Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V aplikácii To-Do pre iOS môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS naplánovať svoj deň. Môžete pridávať úlohy, nastavovať pre ne termíny splnenia či pripomenutia, a ak ide o niečo, na čo musíte často pamätať, môžete nastaviť aj opakovanie úlohy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie úlohy

V niektorom z vašich zoznamov môžete vytvoriť novú úlohu.

 1. V časti To-Do prejdite do zobrazenia Bočný panel a ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Ak chcete prejsť do zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný zoznam. Počas presúvania funkcia VoiceOver oznámi názov zoznamu spolu s počtom úloh v zozname. Ak chcete vybrať zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie Zoznam úloh.

 3. Ak chcete vytvoriť úlohu, v zobrazení Zoznam úloh ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Add a to-do item button“ (Tlačidlo Pridať položku zoznamu úloh). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku. Zameranie sa presunie na pole s názvom úlohy.

 4. Použitím klávesnice na obrazovke zadajte názov novej úlohy. Ak chcete prejsť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q“.

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Po zadaní názvu úlohy ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Add a to-do item button“ (Tlačidlo Pridať položku zoznamu úloh). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Úloha sa pridá do zoznamu.

Dokončenie úlohy

Po dokončení úlohy označte úlohu v zozname ako dokončenú.

 1. V zobrazení Bočný panel ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve zoznam obsahujúci úlohu, ktorú ste dokončili. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie Zoznam úloh.

 2. Ak chcete v zobrazení Zoznam úloh prejsť na úlohy, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov úlohy. Funkcia VoiceOver počas presúvania oznamuje názvy úloh a ich stav (dokončené alebo nedokončené).

 3. Keď budete na úlohe, ktorú chcete označiť ako dokončenú, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Not completed to-do item“ (Nedokončená položka zoznamu úloh). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončíte úlohu.

Tipy: 

 • Ak chcete dokončenú úlohu označiť ako nedokončenú, opakujte predchádzajúce kroky, kým sa neozve „Selected completed to-do item“ (Vybratá dokončená položka zoznamu úloh). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Overte, či sa v zozname zobrazuje nedokončená úloha. Ak chcete zistiť, akým spôsobom je možné zobraziť alebo skryť dokončené úlohy v zozname, prečítajte si časť Zobrazenie alebo skrytie dokončených úloh.

Otvorenie zobrazenia s podrobnosťami

Zobrazenie podrobností umožňuje upraviť úlohu, pridať k nej pripomenutie a pod.

 1. V zobrazení Zoznam úloh ťahajte prstom doprava, kým sa neozve úloha, k podrobnostiam o ktorej chcete získať prístup. Funkcia VoiceOver počas presúvania oznamuje názvy úloh a ich stav (dokončené alebo nedokončené).

 2. Keď budete v požadovanej úlohe, dvakrát kliknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie podrobností o úlohe a vy budete môcť úlohu upraviť alebo ju odstrániť. Ozve sa: „Dismiss details view button“ (Tlačidlo Zrušiť zobrazenie podrobností).

 3. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Dismiss details view button“ (Tlačidlo Zrušiť zobrazenie podrobností). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

Úlohu môžete z iného zoznamu premiestniť do zobrazenia Môj deň, t. j. do predvoleného zoznamu, ktorý bude nastavený už vtedy, keď začnete pracovať s aplikáciou To-Do.

 • V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add to-do item to My Day“ (Pridať položku zoznamu úloh do zobrazenia Môj deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete odstrániť úlohu zo zobrazenia Môj deň, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove to-do item from My Day“ (Odstrániť položku zoznamu úloh zo zobrazenia Môj deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie úlohy

Na rýchle premenovanie úlohy môžete použiť zobrazenie podrobností.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov úlohy, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V poli s názvom úlohy odstráňte predchádzajúci názov úlohy a použitím klávesnice na obrazovke zadajte nový názov. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q“.

 3. Ak po zadaní názvu chcete úlohu uložiť a zavrieť klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Done“ (Hotovo). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Úloha sa premenuje.

Pridanie pripomenutia

Ak budete používať pripomenutia, môžete si byť istí, že nezabudnete na dokončenie najdôležitejších úloh.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Reminder button“ (Tlačidlo Pripomenutie). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Pripomenutie.

