Práca so zobrazeniami v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky

Práca so zobrazeniami v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Na výber správneho zobrazenia svojho plánu použite Project 2016 s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse. Použitie správneho zobrazenia na správny účel zjednodušuje sledovanie projektu.

Ak chcete zistiť, ktoré zobrazenie najlepšie zodpovedá vašim potrebám, najskôr sa rozhodnite, ktoré informácie chcete kontrolovať (úlohu, zdroj alebo údaje nasadenia), potom sa rozhodnite, ktorý formát chcete použiť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Projecte 2016.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Presun medzi zobrazeniami

Ak chcete prejsť na iné zobrazenie, vyberte a otvorte zobrazenie pomocou nasledujúcich klávesových skratiek:

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber a otvorenie zobrazenia Ganttov graf.

Alt + W, G, G

Výber a otvorenie zobrazenia Použitie úlohy.

Alt + W, K, K.

Výber a otvorenie zobrazenia Plánovač tímov.

Alt + W, P, P.

Výber a otvorenie zobrazenia Zoznam zdrojov.

Alt + W, S, S.

Zobrazenie Časová os

V zobrazení Časová os sa zobrazí snímka kľúčových úloh a medzníkov, ktoré je potrebné prezentovať, napríklad v správe o stave alebo počas schôdze. Obsah zobrazenia Časová os môžete jednoducho pustiť do snímky programu PowerPoint a vytlačiť ju alebo ju odoslať e-mailom.

K zobrazeniu Časová os môžete získať prístup buď v rámci iných zobrazení, alebo v samostatnom okne. Ak je zobrazenie Časová os súčasťou iných zobrazení, predvolene sa zobrazuje v hornej časti zobrazenia.

Ak sa chcete v tomto zobrazení presúvať, použite nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Stlačte

Zapnutie a vypnutie zobrazenia Časová os.

Alt + W, TL

Prepínanie medzi hlavným zobrazením a zobrazením Časová os stlačením klávesy F6, až kým sa neozve požadované zobrazenie.

F6 alebo Shift + F6

Otvorenie zobrazenia Časová os v samostatnom okne.

Alt + W, OT, L

Prepínanie medzi typmi prvkov v zobrazení Časová os – panel úloh, medzník, bublina a pruh časovej osi s vybratým prvým príkladom jednotlivých typov.

Kláves Tab alebo šípka nadol

Prepínanie medzi typmi prvkov v opačnom poradí.

Shift + Tab, šípka nahor

Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci prvok daného typu, napríklad prechod na nasledujúci medzník.

Šípka doľava alebo doprava

Otvorenie dialógového okna Informácie o úlohe.

Shift + F2

Zobrazenie Ganttov graf

Zobrazenie Ganttov graf sa používa na získanie prehľadu o smerovaní projektu a jeho pokrokoch. V tomto zobrazení tiež môžete získať predstavu o tom, ako úlohy navzájom súvisia.

Ak je zapnuté zobrazenie Časová os, zobrazuje sa v hornej časti okna. Pod zobrazením Časová os je oblasť hlavného obsahu rozdelená na dve tably. Na ľavej strane je tabuľkový hárok so vstupmi, v ktorom môžete definovať režim úlohy, jej názov, trvanie, počiatočný a koncový dátum a tiež jej predchodcov. Na pravej strane je pruhový graf zobrazujúci informácie tabuľkového hárku vo forme postupujúcich blokov a čiar závislostí.

Ak sa chcete v tomto zobrazení presúvať, použite nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun medzi stĺpcami a riadkami tabuľkového hárku.

Tab, Shift + Tab alebo klávesy so šípkami

Otvorenie dialógového okna Informácie o úlohe.

Shift + F2

Zobrazenie Použitie úlohy

V zobrazení Použitie úlohy môžete zadávať, upravovať a overovať priradenia podľa úlohy.

Ak je zapnuté zobrazenie Časová os, zobrazuje sa v hornej časti okna. Pod zobrazením Časová os je oblasť hlavného obsahu rozdelená na dve tably. Na table tabuľkového hárka na ľavej strane je uvedená každá úloha spolu s priradenými zdrojmi uvedeným cez zarážku pod ňou. Na table časového výkazu vpravo sú uvedené informácie, ako napríklad práca alebo náklady na úlohu. Priradenia môžu byť zoradené podľa časového rozsahu, napríklad podľa dní alebo týždňov.

