Office
Prihlásenie

Použitie zostavy kontingenčnej tabuľky na sprístupnenie externej údajovej tabuľky v službe Excel Services

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete v programe Excel Services pracovať s údajmi tabuľky založenými na externom pripojení údajov, nemôžete použiť rozsah externých údajov (nazývaný tiež tabuľka dotazu). Musíte vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá sploští viacrozmerné hierarchické údaje do tabuľky alebo dvoch rozmerov. V tomto článku je uvedený postup.

Porovnanie viacrozmerných údajov s dvojrozmernými

1. Konvertovanie viacrozmernej zostavy kontingenčnej tabuľky...

2. ...na dvojrozmernú zostavu kontingenčnej tabuľky,...

3. ...aby bolo možné zobraziť vyrovnané údaje tabuľky v službách programu Excel.

Čo chcete urobiť?

Zistite, ako služby Excel Services podporuje pripojenie k externým zdrojom údajov

Informácie o rozdiely medzi zostavami kontingenčnej tabuľky, ktoré sú pripojené k externým údajom a externé rozsahy údajov

Skontrolujte dvojrozmernej tabuľkovej zostavy kontingenčnej tabuľky

Vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky a pripojte ju k externému zdroju údajov

Pridanie, rozloženie a usporiadanie polí v oblasti menovky riadkov

Zmena možností kontingenčnej tabuľky a nastavenia poľa

Rozloženie zostavy kontingenčnej tabuľky ako dvojrozmernej tabuľky

Prispôsobenie návrhu zostavy kontingenčnej tabuľky

Publikovanie zošita v službe Excel Services

Ako služba Excel Services podporuje pripojenia na zdroje externých údajov

Zostavy kontingenčných tabuliek sú navrhnuté na zhromažďovanie množstva číselných údajov do súhrnov a súčtov a na prácu s viacrozmernými údajmi, ktoré sú hierarchicky usporiadané. Na druhej strane, externé rozsahy údajov sú dvojrozmerné tabuľky štruktúrované ako riadky a stĺpce, ktoré zobrazujú neagregované záznamy zdrojových údajov.

Pri použití Sprievodcu pripojením údajov alebo programu Microsoft Query na pripojenie k externým údajom, zvyčajne vytvárate externý rozsah údajov. Jedinou výnimkou je pri vytváraní zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorý je pripojený k externým údajom. V zostave kontingenčnej tabuľky nevytvára externý rozsah údajov. Tento rozdiel v tom, že sa vytvoria pripojenia je dôležité, pri publikovaní zošita do služieb Excel Services, pretože služby Excel Services iba podporuje pripojenia externých údajov, na základe zostavy kontingenčnej tabuľky a nepodporuje externé rozsahy údajov.

Na začiatok stránky

Rozdiely medzi zostavami kontingenčných tabuliek pripojených k externým údajom a externým rozsahom údajov

Pri práci so zostavou kontingenčnej tabuľky, ktorý je pripojený k externé údaje a sú rozdiely medzi správanie v zostave kontingenčnej tabuľky a rozsahu externých údajov, aby ste mali mať na pamäti, vrátane týchto:

Zostavy kontingenčných tabuliek údaje zoskupujú do skupín a podskupín v poradí zľava doprava

Zoskupené údaje sú vo všeobecnosti založené na zoradení údajov podľa jedného alebo viacerých stĺpcov. Ak chcete napríklad zobraziť všetkých zamestnancov podľa oddelení, môžete vykonať prvotné zoradenie údajov podľa oddelení a druhotné podľa zamestnancov. Môžete tiež vnoriť skupiny, ako sú napríklad produktový rad, kategória, produkt, alebo miesto, krajina alebo oblasť, okres a mesto. Predvolene zostavy kontingenčných tabuliek sa automaticky zoradia do skupín a podskupín v poradí zľava doprava, čím zjednodušia zobrazenie príbuzných údajov, záhlavia a súhrnných údajov a umožnia rozbaliť alebo zbaliť súvisiace položky.

Zoskupené podľa Produktového raduúdajov a subgrouped v rámci každého Produktové podľa kategórie

Produktový rad

Kategória

Produkt

Motory

Lietadlo

Montáž krídla

Montáž chvosta

Prídavný motor

Automobil

269 HP

454 HP

Splodiny

Cestujúci

Vysoká teplota

Štandard

Automobil SUV

Malý

Umiestnením stĺpca s jedinečnými hodnotami do oblasti menoviek riadkov na ľavej strane môžete automaticky vyrovnať údaje.

