Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V aplikácii To-Do pre iOS môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS naplánovať svoj deň. Môžete pridávať úlohy, nastavovať pre ne termíny splnenia či pripomenutia, a ak ide o niečo, na čo musíte často pamätať, môžete nastaviť aj opakovanie úlohy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie úlohy

V niektorom z vašich zoznamov môžete vytvoriť novú úlohu.

 1. V časti To-Do prejdite do zobrazenia Bočný panel a ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Ak chcete prejsť do zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný zoznam. Počas presúvania funkcia VoiceOver oznámi názov zoznamu spolu s počtom úloh v zozname. Ak chcete vybrať zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie Zoznam úloh.

 3. Ak chcete vytvoriť úlohu, v zobrazení Zoznam úloh ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Add a to-do item button“ (Tlačidlo Pridať položku zoznamu úloh). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku. Zameranie sa presunie na pole s názvom úlohy.

 4. Použitím klávesnice na obrazovke zadajte názov novej úlohy. Ak chcete prejsť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q“.

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Po zadaní názvu úlohy ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Add a to-do item button“ (Tlačidlo Pridať položku zoznamu úloh). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Úloha sa pridá do zoznamu.

Dokončenie úlohy

Po dokončení úlohy označte úlohu v zozname ako dokončenú.

 1. V zobrazení Bočný panel ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve zoznam obsahujúci úlohu, ktorú ste dokončili. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie Zoznam úloh.

 2. Ak chcete v zobrazení Zoznam úloh prejsť na úlohy, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov úlohy. Funkcia VoiceOver počas presúvania oznamuje názvy úloh a ich stav (dokončené alebo nedokončené).

 3. Keď budete na úlohe, ktorú chcete označiť ako dokončenú, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Not completed to-do item“ (Nedokončená položka zoznamu úloh). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončíte úlohu.

Tipy: 

 • Ak chcete dokončenú úlohu označiť ako nedokončenú, opakujte predchádzajúce kroky, kým sa neozve „Selected completed to-do item“ (Vybratá dokončená položka zoznamu úloh). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Overte, či sa v zozname zobrazuje nedokončená úloha. Ak chcete zistiť, akým spôsobom je možné zobraziť alebo skryť dokončené úlohy v zozname, prečítajte si časť Zobrazenie alebo skrytie dokončených úloh.

Otvorenie zobrazenia s podrobnosťami

Zobrazenie podrobností umožňuje upraviť úlohu, pridať k nej pripomenutie a pod.

 1. V zobrazení Zoznam úloh ťahajte prstom doprava, kým sa neozve úloha, k podrobnostiam o ktorej chcete získať prístup. Funkcia VoiceOver počas presúvania oznamuje názvy úloh a ich stav (dokončené alebo nedokončené).

 2. Keď budete v požadovanej úlohe, dvakrát kliknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie podrobností o úlohe a vy budete môcť úlohu upraviť alebo ju odstrániť. Ozve sa: „Dismiss details view button“ (Tlačidlo Zrušiť zobrazenie podrobností).

 3. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Dismiss details view button“ (Tlačidlo Zrušiť zobrazenie podrobností). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

Úlohu môžete z iného zoznamu premiestniť do zobrazenia Môj deň, t. j. do predvoleného zoznamu, ktorý bude nastavený už vtedy, keď začnete pracovať s aplikáciou To-Do.

 • V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add to-do item to My Day“ (Pridať položku zoznamu úloh do zobrazenia Môj deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete odstrániť úlohu zo zobrazenia Môj deň, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove to-do item from My Day“ (Odstrániť položku zoznamu úloh zo zobrazenia Môj deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie úlohy

Na rýchle premenovanie úlohy môžete použiť zobrazenie podrobností.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov úlohy, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V poli s názvom úlohy odstráňte predchádzajúci názov úlohy a použitím klávesnice na obrazovke zadajte nový názov. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q“.

