Príručka pre rolu Executive v rozhraní Project Web Access

V závislosti od organizácie a jej prístupu k riadeniu projektov, jeden výkonný pracovník môže byť zodpovedný za portfólio desiatok alebo dokonca až stoviek projektov, často za celé oddelenie alebo región danej organizácie. Vedúci pracovníci vyžadujú možnosť sledovať všetky tieto projekty, aby sa mohli ubezpečiť, že práca je v súlade so strategickými cieľmi organizácie.

Vo väčších organizáciách spravuje portfólio projektov zvyčajne Project Management Office (PMO). Napriek tomu vedúci pracovníci obvykle veľmi úzko spolupracujú s PMO, aby sa zaručilo, že ciele organizácie sú zrozumiteľné a splnené, a že projekty sú v súlade s týmito cieľmi.

Tento článok popisuje činnosti, ktoré sú k dispozícii vám ako vedúcemu pracovníkovi v organizácii, ktorá používa Microsoft Office Project Web Access. Poskytuje široký prehľad o programe Project Web Access z pohľadu vedúceho pracovníka.

V závislosti od skupiny zabezpečenia, do ktorej ste priradení, môžete pracovať s funkciami programu Project Web Access pomocou programu Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 alebo oboch.

Čo môžete urobiť s povoleniami pre vedúceho pracovníka?

Práca na domovskej stránke programu Project Web Access

Práca s prostriedkami

Práca s projektmi a portfóliami v Centre projektov

Analýza údajov a tvorba zostáv

Spolupráca s ostatnými vo vašej organizácii

Získanie rád týkajúcich sa nasadenia, blogov a ďalších informácií online

Práca na domovskej stránke programu Project Web Access

Domovská stránka programu Project Web Access je hlavným vstupným bodom pre používateľov, ktorí pracujú s údajmi uloženými v databáze programu Microsoft Office Project Server 2007. Po prihlásení do programu Project Web Access sa zobrazia čakajúce položky, u ktorých sa vyžaduje vykonanie činnosti (napríklad aktualizácie úloh, ktoré treba schváliť), a položky, ktoré sa od vášho posledného prihlásenia zmenili. Z domovskej stránky môžete získať prístup k funkciám programu Project Web Access vrátane stránok Úlohy, Centrum projektov, Stredisko zdrojov, Aktualizácie, Správy o stave, Dokumenty, Problémy a Riziká.

Poznámka:  Obsah zobrazený na domovskej stránke programu Project Web Access závisí od funkcií, ktoré sú k dispozícii na serveri, roly používateľa, povolení, ktoré sú priradené používateľovi, kategórií zabezpečenia, do ktorých používateľ patrí (vrátane projektov a zobrazení, ktoré sú priradené k danej kategórii zabezpečenia), a všetkých prispôsobení, ktoré boli nakonfigurované na domovskej stránke.

Činnosti na domovskej stránke programu Project Web Access

Na začiatok stránky

Integrácia s programom Outlook

Program Project Web Access je možné integrovať s programom Microsoft Outlook s cieľom umožniť členom tímu aktualizovať úlohy pomocou programu Office Outlook 2007, 2003 alebo XP. Ak chcú členovia tímu používať funkcie integrácie programu Outlooku, musia:

  • Mať platné používateľské konto pre program Project Web Access na prístup k stránke, na ktorej je možné konfigurovať funkcie integrácie programu Outlook.

  • Používať program Office Outlook 2007, 2003 alebo XP.

  • Stiahnuť a nainštalovať doplnok Microsoft Office Project pre program Outlook.

Činnosti v programe Outlook

Na začiatok stránky

Práca s prostriedkami

Spravovanie informácií o zdrojoch

Projekty zamestnancov

Plánovanie podľa schopností

Práca s dovolenkami a iným mimopracovným časom (administratívny čas)

Stredisko zdrojov v službe Project Web Access môžete použiť na zobrazovanie, úpravu a analýzu informácií pre jeden alebo viacero zdrojov, ktoré sú priradené k úlohám v projektoch publikovaných v databáze programu Project Server. V stredisku zdrojov je zobrazený zoznam zdrojov v podnikovom fonde zdrojov. Povolenie na zobrazenie položiek v stredisku zdrojov udeľuje správca programu Project Server.

