Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Power View a PowerPivot sú k dispozícii vo vydaniach balíka Office Professional Plus a Office 365 Professional Plus a zo samostatného vydania programu Excel 2013. Prečítajte si v niektorých verziách Excelu 2013 nefungujú zošitov programu Excel 2010 s doplnkom Power Pivot. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Power View poskytuje možnosti interaktívneho skúmania, vizualizácie a prezentácie údajov, ktoré podporujú intuitívnu tvorbu zostáv ad hoc. Power View je funkcia v Microsoft Exceli 2013 a na Microsoft SharePoint Serveri 2010 a 2013 ako súčasť doplnku SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services pre Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Pozrite si tému Čo je nové vo funkcii Power View v Exceli 2013 a na SharePoint Serveri.

Pozrite si videá o Power View a doplnku Power Pivot

Mapa so stĺpcovým grafom v Power View

Ďalší obsah článku

Začíname s funkciou Power View

Zdroje údajov pre Power View

Vytváranie grafov a iných vizualizácií

Filtrovanie a zvýrazňovanie údajov

Rýchle filtre

Zoradenie

Zostavy s viacerými zobrazeniami vo funkcii Power View v SharePointe

Zdieľanie zostáv funkcie Power View

Zdieľanie funkcie Power View v Exceli

Zdieľanie funkcie Power View v zostavách SharePointu (súbory RDLX)

Tlač zostáv funkcie Power View

Nastavenie vlastností v doplnku Power Pivot zostáv Power View na

Výkon

Porovnanie funkcie Power View, nástrojov Report Builder a Report Designer

Ďalšie informácie o funkcii Power View

Power View v Exceli a v SharePointe

Power View v Exceli

Power View v SharePointe

Začíname s funkciou Power View

Dve verzie funkcie Power View:

Obe verzie Power View vyžadujú, aby bol v počítači nainštalovaný doplnok Silverlight.

Súbor Power View vo formáte RDLX nemôžete otvoriť v Exceli a nemôžete ani otvoriť excelový súbor vo formáte XLSX pomocou hárkov Power View vo funkcii Power View v SharePointe. Nemôžete ani kopírovať grafy a iné vizualizácie zo súboru RDLX do excelového zošita.

Môžete však uložiť excelové súbory vo formáte XLSX s hárkami Power View na SharePoint Server lokálne alebo v službách Office 365 a otvoriť ich v SharePointe. Ďalšie informácie nájdete v téme Power View v Exceli na serveri SharePoint Server 2013 alebo v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Zdroje údajov pre Power View

V Exceli 2013 môžete ako východiskové údaje pre Power View v Exceli a v SharePointe používať údaje nachádzajúce sa priamo v Exceli. Pri pridávaní tabuliek a vytváraní vzťahov medzi nimi Excel vytvorí dátový model na pozadí. Dátový model je kolekcia tabuliek a ich vzťahov, ktorá zodpovedá skutočným vzťahom medzi podnikovými funkciami a procesmi. Môže poskytovať napríklad informácie o vzťahoch divízie výroby s divíziou skladov a divíziou predaja. V Power Pivote v Exceli môžete rovnaký dátový model ďalej upravovať a vylepšovať a vytvoriť tak ešte prepracovanejší dátový model pre zostavy Power View.

S Power View môžete používať údaje:

Na začiatok stránky

Vytváranie grafov a iných vizualizácií

Power View umožňuje rýchle vytváranie rôznych vizualizácií od tabuliek a matíc až po koláčové, pruhové a bublinové grafy a množiny viacerých grafov. Pri každej vizualizácii, ktorú chcete vytvoriť, začnite tabuľkou, ktorú potom môžete jednoducho konvertovať na iné vizualizácie a nájsť tak najvhodnejší spôsob zobrazenia vašich údajov. Ak chcete vytvoriť tabuľku, kliknite na tabuľku alebo na pole v zozname polí, prípadne myšou presuňte určité pole zo zoznamu polí do zobrazenia. Power View vykreslí tabuľku v zobrazení, v ktorom zobrazí skutočné údaje a automaticky pridá hlavičky stĺpcov.

Ak chcete skonvertovať tabuľku na iné vizualizácie, kliknite na niektorý z typov vizualizácie na karte Návrh. V Power View sú povolené iba grafy a iné vizualizácie, ktoré sú vhodné pre dané údaje v danej tabuľke. Ak napríklad Power View nerozpozná žiadne agregované číselné hodnoty, nie sú povolené žiadne grafy.