Rovnaké údaje Produktového radu zlúčia pridaním stĺpca Identifikačné číslo

Identifikačné číslo

Produktový rad

Kategória

Produkt

WM-345

Motory

Lietadlo

Montáž krídla

TM-231

Motory

Lietadlo

Montáž chvosta

BSTR-567

Motory

Lietadlo

Prídavný motor

6C-734

Motory

Automobil

269 HP

8C-121

Motory

Automobil

454 HP

MF-202

Splodiny

Cestujúci

Vysoká teplota

MF-321

Splodiny

Cestujúci

Štandard

MF-211

Splodiny

Automobil SUV

Malý

Ak nechcete zobraziť stĺpec, po pridaní stĺpca do zostavy kontingenčnej tabuľky môžete stĺpec skryť. (Vyberte stĺpec a potom na karte Domov v skupine Bunky kliknite na šípku vedľa položky Formát, ukážte na položku Skryť a odkryť a potom kliknite na položku Skryť stĺpce.)

Dôležité: Ak zostava kontingenčnej tabuľky zistí dva alebo viac duplicitných riadkov údajov zo zdroja údajov, zostava kontingenčnej tabuľky zobrazí iba jeden riadok. Ak chcete, aby sa v zostave kontingenčnej tabuľky zobrazili aj duplicitné riadky, musíte do tabuľky, dotazu alebo zobrazenia, ktoré ste importovali zo zdroja údajov, pridať stĺpec obsahujúci jedinečné hodnoty. Ak zdroj údajov nemá jedinečný stĺpec, môžete pridať jeden zo zdroja údajov. Stĺpec obsahujúci napríklad typ údajov Automatické číslovanie možno pridať do tabuľky programu Microsoft Office Access, alebo stĺpec s typom údajov Identity do tabuľky servera Microsoft SQL Server. Vypočítaný stĺpec zobrazujúci jedinečné číslo pre každý záznam možno pridať do dotazu databázy alebo zobrazenia.

Upravenie údajov bunky pridaním vypočítaných stĺpcov

Pred publikovaním zošita v službách programu Excel možno údaje v externom rozsahu údajov upravovať, údaje kontingenčnej tabuľky sú však vždy určené iba na čítanie.

Ak dvakrát kliknete na bunku v externom rozsahu údajov, zadáte režim úprav a môžete meniť hodnotu alebo dokonca zadať vzorec. Všimnite si však, že nemeníte pôvodnú hodnotu v zdroji údajov, pričom pri ďalšom obnovení údajov sa nová hodnota môže prepísať. Závisí to od nastavenia vlastnosti externého rozsahu údajov Pri zmene počtu riadkov v rozsahu údajov po obnovení.

Ak dvakrát kliknete na bunku menovky riadka v zostave kontingenčnej tabuľky, bunka rozbalí alebo zbalí položky v menovke riadka. Keď sa zostava kontingenčnej tabuľky vyrovná na dvojrozmernú tabuľku, vyrovnanie spôsobí, že všetky hodnoty riadkov v skupine na ľavej strane od bunky sa zobrazia alebo stratia.

Vypočítané stĺpce možno pridať kdekoľvek v tabuľke programu Microsoft Office Excel, ktorá je založená na externom rozsahu údajov, alebo stĺpce môžete vložiť a vyplniť vzorce v externom rozsahu údajov. Vypočítané stĺpce nemožno vložiť dovnútra zostavy kontingenčnej tabuľky (hoci možno vložiť vypočítané polia). Možno však pridať stĺpec, ktorý vyplní údaje alebo vzorce bezprostredne na pravej alebo ľavej strane zostavy kontingenčnej tabuľky, pričom vo vnútri vyplneného stĺpca môžete používať odkazy na bunky v zostave kontingenčnej tabuľky.

Vytváranie grafov

Ak chcete vytvoriť graf na základe údajov v zostave kontingenčnej tabuľky, môžete vytvoriť zostavu kontingenčného grafu na štandardný graf sa správa podobne, ale existuje niekoľko rozdiely, vrátane týchto:

Interakcia.     V bežných grafoch sa vytvára jeden graf pre každé zobrazenie požadovaných údajov, ale zobrazenia nie sú interaktívne. V prípade zostáv kontingenčných grafov sa vytvára jeden graf a údaje sa zobrazujú interaktívne rôznymi spôsobmi pomocou zmeny rozloženia zostavy alebo zobrazenia podrobností. V službe Excel Services možno aktualizovať štandardný graf aj zostavu kontingenčného grafu na základe interakcie používateľa so zošitom, pričom oba grafy sa zobrazujú ako statické obrázky.

