Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V aplikácii To-Do pre iOS môžete použiť funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, na vytváranie zoznamov úloh pre konkrétny projekt, na vytvorenie časovej osi alebo rutiny. Môžete tiež upravovať, meniť vzhľad a usporadúvať svoje zoznamy. Ak ich už viac nebudete potrebovať, môžete ich neskôr odstrániť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu

Vytvorte si zoznam položiek úloh, ktoré chcete dokončiť, napríklad v konkrétny deň alebo v konkrétnom projekte.

 1. V časti To-Do prejdite do zobrazenia Bočný panel a ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Ak chcete vytvoriť nový zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New list button“ (Tlačidlo Nový zoznam) Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku. Vytvorí sa nový zoznam bez názvu a zameranie sa presunie na pole s názvom zoznamu.

 3. Ak chcete upraviť názov nového zoznamu, zadajte názov pomocou klávesnice na obrazovke. Na klávesnicu prejdete tak, že potiahnete prstom doprava, kým sa neozve: „Q“.

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Po zadaní názvu uložte nový zoznam tak, že potiahnete prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Nový zoznam sa uloží.

Vyhľadávanie úloh

Na rýchle vyhľadanie úlohy v zoznamoch úloh použitie možnosť Hľadať v zobrazení Bočný panel.

 1. V časti To-Do prejdite do zobrazenia Bočný panel a ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Úlohu vyhľadajte potiahnutím prstom doprava, kým sa neozve: „Search button“ (Tlačidlo Hľadať) Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Hľadať a zameranie sa presunie na pole Vyhľadávanie.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte slovo, ktoré chcete hľadať. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q“. Po zadaní slova ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Search“ (Vyhľadávanie). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Ak chcete prejsť do zoznamu výsledkov vyhľadávania, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve výsledok. V zozname výsledkov vyhľadávania sa pohybujte tak, že potiahnete prstom doprava alebo doľava. Funkcia VoiceOver oznámi položku úlohy, stav (dokončená alebo nedokončená) a zoznam, do ktorého daná položka patrí.

 5. Ak chcete vstúpiť do zobrazenia Zoznam úloh daného zoznamu, prejdite na položku a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie zoznamu

Pomocou ponuky Možnosti zoznamu premenujte zoznam, ktorý ste vytvorili.

Poznámka: Premenovanie zoznamov je k dispozícii iba pre zoznamy, ktoré ste vytvorili. Predvolené zoznamy Môj deň a Úlohy nie je možné premenovať.

 1. V časti To-Do prejdite do zobrazenia Bočný panel a ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Ak chcete prejsť na zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý chcete premenovať. Funkcia VoiceOver počas presúvania oznamuje dostupné zoznamy. Ak chcete vybrať zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie Zoznam úloh.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Možnosti zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „List options button“ (Tlačidlo Možnosti zoznamu). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti zoznamu. Ozve sa: „Rename list button“ (Tlačidlo Premenovať zoznam).

 4. Ak chcete zoznam premenovať, dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na pole s názvom zoznamu. Na úpravu názvu zoznamu použite klávesnicu na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, položte prst na obrazovku a ťahajte, kým sa neozve položka klávesnice.

 5. Po zadaní nového názvu zoznamu ho uložte a zatvorte klávesnicu potiahnutím prstom doprava, kým sa neozve: „Done“ (Hotovo). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Motívy zoznamov

Zmeňte motív zoznamu a farbu jeho pozadia tak, aby zodpovedal požadovanému vzhľadu.

Poznámka: Zmena motívu nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. V zobrazení Zoznam úloh otvorte ponuku Možnosti zoznamu pre požadovaný zoznam. Ak chcete otvoriť ponuku Možnosti zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „List options button“ (Tlačidlo Možnosti zoznamu). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti zoznamu.

 2. Prejdite do vedľajšej ponuky Zmena motívu a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Change theme button“ (Tlačidlo Zmena motívu). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Motív.

 3. Ak chcete vybrať farbu pozadia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná farba, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje farby. Aktuálne vybratá farba sa označí ako „selected“ (vybraté).

 4. Ak chcete vybrať motív, pokračujte v ťahaní prstom doprava, kým sa neozve požadovaný motív, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje jednotlivé motívy. Aktuálne vybratý motíva sa označí ako „selected“ (vybratý).

