Príručka Začíname s aplikáciou Microsoft Teams určená pre správcov IT

Príručka Začíname s aplikáciou Microsoft Teams určená pre správcov IT

Aplikácia Microsoft Teams je digitálnym centrom, ktoré poskytuje konverzácie, schôdze, súbory a aplikácie na jednom mieste. Keďže je postavená na službách Office 365, školy ťažia z integrácie so známymi aplikáciami a službami balíka Office. Poskytuje zabezpečenie podnikovej triedy a dodržiavanie súladu s normami a je rozšíriteľná a prispôsobiteľná tak, aby vyhovovala potrebám každej školy.

Pomocou aplikácie Microsoft Teams môže vaša škola alebo inštitúcia vytvoriť učebne podporujúce spoluprácu, zapojiť sa do odborných vzdelávacích komunít alebo komunikovať so zamestnancami školy – to všetko z jedného miesta v službách Office 365 for Education.

Vitajte. Sme radi, že ste tu

Táto príručka je navrhnutá tak, aby vám pomohla spustiť a naplno využívať aplilkáciu Microsoft Teams. Ako správca aplikácie Teams v službách Microsoft Office 365 hráte kľúčovú úlohu v úspešnom nasadení, osvojení si a priebežnom používaní aplikácie Microsoft Teams vo vašej inštitúcii.

Je jednoduché začať

Zaveďte aplikáciu Microsoft Teams vo svojej inštitúcii podľa krokov uvedených v tejto príručke. Zahŕňa všetky zdroje, ktoré potrebujete na to, aby ste boli úspešní:

 1. Oboznámenie sa s aplikáciou Microsoft Teams

 2. Nasadenie aplikácie Microsoft Teams

 3. Spustenie aplikácie Microsoft Teams

 4. Pripomienky a podpora

Oboznámenie sa s aplikáciou Microsoft Teams

Hlavné prínosy

Aplikácia Teams je určená pre skupiny a oddelenia, ktoré úzko spolupracujú na plnení rôznych úloh:

 • Komunikujte a informujte ostatných o všetkom dôležitom v reálnom čase

 • Poskytnite svojmu tímu rýchly prístup k potrebným informáciám v službách Office 365

 • Prispôsobte svoje centrum tak, aby zahŕňalo obsah a funkcie, ktoré vy a váš tím potrebujete každý deň

 • Získajte funkcie zabezpečenia podnikovej úrovne a funkcie na zaistenie súladu s predpismi, ktoré očakávate od služieb Office 365

Microsoft Teams je služba na podporu spolupráce v službách Office 365 for Education, ktorá rieši rôzne potreby a výzvy súvisiace s prácou v skupinách. Potreby inštitúcií v oblasti spolupráce sú rôzne, preto môžu používatelia naplno využívať rôzne aplikácie v službách Office 365, ako sú napríklad OneNote, Outlook, SharePoint a Yammer. Aplikácia Microsoft Teams predstavuje efektívne riešenie vašich požiadaviek na spoluprácu a integruje aplikácie, ktoré učitelia dôverne poznajú.

Výnimočná pridaná hodnota

Aplikácia Microsoft Teams je súčasťou služieb Office 365, čo znamená, že je integrovaná so službou Azure Active Directory, SharePointom, OneNotom, Skupinami v Office 365 a ďalšími službami a aplikáciami. To vám umožní vyťažiť z investície do služieb Office 365 maximum a zároveň zabezpečiť jednoduché a bezpečné používanie jednotlivých nástrojov.

Služby Office 365 dôsledne plnia záväzky v oblasti zabezpečenia, dodržiavania súladu s normami, ochrany osobných údajov a transparentnosti. Aplikácia Microsoft Teams bola vytvorená na základe rovnakých zásad, aby poskytovala platformu podnikovej triedy.

Od začiatku bola aplikácia Microsoft Teams navrhovaná s dôrazom na dodržiavanie súladu s normami, overovanie používateľov a ochranu osobných údajov. V aplikácii Microsoft Teams sú zabudované funkcie na zaistenie súladu s normami , ktoré podporujú priemyselné štandardy vrátane noriem ISO 27001 a 27018, SOC 1 a SOC 2, FERPA, EU Model Clauses a ďalších.

