Práca so súbormi údajových kociek v režime offline

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

súbor kocky v režime offline (.cub) uchováva údaje vo forme kocky Online Analytical Processing (OLAP). Tieto údaje môžu predstavovať časť databázy OLAP zo servera OLAP alebo môže mať vytvorené nezávisle od všetky databázy OLAP. Pomocou súboru údajovej kocky v režime offline pracovať so zostavami kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu, keď server nie je k dispozícii alebo ak ste odpojení zo siete.

Poznámka k zabezpečeniu: Dávajte pozor, použitie alebo distribúcia súboru údajovej kocky offline, ktorá obsahuje citlivé alebo súkromné údaje. Namiesto súboru údajovej kocky môžete zvážiť ponechanie údajov v zošite, tak, aby správy prístupových práv môžete používať na riadenie prístupu k údajom. Ďalšie informácie nájdete v téme Prístupových práv k informáciám v balíku Office.

Pri práci so zostavou kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, ktorý je založený na zdroji údajov z databázového servera OLAP, môžete použiť Sprievodcu kocky v režime Offline na skopírovanie zdrojových údajov do súboru kocky v režime offline samostatné vo vašom počítači. Ak chcete vytvoriť tieto súbory v režime offline, musíte mať poskytovateľa údajov OLAP, ktorý podporuje túto funkciu, ako je napríklad MSOLAP z Microsoft SQL Server Analysis Services v počítači nainštalovaný.

Poznámka: Vytvorenie a používanie funkcie kocky v režime offline súbory z Microsoft SQL Server Analysis Services sa vzťahuje výraz a licencie inštalácii systému Microsoft SQL Server. Pozrite si príslušné licenčné informácie verzie servera SQL Server.

Pomocou Sprievodcu kocky v režime Offline

Ak chcete vytvoriť súbor kocky v režime offline, použijete sprievodcu kocky v režime Offline na výber podmnožiny údajov z databázy OLAP a potom túto podmnožinu uložte. Zostava nemusí obsahovať všetky polia, ktoré zahrniete do súboru a môžete vybrať niektorú z dimenzií a údajových polí, ktoré sú k dispozícii v databáze OLAP. Ak chcete zachovať veľkosť súboru na minimum, môžete zahrnúť iba údaje, ktoré sa má zobrazovať v zostave. Môžete vynechať celkové rozmery a pre väčšinu typov rozmerov môžete tiež vynechať detaily nižšej úrovne a najvyššej úrovne v rámci položky, ktoré nie je potrebné zobraziť. Pre všetky položky, ktoré zadáte, polia vlastností, ktoré sú k dispozícii v databáze pre tieto položky ukladajú aj súboru v režime offline.

Prenos údajov v režime offline a potom údaje späť do režimu online

Ak chcete vykonať uvedený postup, vytvorte najskôr zostavu kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu na základe databázy servera a potom z tejto zostavy vytvorte súbor údajovej kocky v režime offline. Zostavu môžete potom kedykoľvek prepínať medzi databázou servera a súborom v režime offline, napríklad v prípade, že prenosný počítač použijete na prácu doma alebo na služobnej ceste a neskôr počítač znovu pripojíte do siete.

Nasledujúci postup poskytuje základné kroky pre prenos údajov do režimu offline a potom naspäť do režimu online.

 1. Vytvorte alebo otvorte kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčný graf, ktorý je založený na OLAP údaje, ktoré chcete mať prístup offline.

 2. Vytvorenie súbor kocky v režime offline vo vašom počítači. V časti Vytvorenie súboru údajovej kocky offline z databázy servera OLAP.

 3. Odpojte sa od siete a pracujte so súborom kocky v režime offline.

 4. Opätovné pripojenie k sieti a znova pripojte súbor kocky. Pozrite si časť opätovné pripojenie súboru údajovej kocky offline k databáze servera OLAP.

 5. Obnovenie súboru kocky v režime offline novými údajmi a potom znova vytvorte súbor kocky v režime offline. V časti obnoviť a opätovné vytvorenie súboru údajovej kocky v režime offline.