 5. Po vybratí novej farby pozadia alebo motívu ich uložte a zavrite ponuku Motív potiahnutím prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Zobrazenie a skrytie dokončených úloh

V zoznamoch sa predvolene zobrazujú dokončené aj nedokončené úlohy. Svoje zoznamy môžete usporiadať tak, že skryjete dokončené úlohy.

Poznámka: Skrytie dokončených úloh v zozname nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. V zobrazení Zoznam úloh v zozname To-Do, v ktorom chcete skryť dokončené úlohy, otvorte ponuku Možnosti zoznamu. Ak chcete otvoriť ponuku Možnosti zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „List options button“ (Tlačidlo Možnosti zoznamu). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti zoznamu.

 2. Ak chcete skryť dokončené úlohy, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Hide completed to-do items button“ (Tlačidlo Skryť dokončené položky zoznamu úloh) Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Zavrie sa ponuka Možnosti zoznamu a v zobrazení Zoznam úloh zostanú zobrazené iba nedokončené úlohy.

 4. Ak chcete zobraziť skryté dokončené úlohy, v ponuke Možnosti zoznamu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Show completed to-do items button“ (Tlačidlo Zobraziť dokončené položky zoznamu úloh). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Zoradenie úloh

Zoradenie zoznamu vám pomôže efektívnejšie usporiadať a vyhľadávať položky s úlohami.

Poznámka: Zoradenie zoznamu nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. V zobrazení Zoznam úloh otvorte ponuku Možnosti zoznamu pre zoznam, ktorý chcete zoradiť. Ak chcete otvoriť ponuku Možnosti zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „List options button“ (Tlačidlo Možnosti zoznamu). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti zoznamu.

 2. Prejdite do vedľajšej ponuky Zoradenie a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Sort button“ (Tlačidlo Zoradiť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Zoradenie.

 3. Ak chcete vybrať možnosť zoradenia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte danú položku. Funkcia VoiceOver pri posúvaní oznamuje možnosti.

 4. Po výbere možnosti zoradenia sa ponuka Zoradenie zavrie a zameranie sa presunie na zobrazenie Zoznam úloh.

 5. Zoradenie zoznamu odstránite tak, že v zobrazení Zoznam úloh potiahnete prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Remove sorting button“ (Tlačidlo Odstrániť zoradenie). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie zoznamu

Ak už nepotrebujete zoznam, ktorý ste vytvorili, môžete ho rýchlo odstrániť.

Poznámka: Odstránenie zoznamov je k dispozícii iba pre zoznamy, ktoré ste vytvorili. Predvolené zoznamy Môj deň a Úlohy nie je možné odstrániť.

 1. V zobrazení Zoznam úloh otvorte ponuku Možnosti zoznamu pre zoznam, ktorý chcete odstrániť. Ak chcete otvoriť ponuku Možnosti zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „List options button“ (Tlačidlo Možnosti zoznamu). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti zoznamu.

 2. Ak chcete zoznam odstrániť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Delete list button“ (Tlačidlo Odstrániť zoznam) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa okno potvrdenia a ozve sa: „Are you sure you want to delete this list forever?“ (Naozaj chcete natrvalo odstrániť tento zoznam?). Potvrdenie vykonajte potiahnutím prstom doprava. Ozve sa: „Delete list button“ (Tlačidlo Odstrániť zoznam) Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Ak chcete zrušiť odstránenie, v okne potvrdenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android, na vytváranie zoznamov úloh pre konkrétny projekt, na vytvorenie časovej osi alebo rutiny. Môžete tiež zmeniť vzhľad zoznamu a zoradiť svoje zoznamy podľa toho, ako vám to vyhovuje. Ak ich už viac nebudete potrebovať, môžete ich neskôr odstrániť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu

Vytvorte si zoznam položiek úloh, ktoré chcete dokončiť, napríklad v konkrétny deň alebo v konkrétnom projekte.

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia bočného panela, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete vytvoriť nový zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New list, out of list“ (Nový zoznam, zo zoznamu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vytvorí sa nový zoznam bez názvu a zameranie sa presunie na pole s názvom zoznamu.

 3. Zadajte názov zoznamu.

 4. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zameranie sa presunie na pole pre zadanie názvu prvej úlohy v zobrazení zoznamu. Ďalšie informácie o pridávaní úloh nájdete v téme Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky.