Aplikácia Microsoft Teams bezpečne chráni údaje tímov aplikovaním prísnych bezpečnostných opatrení, medzi ktoré patria dvojfaktorové overovanie, používanie silných hesiel a politiky riadenia prístupu. Vaše údaje sú šifrované, či už ide o chat, poznámky alebo súbory. Sú to vaše údaje – vy ich vlastníte a rozhodujete o nich. Spoločnosť Microsoft nepoužíva informácie o zákazníkoch na reklamné účely a údaje zákazníkov chránime v súlade s prísnymi zmluvnými záväzkami.

V súlade s našim záväzkom zabezpečiť maximálnu transparentnosť môžete vidieť príslušné prevádzkové údaje a umiestnenie vašich údajov. Okrem toho si môžete pozrieť podrobné správy o súlade kontrolných mechanizmov služieb Office 365 s kontrolnými mechanizmami zabezpečenia, ochrany osobných údajov, dodržiavania súladu s normami a riadenia rizík definovanými v CSA CCM (Cloud Security Alliance Cloud Control Matrix).

Microsoft Team je aplikácia podnikovej úrovne s podporou v 25 jazykoch na 181 trhoch a 6 dátovými centrami po celom svete, ktorá sa poskytuje na základe zmluvy o úrovni služieb s finančnou zárukou a garanciou 99,9 % dostupnosti služieb a podporou 24/7.

Definície

Inštitúcia

Všetky tímy vytvorené pedagogickým zborom, zamestnancami a študentmi vo vašej inštitúcii sú spojené s vaším nájomníkom služieb Office 365. Pomocou skupín v Office 365 môžete povoliť možnosť vytvárať tímy všetkým alebo len niektorým používateľom (napríklad učiteľom).

Tím

Účelom tímu je spojiť skupinu ľudí, ktorí úzko spolupracujú na plnení zadaných úloh. Tímy je možné dynamicky zostavovať pre prácu na projektoch (napr. na učebných osnovách alebo plánovaní školských podujatí), ako aj pre prebiehajúcu prácu, aby odrážali vnútornú štruktúru vašej inštitúcie (napr. školy, oddelenia a triedy). Konverzácie, súbory a poznámky sú v kanáloch tímu viditeľné len pre jeho členov. Prečítajte si viac o nových možnostiach a funkciách v aplikácii Teams určených pre učiteľov, študentov a zamestnancov škôl.

Kanál

Kanál pomáha organizovať konverzácie, obsah a nástroje tímu súvisiace s určitou konkrétnou témou. Kanály môžu byť usporiadané napríklad podľa témy (školské podujatia, triedy), disciplíny (učitelia matematiky) alebo projektov (plánovanie učebných osnov) a podobne. Vlastníci tímu môžu vytvárať kanály a členom tímu môžu ich vytváranie umožniť podľa potreby.

Karty v hornej časti kanála umožňujú tímom uchovávať súbory, poznámky a prispôsobený obsah, napríklad získavanie finančných prostriedkov v hárku v Exceli, rozvrh hodín v poznámkovom bloku vo OneNote PLC alebo graf triedy na snímke v PowerPointe. Tento obsah je potom ľahko prístupný pre všetkých členov tímu. Konektory k aplikáciám tretích strán je možné prispôsobiť na úrovni kanála, aby sa prenášali údaje z každodenne používaných aplikácií, ako sú busuu, Canvas, Flipgrid, Kahoot! a ďalšie.

Graf

Členstvo v tíme

Keď je aplikácia Microsoft Teams aktivovaná pre celú inštitúciu, určení vlastníci tímov môžu pozvať učiteľov, študentov a zamestnancov, aby sa pripojili k ich tímom. Microsoft Teams umožňuje vlastníkom tímov pridávať ľudí v inštitúcii podľa ich mena úplne jednoducho.

Vlastníci tímov môžu tiež vytvoriť tím založený na existujúcich skupinách v Office 365. Všetky zmeny vykonané v skupine sa automaticky synchronizujú s aplikáciou Microsoft Teams. Vytvorenie tímu na základe existujúcich skupín v Office 365 nielenže zjednodušuje proces pozývania a správy členov, ale tiež synchronizuje súbory skupín v aplikácii Microsoft Teams.