 6. Opakujte tento postup počnúc krokom 3.

Poznámka: Ak je databáza OLAP rozsiahla a chcete, aby súbor údajovej kocky umožňoval prístup k veľkej podmnožine údajov, bude potrebné, aby ste vytvorili dostatok miesta na disku, pričom zistíte, že uloženie súborov môže byť časovo náročné. V záujme zlepšenia výkonu zvážte vytvorenie súboru kocky v režime offline použitím skriptu MDX.

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete vytvoriť súbor údajovej kocky v režime offline  môžete tiež kliknúť na priradená zostava kontingenčnej tabuľky pre zostavu kontingenčného grafu.

 2. Na karte analyzovať v skupine výpočty kliknite na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku OLAP v režime Offline.

  Zobrazí sa dialógové okno OLAP v režime offline - nastavenie.

  Poznámka: Ak váš poskytovateľ OLAP nepodporuje súbory údajových kociek v režime offline, položka OLAP v režime offline nebude k dispozícii. Ďalšie informácie získate od poskytovateľov služieb OLAP.

 3. Kliknite na príkaz Vytvoriť súbor s údajmi v režime offline, alebo ak pre danú zostavu súbor údajovej kocky v režime offline už existuje, kliknite na príkaz Upraviť súbor s údajmi v režime offline.

  Zobrazí sa Sprievodca údajovou kockou.

 4. V kroku 1 Sprievodcu kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. V kroku 2 sprievodcu vyberte každú dimenzia z kocky servera, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete zahrnúť do súboru údajovej kocky. Kliknite na Políčko so znamienkom plus políčko vedľa každej dimenzie a vyberte úrovne, ktoré chcete zahrnúť.

  Poznámky: 

  • V rámci dimenzie nie je možné preskočiť medziúrovne.

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru kocky, vynechajte nižšie úrovne, ktoré v zostave nemusia byť zobrazené.

  • Uistite sa, či ste zahrnuli všetky dimenzie so zoskupenými položkami, aby program Microsoft Office Excel mohol tieto zoskupenia pri prepínaní medzi databázou servera a súborom v režime offline zachovať.

  • Rozmery, ktoré nemajú k poľu Políčko so znamienkom plus neumožňujú vylúčenie úrovne. Iba môžete zahrnúť alebo vylúčiť všetky tohto typu rozmer.

 6. V kroku 3 sprievodcu kliknite na položku Políčko so znamienkom plus políčko vedľa položky miery a vyberte polia, ktoré chcete použiť ako polia údajov v zostave. Musíte vybrať aspoň jednu mierku; v opačnom prípade rozmery meraní nebude obsahovať žiadne údaje. Pre každú dimenziu uvedenú pod položkou ukazovatele, s ktorými dimenziu Políčko so znamienkom plus a potom vyberte najvyššej úrovne v rámci položky, ktoré chcete zahrnúť do súboru údajovej kocky v režime offline.

  • Ak chcete obmedziť veľkosť súboru údajovej kocky, aby ste zabezpečili, že na disku bude dostatok miesta, a aby ste skrátili čas potrebný na uloženie súboru, vynechajte údaje, ktoré v zostave nemusia byť zobrazené. Do kocky sú automaticky zahrnuté všetky polia vlastností, ktoré sú dostupné pre vybraté položky.

  • Ak požadované údaje chýbajú, možno ste v predchádzajúcom kroku nezahrnuli dimenziu, ktorá ich obsahuje. Kliknite na tlačidlo Naspäť v sprievodcovi a v kroku 2 vyberte chýbajúcu dimenziu a potom sa vráťte na krok 3.

   Poznámka: V sprievodcovi OLAP Cube Wizard sú pre údajové polia dostupné len funkcie súhrnu Sum, Count, Min a Max.

 7. V kroku 4 Sprievodcu zadajte názov a umiestnenie súboru .cub a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zrušiť ukladanie súboru, kliknite na príkaz Stop v dialógovom okne sprievodcu Create Cube File – Progress.

 8. Keď program Excel dokončí vytváranie súboru údajovej kocky v režime offline, kliknite v dialógovom okne OLAP v režime offline - nastavenie na tlačidlo OK.

