Office
Prihlásenie

Povolenie prehľadávania obsahu na lokalite

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď používatelia vyhľadávajú na lokalite, výsledky môžu pochádzať z mnohých miest, ako sú napríklad stĺpce, knižnice a stránky. Vlastník lokality môže zmeniť nastavenia vyhľadávania a rozhodnúť, či sa obsah môže zobraziť vo výsledkoch hľadania alebo nie. Povolenia obsahu ovplyvňujú aj to, či sa obsah zobrazí používateľom vo výsledkoch hľadania. Dobrá predstava o tom, ako fungujú povolenia a nastavenia vyhľadávania, môže pomôcť tomu, aby sa ľuďom vo vyhľadávaní zobrazili správne dokumenty a lokality.

Poznámka:  Výsledky hľadania sú vždy okresané zabezpečením, takže používatelia uvidia len obsah, ktorý majú povolený zobraziť. Nastavenia vyhľadávania iba definujú obsah zaradený do indexu vyhľadávania.

Čo vás zaujíma?

Plánovanie sprístupnenia obsahu vo výsledkoch vyhľadávania

Informácie o nastavení vyhľadávania a povolení

Zobrazenie obsahu na stránke vo výsledkoch vyhľadávania

Zobrazenie obsahu zo zoznamov alebo knižníc vo výsledkoch vyhľadávania

Zobrazenie obsahu stránok ASPX vo výsledkoch vyhľadávania

Vylúčenie obsahu stĺpcov z výsledkov vyhľadávania

Prehľadávanie obsahu a opätovné indexovanie lokality

Plánovanie sprístupnenia obsahu vo výsledkoch vyhľadávania

Ako vlastník lokality môžete na použiť nastavenia na ovládanie toho, či sa obsah zobrazí alebo nezobrazí vo vyhľadávaní. Obsah je uložený na mnohých miestach, vrátane lokalít, zoznamov, knižníc, webové častí a stĺpcov. Podľa predvoleného nastavenia sa prehľadá väčšina obsahu lokality, zoznamu, knižnice, stránky webovej časti, alebo stĺpca a  obsah sa pridá do indexu vyhľadávania. Obsah indexu vyhľadávania rozhoduje o tom, aký obsah sa môže zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Povolenia nastavené na položkách, zoznamoch, knižniciach, lokalitách a podobne taktiež ovplyvňujú to, aký obsah používatelia môžu alebo nemôžu zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Vlastníci lokality a správcovia kolekcie lokalít môžu vybrať, či sa obsah smie alebo nesmie zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Podľa predvoleného nastavenia sa obsah lokality môže zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Ak vlastník lokality alebo správca kolekcie lokalít určí, že obsah konkrétnej lokality sa nesmie zobraziť vo výsledkoch hľadania, ďalšie nastavenia výsledkov vyhľadávania pre zoznamy, knižnice, stránky ASPX a stĺpce, ktoré sú na nej nastavené nebudú mať žiadny účinok.

Rovnaký účinok bude mať ak vlastník lokality alebo správca kolekcie lokalít zabráni zoznamu obsahu alebo knižnici zobrazovanie vo výsledkoch vyhľadávania – vylúčenie stĺpcov potom bude zbytočné. Ak chcete efektívne plánovať vyhľadávanie, je dôležité vedieť, aké nastavenia sa preberajú z vyššej úrovne.

Na začiatok stránky

Informácie o nastavení vyhľadávania a povolení

Jednou z povinnosti vlastníka lokality je kontrolovať, kto má prístup k obsahu. Niektorí ľudia môžu dostať povolenie čítať a meniť obsah, iní používatelia ho môžu iba čítať a iným môžu úplne zakázať prezeranie obsahu. Ak chcete využiť túto flexibilitu, použite skupiny povolení priradené k jednotlivým úrovniam povolení. Vlastník lokality priraďuje používateľov do jednej alebo viacerých skupín zabezpečenia, ktoré umožňujú používateľom prístup k obsahu danej lokality. Vlastník môže súčasným používaním nastavení povolení a nastavení výsledkov vyhľadávania spravovať, či používatelia uvidia obsah vo výsledkoch hľadania.