Na začiatok stránky

Spravovanie informácií o zdrojoch

V stredisku zdrojov môžete zobrazovať a upravovať informácie o zdrojoch, napríklad ich e-mailové adresy, informácie o konte a skupiny, do ktorých patria. Môžete tiež zobraziť informácie o priradených úlohách a dostupnosti.

Poznámka: Niektoré atribúty zdrojov, napríklad nastavenia kalendára, je možné zmeniť len pomocou programu Project Professional 2007.

Činnosti počas spravovania informácií o zdrojoch

Na začiatok stránky

Projekty zamestnancov

Môžete použiť funkciu Zostavenie tímu a vybudovať tímy pre projekty založené na mnohých rôznorodých parametroch, vrátane odbornosti a dostupnosti zdroja, hoci túto úlohu zvyčajne vykonávajú projektoví manažéri. Stredisko zdrojov môžete použiť na kontrolu, kto je priradený k projektom v rámci celej organizácie.

Pri používaní funkcie Zostavenie tímu zvážte nasledujúce skutočnosti:

  • Manažéri možno nebudú môcť zobraziť všetky zdroje alebo priradiť všetky zdroje k projektom.

  • Ak chce vaša organizácia nájsť alebo si prezrieť zdroje s potrebnými schopnosťami, musí použiť funkciu štruktúry rozdelenia zdrojov (RBS) a ďalšie kódy prehľadu podnikových zdrojov, ktoré sa používajú na definovanie rôznych schopností a vzťahov zdrojov v rámci organizácie.

  • Úlohy môžete priradiť tímu zdrojov. Jednotliví členovia tímu si potom môžu vybrať tie úlohy, ktoré chcú mať priradené.

  • Manažéri môžu používať navrhovaný aj určený typ rezervácie zdrojov. Po priradení zdrojov k projektom bez ich určenia môžu manažéri sledovať potenciálne priradené úlohy zdrojov pre navrhované nové projekty. Organizácie služieb napríklad často používajú navrhovanú rezerváciu, aby mohli porovnávať rôzne scenáre priradených úloh a spravovať navrhované aj schválené priradené úlohy. Manažéri zdrojov v organizáciách využívajúcich centrálny fond zdrojov a projektoví manažéri, ktorí sami spravujú pracovníkov, používajú navrhovanú rezerváciu na sledovanie a spravovanie personálnych požiadaviek.

Poznámka: Niektoré atribúty zdrojov a nastavenia, napríklad nastavenia kalendára a nahradené zdroje, je možné zmeniť len prostredníctvom programu Project Professional 2007.

Personálne činnosti počas projektu

Na začiatok stránky

Plánovanie podľa schopností

Ak chcete nájsť ten najlepší zdroj pre danú prácu a pomôcť určiť, či je organizácia personálne poddimenzovaná, môžete použiť funkcie plánovania podľa schopností, ktoré sú k dispozícii v programoch Project Web Access a Project Professional 2007 v rámci riadenia podnikových projektov (EPM) vašej organizácie. Ak chcú manažéri nahradiť všeobecné zdroje skutočnými zdrojmi, môžu použiť Sprievodcu nahradením zdrojov v programe Project Professional 2007. Ak chcete nájsť zdroje s vhodnými schopnosťami pre danú prácu, použite funkciu Zostavenie tímu v službe Project Web Access.

Poznámka: Niektoré atribúty zdrojov, napríklad nastavenia kalendára a Sprievodcu nahradením zdrojov, je možné zmeniť len pomocou programu Project Professional 2007.

Činnosti počas plánovania podľa schopností

Na začiatok stránky

Práca s dovolenkami a iným mimopracovným časom (administratívny čas)

Služba Project Web Access vám umožňuje sledovať mimopracovný čas (administratívny čas), ako sú napríklad dovolenky, tímové schôdze, školenia, interné projekty a iný neprojektový čas. Členovia tímu zadávajú administratívny čas na svojich stránkach Moje časové výkazy.

Vaša organizácia by mala sledovať administratívny čas za týchto okolností:

  • Vykonávate integráciu s účtovným systémom, ktorý vyžaduje údaje o výnimkách.

  • Váš manažérsky tím chce vidieť výkazy o výnimkách.

  • Projektoví manažéri alebo manažéri zdrojov chcú, aby členovia tímu zadali čas mimo pracoviska, aby sa čas zobrazoval ako nedostupný pre priradené úlohy v rámci projektu.