Problém: Môj počítač sa vyskytol miesto na disku pri ukladaní súboru údajovej kocky.

Databázy OLAP sú navrhnuté na spravovanie veľkého množstva podrobných údajov. Z toho vyplýva, že databáza servera môže zaberať väčší priestor na disku, ako poskytuje lokálny pevný disk. Ak pre súbor údajovej kocky v režime offline zadáte veľkú podmnožinu takýchto údajov, môže sa vyskytnúť problém s nedostatkom miesta na disku. Nasledujúce stratégie môžu pomôcť zmenšiť veľkosť vašho súboru kocky v režime offline.

Uvoľnite miesto na disku alebo použite iný disk.    Pred uložením súboru údajovej kocky na disk odstráňte z disku nepotrebné údaje alebo súbor uložte na sieťovú jednotku.

Do súboru údajovej kocky v režime offline vložte menší objem údajov.     Zvážte zníženie množstva údajov v súbore pri zachovaní potrebných údajov v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Skúste nasledovné možnosti:

 • Vynechajte dimenzie.    V kroku 2 Sprievodcu údajovou kockou v režime offline vyberte iba tie dimenzie, ktoré sa v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu zobrazujú ako polia.

 • Odstránenie úrovní podrobností     Kliknite na Políčko so znamienkom plus políčko vedľa každej vybratej dimenzie v kroku 2 sprievodcu a potom zrušte začiarknutie políčok pre úrovne nižšie ako tie, ktoré sú zobrazené v zostave.

 • Odstránenie údajových polí    V kroku 3 sprievodcu kliknite na políčko Políčko so znamienkom plus vedľa miery a vyberte iba údajových polí používate v zostave.

 • Odstránenie položky údajov    Kliknite na Políčko so znamienkom plus políčko vedľa jednotlivých dimenzií v kroku 3, a potom zrušte začiarknutie políčok pre položky, ktoré nie je potrebné zobraziť v zostave.

 1. Kliknite na zostava kontingenčnej tabuľky alebo priradená zostava kontingenčnej tabuľky pre kontingenčný graf.

 2. Na karte analyzovať v skupine výpočty kliknite na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku OLAP v režime Offline.

 3. Kliknite na prepínač OLAP v režime online a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Po výzve na vyhľadanie zdroja údajov kliknite na tlačidlo Prehľadávať a v sieti vyhľadajte server OLAP.

Obnovenie súbor kocky v režime offline pomocou najnovších údajov z údajovej kocky na serveri alebo nového súboru kocky v režime offline môže byť časovo náročné a vyžaduje veľký dočasný priestor na disku. Tento proces spustite v čase, keď nepotrebujete okamžitý prístup k ďalším súborom, a zabezpečte dostatok miesta na disku na opätovné uloženie súboru.

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky vytvorenú na základe súboru údajových kociek v režime offline.

 2. V Exceli 2016: Na karte údaje kliknite v skupine dotazy a pripojenia , kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetko a potom kliknite na položku obnoviť.

  V programe Excel 2013: Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť všetko a potom kliknite na položku obnoviť.

Problém: Nové údaje nezobrazujú v zostave po obnovení.

Uistite sa, že je pôvodná databáza dostupná.    súbor kocky v režime offline nemusí byť schopný pripojiť sa k pôvodnej serverovej databáze za účelom načítania nových údajov. Skontrolujte, či pôvodná databáza servera, ktorá je zdrojom údajov pre kocku nebola premenovaná alebo presunutá. Presvedčte sa, či je server dostupný a či ste k nemu pripojení.

Presvedčte sa, či sú nové údaje dostupné.    Obráťte sa na správcu databázy a zistite, či bola databáza aktualizovaná v oblastiach zaradených do zostavy.

Presvedčte sa, či nebolo zmenené usporiadanie databázy.    Ak bola údajová kocka servera OLAP rekonštruovaná, pravdepodobne bude nutné zmeniť usporiadanie zostavy. Prístup k zmeneným údajom získate tiež vytvorením nového súboru údajovej kocky v režime offline alebo vytvorením novej údajovej kocky pomocou sprievodcu OLAP Cube Wizard. Obráťte sa na správcu databázy a informujte sa o zmenách databázy.

