Príkaz INSERT INTO

Pridá záznam alebo viaceré záznamy do tabuľky. Označuje sa to ako pripájací dotaz.

Syntax

Pripájací dotaz s viacerými záznamami:

INSERT INTO cieľ [(pole1[, pole2[, ...]])] [IN externádatabáza]
SELECT [zdroj.]pole1[, pole2[, ...]
FROM tabuľkovývýraz

Pripájací dotaz s jedným záznamom:

INSERT INTO cieľ [(pole1[, pole2[, ...]])]
VALUES (hodnota1[, hodnota2[, ...])

Príkaz INSERT INTO pozostáva z týchto častí:

Časť

Popis

cieľ

Názov tabuľky alebo dotazu, ku ktorému sa pripájajú záznamy.

pole1 , pole2

Názvy polí, ku ktorým pripájate údaje, ak nasledujete argument cieľ alebo názvy polí, z ktorých získavate údaje, ak nasledujete argument zdroj.

externádatabáza

Cesta k externá databáza. Popis cesty nájdete v klauzule IN.

zdroj

Názov tabuľky alebo dotazu, z ktorého sa kopírujú záznamy.

tabuľkovývýraz

Názov tabuľky alebo tabuliek, z ktorých sa vložia záznamy. Tento argument môže byť názov jednej tabuľky alebo zloženina vyplývajúca z operácie INNER JOIN (vnútorné spojenie), LEFT JOIN (vnútorné spojenie) a RIGHT JOIN (pravé spojenie) alebo uložený dotaz.

hodnota1, hodnota2

Hodnoty, ktoré chcete vložiť do konkrétnych polí nového záznamu. Každá hodnota sa vloží do poľa, ktoré zodpovedá pozícii hodnoty v zozname: hodnota1 sa vloží do poľa pole1 nového záznamu, hodnota2 do poľa pole2 a tak ďalej. Hodnoty musíte oddeliť čiarkou a textové polia uzavrieť do úvodzoviek ("").


Poznámky

Príkazom INSERT INTO môžete pridať jeden záznam do tabuľky pomocou syntaxe pripájacieho dotazu s jedným záznamom ako je uvedené vyššie. V tomto prípade váš kód zadá názov a hodnotu pre každé pole záznamu. Musíte zadať každé pole záznamu, ku ktorému má byť priradená hodnota, a hodnotu pre toto pole. Ak nezadáte každé pole, namiesto chýbajúcich stĺpcov sa vloží predvolená hodnota alebo hodnota Null. Záznamy sa pridajú na koniec tabuľky.

Môžete tiež použiť príkaz INSERT INTO na pridanie množiny záznamov z inej tabuľky alebo dotazu pomocou klauzuly SELECT ... FROM, ako je znázornené vyššie v syntaxi pripájacieho dotazu s viacerými záznamami. V tomto prípade klauzula SELECT určuje polia, ktoré chcete pripojiť ku konkrétnej cieľovej tabuľke.

Zdrojová alebo cieľová tabuľka môže určovať tabuľku alebo dotaz. Ak je zadaný dotaz, databázový nástroj Microsoft Accessu pridá záznamy do konkrétnych alebo všetkých tabuliek určených dotazom.

Príkaz INSERT INTO je voliteľný, ale ak je prítomný, predchádza príkaz SELECT.

Ak vaša cieľová tabuľka obsahuje primárny kľúč, skontrolujte, či pripájate do poľa alebo polí hlavného kľúča jedinečné hodnoty bez hodnôt Null. Ak nie, nástroj databázy Microsoft Accessu záznamy nepripojí.

Ak pripájate záznamy do tabuľky s poľom AutoNumber a chcete prečíslovať pripojené záznamy, nedávajte do dotazu pole AutoNumber. Pridajte do dotazu pole AutoNumber, pokiaľ chcete zachovať pôvodné hodnoty z poľa.

Používajte klauzulu IN na pripojenie záznamov do tabuľky v inej databáze.

Ak chcete vytvoriť novú tabuľku, použite príkaz SELECT... INTO namiesto toho, že vytvoríte vytvárajúci dotaz.

Ak chcete zistiť, ktoré záznamy sa pripájajú pred spustením pripájacieho dotazu, najprv spustite a zobrazte výsledky dotazu dotaz Select, ktorý používa rovnaké kritériá výberu.

Pripájací dotaz skopíruje záznamy z jednej alebo viacerých tabuliek do inej. Tabuľky obsahujúce záznamy, ktoré pripájate, nie sú ovplyvnené pripájacím dotazom.

Namiesto pridania existujúcich záznamov z inej tabuľky môžete zadať hodnotu pre každé pole v jednom novom zázname pomocou klauzuly VALUES. Ak vynecháte zoznam polí, klauzula VALUES musí obsahovať hodnotu pre každé pole v tabuľke, v opačnom prípade operácia INSERT zlyhá. Použite ďalší príkaz INSERT INTO s klauzulou VALUES pre každý ďalší záznam, ktorý chcete vytvoriť.Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×