Office
Prihlásenie
Predchádzanie problémom s databázovým súborom a jeho oprava pomocou funkcie Zhutniť a opraviť

Predchádzanie problémom s databázovým súborom a jeho oprava pomocou funkcie Zhutniť a opraviť

Veľkosť databázových súborov môže počas ich používania rýchlo narásť a niekedy znížiť výkon. Niekedy dokonca môže dôjsť k ich poškodeniu. Microsoft Office Access vám pomocou príkazu Zhutniť a opraviť databázu umožní predísť týmto problémom alebo ich odstrániť.

Tento článok nevysvetľuje, ako môžete zálohovať alebo obnoviť databázu. Prepojenia na ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

Poznámka: Keď zhutníte a opravíte publikovanú webovú databázu, mali by ste po dokončení procesu zhutnenia a opravy vykonať jej synchronizáciu. Zhutnenie a oprava nemusia vyriešiť všetky problémy vyskytujúce sa v publikovanej webovej databáze.

Obsah tohto článku

Dôvody na vykonanie zhutnenia a opravy databázy

Skôr než začnete

Zhutnenie a oprava databázy

Dôvody na vykonanie zhutnenia a opravy databázy

Tento prehľad objasňuje, ako môžete pomocou príkazu Zhutniť a opraviť databázu predísť problémom ovplyvňujúcim databázu, ako napríklad zväčšenie veľkosti súborov počas používania a ich poškodenie, alebo ako tieto problémy vyriešiť.

Zväčšenie veľkosti súborov počas používania

Pridávaním a aktualizáciou údajov alebo zmenou ich návrhu rastie veľkosť databázového súboru. Časť tohto nárastu je spôsobená novými údajmi, no je to spôsobené aj nasledovnými faktormi:

 • Access na vykonanie rôznych úloh vytvára dočasné skryté objekty. Tieto dočasné objekty niekedy zostávajú vo vašej databáze aj potom, čo ich už Access nepotrebuje.

 • Odstránením databázového objektu sa miesto na disku automaticky neuvoľní. Databázový súbor miesto na disku stále používa napriek tomu, že objekt bol odstránený.

Databázový súbor sa postupne zapĺňa pozostatkami dočasných a odstránených objektov a jeho výkon sa môže znížiť. Objekty sa môžu otvárať pomalšie, dotazy sa môžu spúšťať dlhšie než zvyčajne a bežné operácie vo všeobecnosti trvajú dlhšie.

Poznámka: Zhutnením svoje údaje nekomprimujete. Veľkosť súboru sa zmenší dôsledkom eliminovania nevyužitého priestoru.

Databázové súbory sa môžu poškodiť

Za určitých okolností môže dôjsť k poškodeniu databázového súboru. Ak sa databázový súbor zdieľa po sieti a súčasne s ním pracujú viacerí používatelia, existuje malé riziko, že sa poškodí. Riziko poškodenia je o čosi väčšie, ak používatelia často upravujú údaje v poliach Memo a toto riziko sa postupom času ďalej zvyšuje. Na zníženie rizika môžete použiť príkaz Zhutniť a opraviť databázu.

Príčinou tohto typu poškodenia je častokrát modul Visual Basic for Applications (VBA) a poškodenie neprináša riziko možnej straty údajov. Tento typ poškodenia však môže spôsobiť škody v návrhu databázy, napríklad stratu kódu VBA a nepoužiteľné formuláre.

V zriedkavých prípadoch môže poškodenie databázového súboru spôsobiť stratu údajov. Táto strata sa zvyčajne obmedzuje na poslednú akciu vykonanú používateľom, čiže jednu zmenu údajov. Keď používateľ začne meniť údaje a vykonávanie zmeny sa preruší, napríklad kvôli výpadku sieťovej služby, Access označí databázový súbor ako poškodený. Súbor sa dá opraviť, no niektoré údaje môžu po dokončení opravy chýbať.

Tip: Rozdelenie databázy pomáha predchádzať poškodeniu databázových súborov a znižuje riziko straty údajov tým, že ukladá údaje do samostatného súboru, ku ktorému nemajú používatelia priamy prístup.