Ukladanie upraveného súboru údajových kociek v režime offline môže trvať dlho a počas ukladania súboru nebudete môcť v programe Excel vykonávať žiadnu inú prácu. Tento proces spustite v čase, keď nepotrebujete prístup do iných súborov, a presvedčte sa, či na disku máte primerané miesto na opätovné uloženie súboru.

 1. Presvedčte sa, či ste pripojení na sieť, a či máte prístup k pôvodnej databáze servera OLAP, z ktorej boli zadané údaje do súboru údajových kociek v režime offline.

 2. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky vytvorenú na základe súboru údajových kociek v režime offline alebo kliknite na priradenú zostavu kontingenčnej tabuľky pre zostavu kontingenčného grafu.

 3. Na karte analyzovať v skupine výpočty kliknite na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku OLAP v režime Offline.

 4. Kliknite na príkaz OLAP v režime offline a potom kliknite na položku Upraviť súbor s údajmi v režime offline.

 5. Podľa jednotlivých krokov v Sprievodcovi údajovou kockou v režime offline vyberte pre súbor rôzne údaje. V poslednom kroku zadajte ten istý názov a miesto, ako má existujúci súbor, ktorý meníte.

Poznámka: Ak chcete uloženie súboru zrušiť, v dialógovom okne Vytvorenie súboru kocky – priebeh kliknite na tlačidlo Zastaviť.

Upozornenie: Ak odstránite súbor kocky v režime offline pre zostavu, zostavu nebude možné používať v režime offline a nebude pre ňu možné ani vytvoriť nový súbor kocky v režime offline.

 1. Zatvorte všetky zošity obsahujúce zostavy využívajúce súbor kocky v režime offline, alebo sa presvedčte, že všetky zostavy tohto typu boli odstránené.

 2. V systéme Windows vyhľadajte a odstráňte súbor kocky v režime offline (.cub).

Poznámka: Ak je databáza OLAP rozsiahla a chcete, aby súbor údajovej kocky umožňoval prístup k veľkej podmnožine údajov, bude potrebné, aby ste vytvorili dostatok miesta na disku, pričom zistíte, že uloženie súborov môže byť časovo náročné. V záujme zlepšenia výkonu zvážte vytvorenie súboru kocky v režime offline použitím skriptu MDX.

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete vytvoriť súbor údajovej kocky v režime offline  môžete tiež kliknúť na priradená zostava kontingenčnej tabuľky pre zostavu kontingenčného grafu.

 2. Na karte Možnosti kliknite v skupine Nástroje na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku OLAP v režime offline.

  Your status string automatically updates when you are in an audio or video call, or conference.

  Zobrazí sa dialógové okno OLAP v režime offline - nastavenie.

  Poznámka: Ak váš poskytovateľ OLAP nepodporuje súbory údajových kociek v režime offline, položka OLAP v režime offline nebude k dispozícii. Ďalšie informácie získate od poskytovateľov služieb OLAP.

 3. Kliknite na príkaz Vytvoriť súbor s údajmi v režime offline, alebo ak pre danú zostavu súbor údajovej kocky v režime offline už existuje, kliknite na príkaz Upraviť súbor s údajmi v režime offline.

  Zobrazí sa Sprievodca údajovou kockou.

 4. V kroku 1 Sprievodcu kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. V kroku 2 sprievodcu vyberte každú dimenzia z kocky servera, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete zahrnúť do súboru údajovej kocky. Kliknite na Políčko so znamienkom plus políčko vedľa každej dimenzie a vyberte úrovne, ktoré chcete zahrnúť.

  Poznámky: 

  • V rámci dimenzie nie je možné preskočiť medziúrovne.

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru kocky, vynechajte nižšie úrovne, ktoré v zostave nemusia byť zobrazené.

  • Uistite sa, či ste zahrnuli všetky dimenzie so zoskupenými položkami, aby program Microsoft Office Excel mohol tieto zoskupenia pri prepínaní medzi databázou servera a súborom v režime offline zachovať.