 3. Ak po zadaní názvu chcete úlohu uložiť a zavrieť klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Done“ (Hotovo). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Úloha sa premenuje.

Pridanie pripomenutia

Ak budete používať pripomenutia, môžete si byť istí, že nezabudnete na dokončenie najdôležitejších úloh.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Reminder button“ (Tlačidlo Pripomenutie). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Pripomenutie.

 2. Potiahnutím prstom doprava a doľava môžete prechádzať možnosťami pripomenutia. Predvolené možnosti sú Ešte dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum a čas. Keď budete v požadovanej možnosti, výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak po výbere možnosti pripomenutia chcete nastaviť pripomenutie a zavrieť ponuku Pripomenutie, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Ak chcete odstrániť pripomenutie, v ponuke Pripomenutie ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Remove button“ (Tlačidlo Odstrániť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pripomenutie sa odstráni a ponuka sa zavrie.

Pridanie termínu dokončenia

Možnosť pridávania termínu dokončenia slúži ako pomôcka na dodržanie termínov splnenia najdôležitejších úloh.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Due date button“ (Tlačidlo Termín dokončenia). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Termín dokončenia.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum a čas. Keď budete na požadovanej možnosti, výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak po výbere možnosti termínu dokončenia chcete nastaviť dátum a zavrieť ponuku Termín dokončenia, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Ak chcete odstrániť termín dokončenia, v ponuke Termín dokončenia ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Remove button“ (Tlačidlo Odstrániť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Termín dokončenia sa odstráni a ponuka sa zavrie.

Pridanie opakujúceho sa termínu dokončenia

Ak máte úlohy, ktoré je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, môžete pre ne nastaviť opakujúci sa termín dokončenia.

Poznámka: Najprv je potrebné pridať termín dokončenia a potom môžete nastaviť jeho opakovanie.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Repeat button“ (Tlačidlo Opakovať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Opakovať.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Denne, Dni v týždni, Týždenne, MesačneRočne, môžete však vybrať aj možnosť Vlastné. Keď budete na požadovanej možnosti, výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete odstrániť opakujúci sa termín dokončenia, v ponuke Opakovať ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Remove button“ (Tlačidlo Odstrániť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opakujúci sa termín dokončenia sa odstráni a ponuka sa zavrie.

Pridať poznámku

Poznámky sú užitočné v prípade, ak potrebujete pridať ďalšie informácie o úlohe a zachovať krátky názov danej úlohy. Ak je napríklad vašou úlohou úloha Kúpiť potraviny, nákupný zoznam môžete vložiť do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Note attachment. Add a note“ (Pripojenie poznámky. Pridajte poznámku.). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Použitím klávesnice na obrazovke zadajte svoje poznámky. Ak chcete prejsť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q“.

 3. Ak chcete poznámky uložiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Potom uskutočnite výber dvojitým ťuknutím na obrazovku. Poznámky sa uložia.

Odstránenie úlohy

Úlohu môžete odstrániť napríklad vtedy, keď ju viac nepotrebujete sledovať.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Delete task button“ (Tlačidlo Odstrániť úlohu). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa okno potvrdenia a ozve sa: „Are you sure you want to delete this to-do forever?“ (Naozaj chcete natrvalo odstrániť túto úlohu?). Potvrdenie vykonajte potiahnutím prstom doprava. Ozve sa: „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť odstránenie, v okne potvrdenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Úloha sa odstráni a zameranie sa presunie na zobrazenie Zoznam úloh.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do pre Android môžete použiť TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android, na naplánovania svojho dňa. Môžete pridávať úlohy, nastavovať pre ne termíny splnenia či pripomenutia, a ak ide o niečo, na čo musíte často pamätať, môžete nastaviť aj opakovanie úlohy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie úlohy

 1. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Sidebar button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Bočný panel, aktivujte dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete k požadovanému zoznamu úloh. Ozve sa názov zoznamu spolu s počtom úloh v zozname. Ak prvý zoznam nie je zoznamom, ktorý hľadáte, ťahajte prstom doprava, kým ho nenájdete alebo kým sa nedostanete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu obsahujúceho všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add a to-do button“ (Tlačidlo Pridať úlohu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zadajte text úlohy, napríklad „Kúpiť potraviny“.