 2. Potiahnutím prstom doprava a doľava môžete prechádzať možnosťami pripomenutia. Predvolené možnosti sú Ešte dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum a čas. Keď budete v požadovanej možnosti, výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak po výbere možnosti pripomenutia chcete nastaviť pripomenutie a zavrieť ponuku Pripomenutie, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Ak chcete odstrániť pripomenutie, v ponuke Pripomenutie ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Remove button“ (Tlačidlo Odstrániť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pripomenutie sa odstráni a ponuka sa zavrie.

Pridanie termínu dokončenia

Možnosť pridávania termínu dokončenia slúži ako pomôcka na dodržanie termínov splnenia najdôležitejších úloh.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Due date button“ (Tlačidlo Termín dokončenia). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Termín dokončenia.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum a čas. Keď budete na požadovanej možnosti, výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak po výbere možnosti termínu dokončenia chcete nastaviť dátum a zavrieť ponuku Termín dokončenia, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Ak chcete odstrániť termín dokončenia, v ponuke Termín dokončenia ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Remove button“ (Tlačidlo Odstrániť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Termín dokončenia sa odstráni a ponuka sa zavrie.

Pridanie opakujúceho sa termínu dokončenia

Ak máte úlohy, ktoré je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, môžete pre ne nastaviť opakujúci sa termín dokončenia.

Poznámka: Najprv je potrebné pridať termín dokončenia a potom môžete nastaviť jeho opakovanie.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Repeat button“ (Tlačidlo Opakovať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Opakovať.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Denne, Dni v týždni, Týždenne, MesačneRočne, môžete však vybrať aj možnosť Vlastné. Keď budete na požadovanej možnosti, výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete odstrániť opakujúci sa termín dokončenia, v ponuke Opakovať ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Remove button“ (Tlačidlo Odstrániť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opakujúci sa termín dokončenia sa odstráni a ponuka sa zavrie.

Pridať poznámku

Poznámky sú užitočné v prípade, ak potrebujete pridať ďalšie informácie o úlohe a zachovať krátky názov danej úlohy. Ak je napríklad vašou úlohou úloha Kúpiť potraviny, nákupný zoznam môžete vložiť do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Note attachment. Add a note“ (Pripojenie poznámky. Pridajte poznámku.). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Použitím klávesnice na obrazovke zadajte svoje poznámky. Ak chcete prejsť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q“.

 3. Ak chcete poznámky uložiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku. Poznámky sa uložia.

Odstránenie úlohy

Úlohu môžete odstrániť napríklad vtedy, keď ju viac nepotrebujete sledovať.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Delete task button“ (Tlačidlo Odstrániť úlohu). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa okno potvrdenia a ozve sa: „Are you sure you want to delete this to-do forever?“ (Naozaj chcete natrvalo odstrániť túto úlohu?). Potvrdenie vykonajte potiahnutím prstom doprava. Ozve sa: „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť odstránenie, v okne potvrdenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Úloha sa odstráni a zameranie sa presunie na zobrazenie Zoznam úloh.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do pre Android môžete použiť TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android, na naplánovania svojho dňa. Môžete pridávať úlohy, nastavovať pre ne termíny splnenia či pripomenutia, a ak ide o niečo, na čo musíte často pamätať, môžete nastaviť aj opakovanie úlohy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie úlohy

 1. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Sidebar button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Bočný panel, aktivujte dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete k požadovanému zoznamu úloh. Ozve sa názov zoznamu spolu s počtom úloh v zozname. Ak prvý zoznam nie je zoznamom, ktorý hľadáte, ťahajte prstom doprava, kým ho nenájdete alebo kým sa nedostanete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu obsahujúceho všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add a to-do button“ (Tlačidlo Pridať úlohu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zadajte text úlohy, napríklad „Kúpiť potraviny“.

 5. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Done“ (Hotovo). Zdvihnutím prsta dokončíte vytváranie úlohy.

 6. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

Dokončenie úlohy

 1. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Sidebar button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Bočný panel, aktivujte dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete k požadovanému zoznamu úloh. Ozve sa názov zoznamu spolu s počtom úloh, ktoré obsahuje. Ak prvý zoznam nie je zoznamom, ktorý hľadáte, ťahajte prstom doprava, kým ho nenájdete alebo kým sa nedostanete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu obsahujúceho všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve úloha, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 4. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Uncompleted to-do“ (Nedokončená úloha). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončíte úlohu.

Tip: Ak chcete dokončenú úlohu označiť ako nedokončenú, opakujte predchádzajúce kroky, kým sa neozve „Completed to-do“ (Dokončená úloha). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie zobrazenia s podrobnosťami

Zobrazenie podrobností umožňuje upraviť úlohu, pridať k nej pripomenutie a pod.