Tímové roly

V aplikácii Microsoft Teams existujú dve hlavné roly: vlastník tímu, čiže osoba, ktorá tím vytvorí, a členovia tímu, čiže ľudia, ktorých vlastník pozve do svojho tímu. Vlastníci tímu môžu ľubovoľného člena tímu zmeniť na spoluvlastníka, keď ho pozývajú do tímu alebo kedykoľvek po tom, ako sa k tímu daný člen pripojil. Existencia viacerých vlastníkov tímu umožňuje používateľom zdieľať zodpovednosti za správu nastavení a členstva vrátane pozvánok.

Nastavenia tímu

Vlastníci tímu môžu spravovať nastavenia tímu priamo v aplikácii Microsoft Teams. Medzi nastavenia patrí možnosť pridať tímový obrázok, nastaviť pre členov tímu povolenia na vytváranie kanálov, pridávanie kariet a konektorov a uverejňovanie @zmienok v rámci celého tímu alebo kanála a možnosť používať obrázky GIF, obrázky meme a samolepky.

Ako správca aplikácie Microsoft Teams máte prístup k nastaveniam celého systému v centre spravovania. Tieto nastavenia môžu ovplyvniť možnosti a predvolené nastavenia, ktoré vlastníci tímu vidia v nastaveniach tímu. Môžete napríklad povoliť predvolený kanál „Všeobecné“ pre celoplošné oznámenia, diskusie a zdroje, ktoré sa zobrazia všetkým tímom.

Nasadenie aplikácie Microsoft Teams

Microsoft Teams je k dispozícii pre vzdelávacie inštitúcie ako súčasť licencie na Office 365 for Education: Education, Education Plus a Education E5, ako aj na existujúce balíky Education E3.

Ako zákazník používajúci Office 365 máte Microsoft Teams k dispozícii pre celú vašu inštitúciu. Pred nasadením aplikácie Microsoft Teams by ste sa mali oboznámiť s nastaveniami v Centre spravovania služieb Office 365.

Povolenie aplikácie Microsoft Teams v inštitúcii

Na povolenie aplikácie Microsoft Teams v inštitúcii musia správcovia používať Centrum spravovania služieb Office 365.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 so svojím pracovným alebo školským kontom.

 2. Výberom položky Správca prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Prejdite na položku Nastavenia > Služby a doplnky.

 4. Na stránke Služby a doplnky vyberte položku Microsoft Teams.

  Služby a doplnky
 5. Otvorí sa obrazovka nastavení aplikácie Microsoft Teams. Vyberte licenciu, ktorú chcete nakonfigurovať – Faculty and Staff (Pedagógovia a zamestnanci) alebo Student (Študent).

  Konfigurácia licencie
 6. Po výbere typu licencie, ktorý chcete povoliť, nastavte prepínač na hodnotu On (Zapnuté) a potom vyberte položku Save (Uložiť).

  Povoliť licenciu

Môžete určiť, ktorí používatelia vo vašej inštitúcii môžu používať aplikáciu Microsoft Teams. V predvolenom nastavení je v službe Exchange Online povolené vytváranie skupín v Office 365. Existuje však niekoľko spôsobov, ako môže správca IT obmedziť vytváranie nových skupín na konkrétnych používateľov.

Každý používateľ služby Exchange Online má politiku poštových schránok OWA, ktorá riadi to, čo môže a nemôže robiť so svojou poštovou schránkou. Použitím rutiny typu cmdlet Set-OwaMailboxPolicy môžete nakonfigurovať parameter GroupCreationEnabled na hodnotu $true pre používateľov, ktorí môžu vytvárať skupiny, a na hodnotu $false pre používateľov, ktorí nie sú oprávnení vytvárať skupiny. V súčasnosti je jediný spôsob aktualizácie politiky poštových schránok prostredníctvom prostredia Windows PowerShell. Ďalšie informácie nájdete v zéme Používanie prostredia PowerShell na správu skupín v Office 365 – pomocník pre správcov.

Poznámka: Tieto príkazy vypínajú vytváranie skupín iba pre OWA a Outlook.

Ak chcete vo vašej inštitúcii vypnúť vytváranie skupín, použite nastavenia služby Azure Active Directory. Alebo všeobecne dostupný Office 365 Planner od 6. júna 2016 poskytuje možnosť zmeniť kontrolný mechanizmus na politiku uloženú v službe Azure Active Directory.