Prečítajte si ďalšie informácie o grafoch a iných vizualizáciách údajov vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

Filtrovanie a zvýrazňovanie údajov

Power View umožňuje filtrovať údaje viacerými spôsobmi. Metaúdaje v súvisiacom dátovom modeli poskytujú Power View informácie o vzťahoch medzi jednotlivými tabuľkami a poľami v zošite alebo zostave. Tieto vzťahy potom umožňujú použitie jednej vizualizácie na filtrovanie a zvýraznenie všetkých vizualizácií v hárku alebo zobrazení. Môžete tiež zobraziť oblasť filtrov a definovať filtre vzťahujúce sa na konkrétnu vizualizáciu alebo na všetky vizualizácie v hárku alebo zobrazení. V Power View v SharePointe môžete ponechať tablu filtrov zobrazenú alebo ju môžete skryť pred prepnutím do režimu čítania alebo do režimu zobrazenia na celej obrazovke.

Prečítajte si viac o filtrovaní a zvýrazňovaní vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

Rýchle filtre

Rýchle filtre v Exceli vám umožňujú porovnávať a vyhodnocovať údaje z rôznych perspektív. Podobne je to aj v prípade rýchlych filtrov v Power View. Ak máte v zobrazení viacero rýchlych filtrov a vyberiete určitú položku v jednom rýchlom filtri, vybratá položka sa použije aj pre ostatné rýchle filtre v zobrazení.

Ďalšie informácie na tému Rýchle filtre vo funkcii Power View.

Zoradenie

V Power View môžete zoraďovať tabuľky, matice, pruhové a stĺpcové grafy a množiny menej početných viacnásobných položiek. Môžete zoradiť stĺpce v tabuľkách a maticiach, kategórie alebo číselné hodnoty v grafoch a pole viacnásobných položiek alebo číselné hodnoty v množine viacnásobných položiek. Vo všetkých prípadoch môžete zoraďovať vzostupne alebo zostupne podľa atribútov, ako je napríklad Názov produktu, alebo podľa číselných hodnôt, ako je napríklad Celkový predaj.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zoradenie vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

Zostavy s viacerými zobrazeniami v Power View v SharePointe

Jedna zostava Power View v SharePointe môže obsahovať viacero zobrazení. Všetky zobrazenia v zostave Power View v SharePointe sú založené na rovnakom tabuľkovom modeli. Každé zobrazenie má svoje vlastné vizualizácie a filtre v každom zobrazení sú určené len pre dané zobrazenie.

Prečítajte si ďalšie informácie v článku Zostavy s viacerými zobrazeniami vo funkcii Power View v SharePointe.

Poznámka:  V Exceli je každý hárok Power View samostatným hárkom. Jeden excelový zošit môže obsahovať ľubovoľný počet hárkov Power View a každý hárok Power View môže byť založený na inom modeli. Prečítajte si viac o pripájaní hárkov Power View k rôznym dátovým modelom v téme Čo je nové vo funkcii Power View v Exceli 2013 a na SharePoint Serveri.

Na začiatok stránky

Zdieľanie zostáv funkcie Power View

Zostavu funkcie Power View je možné kedykoľvek prezentovať. Údaje môžete prehľadávať a prezentovať kedykoľvek, pretože pracujete s reálnymi údajmi. Ak chcete zistiť, ako zostava vyzerá, nie je potrebné zobraziť jej ukážku.

Zdieľanie funkcie Power View v Exceli

Excelové zošity môžete zdieľať pomocou hárkov Power View:

Na lokalite SharePoint Server 2013 alebo lokalite služby SharePoint Online.    Čitatelia zostavy môžu zobrazovať hárky funkcie Power View a pracovať s nimi v zošitoch lokálne z počítača alebo z cloudu, a to v závislosti od toho, kde ste ich uložili.

Zdieľanie funkcie Power View v zostavách SharePointu (súbory RDLX)

V režime čítania a režime zobrazenia prezentácie na celej obrazovke je pás s nástrojmi a ostatné návrhárske nástroje skryté, aby bolo k dispozícii viac miesta pre vizualizácie. Zostava si stále zachováva svoju interaktivitu aj s možnosťami filtrovania a zvýrazňovania.

Keď vytvárate zostavy Power View v SharePointe, ukladáte ich na SharePoint Server 2010 alebo 2013, kde ich môžu ostatní zobrazovať a pracovať s nimi. Ostatní používatelia ich môžu aj upravovať a v závislosti od svojich povolení na serveri môžu aj ukladať zmeny. Prečítajte si viac o vytváraní, ukladaní a tlači zostáv Power View.

Môžete tiež exportovať interaktívnu verziu zostavy funkcie Power View v SharePointe do PowerPointu. Z každého zobrazenia vo funkcii Power View vznikne samostatná powerpointová snímka. Interakcia so zostavami funkcie Power View exportovanými do PowerPointu je podobná interakcii so zobrazeniami v režime čítania a v režime zobrazenia na celej obrazovke vo funkcii Power View. Môžete vstupovať do interakcií s vizualizáciami a filtrami, ale nemôžete vytvárať vizualizácie ani filtre.