Access zobrazuje výzvu na opravu poškodeného databázového súboru

Pri pokuse o otvorenie poškodeného databázového súboru sa zobrazí výzva, aby ste Accessu umožnili súbor automaticky opraviť. Na opravenie a otvorenie poškodeného databázového súboru môžete tiež manuálne použiť príkaz Zhutniť a opraviť databázu.

Ak Access úplne opraví poškodený súbor, zobrazí hlásenie informujúce o úspešnom dokončení opravy s výzvou na skontrolovanie obsahu databázy, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku.

Ak je oprava vykonaná Accessom úspešná iba čiastočne, Access uchová záznam o databázových objektoch, ktoré sa nedali opraviť, aby ste mohli určiť, čo je nutné obnoviť zo zálohy.

Poznámka: Môžete nastaviť možnosť, ktorá bude automaticky spúšťať príkaz Zhutniť a opraviť databázu pri každom zatvorení určitej databázy. Ak ste jediným používateľom databázy, mali by ste túto možnosť nastaviť. V databázach používaných viacerými používateľmi nemusí byť nastavenie tejto možnosti potrebné, pretože môže prechodne znižovať dostupnosť databázy.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Pred spustením operácie zhutnenia a opravy databázy zvážte vykonanie nasledujúcich akcií:

 • Povinné zálohovanie:    Počas procesu opravy môže Access skrátiť niektoré údaje v tabuľkách, ktoré sú poškodené. Niekedy sa dajú takéto údaje obnoviť zo zálohy. Okrem štandardne používanej stratégie zálohovania by ste pred použitím príkazu Zhutniť a opraviť databázu mali vytvoriť zálohu databázy. Zálohu môžete vytvoriť pomocou príkazu Zálohovať databázu:

  • Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť a publikovať a potom v časti Spresnenie kliknite na položku Zálohovať databázu.

 • Automatické zhutnenie a oprava:    Ak nezdieľate jeden databázový súbor s ostatnými používateľmi v sieti, mali by ste nastaviť databázu na automatické zhutňovanie a opravovanie.

 • Evidencia chýb obnovenia systému uvedených v tabuľke:    Keď sa Accessu nepodarí opraviť všetky objekty v poškodenom databázovom súbore, všetky objekty, ktoré sa nedajú obnoviť, sú uvedené v tabuľke s názvom MSysCompactErrors. Ak sa vyskytli chyby, Access otvorí tabuľku MSysCompactErrors v údajovom zobrazení.

  Ak máte k dispozícii zálohu databázy v stave pred poškodením, môžete tabuľku MSysCompactErrors použiť na určenie objektov, ktoré chcete importovať zo zálohy databázy do opravenej databázy.

 • Získanie exkluzívneho prístupu k databáze na použitie príkazu Zhutniť a opraviť databázu:    Ak ste jediný používateľ databázy, môžete zvyšok tejto časti preskočiť a prejsť priamo na časť Zhutnenie a oprava databázy.

  Na vykonanie operácie zhutnenia a opravy sa požaduje exkluzívny prístup k databázovému súboru, pretože táto operácia môže prerušiť prácu iných používateľov. Na plánované spustenie operácie zhutnenia a opravy by ste mali ostatných používateľov upozorniť, aby prestali s databázou v čase spustenia tejto operácie pracovať.

  Používateľom oznámte, ako dlho nesmú s databázou pracovať. Ak spúšťate operácie zhutnenia a opravy pravidelne, evidujte informáciu o čase, ktorý ich vykonanie trvalo. Môžete tak používateľom poskytnúť presnejší odhad trvania odstávky databázy, počas ktorej by ju nemali používať.

 • Získanie dostatočných povolení na spustenie operácie zhutnenia a opravy:    Ak používate staršiu verziu databázového súboru a ste členom pracovnej skupiny, spustenie zhutnenia a opravy databázy nemusíte mať povolené. Ak nemáte potrebné povolenia a potrebujete zhutniť a opraviť databázu, požiadajte o pomoc správcu pracovnej skupiny.