Výhodou tohto prístupu je, že Azure Active Directory poskytuje centrálny bod, ktorý môžu kontrolovať všetky aplikácie služieb Office 365. Po vytvorení vhodnej politiky je kontrola nad vytváraním nových skupín v Office 365 konzistentná všade.

Nastavenia nájomníka

Všeobecné

V časti Všeobecné môžete pre inštitúciu nakonfigurovať nasledujúce nastavenia:

 • Zobraziť organizačnú schému v osobnom profile

 • Používať Skype for Business pre príjemcov, ktorí nemajú Microsoft Teams

 • Povoliť proaktívne pomocné opatrenia T-bot

Ak chcete zakázať alebo povoliť nastavenie, prepnite prepínač do polohy Vypnuté alebo Zapnuté a potom vyberte položku Uložiť.

Nastavenia nájomníka

Integrácia e-mailu

Môžete povoliť aj integráciu e-mailov s kanálmi a vytvoriť obmedzený zoznam odosielateľov. Ak chcete zakázať alebo povoliť integráciu e-mailov, prepnite prepínač do polohy Vypnuté alebo Zapnuté a potom vyberte položku Uložiť.

Ak chcete obmedziť zoznam odosielateľov, zadajte doménu a vyberte položku Uložiť.

Integrácia e-mailu

Aplikácie

V aplikácii Microsoft Teams môžete povoliť externé aplikácie, nové externé aplikácie a vedľajšie načítavanie pre aplikácie. Ak chcete zakázať alebo povoliť nastavenie, prepnite prepínač do polohy Vypnuté alebo Zapnuté a potom vyberte položku Uložiť.

Aplikácie

Po povolení externých aplikácií v aplikácii Teams môžu učitelia prispôsobiť aplikácie a sprístupniť ich študentom prostredníctvom kariet. Karty umožňujú prispôsobiť kanál tak, aby zahŕňal obsah a funkcie, ktoré váš tím potrebuje každý deň. Poskytujú rýchly prístup k často používaným dokumentom a cloudovým službám. Existuje niekoľko vstavaných kariet, jednou z nich je karta Súbory.

V klientovi Microsoft Teams v hornej časti kanála môžu používatelia pridávať karty pre wordové dokumenty, powerpointové prezentácie, excelové tabuľky, onenotové poznákové bloky, plány z Plannera atď.

Pridanie aplikácií

Postupom času pribudnú ďalšie karty od spoločnosti Microsoft aj od partnerov.

Možnosti vlastného cloudového úložiska

V aplikácii Microsoft Teams môžete povoliť rôzne cloudové úložiská. V súčasnosti sú podporované služby Box, Dropbox, Disk Google a ShareFile. Ak chcete zakázať alebo povoliť nastavenie, prepnite prepínač do polohy Vypnuté alebo Zapnuté a potom vyberte položku Uložiť.

Cloudové možnosti

Používateľské nastavenia podľa licencie

Tímy a kanály

Tím umožňuje prepojenie skupiny osôb, ktoré pracujú na spoločných cieľoch. Tímy je možné dynamicky zostavovať pre prácu na projektoch (napr. na učebných osnovách alebo plánovaní školských podujatí), ako aj pre prebiehajúcu prácu, aby odrážali vnútornú štruktúru vašej inštitúcie (napr. školy, oddelenia a triedy).

Kanály sú podkategórie tímov. Môžete vytvoriť kanál pre aktivitu alebo tému. Pre každý kanál platí konkrétna Konverzácie, súbory a poznámky sú špecifické pre jednotlilvé kanály, zobraziť si ich ale môže každý člen tímu.

Ako správca môžete vytvárať a spravovať vlastníkov a členov tímov pomocou ovládacieho panela Skupiny v Centre spravovania služieb Office 365.

Používateľské nastavenia podľa licencie

Ďalšie informácie o vytváraní skupín v Office 365 v centre spravovania nájdete v téme Vytvorenie skupín v Office 365 v centre spravovania.

Hovory a schôdze

Niektoré školy môžu chcieť obmedziť množstvo sieťových prenosov vo svojej inštitúcii. Môžete napríklad zakázať video v inštitúciách s nízkou šírkou pásma. V časti Hovory a schôdze môžete vybrať, či budú používatelia môcť počas schôdzí používať video alebo zdieľanie obrazovky.