  • Rozmery, ktoré nemajú k poľu Políčko so znamienkom plus neumožňujú vylúčenie úrovne. Iba môžete zahrnúť alebo vylúčiť všetky tohto typu rozmer.

 6. V kroku 3 sprievodcu kliknite na položku Políčko so znamienkom plus políčko vedľa položky miery a vyberte polia, ktoré chcete použiť ako polia údajov v zostave. Musíte vybrať aspoň jednu mierku; v opačnom prípade rozmery meraní nebude obsahovať žiadne údaje. Pre každú dimenziu uvedenú pod položkou ukazovatele, s ktorými dimenziu Políčko so znamienkom plus a potom vyberte najvyššej úrovne v rámci položky, ktoré chcete zahrnúť do súboru údajovej kocky v režime offline.

  • Ak chcete obmedziť veľkosť súboru údajovej kocky, aby ste zabezpečili, že na disku bude dostatok miesta, a aby ste skrátili čas potrebný na uloženie súboru, vynechajte údaje, ktoré v zostave nemusia byť zobrazené. Do kocky sú automaticky zahrnuté všetky polia vlastností, ktoré sú dostupné pre vybraté položky.

  • Ak požadované údaje chýbajú, možno ste v predchádzajúcom kroku nezahrnuli dimenziu, ktorá ich obsahuje. Kliknite na tlačidlo Naspäť v sprievodcovi a v kroku 2 vyberte chýbajúcu dimenziu a potom sa vráťte na krok 3.

   Poznámka: V sprievodcovi OLAP Cube Wizard sú pre údajové polia dostupné len funkcie súhrnu Sum, Count, Min a Max.

 7. V kroku 4 Sprievodcu zadajte názov a umiestnenie súboru .cub a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zrušiť ukladanie súboru, kliknite na príkaz Stop v dialógovom okne sprievodcu Create Cube File – Progress.

 8. Keď program Excel dokončí vytváranie súboru údajovej kocky v režime offline, kliknite v dialógovom okne OLAP v režime offline - nastavenie na tlačidlo OK.

Problém: Môj počítač sa vyskytol miesto na disku pri ukladaní súboru údajovej kocky.

Databázy OLAP sú navrhnuté na spravovanie veľkého množstva podrobných údajov. Z toho vyplýva, že databáza servera môže zaberať väčší priestor na disku, ako poskytuje lokálny pevný disk. Ak pre súbor údajovej kocky v režime offline zadáte veľkú podmnožinu takýchto údajov, môže sa vyskytnúť problém s nedostatkom miesta na disku. Nasledujúce stratégie môžu pomôcť zmenšiť veľkosť vašho súboru kocky v režime offline.

Uvoľnite miesto na disku alebo použite iný disk.    Pred uložením súboru údajovej kocky na disk odstráňte z disku nepotrebné údaje alebo súbor uložte na sieťovú jednotku.

Do súboru údajovej kocky v režime offline vložte menší objem údajov.     Zvážte zníženie množstva údajov v súbore pri zachovaní potrebných údajov v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Skúste nasledovné možnosti:

 • Vynechajte dimenzie.    V kroku 2 Sprievodcu údajovou kockou v režime offline vyberte iba tie dimenzie, ktoré sa v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu zobrazujú ako polia.

 • Odstránenie úrovní podrobností     Kliknite na Políčko so znamienkom plus políčko vedľa každej vybratej dimenzie v kroku 2 sprievodcu a potom zrušte začiarknutie políčok pre úrovne nižšie ako tie, ktoré sú zobrazené v zostave.

 • Odstránenie údajových polí    V kroku 3 sprievodcu kliknite na políčko Políčko so znamienkom plus vedľa miery a vyberte iba údajových polí používate v zostave.

 • Odstránenie položky údajov    Kliknite na Políčko so znamienkom plus políčko vedľa jednotlivých dimenzií v kroku 3, a potom zrušte začiarknutie políčok pre položky, ktoré nie je potrebné zobraziť v zostave.