Vyhľadávanie úloh

Na rýchle vyhľadanie úlohy v zoznamoch úloh použitie možnosť vyhľadávania v zobrazení bočného panelu.

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia bočného panela, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete vyhľadať úlohu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Enter search button“ (Tlačidlo Zadať vyhľadávanie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka vyhľadávania a zameranie sa presunie na pole Vyhľadávanie.

 3. Zadajte hľadaný výraz. Stačí zadať začiatok slova.

 4. Ak chcete prejsť do zoznamu výsledkov vyhľadávania, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve výsledok. Výsledok začína slovom „To-do“ (Úloha) a potom nasleduje jeho názov. V zozname výsledkov vyhľadávania sa pohybujte tak, že potiahnete prstom doprava alebo doľava.

 5. Ak chcete otvoriť zobrazenie podrobností aktuálne vybratého výsledku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie zoznamu

Zoznam môžete premenovať, aby lepšie slúžil vášmu účelu.

Poznámka: Premenovanie zoznamov je k dispozícii iba pre zoznamy, ktoré ste vytvorili. Zoznamy Môj deň a Úlohy sú predvolené zoznamy a nie je možné ich premenovať.

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia bočného panela, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prejsť na zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov zoznamu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie zoznamu.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku možností zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Menu expanded“ (Ponuka je rozbalená).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Rename list“ (Premenovať zoznam), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na pole s názvom zoznamu.

 5. Odstráňte predchádzajúci názov pomocou klávesnice a potom zadajte nový názov.

 6. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Motívy zoznamov

Zmeňte motív zoznamu tak, aby zodpovedal požadovanému vzhľadu.

Poznámka: Zmena motívu nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. Kým si prezeráte zoznam a chcete otvoriť ponuku možností zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Menu expanded“ (Ponuka je rozbalená).

 2. Ak chcete nájsť možnosti motívov, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Change theme“ (Zmeniť motív), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať motív, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaný motív, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte ponuku.

Zobrazenie a skrytie dokončených úloh

V zoznamoch sa predvolene zobrazujú dokončené aj nedokončené úlohy. Svoje zoznamy môžete usporiadať tak, že skryjete dokončené úlohy.

Poznámka: Skrytie dokončených úloh v zozname nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. Kým si prezeráte zoznam a chcete otvoriť ponuku možností zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Menu expanded“ (Ponuka je rozbalená).

 2. Ak chcete skryť dokončené úlohy, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Hide completed to-dos“ (Skryť dokončené úlohy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zavrie sa ponuka možností zoznamu a v zobrazení zoznamu zostanú zobrazené iba nedokončené úlohy.

 4. Ak chcete zobraziť skryté dokončené úlohy, v ponuke možností zoznamu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Show completed to-dos“ (Zobraziť dokončené úlohy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zoradenie úloh

Zoradenie zoznamu vám pomôže efektívnejšie usporiadať a vyhľadávať položky s úlohami.

Poznámka: Zoradenie zoznamu nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. Kým si prezeráte zoznam a chcete otvoriť ponuku možností zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Menu expanded“ (Ponuka je rozbalená).

 2. Ak chcete nájsť možnosti zoradenia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sort“ (Zoradiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať možnosť zoradenia, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Po výbere možnosti zoradenia sa ponuka zoradenia zavrie a zameranie sa vráti na zobrazenie zoznamu.

 4. Ak chcete odstrániť zoradenie zo zoznamu, počas prezerania zoznamu potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Remove sorting button“ (Tlačidlo Odstrániť zoradenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie zoznamu

Ak už nepotrebujete zoznam, ktorý ste vytvorili, môžete ho rýchlo odstrániť.

Poznámka: Odstránenie zoznamov je k dispozícii iba pre zoznamy, ktoré ste vytvorili. Predvolené zoznamy Môj deň a Úlohy nie je možné odstrániť.

 1. Kým si prezeráte zoznam a chcete otvoriť ponuku možností zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Menu expanded“ (Ponuka je rozbalená).