Na začiatok stránky

Predchádzanie problémom s databázovým súborom a jeho oprava pomocou funkcie Zhutniť a opraviť

Automatické zhutnenie a oprava databázy pri jej zatvorení

Automatické zhutnenie a oprava databázy pri jej zatvorení

Ak chcete, aby sa pri zatvorení databázy automaticky vykonávalo jej zhutnenie a oprava, môžete kliknúť na položku Zhutniť pri zatváraní.

Poznámka: Nastavenie tejto možnosti má vplyv iba na aktuálne otvorenú databázu. Túto možnosť je nutné nastaviť samostatne pre každú databázu, ktorú chcete automaticky zhutňovať a opravovať.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti aplikácie začiarknite políčko Zhutniť pri zatváraní.

Na začiatok stránky

Manuálne zhutnenie a oprava databázy

Okrem použitia možnosti Zhutniť pri zatváraní sa dá príkaz Zhutniť a opraviť databázu spustiť tiež manuálne. Príkaz sa dá spustiť v otvorenej databáze aj databáze, ktorá otvorená nie je. Môžete si tiež vytvoriť odkaz na pracovnej ploche, ktorý bude slúžiť na spustenie príkazu Zhutniť a opraviť databázu pre určitý databázový súbor.

Zhutnenie a oprava otvorenej databázy

Poznámka: Ak databázový súbor aktuálne používajú aj iní používatelia, operácia zhutnenia a opravy sa nedá vykonať.

 • Na karte Súbor kliknite na položku Informácie a potom na položku Zhutniť a opraviť databázu.

Zhutnenie a oprava databázy, ktorá nie je otvorená

Poznámka: Ak databázový súbor aktuálne používajú aj iní používatelia, operácia zhutnenia a opravy sa nedá vykonať. Keď je operácia zhutnenia a opravy spustená, databázový súbor nesmie nikto používať.

 1. Spustite Access, ale neotvorte databázu.

 2. Ukážte na položku Informácie a potom kliknite na položku Zhutniť a opraviť databázu.

 3. V dialógovom okne Zhutniť z databázy prejdite na databázu, ktorú chcete zhutniť a opraviť, a dvakrát na ňu kliknite.

Vytvorenie odkazu na pracovnej ploche, ktorý slúži na zhutnenie a opravu určitej databázy

Na pracovnej ploche môžete vytvoriť odkaz, ktorý budete používať na zhutnenie a opravu určitej databázy.

Skôr než začnete, skontrolujte umiestnenie súboru Msaccess.exe v počítači. Súbor Msaccess.exe je zvyčajne umiestnený v nasledujúcom priečinku:

C:\Program Files (Office14)\Microsoft Office\Office14

Ak v tomto umiestnení súbor Msaccess.exe nenájdete, vyhľadajte súbor a poznačte si úplnú cestu k nemu.

Vytvorenie odkazu na pracovnej ploche    

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Nový a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkaz.

 2. Na prvej strane v Sprievodcovi vytvorením odkazu zadajte do poľa Zadajte umiestnenie položky znak dvojitých úvodzoviek ("), vložte úplnú cestu k súboru Msaccess.exe (vrátane názvu súboru) a potom zadajte ďalší znak dvojitých úvodzoviek. (Alebo môžete súbor vyhľadať kliknutím na tlačidlo Prehľadávať a potom ho vybrať. V tomto prípade sa znaky úvodzoviek pridajú automaticky.)

  Zadajte napríklad: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Za koncovými úvodzovkami zadajte medzeru a potom zadajte úplnú cestu k databáze, ktorú chcete zhutniť a opraviť. Ak sú v ceste znaky medzery, vložte cestu do úvodzoviek. Zadajte ďalšiu medzeru a potom zadajte reťazec /compact.

  Zadajte napríklad: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Do poľa Zadajte názov pre tento odkaz zadajte názov odkazu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Sprievodca vytvorí odkaz a umiestni ho na pracovnú plochu.

 6. Na tento odkaz dvakrát kliknite vždy, keď budete chcieť spustiť zhutnenie a opravu databázy.

  Tip: Ak chcete odkaz z pracovnej plochy pridať do ponuky Štart, kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pripnúť do ponuky Štart.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×