Napríklad povedzme, že Ján pracuje na žiadosti o návrh (RFP) v programe Microsoft Office Word a spolupracuje s tímom 10 ľudí. Jeho tímová lokalita má 50 používateľov, ktorí sú členmi lokality. Ján nechce, aby sa RFP zobrazil všetkým používateľom. Preto nahratí dokumentu na tímovú lokalitu nastaví povolenia tak, aby si ho mohol prezerať a upravovať iba tím 10 ľudí. Kým Ján neudelí povolenie na čítanie všetkým 50 ľuďom, iba 10 ľudí bude mať povolenie prezerať si dokument a iba týmto ľuďom sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania.

Povolenia možno použiť na zoznamy, lokality, zobrazenia a webové časti. Okrem toho môžu byť povolenia závislé od iných povolení. Toto všetko môže ovplyvniť, čo sa používateľom zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Preto by ste sa pred pridaním obsahu lokalitu mali oboznámiť s modelom povolení SharePointu, modelom povolení lokality alebo organizácie alebo by ste mali naplánovať, aký model povolení použijete pre lokalitu.

Ďalšie informácie: Predvolené skupiny SharePointu v službe SharePoint Online

Na začiatok stránky

Zobrazenie obsahu na stránke vo výsledkoch vyhľadávania

Ako vlastník lokality môžete vybrať, či obsahu na lokalite môže zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Na základe predvoleného nastavenia celého obsahu lokality môžete zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Osoba, ktorá je zobrazovanie výsledkov hľadania, musíte mať povolenie na zobrazenie obsahu.

Poznámka:  Ak chcete toto nastavenie zmeniť, musíte mať úroveň povolení Správa povolení. Táto úroveň povolení je súčasťou skupiny Vlastník lokality „Názov lokality“.

 1. Na lokalite kliknite na položky Nastavenie > Nastavenie lokality.

 2. V časti Hľadať kliknite na položku Vyhľadávanie a dostupnosť v režime offline.

 3. V sekcii Indexovanie obsahu lokality v položke Povoliť zobrazovanie tejto lokality vo výsledkoch hľadania výberom možnosti Áno povoľte zobrazovanie obsahu lokality vo výsledkoch vyhľadávania.

Ak nechcete, aby sa obsah lokality zobrazoval vo výsledkoch hľadania, vyberte možnosť Nie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie obsahu zo zoznamov alebo knižníc vo výsledkoch vyhľadávania

Ako vlastník lokality môžete rozhodnúť, či budú položky v zoznamoch a knižniciach vo vašej lokalite zahrnuté vo výsledkoch vyhľadávania. Podľa predvoleného nastavenia sa všetky položky každého zoznamu a knižnice zobrazujú vo výsledkoch hľadania.

Poznámka:  Ak chcete toto nastavenie zmeniť, musíte mať úroveň povolení Správa zoznamov. Táto úroveň povolení je súčasťou skupín Návrhár a Vlastník lokality „Názov lokality". Ak nemáte úroveň povolení Správa zoznamov, ponuky opísané v tomto postupe nie sú pre vás k dispozícií.

 1. Na lokalite vyhľadajte zoznam alebo knižnicu, ktoré chcete prispôsobiť a kliknite na ne.

 2. Kliknite na položky Nastavenia > Nastavenia lokality.

 3. V časti Správa lokality kliknite na položku Knižnice a zoznamy lokality.

 4. Kliknite na položku v zozname, napríklad Prispôsobiť „zdieľané dokumenty.“

 5. Na stránke Nastavenia zoznamu kliknite v časti Všeobecné nastavenia na položku Pokročilé nastavenia.

 6. V sekcii Vyhľadávanie v položke Povoliť zobrazenie položiek z tejto knižnice dokumentov vo výsledkoch hľadania výberom možnosti Áno zahrniete všetky položky v zozname alebo knižnici do výsledkov hľadania.

Ak nechcete, aby sa položky v zozname alebo knižnici zobrazovali vo výsledkoch hľadania, vyberte možnosť Nie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie obsahu stránok ASPX vo výsledkoch vyhľadávania

Môžete určiť, či obsah stránok ASPX bude súčasťou výsledkov vyhľadávania. Po vytvorení lokality sa mnoho stránok s obsahom vytvorí automaticky. Napríklad stránky default.aspx, allitems.aspx galérie webovej časti a iné sú automaticky vytvorené stránky. Môžete tiež vytvoriť vlastné stránky ASPX.