Činnosti počas spravovania administratívneho času

Na začiatok stránky

Práca s projektmi a portfóliami v Centre projektov

Centrum projektov poskytuje pre projektových manažérov, členov tímu a ďalších účastníkov projektu pohodlný spôsob zobrazenia podrobných informácií o jednotlivých projektoch, návrhoch projektu a štatistických informáciach o portfóliu projektov v organizácii. Každý používateľ s povolením na prístup do centra projektov v službe Project Web Access alebo v programe Project Professional 2007 môže používať centrum projektov na prácu na ľubovoľnom projekte, ku ktorému je priradený. V centre projektov sú k dispozícii iba projekty, ktoré sú publikované v databáze programu Project Server 2007.

Činnosti v centre projektov

Na začiatok stránky

Analýza údajov a tvorba zostáv

Spravovanie správ o stave

Práca so zostavami OLAP

Vytvorením presných zostáv môžete jasne komunikovať úspech celkového prístupu vašej organizácie k riadeniu projektov a zdrojov.

V službe Project Web Access je k dispozícii veľa možností tvorby zostáv, pomocou ktorých môžu vaše tímy čo najefektívnejšie spolupracovať. Pracovníci môžu vytvárať správy o stave a vykazovať tak priebeh svojich úloh. Projektový manažér môže okrem toho vytvárať podrobné zostavy pomocou technológie online analytical processing (OLAP).

Poznámka: Nezabúdajte, že niektoré úlohy je možné vykonávať iba vtedy, ak používateľ patrí do skupiny správcov programu Project Web Access. Ak sa v rýchlom spustení programu Project Web Access nezobrazuje prepojenie Nastavenia servera, znamená to, že nie ste priradení do skupiny správcov a nemôžete vykonávať niektoré činnosti, ako napríklad prispôsobenie zobrazenia, nastavenie zostáv, nastavenie časových výkazov alebo vymazanie projektov.

Na začiatok stránky

Spravovanie správ o stave

V správach o stave je popísaný priebeh priradených úloh. Proces vyžiadania a prijímania informácií o stave je možné automatizovať. Členom tímu sa takto môžu odosielať požiadavky na správu o stave a členovia tímu môžu odpovedať tak, že poskytnú požadované informácie. Členovia tímu môžu takisto odosielať správy o stave. Projektoví manažéri môžu konfigurovať správy o stave, aby dostávali jednotlivé odoslané správy a súhrnnú správu, v ktorej budú uvedené odpovede.

Činnosti počas spravovania správ o stave

Na začiatok stránky

Práca so zostavami OLAP

Manažéri na rôznych úrovniach môžu používať širokú škálu zostáv na analýzu projektu a výkonnosti zdrojov v rámci projektu alebo viacerých projektov. Ak chcete pracovať so zostavami interaktívne a meniť niektoré polia ich štruktúry, môžete použiť kontingenčnú tabuľku a zobrazenia kontingenčný graf. Vďaka všetkým týmto zostavám môžete pochopiť stav vašej organizácie v zmysle výkonnosti projektu a zdrojov.

Poznámka: Niektoré zostavy, napríklad vizuálne zostavy, je možné vytvoriť a zobraziť len v programe Project Professional 2007.

Činnosti počas spravovania zostáv OLAP

Na začiatok stránky

Spolupráca s ostatnými vo vašej organizácii

Služba Project Web Access obsahuje množstvo funkcií, vďaka ktorým môžu zdroje vašej organizácie spolupracovať na projektových úlohách, problémoch, rizikách a ďalších oblastiach, ktoré majú vplyv na úspech projektu.

Používatelia programu Project Server 2007 môžu využívať služby Windows SharePoint Services na spoluprácu na projektoch. Ku každému projektu, ktorý je publikovaný v databáze programu Project Server, je možné priradiť lokalitu na serveri, na ktorom sú nainštalované služby Windows SharePoint Services. Táto lokalita môže obsahovať viaceré knižnice dokumentov a jeden zoznam problémov a rizík, ktorý môžete použiť na uloženie a sledovanie dokumentov, problémov a rizík súvisiacich s projektom.

Činnosti spolupráce

Na začiatok stránky

Získanie rád týkajúcich sa nasadenia, blogov a ďalších informácií online

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×