 1. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Sidebar button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Bočný panel, aktivujte dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete k požadovanému zoznamu úloh. Ozve sa názov zoznamu spolu s počtom úloh, ktoré obsahuje. Ak prvý zoznam nie je zoznamom, ktorý hľadáte, ťahajte prstom doprava, kým ho nenájdete alebo kým sa nedostanete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu obsahujúceho všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve úloha, k podrobnostiam o ktorej chcete získať prístup, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Details for to-do“ (Podrobnosti o úlohe) spolu s názvom úlohy.

Tip: Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

Úlohu môžete z iného zoznamu premiestniť do zobrazenia Môj deň, t. j. do predvoleného zoznamu, ktorý bude nastavený už vtedy, keď začnete pracovať s aplikáciou To-Do.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add to My Day“ (Pridať do zobrazenia Môj deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu zo zobrazenia Môj deň, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Added to My Day“ (Pridané do zobrazenia Môj deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie úlohy

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov úlohy, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Odstráňte predchádzajúci názov pomocou klávesnice a potom zadajte nový názov.

 3. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Done“ (Hotovo). Zdvihnutím prsta dokončíte premenovanie úlohy.

Pridanie pripomenutia

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remind me“ (Pripomenúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doprava a doľava môžete prechádzať možnosťami pripomenutia. Predvolené možnosti sú Ešte dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum a čas.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť pripomenutie, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove reminder button“ (Tlačidlo Odstrániť pripomenutie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie termínu dokončenia

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add due date“ (Pridať termín dokončenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť termín dokončenia, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove due date button“ (Tlačidlo Odstrániť termín dokončenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie opakujúceho sa termínu dokončenia

Ak máte úlohy, ktoré je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, môžete pre ne nastaviť opakujúci sa termín dokončenia.

Poznámka: Najprv je potrebné pridať termín dokončenia a potom môžete nastaviť jeho opakovanie.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Repeat“ (Opakovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Denne, Dni v týždni, Týždenne, MesačneRočne, môžete však vybrať aj možnosť Vlastné.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť opakujúci sa termín dokončenia, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Clear recurrence button“ (Tlačidlo Vymazať opakovanie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridať poznámku

Poznámky sú užitočné v prípade, ak potrebujete pridať ďalšie informácie o úlohe a zachovať krátky názov danej úlohy. Ak je napríklad vašou úlohou úloha Kúpiť potraviny, nákupný zoznam môžete vložiť do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add a note“ (Pridajte poznámku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte text poznámky.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie úlohy

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete to-do button“ (Tlačidlo Odstrániť úlohu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete odstránenie potvrdiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Yes button“ (Tlačidlo Áno), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do môžete pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, naplánovať svoj deň. Môžete pridávať úlohy, nastavovať pre ne termíny splnenia či pripomenutia, a ak ide o niečo, na čo musíte často pamätať, môžete nastaviť aj opakovanie úlohy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie úlohy

 1. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Navigation button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Navigácia, aktivujte ho dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa názov momentálne vybratého zoznamu. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov vyhľadávaného zoznamu spolu s počtom úloh v zozname alebo kým sa nepresuniete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu, ktorý obsahuje všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Add a to-do in“ (Pridať úlohu do) spolu s názvom zoznamu. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zadajte text úlohy, napríklad „Buy groceries“ (Kúpiť potraviny).

 5. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončíte vytváranie úlohy.

Dokončenie úlohy

 1. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Navigation button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Navigácia, aktivujte ho dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa názov momentálne vybratého zoznamu. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov vyhľadávaného zoznamu spolu s počtom úloh v zozname alebo kým sa nepresuniete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu, ktorý obsahuje všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve úloha, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 4. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Unchecked complete checkbox, double-tap to toggle on“ (Nezačiarknuté políčko Dokončené, aktiváciu vykonajte dvojitým ťuknutím). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončíte úlohu.

Zvuková signalizácia potvrdí dokončenie úlohy.

Tip: Ak chcete označiť dokončenú úlohu ako nedokončenú, opakujte predchádzajúce kroky, kým sa neozve „Checked unchecked checkbox, double-tap to toggle on“ (Začiarknuté nezačiarknuté políčko, aktiváciu vykonajte dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie zobrazenia s podrobnosťami

Zobrazenie podrobností umožňuje upraviť úlohu, pridať k nej pripomenutie a pod.

