Použitie zostavy kontingenčnej tabuľky na sprístupnenie externej údajovej tabuľky v službe Excel Services

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Ak chcete pracovať s údajmi tabuľky na základe pripojenia externých údajov v Excel Services, nemôžete použiť rozsah externých údajov (nazývaný tiež Tabuľka dotazu). Je potrebné vytvoriť kontingenčnú tabuľku, ktorá zlúči viacrozmerné hierarchické údaje do tabuľky alebo dvoch rozmerov. Tu je postup na to.

Porovnanie viacrozmerných údajov s dvojrozmernými

1. Konverzia viacrozmerných kontingenčnej tabuľky...

2... .Ak chcete dvojrozmerných kontingenčnej tabuľky...

3. ...aby bolo možné zobraziť vyrovnané údaje tabuľky v službách programu Excel.

Čo chcete urobiť?

Ako služba Excel Services podporuje pripojenia na zdroje externých údajov

Rozdiely medzi zostavami kontingenčných tabuliek pripojených k externým údajom a externým rozsahom údajov

Vytvorenie dvojrozmernej tabuľkovej zostavy kontingenčnej tabuľky

Vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky a jej pripojenie k zdroju externých údajov

Pridanie, rozloženie a usporiadanie polí v oblasti menoviek riadkov

Zmena možností kontingenčnej tabuľky a nastavenia poľa

Rozloženie zostavy kontingenčnej tabuľky ako dvojrozmernej tabuľky

Prispôsobenie návrhu zostavy kontingenčnej tabuľky

Publikovanie zošita v službe Excel Services

Ako služba Excel Services podporuje pripojenia na zdroje externých údajov

Kontingenčné tabuľky sú navrhnuté na zhromažďovanie množstva číselných údajov do súhrnov a súčtov a na prácu s viacrozmerných údajov, ktoré sú usporiadané do hierarchie. Na druhej strane, externé rozsahy údajov sú dvojrozmerné tabuľky štruktúrované ako riadky a stĺpce, ktoré zobrazujú neagregované záznamy zdrojových údajov.

Pri použití Sprievodcu pripojením údajov alebo programu Microsoft Query na pripojenie k externým údajom, zvyčajne vytvárate externý rozsah údajov. Jedinou výnimkou je pri vytváraní zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorý je pripojený k externým údajom. Zostavy kontingenčnej tabuľky nevytvára externý rozsah údajov. Tento rozdiel v tom, že sa vytvoria pripojenia je dôležité, pri publikovaní zošita do služieb Excel Services, pretože služby Excel Services iba podporuje pripojenia externých údajov, na základe kontingenčných tabuliek a nepodporuje externé rozsahy údajov.

Na začiatok stránky

Získajte informácie o rozdieloch medzi kontingenčných tabuliek, ktoré sú pripojené k externým údajom a externé rozsahy údajov

Pri práci s kontingenčnej tabuľky, ktorý je pripojený k externým údajom, existujú rozdiely medzi správanie kontingenčnej tabuľky a rozsahu externých údajov, ktoré ste mali mať na pamäti, vrátane týchto:

Údaje kontingenčnej tabuľky skupín a podskupín v poradí zľava doprava

Vo všeobecnosti zoskupených údajov je založený na zoradenie údajov podľa jedného alebo viacerých stĺpcov. Napríklad, ak chcete zobraziť všetkých zamestnancov podľa oddelení, môžete vykonať primárny zoradenie údajov podľa oddelení a inými zamestnancami, sekundárneho zoradenia. Môžete tiež vnoriť skupiny, napríklad produktové, kategórie, a produkt, alebo geografia krajinu alebo oblasť, kraja a mesta. Na základe predvoleného nastavenia kontingenčných tabuliek sa automaticky zoradia do skupín a podskupín v poradí zľava doprava na uľahčenie vyhľadávania nájdete v časti súvisiace údaje, ak chcete zobraziť záhlavia a súhrnných údajov a chcete rozbaliť alebo zbaliť súvisiace položky.