 1. Kliknite na zostava kontingenčnej tabuľky alebo priradená zostava kontingenčnej tabuľky pre kontingenčný graf.

 2. Na karte Možnosti kliknite v skupine Nástroje na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku OLAP v režime offline.

  Your status string automatically updates when you are in an audio or video call, or conference.

 3. Kliknite na prepínač OLAP v režime online a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Po výzve na vyhľadanie zdroja údajov kliknite na tlačidlo Prehľadávať a v sieti vyhľadajte server OLAP.

Obnovenie súbor kocky v režime offline pomocou najnovších údajov z údajovej kocky na serveri alebo nového súboru kocky v režime offline môže byť časovo náročné a vyžaduje veľký dočasný priestor na disku. Tento proces spustite v čase, keď nepotrebujete okamžitý prístup k ďalším súborom, a zabezpečte dostatok miesta na disku na opätovné uloženie súboru.

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky vytvorenú na základe súboru údajových kociek v režime offline.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na šípku vedľa položky Obnoviť všetko a potom kliknite na položku obnoviť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Problém: Nové údaje nezobrazujú v zostave po obnovení.

Uistite sa, že je pôvodná databáza dostupná.    súbor kocky v režime offline nemusí byť schopný pripojiť sa k pôvodnej serverovej databáze za účelom načítania nových údajov. Skontrolujte, či pôvodná databáza servera, ktorá je zdrojom údajov pre kocku nebola premenovaná alebo presunutá. Presvedčte sa, či je server dostupný a či ste k nemu pripojení.

Presvedčte sa, či sú nové údaje dostupné.    Obráťte sa na správcu databázy a zistite, či bola databáza aktualizovaná v oblastiach zaradených do zostavy.

Presvedčte sa, či nebolo zmenené usporiadanie databázy.    Ak bola údajová kocka servera OLAP rekonštruovaná, pravdepodobne bude nutné zmeniť usporiadanie zostavy. Prístup k zmeneným údajom získate tiež vytvorením nového súboru údajovej kocky v režime offline alebo vytvorením novej údajovej kocky pomocou sprievodcu OLAP Cube Wizard. Obráťte sa na správcu databázy a informujte sa o zmenách databázy.

Ukladanie upraveného súboru údajových kociek v režime offline môže trvať dlho a počas ukladania súboru nebudete môcť v programe Excel vykonávať žiadnu inú prácu. Tento proces spustite v čase, keď nepotrebujete prístup do iných súborov, a presvedčte sa, či na disku máte primerané miesto na opätovné uloženie súboru.

 1. Presvedčte sa, či ste pripojení na sieť, a či máte prístup k pôvodnej databáze servera OLAP, z ktorej boli zadané údaje do súboru údajových kociek v režime offline.

 2. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky vytvorenú na základe súboru údajových kociek v režime offline alebo kliknite na priradenú zostavu kontingenčnej tabuľky pre zostavu kontingenčného grafu.

 3. Na karte Možnosti kliknite v skupine Nástroje na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku OLAP v režime offline.

 4. Kliknite na príkaz OLAP v režime offline a potom kliknite na položku Upraviť súbor s údajmi v režime offline.

 5. Podľa jednotlivých krokov v Sprievodcovi údajovou kockou v režime offline vyberte pre súbor rôzne údaje. V poslednom kroku zadajte ten istý názov a miesto, ako má existujúci súbor, ktorý meníte.

Poznámka: Ak chcete uloženie súboru zrušiť, v dialógovom okne Vytvorenie súboru kocky – priebeh kliknite na tlačidlo Zastaviť.

Upozornenie: Ak odstránite súbor kocky v režime offline pre zostavu, zostavu nebude možné používať v režime offline a nebude pre ňu možné ani vytvoriť nový súbor kocky v režime offline.

 1. Zatvorte všetky zošity obsahujúce zostavy využívajúce súbor kocky v režime offline, alebo sa presvedčte, že všetky zostavy tohto typu boli odstránené.

 2. V systéme Windows vyhľadajte a odstráňte súbor kocky v režime offline (.cub).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×