Hovory a schôdze

Odosielanie správ

Ako správca nájomníka môžete zapnúť alebo vypnúť mediálny obsah, ako sú napríklad obrázky GIF, meme a samolepky, na obrazovke nastavení aplikácie Microsoft Teams v časti Messaging (Odosielanie správ). Môžete tiež povoliť pedagógom a zamestnancom školy odstrániť všetky správy, aby učitelia moderovali rozhovory v triede a povolili alebo zakázali súkromný chat pre študentov.

Odosielanie správ

Ak chcete zakázať alebo povoliť používateľom pridávať obrázky gif do konverzácií, vyberte možnosť Vypnuté alebo Zapnuté a potom vyberte položku Uložiť.

Keď sú povolené obrázky GIF, môžete použiť hodnotenie obsahu na obmedzenie typu obrázkov GIF, ktoré sú povolené v aplikácii Microsoft Teams vo vašej inštitúcii. Hodnotenia obsahu zahŕňajú nasledujúce kategórie:

 • Prísne obmedzenie

 • Mierne obmedzenie

 • Povoliť všetok obsah

Okrem toho môžete povoliť:

 • obrázky meme, ktoré môžu používatelia upravovať a pridávať do konverzácií,

 • nálepky, ktoré môžu používatelia upravovať a pridávať do konverzácií,

 • vlastníkom odstrániť všetky správy,

 • používateľom odstrániť svoje vlastné správy,

 • používateľom súkromne komunikovať cez chat.

Boti

Pomocou botov môžete dokončiť rôzne úlohy, napríklad zadávanie dotazov na informácie a vykonávanie príkazov. Od 14. marca 2017 bolo v aplikácii Teams k dispozícii viac ako 20 natívnych botov a botov tretích strán.

Poznámka: T-Bot je súčasťou systému pomocníka pre produkt a nedá sa zakázať.

Ak máte záujem o vytvorenie bota, navštívte stránku Microsoft Teams Bots Platform, ktorá obsahuje podrobné pokyny na začatie písania botov pre aplikáciu Microsoft Teams.

Konektory

Konektory umožňujú upi prijímať aktualizácie z obľúbených služieb, ako sú Twitter, Trello, Wunderlist, GitHub a VSTS.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach Pripojenie aplikácií ku skupinámPlatforma konektorov pre Office.

Distribúcia klienta

Inštalačný súbor pre klienta Microsoft Teams je spustiteľný súbor, ktorý si môžu správcovia a koncoví používatelia stiahnuť zo stránky https://teams.microsoft.com/downloads. Koncoví používatelia na stolných počítačoch môžu nainštalovať aplikáciu za predpokladu, že majú príslušné oprávnenia. Správcovia IT môžu tiež distribuovať inštalátor, a to prostredníctvom nástrojov na distribúciu klienta.

Koncoví používatelia s mobilnými zariadeniami si môžu stiahnuť aplikáciu Microsoft Teams z obchodu s aplikáciami pre mobilnú platformu.

Aplikácia Microsoft Teams je k dispozícii pre počítače s Windowsom (Windows 7 a novší) a počítače Mac (Mac 10.10 a novší). Je k dispozícii aj pre iOS v9 a novší (iPhone a iPad), Android 4.4 a novší, Windows Phone 10.0.10586 a novší. Podpora pre Windows 10S príde neskôr.

Aplikácia Microsoft Teams podporuje webového klienta v prehliadačoch Edge 12+, Internet Explorer 11+, Firefox 47.0+ a Chrome 51.0+. Používatelia, ktorí sa pokúsia otvoriť webový klient aplikácie Microsoft Teams v prehliadači Safari, budú presmerovaní na stránku na stiahnutie klienta pre stolné počítače. Podpora prehliadača Safari bude zabezpečená neskôr.

Povolenie alebo zakázanie licencií na aplikáciu Microsoft Teams

Správcovia spravujú licencie na aplikáciu Microsoft Teams pomocou Centra spravovania služieb Office 365. Ak chcete spravovať licencie na aplikáciu Microsoft Teams, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom používateľov v službách Office 365.

Ak chcete obmedziť používateľov, ktorí majú vo vašej inštitúcii prístup k aplikácii Microsoft Teams, alebo odstrániť používateľa, ktorého chcete obmedziť, môžete tak urobiť zakázaním licencie aplikácie Microsoft Teams pre danú osobu alebo osoby. Po zakázaní licencie sa príslušným používateľom prestane aplikácia Microsoft Teams zobrazovať v spúšťači aplikácií a domovskej stránke služieb Office 365.