 2. Ak chcete zoznam odstrániť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete list“ (Odstrániť zoznam), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete odstránenie potvrdiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Yes button“ (Tlačidlo Áno), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak chcete odstránenie zrušiť, v kontextovom okne potvrdenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Po odstránení zoznamu sa zameranie vráti na zoznam Môj deň.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na vytváranie zoznamov úloh pre konkrétny projekt, na vytvorenie časovej osi alebo rutiny. Môžete tiež zmeniť vzhľad zoznamu a zoradiť svoje zoznamy podľa toho, ako vám to vyhovuje. Ak ich už viac nebudete potrebovať, môžete ich neskôr odstrániť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu

Vytvorte si zoznam položiek úloh, ktoré chcete dokončiť, napríklad v konkrétny deň alebo v konkrétnom projekte.

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia bočného panela, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Navigation button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Navigácia, aktivovať dvojitým ťuknutím) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete vytvoriť nový zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New list button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Nový zoznam, aktivovať dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vytvorí sa nový zoznam bez názvu a zameranie sa presunie na pole s názvom zoznamu.

 3. Zadajte názov zoznamu.

 4. Prechádzajte prstom po dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Back, button collapsed“ (Späť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zatvorte.

Vyhľadávanie úloh

Na rýchle vyhľadanie úlohy v zoznamoch úloh použitie možnosť vyhľadávania v zobrazení bočného panelu.

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia bočného panela, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Navigation button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Navigácia, aktivovať dvojitým ťuknutím) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Úlohu vyhľadajte potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Search your tasks button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Vyhľadávať úlohy, aktivovať dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka vyhľadávania a zameranie sa presunie na pole Vyhľadávanie.

 3. Zadajte hľadaný výraz. Stačí zadať začiatok slova.

 4. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve: „Back, button collapsed“ (Naspäť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zavrite.

 5. Ak chcete prejsť do zoznamu výsledkov vyhľadávania, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve výsledok. Výsledok sa začína slovom „To-do“ (Úloha) a za ním nasleduje názov úlohy a jej umiestnenie v zozname, do ktorého patrí, napríklad „1 z 2“. V zozname výsledkov vyhľadávania sa pohybujte tak, že potiahnete prstom doprava alebo doľava.

 6. Ak chcete otvoriť zobrazenie podrobností aktuálne vybratého výsledku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie zoznamu

Zoznam môžete premenovať, aby lepšie slúžil vášmu účelu.

Poznámka: Premenovanie zoznamov je k dispozícii iba pre zoznamy, ktoré ste vytvorili. Zoznamy Môj deň a Úlohy sú predvolené zoznamy a nie je možné ich premenovať.

 1. Do zobrazenia bočného panelu prejdite potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Navigation button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Navigácia, aktivovať dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prejsť na zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov zoznamu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie zoznamu.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku možností zoznamu, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Edit“ (Upraviť), a potom nasleduje umiestnenie súboru so zoznamom. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Popup window, rename list, menu item“ (Kontextové okno, premenovať zoznam, položka ponuky)

 4. Ak chcete zoznam premenovať, dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na pole s názvom zoznamu. Odstráňte predchádzajúci názov pomocou klávesnice a potom zadajte nový názov.

 5. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve: „Back, button collapsed“ (Naspäť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zavrite.

Motívy zoznamov

Zmeňte motív zoznamu tak, aby zodpovedal požadovanému vzhľadu.

Poznámka: Zmena motívu nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. Kým si prezeráte zoznam a chcete otvoriť ponuku možností zoznamu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Edit“ (Úpravy) a potom nasleduje umiestnenie súboru so zoznamom. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Popup window, rename list, menu item“ (Kontextové okno, premenovať zoznam, položka ponuky)

 2. Ak chcete nájsť možnosti Motívov, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Theme“ (Motív)

 3. Ak chcete vybrať motív, pokračujte v ťahaní prstom doprava, kým sa neozve požadovaný motív, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Aktuálne vybratý motív sa označí ako „selected“ (vybratý), kým ostatné zostanú ako „non-selected“ (nevybraté).

 4. Prechádzajte prstom po dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve: „Custom, back, button collapsed“ (Vlastné, späť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku ponuku zatvorte.

Zobrazenie a skrytie dokončených úloh

V zoznamoch sa predvolene zobrazujú dokončené aj nedokončené úlohy. Svoje zoznamy môžete usporiadať tak, že skryjete dokončené úlohy.