Ak sa chcete v tomto zobrazení presúvať, použite nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun medzi stĺpcami a riadkami tabuľkového hárku.

Tab, Shift + Tab alebo klávesy so šípkami

Otvorenie dialógového okna Informácie o úlohe.

Shift + F2

Prechod na tablu časového výkazu

F6

Zobrazenie Plánovač tímov

Zobrazenie Plánovač tímov sa používa na kontrolu úloh z pohľadu toho, kto na nich pracuje, a na získanie prehľadu o pláne.

Ak je zapnuté zobrazenie Časová os, zobrazuje sa v hornej časti okna. Pod zobrazením Časová os je oblasť hlavného obsahu rozdelená na tri tably. Tabuľkový hárok na ľavej strane obsahuje názvy zdrojov a nenaplánované úlohy. Na pravej strane je tabla kalendára. V dolnej časti okna je tabla so zoznamom nepriradených úloh.

Ak sa chcete v tomto zobrazení presúvať, použite nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun medzi stĺpcami a riadkami tabuľkového hárku.

Tab, Shift + Tab alebo klávesy so šípkami

Rozbalenie alebo zbalenie riadka zdroja či riadka Zoskupenie.

Alt + Shift + znamienko plus (+) alebo znamienko mínus (-)

Posun časovej mierky.

Alt + šípka doľava alebo doprava

Otvorenie dialógového okna Informácie o úlohe.

Enter (na úlohe)

Premiestňovanie úloh.

Ctrl + klávesy so šípkami

Zobrazenie Zoznam zdrojov

Zobrazenie Použitie zdrojov sa používa, ak chcete zadávať, upravovať alebo kontrolovať zdrojové údaje projektu v tabuľkovom hárku.

Ak je zapnuté zobrazenie Časová os, zobrazuje sa v hornej časti okna. Pod zobrazením Časová os zaberá väčšinu hlavnej oblasti obsahu tabuľkový hárok obsahujúci napríklad zoznam zdrojov, nákladov a štandardných sadzieb

Ak sa chcete v tomto zobrazení presúvať, použite nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun medzi stĺpcami a riadkami tabuľkového hárku.

Tab, Shift + Tab alebo klávesy so šípkami

Otvorenie dialógového okna Informácie o zdroji.

Shift + F2

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Projecte 2016

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Na výber správneho zobrazenia svojho plánu použite Project Online s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse. Použitie správneho zobrazenia na správny účel zjednodušuje sledovanie projektu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Projecte Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Project Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Project Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Project Online.

Obsah tohto článku

Zmena zobrazenia stránky v Projecte

 1. V zobrazení Projekty stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 prejdite na kartu. V prípade potreby stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Projects, Project Center, tools group, tab 2 of 2, link“ (Projekty, centrum projektov, skupina nástrojov, karta 2 z 2, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „View, button“ (Zobrazenie, tlačidlo), a potom stlačením medzerníka otvorte zoznam dostupných možností.

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prechádzať zobrazeniami. Stlačením klávesu Enter vyberte zobrazenie.

Zmena zobrazenia na stránke Plán

 1. Keď sa vo svojom projekte nachádzate na stránke Plán, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 prejdete na kartu. V prípade potreby stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Tasks, Schedule, tools group, tab 4 of 5“ (Úlohy, Plán, skupina nástrojov, karta 4 z 5), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „View, button“ (Zobrazenie, tlačidlo), a potom stlačením medzerníka otvorte zoznam dostupných možností.

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prechádzať zobrazeniami. Stlačením klávesu Enter vyberte zobrazenie.

Zmena rozloženia

Môžete si vybrať, akým spôsobom sa majú údaje zobraziť. Zobrazte alebo skryte Ganttov graf, zobrazte údaje v zobrazení s časovým usporiadaním alebo vo formáte tabuľky s rozložením hárka.

 1. Ak chcete zmeniť rozloženie v zobrazení Úlohy, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 prejdite na kartu. V prípade potreby stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Tasks, tab“ (Úlohy, karta), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Layout button“ (Rozloženie, tlačidlo), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa zoznam možností.

 3. Ak chcete uskutočniť výber spomedzi možností Ganttovho grafu, časového usporiadania a hárka, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým neprejdete na požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Klávesové skratky v Projecte Online

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×