Zoskupené podľa Produktového raduúdajov a subgrouped v rámci každého Riadka produktu podľa kategórie

Produktový rad

Kategória

Produkt

Motory

Lietadlo

Montáž krídla

Montáž chvosta

Prídavný motor

Automobil

269 HP

454 HP

Splodiny

Cestujúci

Vysoká teplota

Štandard

Automobil SUV

Malý

Umiestnením stĺpca s jedinečnými hodnotami do oblasti menoviek riadkov na ľavej strane môžete automaticky vyrovnať údaje.

Rovnaké údaje Produktového radu zlúčia pridaním stĺpca Identifikačné číslo

Identifikačné číslo

Produktový rad

Kategória

Produkt

WM-345

Motory

Lietadlo

Montáž krídla

TM-231

Motory

Lietadlo

Montáž chvosta

BSTR-567

Motory

Lietadlo

Prídavný motor

6C-734

Motory

Automobil

269 HP

8C-121

Motory

Automobil

454 HP

MF-202

Splodiny

Cestujúci

Vysoká teplota

MF-321

Splodiny

Cestujúci

Štandard

MF-211

Splodiny

Automobil SUV

Malý

Ak nechcete Zobraziť stĺpec, po pridaní stĺpca do kontingenčnej tabuľky, môžete skryť stĺpec. (Vyberte stĺpec, a potom na karte domov v skupine bunky kliknite na šípku vedľa položky Formát, ukážte na možnosť Skryť a odkryť a potom kliknite na položku Skryť stĺpce ).

Dôležité: Ak Kontingenčná tabuľka zistia dva alebo viaceré duplicitné riadky údajov zo zdroja údajov, kontingenčnej tabuľky zobrazí iba jeden riadok. Ak chcete všetky riadky, aj duplicitné riadky, ktoré sa zobrazujú v kontingenčnej tabuľke, musíte pridať stĺpec obsahujúci jedinečné hodnoty do tabuľky, dotazu alebo zobrazenia, ktoré ste importovali zo zdroja údajov. Ak zdroj údajov nemá jedinečný stĺpec, môžete pridať jeden zo zdroja údajov. Napríklad, mohli pridať stĺpec, ktorý obsahuje AutoNum typ údajov do tabuľky programu Microsoft Office Access, alebo stĺpec, ktorý obsahuje typ údajov Identity k tabuľke Microsoft SQL Server alebo vypočítavaný stĺpec, ktorý sa zobrazí ako jedinečné číslo pre každý záznam v dotaze databázy alebo vie w.

Upravenie údajov bunky pridaním vypočítaných stĺpcov

Pred publikovaním zošita v službách programu Excel možno údaje v externom rozsahu údajov upravovať, údaje kontingenčnej tabuľky sú však vždy určené iba na čítanie.

Ak dvakrát kliknete na bunku v externom rozsahu údajov, zadáte režim úprav a môžete meniť hodnotu alebo dokonca zadať vzorec. Všimnite si však, že nemeníte pôvodnú hodnotu v zdroji údajov, pričom pri ďalšom obnovení údajov sa nová hodnota môže prepísať. Závisí to od nastavenia vlastnosti externého rozsahu údajov Pri zmene počtu riadkov v rozsahu údajov po obnovení.

Ak dvakrát kliknete na bunku menovky riadka v kontingenčnej tabuľke, bunka rozbalí alebo zbalí položky v menovke riadka. Keď do dvojrozmernej tabuľky, zostavy kontingenčnej tabuľky, pri zlúčení má za následok že všetky hodnoty riadkov v skupine naľavo od bunky alebo stratia.

Vypočítané stĺpce možno pridať kdekoľvek v tabuľke programu Microsoft Office Excel, ktorá vychádza z rozsahu externých údajov, alebo môžete vložiť stĺpce a vyplniť vzorce do rozsahu externých údajov. Vypočítavané stĺpce v kontingenčnej tabuľke nie je možné vložiť (aj napriek tomu, že môžete vložiť vypočítavané polia). Však môžete pridať stĺpec, ktorý vyplní údaje alebo vzorce okamžité vľavo alebo vpravo v kontingenčnej tabuľke a vnútri vyplneného stĺpca vzorca, môžete použiť odkazy na bunky v rámci kontingenčnej tabuľky.