 1. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Navigation button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Navigácia, aktivujte ho dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa názov momentálne vybratého zoznamu. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov vyhľadávaného zoznamu spolu s počtom úloh v zozname alebo kým sa nepresuniete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu, ktorý obsahuje všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve úloha, k podrobnostiam o ktorej chcete získať prístup, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „To-do“ (Úloha) spolu s názvom úlohy.

Tip: Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Dismiss detail view button“ (Tlačidlo Zrušiť zobrazenie podrobností), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

Úlohu môžete z iného zoznamu premiestniť do zobrazenia Môj deň, t. j. do predvoleného zoznamu, ktorý bude nastavený už vtedy, keď začnete pracovať s aplikáciou To-Do.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Add to-do to My Day button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Pridať úlohu do zobrazenia Môj deň, aktivujte ho dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu zo zobrazenia Môj deň, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Remove to-do from My Day button“ (Tlačidlo Odstrániť úlohu zo zobrazenia Môj deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie úlohy

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Editable text“ (Editovateľný text) spolu s názvom úlohy. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Odstráňte predchádzajúci názov pomocou klávesnice a potom zadajte nový názov.

 3. Prechádzajte prstom po dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Custom, back, button collapsed“ (Vlastné, naspäť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončíte premenovanie úlohy.

Pridanie pripomenutia

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Add a reminder button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Pridať pripomenutie, aktivujte ho dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doprava a doľava môžete prechádzať možnosťami pripomenutia. Predvolené možnosti sú Ešte dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum a čas.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť pripomenutie, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove reminder button“ (Tlačidlo Odstrániť pripomenutie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie termínu dokončenia

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Add due date button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Pridať termín dokončenia, aktivujte ho dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť termín dokončenia, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove due date button“ (Tlačidlo Odstrániť termín dokončenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie opakujúceho sa termínu dokončenia

Ak máte úlohy, ktoré je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, môžete pre ne nastaviť opakujúci sa termín dokončenia.

Poznámka: Najprv je potrebné pridať termín dokončenia a potom môžete nastaviť jeho opakovanie.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Repeat button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Opakovať, aktivujte ho dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Denne, Dni v týždni, Týždenne, MesačneRočne, môžete však vybrať aj možnosť Vlastné.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť opakujúci sa termín dokončenia, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Never repeat button“ (Tlačidlo Nikdy neopakovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridať poznámku

Poznámky sú užitočné v prípade, ak potrebujete pridať ďalšie informácie o úlohe a zachovať krátky názov danej úlohy. Ak je napríklad vašou úlohou úloha Kúpiť potraviny, nákupný zoznam môžete vložiť do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Add a note, editable text, double-tap to activate“ (Pridať poznámku, editovateľný text, aktiváciu vykonajte dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte text poznámky.

 3. Prechádzajte prstom po dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Custom, back, button collapsed“ (Vlastné, naspäť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zatvorte.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Save button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Uložiť, aktivujte ho dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie úlohy

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Delete to-do button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Odstrániť úlohu, aktivujte ho dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete potvrdiť odstránenie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Odstrániť, aktivujte ho dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do pre web môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, naplánovať svoj deň. Môžete pridávať úlohy, nastavovať pre ne termíny splnenia či pripomenutia, a ak ide o niečo, na čo musíte často pamätať, môžete nastaviť aj opakovanie úlohy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate To-Do pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže To-Do pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na To-Do pre web.

Obsah tohto článku

Vytvorenie úlohy

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „My Day“ (Môj deň) spolu s pozíciou medzi vašimi zoznamami (napríklad „1 of 4“ (1 zo 4)). Ak hľadáte iný zoznam, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý hľadáte.

 2. Stlačením klávesu Enter otvoríte aktuálne vybratý súbor.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add a to-do, edit“ (Pridať úlohu, upraviť).

 4. Zadajte text úlohy, napríklad „Nákup potravín“, a po dokončení stlačte kláves Enter.

Dokončenie úlohy

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „My Day“ (Môj deň) spolu s pozíciou medzi vašimi zoznamami (napríklad „1 of 4“ (1 zo 4)). Ak hľadáte iný zoznam, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý hľadáte.

 2. Stlačením klávesu Enter otvoríte aktuálne vybratý súbor.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve úloha, ktorú chcete označiť ako dokončenú. Úlohy sa oznamujú ako „To-do“ (Úloha) spolu s ich názvom a pozíciou v zozname, napríklad „1 of 3“ (1 z 3)).

 4. Jedenkrát stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Unchecked, mark as completed, check box“ (Nezačiarknuté, označiť ako dokončené, začiarkavacie políčko). Stlačením klávesu Enter dokončíte úlohu.