Licencie aplikácie Microsoft Teams používateľom priradíte, resp. zrušíte ich priradenie, rovnakým spôsobom, akým priradíte akúkoľvek inú licenciu na Office 365 Business alebo Enterprise. Prihláste sa do služieb Office 365, prejdite do Centra spravovania služieb Office 365 a na stránke Používatelia > Aktívni používatelia priraďte používateľom licencie na aplikáciu Microsoft Teams, resp. ich priradenie zrušte.

URL adresy a rozsahy IP adries pre aplikáciu Microsoft Teams

Ak vaša škola obmedzuje pripájanie počítačov vo vašej sieti na internet, prečítajte si článok URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365. V tomto článku nájdete zoznam koncových bodov, ktoré by ste mali uviesť vo svojom zozname povolených výstupných URL adries a v zóne dôveryhodných lokalít Internet Explorera pre klientske počítače, čím zabezpečíte, že vaše počítače budú môcť úspešne používať aplikáciu Microsoft Teams so službami Office 365.

Spustenie

Spustenie pilotných tímov

Pomôžte zástupcom tímov so zostavením a spustením pilotných tímov

Predtým, než začnete používať aplikáciu Microsoft Teams v celej vašej inštitúcii, odporúčame vám začať s niekoľkými pilotnými tímami učiteľov, študentov a zamestnancov. Pomôže vám to upresniť plán spustenia a zaistiť, že budete pripravení na nasadenie v celej inštitúcii. Úspešné pilotné tímy pomáhajú nastaviť v celej inštitúcii optimistické očakávania ohľadom ďalšej vlny spustenia.

Určenie pilotných tímov

Oslovte niekoľko oddelení pedagogických pracovníkov alebo učiteľov, aby ste určili 2 až 3 pilotné tímy. Ako podmienku účasti v pilotnom tíme uveďte, že sa celý tím zaviaže používať aplikáciu Microsoft Teams ako hlavný nástroj pravidelnej komunikácie a vzájomnej spolupráce. To dáva pilotným tímom príležitosť plne pochopiť funkcie aplikácie Microsoft Teams a identifikovať najlepší spôsob jej integrácie do vlastných pracovných postupov.

Určenie zástupcov tímov

Určite zástupcov pilotných tímov a vyzvite ich, aby podporili používanie aplikácie Microsoft Teams. Vedúci učiteľov sú často nadšení a chcú pomáhať svojim kolegom pri osvojovaní si efektívnejších riešení.

Nastavenie úspešných pilotných tímov

Poskytnite zástupcom flexibilitu pri prispôsobovaní aplikácie Microsoft Teams pre svoje pilotné tímy a zároveň si udržte kontrolu nad celým procesom používaním pokročilých funkcií zabezpečenia a správy, ktoré nájdete v centre spravovania IT. Otvorené nastavenia umožňujú pilotným tímom preskúmať všetko, čo aplikácia Microsoft Teams ponúka. Postupne, ako sa tímy vyvíjajú, môžete nastavenia kedykoľvek potrebným spôsobom upraviť.

Spustenie aplikácie pre zvyšok inštitúcie

Usporiadajte úvodnú schôdzu so zástupcami tímov

Najlepší spôsob, ako pilotné tímy nadchnúť pre aplikáciu Microsoft Teams, je stretnúť sa so všetkými, či už osobne alebo virtuálne. Naplánujte úvodnú schôdzu s cieľom predstaviť aplikáciu Microsoft Teams, diskutovať o pilotnom programe a nechať si zástupcov tímov aplikáciu Microsoft Teams vyskúšať. Zdieľajte príručky Začíname pracovať, v ktorých sa vysvetľuje postup vytvorenia a spustenia tímu.

Pozvite zástupcov tímov do aplikácie Microsoft Teams

Začnite používať aplikáciu Microsoft Teams so zástupcami tímov vo fáze plánovania jej spustenia. Komunikujte dôležité aktualizácie týkajúce sa spustenia, získajte pripomienky od pilotných tímov, odpovedajte na rýchle otázky a zdieľajte úspechy v aplikácii Microsoft Teams.