Vytváranie grafov

Ak chcete vytvoriť graf na základe údajov v kontingenčnej tabuľke, môžete vytvoriť kontingenčný graf, ktorý sa správa podobne na štandardnými grafmi, ale existuje niekoľko rozdiely, vrátane týchto:

Interakcia     S štandardnými grafmi, je potrebné vytvoriť jeden graf pre každé zobrazenie údajov, ktoré chcete zobraziť, ale nie sú interaktívne zobrazenia. Kontingenčné grafy, môžete vytvoriť jeden graf a interaktívne zobrazenie údajov v rôznych spôsobov, ako môžete zmeniť rozloženie zostavy alebo zobrazovaných podrobností. V službách Excel Services, obe štandardný graf a Kontingenčný graf môžete aktualizovať na základe interakcia so zošitom, ale oba grafy sa zobrazujú ako statické obrázky.

Typy grafov     Predvolený typ grafu na štandardný graf je skupinový stĺpcový graf, ktorý porovnáva hodnoty pre rôzne kategórie. Predvolený typ grafu pre kontingenčného grafu je skladaný stĺpcový graf, ktorý porovnáva príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu pre rôzne kategórie. Kontingenčného grafu môžete zmeniť na ľubovoľný typ grafu okrem grafu XY, burzového a bublinového grafu.

Prvky grafu     Kontingenčné grafy obsahujú rovnaké údaje ako štandardnými grafmi, ale obsahujú aj polia a položky, ktoré môžete pridať do, otočený alebo odstránené, ak chcete zobraziť rôzne zobrazenia údajov. Kategórie a Rady údajov v štandardnými grafmi sú polia kategórií, polia radov a počet polí hodnôt v kontingenčných grafov. Kontingenčné grafy môžu tiež obsahovať filtre zostáv. Každého z týchto polí obsahuje položky, ktoré v štandardných grafoch sa zobrazujú ako označenia riadkov alebo rad názvy kategórií v legendy.

Formátovanie     Väčšina formátovania vrátane prvkov, rozloženia a štýlu, je zachovaný, kedy ste obnoviť kontingenčného grafu. Však trendové čiary, označenia údajov, chybové úsečky a iné zmeny radov údajov sa nezachovajú. Štandardné grafoch sa použité formátovanie.

Premiestnenie alebo zmena veľkosti položiek.     V kontingenčnom grafe, nie je možné premiestnenie alebo zmena veľkosti zobrazovaná oblasť, legendy, názvy grafov alebo názvy osí, hoci môžete vybrať jednu z niekoľkých preddefinovaných umiestnení pre legendu, môžete zmeniť veľkosť písma nadpisov. V prípade bežného grafu môžete presunúť a zmeniť veľkosť všetkých týchto prvkov.

Po vytvorení kontingenčného grafu, ak chcete, môžete ho konvertovať na štandardný graf. Ďalšie informácie nájdete v článku Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na anaylze údaje v hárkualebo Vytvorenie kontingenčného grafu.

Porovnanie externého rozsahu údajov a možností kontingenčnej tabuľky

Externé rozsahy údajov a kontingenčné tabuľky majú vlastnosti, ktoré môžete použiť na ovládanie formátovanie údajov a rozloženia a správania pri obnovení údajov.

Externé rozsahy údajov a kontingenčných tabuliek umožňujú prispôsobiť šírku stĺpca, zachovať zoradenie v stĺpcoch, filtrovanie, formátovanie buniek a usporiadanie údajov v prípade, že obnovení externých údajov.

V rozsahu externých údajov, máte možnosť zahrnúť čísla riadkov ako prvý stĺpec údajov. V kontingenčnej tabuľke, nie je podobné možnosť. Nájdete v časti údaje kontingenčnej tabuľky skupín a podskupín v poradí zľava doprava, na diskusiu o pridávaní jedinečného stĺpca v zdroji údajov.

Pri obnovení externého rozsahu údajov, môžete nastavením jednej z nasledovných možností určiť, čo sa bude diať s existujúcimi údajmi, ak sa zmení počet riadkov v rozsahu údajov:

 • Vložiť bunky pre nové údaje, odstrániť nepoužité bunky (predvolené)

 • Vložiť celé riadky pre nové údaje, vymazať nepoužité bunky

 • Prepísať jestvujúce bunky novými údajmi, vymazať nepoužité bunky

Po obnovení zostavy kontingenčnej tabuľky prinesie nové údaje. Však môžete byť výzva a zobrazí výzva, aby sa rozhodnúť, či chcete prepísať existujúce bunky pod aktuálnou zostavou.