 5. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Done“ (Hotovo). Zdvihnutím prsta dokončíte vytváranie úlohy.

 6. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

Dokončenie úlohy

 1. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Sidebar button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Bočný panel, aktivujte dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete k požadovanému zoznamu úloh. Ozve sa názov zoznamu spolu s počtom úloh, ktoré obsahuje. Ak prvý zoznam nie je zoznamom, ktorý hľadáte, ťahajte prstom doprava, kým ho nenájdete alebo kým sa nedostanete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu obsahujúceho všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve úloha, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 4. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Uncompleted to-do“ (Nedokončená úloha). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončíte úlohu.

Tip: Ak chcete dokončenú úlohu označiť ako nedokončenú, opakujte predchádzajúce kroky, kým sa neozve „Completed to-do“ (Dokončená úloha). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie zobrazenia s podrobnosťami

Zobrazenie podrobností umožňuje upraviť úlohu, pridať k nej pripomenutie a pod.

 1. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Sidebar button, double-tap to activate“ (Tlačidlo Bočný panel, aktivujte dvojitým ťuknutím). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete k požadovanému zoznamu úloh. Ozve sa názov zoznamu spolu s počtom úloh, ktoré obsahuje. Ak prvý zoznam nie je zoznamom, ktorý hľadáte, ťahajte prstom doprava, kým ho nenájdete alebo kým sa nedostanete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu obsahujúceho všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve úloha, k podrobnostiam o ktorej chcete získať prístup, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Details for to-do“ (Podrobnosti o úlohe) spolu s názvom úlohy.

Tip: Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

Úlohu môžete z iného zoznamu premiestniť do zobrazenia Môj deň, t. j. do predvoleného zoznamu, ktorý bude nastavený už vtedy, keď začnete pracovať s aplikáciou To-Do.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add to My Day“ (Pridať do zobrazenia Môj deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu zo zobrazenia Môj deň, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Added to My Day“ (Pridané do zobrazenia Môj deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie úlohy

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov úlohy, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Odstráňte predchádzajúci názov pomocou klávesnice a potom zadajte nový názov.

 3. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Done“ (Hotovo). Zdvihnutím prsta dokončíte premenovanie úlohy.

Pridanie pripomenutia

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remind me“ (Pripomenúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doprava a doľava môžete prechádzať možnosťami pripomenutia. Predvolené možnosti sú Ešte dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum a čas.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť pripomenutie, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove reminder button“ (Tlačidlo Odstrániť pripomenutie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie termínu dokončenia

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add due date“ (Pridať termín dokončenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť termín dokončenia, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove due date button“ (Tlačidlo Odstrániť termín dokončenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie opakujúceho sa termínu dokončenia

Ak máte úlohy, ktoré je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, môžete pre ne nastaviť opakujúci sa termín dokončenia.

Poznámka: Najprv je potrebné pridať termín dokončenia a potom môžete nastaviť jeho opakovanie.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Repeat“ (Opakovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Denne, Dni v týždni, Týždenne, MesačneRočne, môžete však vybrať aj možnosť Vlastné.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť opakujúci sa termín dokončenia, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Clear recurrence button“ (Tlačidlo Vymazať opakovanie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridať poznámku

Poznámky sú užitočné v prípade, ak potrebujete pridať ďalšie informácie o úlohe a zachovať krátky názov danej úlohy. Ak je napríklad vašou úlohou úloha Kúpiť potraviny, nákupný zoznam môžete vložiť do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add a note“ (Pridajte poznámku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte text poznámky.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie úlohy