Príprava aplikácie Microsoft Teams

Pomôžte zástupcom s prípravou aplikácie Microsoft Teams, vrátane nastavení, vytvorenia kanálov a integrácie tímu s aplikáciami tretích strán. Vyzvite zástupcov tímov, aby uverejnili uvítacie príspevky a tímové zdroje pre používateľov, ktoré budú k dispozícii v rámci produktu.

Odporúča sa úvodnú prípravu minimalizovať, aby ste umožnili používateľom vytvárať kanály, upravovať karty a podľa potreby pridávať konektory. Pozrite si videá Používanie kariet vytvorené na tento účel.

Spustenie aplikácie Microsoft Teams

Zástupcovia tímov sú zodpovední za definovanie účelu svojich tímov a miery ich používania vo vzťahu k iným nástrojom a definovanie noriem pre komunikáciu v otvorenom priestore a konvencií pre vytváranie tímových kanálov.

Kým sa zástupcovia tímov pripravujú na spustenie, vyzvite ich, aby zorganizovali videoschôdzu Produktívne konverzácie so svojimi pilotnými tímami podobnú, ako bola vaša úvodná schôdza. Vyzvite ich, aby používali takéto videá na názornú ilustráciu toho, ako im môže aplikácia Microsoft Teams pomôcť spoločne dosahovať vyššiu produktivitu.

Zástupcovia tímov by mali zabezpečiť správne nastavenie členov tímov na používanie aplikácie Microsoft Teams tým, že jednotlivým členom vyhradia dostatok času na prihlásenie, stiahnutie aplikácií pre stolné počítače a mobilné zariadenia a začatie vzájomnej komunikácie cez chat.

Pomoc pre používateľov

Prenesenie práce do aplikácie Microsoft Teams

Pomôžte pilotným tímom začať a vyzvite ich zástupcov, aby presunuli dôležité konverzácie, aktualizácie a projekty do aplikácie Microsoft Teams. Členovia tímu takto získajú väčšiu istotu, keď budú na aplikáciu sami prechádzať.

Integrácia aplikácie Microsoft Teams

Prenášajte živé aktualizácie a údaje z aplikácií a služieb tretích strán, ako sú napríklad Polly a busuu, priamo do aplikácie Microsoft Teams. Ušetríte tak zamestnancom čas, pretože nebudú musieť kontrolovať viaceré nástroje, aby získali včasné informácie.

Vyzvite zástupcov tímov, aby sa podelili o svoje nápady týkajúce sa vlastných integrácií s aplikáciami a botmi tretích strán, ktoré budú prispôsobené ich tímom.

Monitorovanie aplikácie Microsoft Teams

Zdieľajte analytické informácie týkajúce sa osvojovania a používania aplikácie Microsoft Teams so zástupcami tímov a pripomeňte im, aby zdieľali pripomienky členov tímov v kanáli (Feedback) Pripomienky.

Zvýšte povedomie

Prejdite nad rámec pilotných tímov, aby ste všetkých informovali o aplikácii Microsoft Teams. Služba FastTrack poskytuje zdroje pre správcov IT, aby mohli zahrnúť zdroje s relevantnými informáciami, ako sú šablóna oznámenia, šablóna odpočítavania, leták, plagát a tipy a triky. Navštívte webovú lokalitu FastTrack, alebo sa obráťte na predajcu spoločnosti Microsoft a požiadajte ho o tieto materiály.

Poskytnite školenie

Zorganizujte školenia a diskusné posedenia prispôsobené pre konkrétne tímy a prípady použitia.

Podporte inováciu

Spolupracujte so zástupcami tímov v celej inštitúcii a identifikujte pokročilé prípady použitia vrátane vlastných integrácií a botov a využívajte aplikáciu Microsoft Teams naplno. Zvážte vytvorenie tímu pre zástupcov v aplikácii Microsoft Teams pre celú inštitúciu. Zástupcovia v ňom môžu zdieľať nápady, ktoré zmenia spôsob spolupráce ich tímov.

Zdieľajte pripomienky k aplikácii Microsoft Teams cez službu User Voice alebo použitím vstavaného prepojenia Feedback (Pripomienky). Spojte sa s ďalšími odborníkmi na IT v technickej komunite používateľov aplikácie Microsoft Teams.

Pripomienky a podpora

Preskúmať centrum pomoci na lokalite Microsoft Education

Odoslať návrh

Opýtať sa komunity

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×