Filtrovanie údajov

Filtrovanie údajov v externých údajov rozsah a kontingenčnej tabuľky sú podobné, ale sú tu rozdiely, vrátane týchto:

 • Externé rozsahy údajov pomocou Textový Filter, Číselné filtre a Filter dátumu príkazy, zatiaľ čo kontingenčné tabuľky pomocou príkazov Filtre menoviek, Filtre hodnôt a Filter dátumu.

 • Ponuka filtrovania rozsahu externých údajov vždy odstráni položky, ktoré už nie sú platné, a ponuka filtrovania nikdy zahŕňa nové položky s použitým filtrom po obnovení, ale Kontingenčná tabuľka obsahuje možnosti na ovládanie Toto správanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena možností kontingenčnej tabuľky a nastavenia poľa.

 • Kontingenčná tabuľka obsahuje funkciu filtra zostavy (nie je k dispozícii externý rozsah údajov) ktorý umožňuje používateľom pracovať s podmnožinu údajov v kontingenčnej tabuľke.

Zoradenie údajov

V rozsahu externých údajov môžete vykonávať Viacstĺpcové Zoradiť podľa až 64 stĺpcov, môžete vybrať ľubovoľný stĺpec ako primárny Zoradiť a môžete vybrať ostatných stĺpcov, ako sekundárneho zoradenia. Zoradenie údajov v kontingenčnej tabuľke a zoradenie rozsahu externých údajov sa však líšia. Na rozdiel od rozsahu externých údajov v kontingenčnej tabuľke môžete uskutočniť hlavný zoradiť na ľavý krajný stĺpec. Ostatné stĺpce vykonajú sekundárne Zoradí podľa stĺpca naľavo. Jednoducho povedané, môžete vykonať len primárnych a sekundárnych zoradiť v poradí zľava doprava.

Okrem toho, pri umiestnení stĺpca s jedinečnými hodnotami ako prvého stĺpca vľavo možno zoradenie vykonať iba podľa tohto stĺpca, pretože sa vlastne vytvára prvotná skupina pre každý riadok. V závislosti od potrieb používateľov možno údaje v programe Excel vopred zoradiť a po publikovaní zošita v službe Excel Services vypnúť zoradenie odstránením začiarknutia políčka Zoradenie, ktoré sa nachádza na table s nástrojmi webovej časti Microsoft Office Excel Web Access.

Používanie hypertextových prepojení

Na rozdiel od externých rozsahov údajov, v bunkách kontingenčných tabuliek sa nepodporujú aktívne hypertextové prepojenia. Hypertextové prepojenie sa pokladá za text, ale v programe Excel alebo v službe Excel Services nemožno sledovať hypertextové prepojenie na webovú stránku alebo dokument.

Na začiatok stránky

Skontrolujte dvojrozmerných, tabuľkové kontingenčnej tabuľky

Existuje niekoľko krokov, ktoré sú potrebné na vyrovnanie viacrozmerných údajov do dvojrozmernej, tabuľkové kontingenčnej tabuľky. Na dosiahnutie najlepších výsledkov, vykonajte nasledujúce postupy v poradí.

Na začiatok stránky

Vytvoriť kontingenčnú tabuľku a pripojte ju k externému zdroju údajov

 1. Vyberte prázdnu bunku.

 2. Na karte Vložiť v skupine Tabuľky kliknite na položky Kontingenčná tabuľka a Kontingenčná tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie kontingenčnej tabuľky.

 3. Kliknite na položku Použiť externý zdroj údajov.

 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať pripojenie.

  Na Zobrazí sa dialógové okno Existujúce pripojenia.

 5. V zozname Zobraziť v hornej časti dialógového okna vyberte kategóriu pripojení, pre ktorú chcete vybrať pripojenie, alebo vyberte položku Všetky existujúce pripojenia (ktorá je predvolená).

 6. Zo zoznamu Vybrať pripojenie vyberte pripojenie a potom kliknite na položku Otvoriť.

 7. Zadajte umiestnenie. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete umiestniť kontingenčnú tabuľku do nového hárka so začiatkom od bunky A1, kliknite na položku Nový hárok.

