktoré sú rozdelené na päť kariet:

  • Uskutočnená

  • Pripnutá úloha

  • Moje poznámkové bloky

  • Zdieľané so mnou

  • Zisťovanie

  Ak chcete otvoriť kartu, stlačte kláves ENTER, keď sa ozve jej meno. Počujete počet dokumentov na karte. Dokumenty sa zobrazia hneď za samotným riadkom kariet. Ak sa na karte nenachádza žiadny obsah, čítačka obrazovky ho oznámi, napríklad "žiadne zdieľané dokumenty balíka Office".

Stlačením klávesu TAB (dopredu) alebo kombinácie klávesov SHIFT + TAB (dozadu) sa presúvajte medzi prvkami v hlavnom zobrazení. Keď sa ozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves ENTER. Otvorí sa nová karta v prehliadači.

Poznámka: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 prechádzajte medzi orientačnými bodmi v zobrazení poznámkového bloku, nie v hlavnom zobrazení.

Navigácia v zobrazení poznámkového bloku

Zobrazenie OneNote pre web poznámkového bloku obsahuje nasledovné orientačné body:

 • Tlačidlo spúšťača aplikácií spoločnosti Microsoft, ktoré sa nachádza na paneli s ponukami, ktorý obsahuje aj tlačidlá oznámenia a zdieľanie.

 • Riadok kariet na páse s nástrojmi, ktorý obsahuje karty, ako napríklad súbor, domov, Vložiť, kresliť, históriua zobrazenie, ako aj tlač, Otvoriť v programe OneNote a poskytnúť pripomienky k tlačidlám spoločnosti Microsoft a pole Chcem zistiť.

 • Navigačná tabla obsahujúca zoznam poznámkových blokov, Zoznam sekcií a zoznam strán.

 • Tlačidlo Hľadať.

 • Oblasť hlavného obsahu.

Ak sa chcete presúvať medzi orientačnými bodmi, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6.

Karty na páse s nástrojmi

Ak chcete prechádzať kartami na páse s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť názov aktuálne vybratej karty, napríklad "položka karty domov". Ak sa chcete presúvať medzi kartami na páse s nástrojmi, stlačte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu).

Ak chcete prejsť z kariet pása s nástrojmi na pás s nástrojmi, stlačte kláves ENTER. Na páse s nástrojmi sa ozve názov prvej možnosti. Ak chcete prechádzať medzi možnosťami na páse s nástrojmi, stláčajte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu), kým sa neozve požadovaná možnosť, a stlačením klávesu ENTER ju vyberte. Klávesové skratky môžete použiť aj na výber možností priamo.

Poznámkových blokov

Každý OneNote Poznámkový blok je rozdelený na sekcie, ktoré sa ďalej delia na strany. Oblasť hlavného obsahu zobrazuje aktuálne vybratú stranu, ktorá obsahuje jednu alebo viac kontajnerov na poznámky, ako aj názov a dátum strany.

Ak chcete prehľadávať sekcie a strany v poznámkovom bloku, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "Tento panel môžete použiť na výber poznámkových blokov, sekcií a strán" a vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Ak sa chcete presunúť do inej sekcie, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "list section" (Zoznam sekcií), za ktorým nasleduje názov sekcie. Stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým nenájdete požadovanú sekciu, a stlačením klávesu Enter otvorte jej najnovšiu stránku v oblasti hlavného obsahu. Zameranie sa presunie do oblasti hlavného obsahu.

 • Ak sa chcete presunúť na inú stranu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "page list" (zoznam strán), za ktorým nasleduje názov strany. Stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým nenájdete požadovanú stranu, a stlačením klávesu ENTER ju otvorte v oblasti hlavného obsahu. Zameranie sa presunie do oblasti hlavného obsahu.

Ak chcete prechádzať v oblasti hlavného obsahu, stlačte kláves SR + klávesy so šípkami.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre web

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov OneNotu pre ľudí s postihnutím

Technická podpora pre používateľov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×