Podľa predvoleného nastavenia, keď webová časť na stránke ASPX používa informácie zo zoznamu alebo knižnice s obmedzenými povoleniami, známymi aj ako aj diferencované povolenia, žiadny obsah stránok ASPX v lokalite sa nezobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Neoprávneným používateľom to zabraňuje prezerať si obsah.

Povedzme, že v tímovej lokalite s 50 členmi je zobrazených päť dokumentov vo webovej časti Zdieľané dokumenty. Jeden z dokumentov má obmedzené povolenia, môže si ho prezerať iba malá skupina ľudí. Obsah sa automaticky skryje z lokality vo výsledkoch hľadania, takže sa obsah dokumentu nezobrazí, keď používatelia vyhľadávajú. Bráni to neúmyselnému odhaleniu obsahu stránky ASPX ľuďmi, ktorí by ho nemali vidieť.

Máte možnosť ignorovať toto nastavenie a zobraziť všetok obsah vo výsledkoch hľadania bez ohľadu na povolenia. V tomto prípade sa vo výsledkoch hľadania môže zobraziť všetok obsah, ale neoprávnení používatelia nebudú môcť získať prístup k dokumentom. Ďalšou možnosťou je nezahrnúť obsah ASPX do výsledkov vyhľadávania bez ohľadu na povolenie.

Poznámka:  Ak chcete toto nastavenie zmeniť, musíte mať úroveň povolení Správa povolení. Táto úroveň povolení je súčasťou skupiny Vlastník lokality „Názov lokality“.

 1. Na lokalite kliknite na položky Nastavenie > Nastavenie lokality.

 2. V časti Hľadať kliknite na položku Vyhľadávanie a dostupnosť v režime offline.

 3. V sekcii Indexovanie obsahu stránky ASPX vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť

Popis

Neindexovať webové časti ak stránka obsahuje diferencované povolenia

Ak sú povolenia stránky ASPX iné ako povolenia nadradenej lokality, vo výsledkoch hľadania sa nezobrazí žiadny obsah stránky.

Vždy indexovať všetky webové časti tejto lokality

Vo výsledkoch hľadania sa zobrazí obsah všetkých stránok ASPX v lokalite bez ohľadu na povolenie.

Nikdy neindexovať žiadne webové časti tejto lokality

Z výsledkov hľadania sa skryje obsah všetkých stránok ASPX v lokalite bez ohľadu na povolenie.

Na začiatok stránky

Vylúčenie obsahu stĺpcov z výsledkov vyhľadávania

Ako vlastník lokality môžete ovládať, či sa obsah konkrétnych stĺpcov v zoznamoch alebo knižniciach zobrazí vo výsledkoch hľadania. Podľa predvoleného nastavenia sa všetok obsah zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Toto nastavenie je užitočné, ak nechcete, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazili citlivé údaje.

Poznámka:  Ak chcete toto nastavenie zmeniť, musíte mať úroveň povolení Správa povolení. Táto úroveň povolení je súčasťou skupiny Vlastník lokality „Názov lokality“.

 1. V lokalite, ktorá obsahuje daný zoznam alebo knižnicu, kliknite na položky Nastavenia > Nastavenia lokality.

 2. V časti Vyhľadávanie kliknite na položku Stĺpce s možnosťou vyhľadávania.

 3. V sekcii Stĺpce vylúčené z indexovania vyhľadávania v časti Vylúčené, začiarknite políčko vedľa názvu stĺpca –stĺpec tým vylúčite z výsledkov vyhľadávania.

Poznámka:  Stĺpce, ktoré sa zobrazujú, patria do aktuálnej stránky.

Na začiatok stránky

Prehľadávanie obsahu a opätovné indexovanie lokality

Keď ľudia vyhľadávajú obsah vo vašich sharepointových lokalitách, o tom, čo nájdu, rozhoduje to, čo sa nachádza v indexe vyhľadávania. Index vyhľadávania obsahuje informácie zo všetkých dokumentov a stránok lokality. V SharePointe Online sa obsah prehľadáva automaticky podľa definovaného plánu prehľadávania. Modul na prehľadávanie obsahu vyberie obsah, ktorý sa zmenil od posledného prehľadávania obsahu, a aktualizuje index.

V niektorých prípadoch môžete chcieť špecificky požiadať o úplné opätovné indexovanie lokality. Ďalšie informácie nájdete v téme Manuálna požiadavka na prehľadávanie obsahu a opätovné indexovanie lokality

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×