  • Ak chcete umiestniť kontingenčnú tabuľku do existujúceho hárka, vyberte možnosť Existujúci hárok a potom zadajte prvú bunku v rozsahu buniek, kam chcete umiestniť kontingenčnú tabuľku.

   Kliknúť na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla dočasne skryť dialógové okno, vybrať počiatočnú bunku v hárku a potom kliknite na tlačidlo Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

K umiestneniu, ktoré ste zadali sa pridá prázdnu kontingenčnú tabuľku so zobrazeným zoznamom polí kontingenčnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Pridanie, rozloženie a usporiadanie polí v oblasti menoviek riadkov

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky slúži na pridanie, rozloženie a usporiadanie polí a zabezpečenie, aby sa všetky polia pridali do oblasti menoviek riadkov.

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

 2. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Na pridanie polí do zostavy vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

   • V zozname polí v sekcii polí začiarknite políčko vedľa názvu každého poľa. Každé pole sa umiestni do predvolenej oblasti sekcie rozloženia, polia však možno opätovne usporiadať.

    Podľa predvoleného nastavenia sa polia, ktoré nemajú číselný formát, pridajú do oblasti menoviek riadkov. Číselné polia sa pridajú do oblasti hodnôt a polia typu čas alebo dátum sa pridajú do oblasti menoviek stĺpcov.

   • Na premiestnenie poľa do oblasti menoviek riadkov pravým tlačidlom myši kliknite na názov poľa a v kontextovej ponuke vyberte položku Pridať do menoviek riadka.

    Tip: Môžete tiež kliknúť na názov poľa, podržať tlačidlo myši a potom pomocou myši presunúť názov zo sekcie poľa do oblasti v sekcii rozloženia.

  • Ak chcete opätovne usporiadať polia, kliknite na názov poľa v jednej z oblastí a potom vyberte jeden z nasledovných príkazov:

Premiestniť nahor   

Posunie pole v oblasti o jedno miesto nahor.

Premiestniť nadol   

Posunie pole o jednu pozíciu v oblasti smerom nadol.

Premiestniť na začiatok   

Premiestni pole na začiatok oblasti.

Premiestniť na koniec   

Presunie pole na koniec oblasti.

Premiestniť do označení riadkov   

Presunie pole do oblasti menoviek riadka.

 • Ak chcete odstrániť poľa, kliknite na pole Názov v jednej z oblastí rozloženia a potom kliknite na položku Odstrániť pole, alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa názvu každého poľa, ktoré chcete odstrániť, a v sekcii polí.

  Tip: Môžete tiež kliknúť na názov poľa v sekcii rozloženia, podržať tlačidlo myši a potom pomocou myši presunúť názov poľa mimo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

  Poznámka: Zrušenie začiarknutia políčka v sekcii poľa odstráni zo zostavy všetky inštancie poľa.

Na začiatok stránky

Zmena možností kontingenčnej tabuľky a nastavenia poľa

Ak chcete zabezpečiť, zostavy kontingenčnej tabuľky sa správa podobne pre externý rozsah, postupujte takto:

Zmena možností kontingenčnej tabuľky   

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

 2. Na karte Možnosti kliknite v skupine Kontingenčná tabuľka na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Kontingenčná tabuľka - možnosti.

 3. Ak sa má šírka stĺpca automaticky prispôsobiť po obnovení, kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom v časti Zobrazenie začiarknite políčko Prispôsobiť šírky stĺpcov pri aktualizácii.

 4. Ak chcete zachovať formátovanie pri každom obnovení údajov, kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom v sekcii Zobrazenie začiarknite políčko Zachovať formátovanie buniek pri aktualizácii.

 5. Ak chcete, aby po obnovení ponuka Filter odstránila už neplatné položky, kliknite na kartu Údaje a v poli Počet zachovaných položiek v jednom poli označte možnosť Žiadne.

Zmena nastavenia poľa   

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

 2. Zahrnúť nové položky do zostavy kontingenčnej tabuľky s použitým filtrom, pre každé pole, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, v kontextovej ponuke kliknite na položku Nastavenie poľa, kliknite na kartu medzisúčty a filtre a potom v časti filtre vyberte Zahrnúť nové položky do manuálneho filtra začiarkavacie políčko.