Poznámka: Skrytie dokončených úloh v zozname nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. Kým si prezeráte zoznam a chcete otvoriť ponuku možností zoznamu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Edit“ (Úpravy) a potom nasleduje umiestnenie súboru so zoznamom. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Popup window, rename list, menu item“ (Kontextové okno, premenovať zoznam, položka ponuky)

 2. Ak chcete skryť dokončené úlohy, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Hide completed to-dos, menu item, double-tap to activate“ (Skryť dokončené úlohy, položka ponuky, aktivovať dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zavrie sa ponuka možností zoznamu a v zobrazení zoznamu zostanú zobrazené iba nedokončené úlohy.

 4. Ak chcete zobraziť skryté dokončené úlohy, v ponuke možností zoznamu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Show completed to-dos, menu item, double-tap to activate“ (Zobraziť dokončené úlohy, položka ponuky, aktivovať dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zoradenie úloh

Zoradenie zoznamu vám pomôže efektívnejšie usporiadať a vyhľadávať položky s úlohami.

Poznámka: Zoradenie zoznamu nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. Kým si prezeráte zoznam a chcete otvoriť ponuku zoradenia, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Sort button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Zoradiť, aktivovať dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete vybrať možnosť zoradenia, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Po výbere možnosti zoradenia sa ponuka zoradenia zavrie a zameranie sa vráti na zobrazenie zoznamu.

 3. Zoradenie zoznamu odstránite tak, že počas prezerania zoznamu potiahnete prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Remove sorting button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Odstrániť zoradenie, aktivovať dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie zoznamu

Ak už nepotrebujete zoznam, ktorý ste vytvorili, môžete ho rýchlo odstrániť.

Poznámka: Odstránenie zoznamov je k dispozícii iba pre zoznamy, ktoré ste vytvorili. Predvolené zoznamy Môj deň a Úlohy nie je možné odstrániť.

 1. Kým si prezeráte zoznam a chcete otvoriť ponuku možností zoznamu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Edit“ (Úpravy) a potom nasleduje umiestnenie súboru so zoznamom. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Popup window, rename list, menu item“ (Kontextové okno, premenovať zoznam, položka ponuky)

 2. Ak chcete zoznam odstrániť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete list“ (Odstrániť zoznam), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete potvrdiť odstránenie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Odstrániť, aktivujte ho dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak chcete odstránenie zrušiť, v kontextovom okne potvrdenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Cancel button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Zrušiť, aktivovať dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do pre web môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na vytváranie zoznamov úloh pre konkrétny projekt, na vytvorenie časovej osi alebo rutiny. Môžete tiež upravovať, meniť vzhľad a usporadúvať svoje zoznamy. Ak ich už viac nebudete potrebovať, môžete ich neskôr aj odstrániť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate To-Do pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže To-Do pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na To-Do pre web.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zoznamu

Vytvorte si zoznam položiek úloh, ktoré chcete dokončiť, napríklad v konkrétny deň alebo v konkrétnom projekte.

 1. Ak chcete v aplikácii To-Do vytvoriť nový zoznam, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New list button“ (Tlačidlo Nový zoznam) a stlačením medzerníka vyberte danú položku. Vytvorí sa nový zoznam bez názvu a zameranie sa presunie na pole s názvom zoznamu.

 2. Zadajte názov zoznamu a stlačte kláves Enter.

Vyhľadávanie úloh

Na rýchle vyhľadanie úlohy v zoznamoch úloh použitie možnosť Vyhľadávanie v časti Bočný panel.

 1. Ak chcete v časti To-DoBočný panel vyhľadať úlohu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať), a potom stlačením medzerníka vyberte danú položku. Zameranie sa presunie na pole Hľadať.

 2. Zadajte požadované vyhľadávacie slovo. Aplikácia To-Do automaticky počas písania zobrazí výsledky vyhľadávania.

 3. Ak chcete prejsť do zoznamu výsledkov vyhľadávania, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve výsledok. V zozname výsledkov vyhľadávania sa pohybujte stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab. Pri posúvaní Moderátor oznamuje položku úlohy ako „To-do (Úloha) <názov položky zoznamu úloh>“. Dokončené úlohy sa oznamujú ako „Completed to-do (Dokončená úloha) <názov položky zoznamu úloh>“.