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete to-do button“ (Tlačidlo Odstrániť úlohu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete odstránenie potvrdiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Yes button“ (Tlačidlo Áno), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do môžete pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, naplánovať svoj deň. Môžete pridávať úlohy, nastavovať pre ne termíny splnenia či pripomenutia, a ak ide o niečo, na čo musíte často pamätať, môžete nastaviť aj opakovanie úlohy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie úlohy

 1. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť: "Tlačidla navigácie." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Budete počuť názov aktuálne vybratý zoznam. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa názov zoznamu, ktorý hľadáte, za ktorou nasleduje číslo úlohy v zozname, alebo kým sa nedostanete úlohy, ktoré je uvedený zoznam obsahujúci všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa "Pridať úlohu," nasleduje názov zoznamu. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zadajte text úlohy, napríklad „Buy groceries“ (Kúpiť potraviny).

 5. Prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončíte vytváranie úlohy.

Dokončenie úlohy

 1. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť: "Tlačidla navigácie." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa názov momentálne vybratého zoznamu. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov vyhľadávaného zoznamu spolu s počtom úloh v zozname alebo kým sa nepresuniete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu, ktorý obsahuje všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve úloha, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 4. Potiahnutím prstom doprava raz. Budete počuť: "Začiarknuté políčko dokončené." Dvakrát ťuknite na obrazovku na vykonanie tejto úlohy.

  Zvuková signalizácia potvrdí dokončenie úlohy.

Tip: Ak chcete označiť dokončenú úlohu ako nedokončené, zopakujte predchádzajúce kroky do svojho počuť "vzatý začiarknuté políčko", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie zobrazenia s podrobnosťami

Zobrazenie podrobností umožňuje upraviť úlohu, pridať k nej pripomenutie a pod.

 1. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť: "Tlačidla navigácie." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa názov momentálne vybratého zoznamu. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov vyhľadávaného zoznamu spolu s počtom úloh v zozname alebo kým sa nepresuniete do zobrazenia Úlohy, t. j. do zoznamu, ktorý obsahuje všetky úlohy.

  Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratý zoznam.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť úlohy, ktorých údaje chcete získať prístup, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Úlohy", za ktorou nasleduje názov úlohy.

Tip: Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Dismiss detail view button“ (Tlačidlo Zrušiť zobrazenie podrobností), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

Môžete pridať úlohu analýza Môj deň, ktorý je predvolený zoznam, ktorá už bola nastavená keď začnete spolupracovať s To-Do.

 1. V zobrazení podrobností úlohy, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Pridanie úlohy do môj deň tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Odstránenie úlohy z Môj deň, v zobrazení podrobností úlohy, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa "Odstránenie úlohy z tlačidla môj deň", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie úlohy

 1. V zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Editable text“ (Editovateľný text) spolu s názvom úlohy. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Odstráňte predchádzajúci názov pomocou klávesnice a potom zadajte nový názov.

 3. Posuňte prst okolo okrajov dolnej časti obrazovky, kým nebudete počuť: "Späť, tlačidlo Zbaliť." Dvojitým ťuknutím na obrazovku po dokončení úlohy.

Pridať pripomenutie

 1. V zobrazení podrobností úlohy, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Pridanie tlačidla pripomenutie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doprava a doľava môžete prechádzať možnosťami pripomenutia. Predvolené možnosti sú Ešte dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum a čas.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť pripomenutie, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove reminder button“ (Tlačidlo Odstrániť pripomenutie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie termínu dokončenia

 1. V zobrazení podrobností úlohy, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Pridať termín tlačidlo dátum" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Dnes, ZajtraBudúci týždeň, môžete si však vybrať aj možnosť Vybrať dátum.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť termín dokončenia, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Remove due date button“ (Tlačidlo Odstrániť termín dokončenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie opakujúceho sa termínu dokončenia

Ak máte úlohy, ktoré je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, môžete pre ne nastaviť opakujúci sa termín dokončenia.