Na začiatok stránky

Usporiadanie kontingenčnej tabuľky ako dvojrozmernej tabuľky

Na rozloženie kontingenčnej tabuľky ako dvojrozmernej tabuľky, postupujte takto:

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

 2. Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Medzisúčty a potom kliknite na položku Nezobrazovať medzisúčty.

 3. Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Celkové súčty a potom kliknite na položku Vypnuté pre riadky a stĺpce.

 4. Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Rozloženie zostavy a potom kliknite na položku Zobraziť formou tabuľky.

 5. Na karte Možnosti kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Hlavičky polí.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie návrhu v kontingenčnej tabuľke

Vstavané štýly kontingenčných tabuliek a možnosti štýlov sú určené pre viacrozmerné údaje a nie dvojrozmernej tabuľky. Keď ste zlúčiť zostavy do dvojrozmernej tabuľky tieto štýly Nezobrazovať orámovania buniek a Pruhované riadky a Pruhované stĺpce začiarknite políčka v skupine Možnosti štýlu kontingenčnej tabuľky na karte návrh, nemajú vplyv na formátovanie buniek. Štýl kontingenčnej tabuľky však môžete prispôsobiť tak, aby každá bunka mala orámovanie bunky a v kontingenčnej tabuľke používa podmieneného formátovania na zobrazenie pruhované riadky alebo stĺpce.

Prispôsobenie štýlu kontingenčnej tabuľky   

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

 2. Na karte Návrh v skupine Štýly kontingenčnej tabuľky vyberte požadovaný štýl a potom vykonajte jednu z nasledovných činností:

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na viditeľný štýl, presuňte sa cez galériu. Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly, kliknite na tlačidlo Viac, ktoré sa nachádza v dolnej časti posúvača.

  2. Kliknite na položku Duplicitné.

   Zobrazí sa dialógové okno Úprava rýchleho priradenia štýlu kontingenčnej tabuľky.

  3. Ak chcete, zadajte nový názov do poľa Názov.

  4. V poli Prvok tabuľky vyberte položku Celá tabuľka a potom kliknite na položku Formát.

   Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

  5. Kliknite na kartu Orámovanie a vytvorte orámovanie tabuľky.

  6. Môžete tiež kliknúť na karty Výplň a Písmo a urobiť ďalšie zmeny.

  7. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

  8. Kliknite na tlačidlo Viac, ktoré sa nachádza v dolnej časti posúvača a potom v kategórii Vlastné kliknite na vytvorený štýl kontingenčnej tabuľky.

Zobrazenie zakázaných riadkov alebo zakázaných stĺpcov pomocou podmieneného formátovania   

 1. Vyberte všetky stĺpce v kontingenčnej tabuľke.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

  Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na položku Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať.

  1. V časti Upraviť popis pravidla zadajte vzorec do poľa Formátovať hodnoty, v ktorých je tento vzorec pravdivý.

  2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

   • Na spojenie riadkov zadajte tento vzorec:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Na spojenie stĺpcov zadajte tento vzorec:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Na spojenie riadkov a stĺpcov zadajte tento vzorec:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 2. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Publikovanie zošita v službe Excel Services

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na šípku vedľa položky Publikovať a potom kliknite na položku Služba Excel Services v časti Rozoslať dokument iným ľuďom.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte cestu k serveru a prijmite navrhnutý názov zošita alebo zadajte nový názov.

  V počítači so systémom Windows Vista    

  • Na paneli s adresou vyberte sieťové umiestnenie prístupné určeným používateľom a kliknite na tlačidlo Uložiť.

   V počítači so systémom Microsoft Windows XP    

  • V poli Uložiť do vyberte sieťové umiestnenie, ku ktorému majú prístup všetci určení používatelia, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Zadajte napríklad http://servera/lokality/názov súboru

   Poznámka: Program Excel môže zošit publikovať na serveri len ako súbor programu Microsoft Office Excel 2007 založený na formáte XML (.xlsx) alebo binárnom formáte súboru programu Office Excel 2007 (.xlsb).

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete overiť, či viditeľné oblasti zošita sa v prehľadávači správne zobrazujú, začiarknite políčko Po uložení otvoriť tento zošit v prehľadávači.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×