 4. Ak chcete otvoriť zobrazenie podrobností danej úlohy, stlačte medzerník v čase, keď sa nachádzate na úlohe.

Premenovanie zoznamu

Pomocou ponuky Možnosti zoznamu premenujte zoznam, ktorý ste vytvorili.

Poznámka: Premenovanie zoznamov je k dispozícii iba pre zoznamy, ktoré ste vytvorili. Predvolené zoznamy Môj deň a Úlohy nie je možné premenovať.

 1. Ak v aplikácii To-Do chcete prejsť do zoznamu v časti Bočný panel, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný zoznam.

 2. Zoznam, ktorý chcete premenovať vyberte stlačením medzerníka. Otvorí sa zobrazenie Zoznam úloh.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Možnosti zoznamu, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „List options button“ (Tlačidlo Možnosti zoznamu).

 4. Stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka Možnosti zoznamu.

 5. Ak chcete zoznam premenovať, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Rename list button“ (Tlačidlo Premenovať zoznam).

 6. Stlačte medzerník. Zameranie sa presunie na pole s názvom zoznamu.

 7. Zadajte nový názov zoznamu a stlačte kláves Enter. Názov zoznamu sa zmenil.

Zobrazenie alebo skrytie dokončených úloh

V zoznamoch sa predvolene zobrazujú dokončené aj nedokončené úlohy. Svoje zoznamy môžete usporiadať tak, že skryjete dokončené úlohy.

Poznámka: Skrytie dokončených úloh v zozname nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. V zobrazení Zoznam úloh v zozname To-Do, v ktorom chcete skryť dokončené úlohy, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „List options button“ (Tlačidlo Možnosti zoznamu).

 2. Stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka Možnosti zoznamu.

 3. Ak chcete skryť dokončené úlohy, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Hide completed to-dos button“ (Tlačidlo Skryť dokončené úlohy), a potom stlačte medzerník.

 4. Zavrie sa ponuka Možnosti zoznamu a v zobrazení Zoznam úloh zostanú zobrazené iba nedokončené úlohy.

 5. Ak chcete zobraziť skryté dokončené úlohy, v ponuke Možnosti zoznamu stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Show completed to-dos items button“ (Tlačidlo Zobraziť dokončené položky zoznamu úloh), a potom stlačením medzerníka vyberte danú položku.

Zoradenie úloh

Zoradenie zoznamu vám pomôže efektívnejšie usporiadať a vyhľadávať položky s úlohami.

Poznámka: Zoradenie zoznamu nie je k dispozícii pre predvolený zoznam Môj deň.

 1. V zobrazení Zoznam úloh v zozname, ktorý chcete zoradiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Sort to-dos button“ (Tlačidlo Zoradiť úlohy), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka Zoradenie.

 2. Ak chcete vybrať možnosť zoradenia, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačením medzerníka vyberte danú položku. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti.

  Po výbere možnosti zoradenia sa ponuka Zoradenie zavrie a zameranie sa presunie na zobrazenie Zoznam úloh.

 3. Ak chcete v zozname odstrániť zoradenie, v zobrazení Zoznam úloh stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Close sort order option button“ (Tlačidlo Zavrieť možnosť spôsobu zoradenia), a potom stlačením medzerníka vyberte danú položku.

Odstránenie zoznamu

Ak už nepotrebujete zoznam, ktorý ste vytvorili, môžete ho rýchlo odstrániť.

Poznámka: Odstránenie zoznamov je k dispozícii iba pre zoznamy, ktoré ste vytvorili. Predvolené zoznamy Môj deň a Úlohy nie je možné odstrániť.

 1. V zobrazení Zoznam úloh stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „List options button“ (Tlačidlo Možnosti zoznamu).

 2. Stlačte medzerník. Otvorí sa ponuka Možnosti zoznamu.

 3. Ak chcete zoznam odstrániť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Delete list button“ (Tlačidlo Odstrániť zoznam), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa dialógové okno s potvrdením. Odstránenie potvrďte dvojitým stlačením klávesu Tab. Ozve sa: „Delete list button“ (Tlačidlo Odstrániť zoznam) Stlačením medzerníka vyberte danú položku.

  Ak nechcete zoznam odstrániť, v okne potvrdenia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×