Tip: Ak chcete dokončenú úlohu označiť ako nedokončenú, opakujte predchádzajúce kroky, kým sa neozve „Checked, mark as not completed, checkbox“ (Začiarknuté, označené ako nedokončené, začiarkavacie políčko), a potom stlačte kláves Enter.

Otvorenie zobrazenia Podrobnosti

V zobrazení Podrobnosti môžete upraviť úlohu, pridať k nej pripomenutie ap.

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „My Day“ (Môj deň) spolu s pozíciou medzi vašimi zoznamami (napríklad „1 of 4“ (1 zo 4)). Ak hľadáte iný zoznam, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý hľadáte.

 2. Stlačením klávesu Enter otvoríte aktuálne vybratý súbor.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve úloha, k podrobnostiam o ktorej chcete získať prístup, a potom stlačte kláves Enter. Zobrazenie Podrobnosti sa otvorí vedľa zoznamu.

Tip: Ak chcete zavrieť zobrazenie Podrobnosti, stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Hide detail view button“ (Tlačidlo Skryť zobrazenie podrobností), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

Úlohu môžete z iného zoznamu premiestniť do zobrazenia Môj deň, t. j. do predvoleného zoznamu, ktorý bude nastavený už vtedy, keď začnete pracovať s aplikáciou To-Do.

 1. Po otvorení úlohy v zobrazení Podrobnosti stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Add to My Day button“ (Tlačidlo Pridať do zobrazenia Môj deň), a potom stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu zo zobrazenia Môj deň, po otvorení úlohy v zobrazení Podrobnosti stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Remove from My Day button“ (Tlačidlo Odstrániť zo zobrazenia Môj deň), a potom stlačte kláves Enter.

Premenovanie úlohy

 1. V zobrazení úlohy Podrobnosti stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Edit <názov úlohy> button“ (Tlačidlo Upraviť <názov úlohy>), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Odstráňte predchádzajúci názov pomocou klávesnice a potom zadajte nový názov.

 3. Stlačením klávesu Enter dokončíte premenovanie úlohy.

Pridanie pripomenutia

 1. V zobrazení úlohy Podrobnosti stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Remind me button“ (Tlačidlo Pripomenúť), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Po stlačení klávesu Tab môžete prehliadať možnosti pripomenutia. Predvolené možnosti sú Ešte dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum a čas.

 3. Ak chcete aktivovať aktuálne vybratú možnosť, stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete odstrániť pripomenutie, otvorte úlohu v zobrazení Podrobnosti, stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Button“ (Tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie termínu dokončenia

 1. V zobrazení Podrobnosti úlohy stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Add due date button“ (Tlačidlo Pridať termín dokončenia), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Stlačením klávesu Tab môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum.

 3. Ak chcete aktivovať aktuálne vybratú možnosť, stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete odstrániť termín dokončenia, otvorte úlohu v zobrazení Podrobnosti, stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Remove due date button“ (Tlačidlo Odstrániť termín dokončenia), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie opakujúceho sa termínu dokončenia

Ak máte úlohy, ktoré je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, môžete pre ne nastaviť opakujúci sa termín dokončenia.

Poznámka: Najprv je potrebné pridať termín dokončenia a potom môžete nastaviť jeho opakovanie.

 1. V zobrazení úlohy Podrobnosti stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Repeat button“ (Tlačidlo Opakovať), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Stlačením klávesu Tab môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Denne, Dni v týždni, Týždenne, MesačneRočne, môžete však vybrať aj možnosť Vlastné.

 3. Ak chcete aktivovať aktuálne vybratú možnosť, stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete odstrániť opakujúci sa termín dokončenia, otvorte úlohu v zobrazení Podrobnosti, stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Delete recurrence button“ (Tlačidlo Odstrániť opakovanie), a potom stlačte kláves Enter.

Pridať poznámku

Poznámky sú užitočné v prípade, ak potrebujete pridať ďalšie informácie o úlohe a zachovať krátky názov danej úlohy. Ak je napríklad vašou úlohou úloha Kúpiť potraviny, nákupný zoznam môžete vložiť do poznámky.

 1. V zobrazení úlohy Podrobnosti stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Edit note button“ (Tlačidlo Upraviť poznámku), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Zadajte text poznámky.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie úlohy

 1. V zobrazení úlohy Podrobnosti stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Delete to-do button“ (Tlačidlo Odstrániť úlohu), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete potvrdiť odstránenie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Delete to-do button“ (Tlačidlo Odstrániť úlohu), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×