Poznámka: Najprv je potrebné pridať termín dokončenia a potom môžete nastaviť jeho opakovanie.

 1. V zobrazení podrobností úlohy, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Zopakujte tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prsta doprava a doľava môžete prehliadať možnosti termínu dokončenia. Predvolené možnosti sú Denne, Dni v týždni, Týždenne, MesačneRočne, môžete však vybrať aj možnosť Vlastné.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete aktuálne vybratú možnosť.

Tip: Ak chcete odstrániť opakujúci sa termín dokončenia, v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Never repeat button“ (Tlačidlo Nikdy neopakovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridať poznámku

Poznámky sú užitočné v prípade, ak potrebujete pridať ďalšie informácie o úlohe a zachovať krátky názov danej úlohy. Ak je napríklad vašou úlohou úloha Kúpiť potraviny, nákupný zoznam môžete vložiť do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úlohy, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Pridať poznámku, upravovať text", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte text poznámky.

 3. Posuňte prst okolo okrajov dolnej časti obrazovky, kým nebudete počuť: "Späť, tlačidlo Zbaliť." Dvakrát ťuknite na obrazovku na zatvorenie klávesnice. Poznámky sa automaticky uloží.

Odstránenie úlohy

 1. V zobrazení podrobností úlohy, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Úlohy tlačidlo odstrániť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete potvrdiť odstránenie, potiahnite prstom doľava, kým sa "Tlačidlo odstrániť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použitie To-Do pre web pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na usporiadanie dňa. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete postup pridávania úloh, im termíny splnenia a nastaviť pripomenutie a ich opakované, ak sú niečo, čo je potrebné pamätať často.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate To-Do pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže To-Do pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na To-Do pre web.

Obsah tohto článku

Vytvorenie úlohy

 1. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Môj deň," nasleduje svoju pozíciu medzi svoje zoznamy, napríklad "1 4." Ak hľadáte ďalšie zoznam, stláčaním klávesu Tab, kým sa názov zoznamu, ktorú hľadáte.

 2. Stlačením klávesu Enter otvoríte aktuálne vybratý súbor.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Úlohe Pridanie záznamu, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter.

 4. Zadajte text úlohy, napríklad „Nákup potravín“, a po dokončení stlačte kláves Enter.

Dokončenie úlohy

 1. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Môj deň," nasleduje svoju pozíciu medzi svoje zoznamy, napríklad "1 4." Ak máte záujem iného zoznamu, stlačte kláves Tab, kým sa názov zoznamu, ktorú hľadáte.

 2. Stlačením klávesu Enter otvoríte aktuálne vybratý súbor.

 3. Stláčaním klávesu Tab, kým sa úloha, ktorú chcete označiť ako dokončenú. Úlohy sa uverejňujú ako "Úloha" nasleduje jeho meno a pozíciu v zozname, napríklad "1 z 3".

 4. Stlačením klávesu Enter vyberte úlohu. Budete počuť: "Nezačiarknuté označiť ako dokončené, začiarkavacie políčko." Stlačením klávesu Enter na vykonanie tejto úlohy.

Tip: Ak chcete dokončenú úlohu označiť ako nedokončenú, opakujte predchádzajúce kroky, kým sa neozve „Checked, mark as not completed, checkbox“ (Začiarknuté, označené ako nedokončené, začiarkavacie políčko), a potom stlačte kláves Enter.

Otvorenie zobrazenia Podrobnosti

V zobrazení podrobností, môžete upraviť úlohy k nemu pridávať pripomenutia, a tak ďalej.

 1. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Môj deň," nasleduje svoju pozíciu medzi svoje zoznamy, napríklad "1 4." Ak hľadáte ďalšie zoznam, stláčaním klávesu Tab, kým sa názov zoznamu, ktorú hľadáte.

 2. Stlačením klávesu Enter otvoríte aktuálne vybratý súbor.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť úlohy, ktorých údaje chcete získať prístup, a potom stlačte kláves Enter. Zobrazenie podrobností je teraz otvorený vedľa zoznamu.