Prečítajte si o exportovaní zostavy funkcie Power View v SharePointe do PowerPointu.

Na začiatok stránky

Tlač zostáv funkcie Power View

Zostavy Power View sú navrhnuté tak, aby sa v nich dalo spolupracovať, či už v rámci XLSX súborov v Exceli alebo RDLX súborov SharePointe. Keď ťuknete na hodnoty v jednom grafe, ovplyvnené budú aj hodnoty v ostatných grafoch. Vytlačený hárok funkcie Power View bude statický. Interaktivita na papieri samozrejme nefunguje.

Aj vzhľad zostavy funkcie Power View navrhujete na obrazovke v počítači. Grafy, tabuľky a iné vizualizácie môžete upraviť tak, aby sa zmestili na jednu obrazovku. V grafoch a tabuľkách sa niekedy nachádzajú aj posúvače, pomocou ktorých sa čitatelia v grafoch a tabuľkách posúvajú k hodnotám, ktoré potrebujú vyhľadať. A znova platí, že posúvače vytlačené na papieri nefungujú.

Nastavenie vlastností funkcie Power View na tvorbu zostáv pomocou doplnku Power Pivot

V doplnku Power Pivot môžete nastaviť viacero vlastností, ktoré zlepšia prácu so zostavami funkcie Power View.

Na začiatok stránky

Výkon

Power View načítava iba údaje, ktoré v danom čase potrebuje na vizualizáciu údajov, aby mohol dosahovať vyšší výkon. Ak teda tabuľka v hárku alebo zobrazení vychádza z iného základného dátového modelu, ktorý obsahuje milióny riadkov, Power View vždy načíta iba údaje pre riadky, ktoré sú v tabuľke viditeľné naraz. Ak posúvač presuniete na koniec tabuľky, uvidíte, že sa znova posunie nahor, aby ste ho mohli ďalej posúvať nadol, keď Power View načíta ďalšie riadky.

Na začiatok stránky

Porovnanie funkcie Power View, nástrojov Report Builder a Report Designer

Power View nenahrádza existujúce produkty na vytváranie zostáv služieb Reporting Services.

Report Designer je prepracované návrhárske prostredie, ktoré vývojári a profesionáli z oblasti IT používajú na vloženie funkcií na vytváranie zostáv do svojich aplikácií. V nástroji Report Designer môžu vytvárať pracovné zostavy, zdieľané zdroje údajov a zdieľané množiny údajov a ovládacie prvky na zobrazovanie zostáv.

V nástroji Report Builder môžu profesionáli z oblasti IT a skúsení používatelia vytvárať účinné pracovné zostavy, opakovane použiteľné časti zostáv a zdieľané množiny údajov.

Nástroje Report Builder a Report Designer vytvárajú zostavy vo formáte RDL. Power View vytvára zostavy vo formáte RDLX. Power View nemožno použiť na otváranie zostáv vo formáte RDL a naopak.

Poznámky: 

  • Zostavy vo formáte RDL je možné spustiť na serveroch zostáv v natívnom režime služieb Reporting Services alebo v režime SharePointu.

  • Zostavy Power View vo formáte RDLX je možné spustiť len na serveroch zostáv v režime SharePointu.

Report Designer a Report Builder preprava v SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services, spolu s Power View. Ďalšie informácie o nástrojoch SQL Server Reporting Services.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o Power View

Power View v Exceli a v SharePointe

Čo je nové vo funkcii Power View v Exceli 2013 a na SharePoint Serveri

Základné úlohy pri návrhu vo funkcii Power View

Grafy a iné vizualizácie vo funkcii Power View.

Filtrovanie a zvýrazňovanie vo funkcii Power View

Hierarchie vo funkcii Power View

Zoradenie vo funkcii Power View

Zmena súčtu na priemer alebo na inú agregáciu vo funkcii Power View

Formátovanie zostáv Power View

Power View v Exceli

Vzťahy vo funkcii Power View

Obnovenie údajov alebo dátového modelu v hárku Power View

Power View v Exceli na SharePoint Serveri alebo v SharePointe Online v rámci služieb Office 365

Kurz: Optimalizácia modelu údajov na vytváranie zostáv funkcie Power View

Kurz: Vytvorenie zostavy funkcie Power View pomocou údajov zo služby Azure Marketplace

Power View v SharePointe

Systémové požiadavky pre funkciu Power View v SharePointe

Vytvorenie, uloženie a tlač zostáv Power View v SharePointe

Zostavy s viacerými zobrazeniami vo funkcii Power View v SharePointe

Objekty viacrozmerných modelov v Power View

Klávesové skratky a zjednodušenie ovládania vo funkcii Power View v SharePointe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×