Tip: Ak chcete zatvoriť zobrazenie podrobností, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Skryť tlačidlo Zobrazenie podrobností" a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

Môžete pridať úlohu analýza Môj deň, ktorý je predvolený zoznam, ktorá už bola nastavená keď začnete spolupracovať s To-Do.

 1. Po otvorení zobrazenie podrobností úlohy, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Tlačidlo Pridať na môj deň", a potom stlačte kláves Enter.

Tip: Odstránenie úlohy z Môj deň, po otvorení zobrazenie podrobností úlohy, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Odstránenie z tlačidla môj deň" a stlačte kláves Enter.

Premenovanie úlohy

 1. V zobrazení podrobností úlohy, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Upraviť", za ktorou nasleduje názov úlohy, a potom stlačte kláves Enter.

 2. Odstráňte predchádzajúci názov pomocou klávesnice a potom zadajte nový názov.

 3. Stlačením klávesu Enter dokončíte premenovanie úlohy.

Pridanie pripomenutia

 1. V zobrazení podrobností úlohy, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Pripomenúť tlačidlo", a potom stlačte kláves Enter.

 2. Stlačením klávesu Tab prejdite na možnosti pripomenutia. Predvolené možnosti sú neskôr dnes, zajtra, a budúci týždeň, ale môžete tiež vybrať, kliknite na položku Dátum a čas.

 3. Ak chcete aktivovať aktuálne vybratú možnosť, stlačte kláves Enter.

Tip: Odstránenie pripomenutia, otvorte zobrazenie podrobností úlohy, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Pripomenutie tlačidlo odstrániť", a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie termínu dokončenia

 1. V zobrazení podrobností úlohy, stlačte kláves Tab, kým sa počuť "Pridať termín tlačidlo dátum", a potom stlačte kláves Enter.

 2. Stlačením klávesu Tab prejdite termín možných dátumov. Predvolené možnosti sú dnes, zajtra a budúci týždeň, ale môžete tiež vybrať dátum.

 3. Ak chcete aktivovať aktuálne vybratú možnosť, stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete odstrániť termín dokončenia, otvorte zobrazenie podrobností úlohy, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Odstrániť termín tlačidlo dátum", a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie opakujúceho sa termínu dokončenia

Ak máte úlohy, ktoré je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, môžete pre ne nastaviť opakujúci sa termín dokončenia.

Poznámka: Najprv je potrebné pridať termín dokončenia a potom môžete nastaviť jeho opakovanie.

 1. V zobrazení podrobností úlohy, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Zopakujte tlačidlo", a potom stlačte kláves Enter.

 2. Stlačením klávesu Tab prejdite termín možných dátumov. Predvolené možnosti sú denných, pracovných dňoch, týždenné, mesačné a ročné, ale môžete tiež vybrať vlastné.

 3. Ak chcete aktivovať aktuálne vybratú možnosť, stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete odstrániť opakujúce sa termín dátum, otvorte zobrazenie podrobností úlohy, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Odstrániť tlačidlo Opakovanie", a potom stlačte kláves Enter.

Pridať poznámku

Poznámky sú užitočné v prípade, ak potrebujete pridať ďalšie informácie o úlohe a zachovať krátky názov danej úlohy. Ak je napríklad vašou úlohou úloha Kúpiť potraviny, nákupný zoznam môžete vložiť do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úlohy, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Poznámka tlačidlo Upraviť" a potom stlačte kláves Enter.

 2. Zadajte text poznámky. Keď ste hotoví, stlačte kláves Shift + Tab sa vráťte na zobrazenie podrobností. Poznámky sa automaticky uloží.

Odstránenie úlohy

 1. V zobrazení podrobností úlohy, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Úlohy tlačidlo odstrániť", a potom stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete potvrdiť odstránenie, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Úlohy tlačidlo odstrániť", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×