Typy grafov.     Predvoleným typom grafu pre štandardný graf je skupinový stĺpcový graf, ktorý porovnáva hodnoty kategórií. Predvoleným typom grafu pre zostavu kontingenčného grafu je skladaný stĺpcový graf porovnávajúci príspevok každej hodnoty k súhrnu v kategóriách. Zostavu kontingenčného grafu možno zameniť za ľubovoľný iný typ grafu okrem grafu XY (závislosť), burzového grafu a bublinového grafu.

Prvky grafu     Zostavy kontingenčných grafov obsahujú rovnaké prvky ako štandardnými grafmi, ale obsahujú aj polia a položky, ktoré môžete pridať do, otočený alebo odstránené, ak chcete zobraziť rôzne zobrazenia údajov. Kategórie a Rady údajov v štandardnými grafmi sú polia kategórií, polia radov a počet polí hodnôt v zostave kontingenčného grafu. Zostavy kontingenčných grafov môžu tiež obsahovať filtre zostáv. Každého z týchto polí obsahuje položky, ktoré v štandardných grafoch sa zobrazujú ako označenia riadkov alebo rad názvy kategórií v legendy.

Formátovanie     Väčšina formátovania vrátane prvkov, rozloženia a štýlu, je zachovaný, kedy ste obnoviť zostavu kontingenčného grafu. Však trendové čiary, označenia údajov, chybové úsečky a iné zmeny radov údajov sa nezachovajú. Štandardné grafoch sa použité formátovanie.

Premiestňovanie alebo zmena veľkosti položiek.     V zostave kontingenčného grafu nemožno premiestniť alebo zmeniť veľkosť zobrazovaná oblasť, legiend, nadpisov grafov a osí, hoci možno vybrať jedno z niekoľkých preddefinovaných umiestnení pre legendu a zmeniť veľkosť písma nadpisov. V štandardnom grafe možno presúvať a meniť veľkosť všetkých týchto prvkov.

Po vytvorení zostavy kontingenčného grafu, ak chcete, môžete ho konvertovať na štandardný graf. Ďalšie informácie nájdete v článku Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na anaylze údaje v hárkualebo Vytvorenie kontingenčného grafu.

Porovnanie externého rozsahu údajov a možností kontingenčnej tabuľky

Externé rozsahy údajov a zostavy kontingenčných tabuliek majú vlastnosti, ktoré možno použiť na zadanie formátovania údajov a rozloženia a správania pri obnovení údajov.

Externé rozsahy údajov a zostavy kontingenčných tabuliek umožňujú prispôsobiť šírku stĺpca, zachovať zoradenie v stĺpcoch, filtrovanie, formát bunky a rozloženie údajov pri obnovení externých údajov.

V rozsahu externých údajov, máte možnosť zahrnúť čísla riadkov ako prvý stĺpec údajov. V zostave kontingenčnej tabuľky nie je podobné možnosť. Nájdete v časti zostavy kontingenčných tabuliek údaje skupín a podskupín v poradí zľava doprava, na diskusiu o pridávaní jedinečného stĺpca v zdroji údajov.

Pri obnovení externého rozsahu údajov, môžete nastavením jednej z nasledovných možností určiť, čo sa bude diať s existujúcimi údajmi, ak sa zmení počet riadkov v rozsahu údajov:

 • Vložiť bunky pre nové údaje, odstrániť nepoužité bunky (predvolené)

 • Vložiť celé riadky pre nové údaje, vymazať nepoužité bunky

 • Prepísať jestvujúce bunky novými údajmi, vymazať nepoužité bunky

Po obnovení zostavy kontingenčnej tabuľky, prinesie nové údaje. Však môžete byť výzva a zobrazí výzva, aby sa rozhodnúť, či chcete prepísať existujúce bunky pod aktuálnou zostavou.

Filtrovanie údajov

Filtrovanie údajov v externom rozsahu údajov a zostave kontingenčnej tabuľky je veľmi podobné. Existujú však nasledovné rozdiely:

 • Externé rozsahy údajov používajú príkazy Textový filter, Číselné filtre a Filter dátumu, zatiaľ čo zostavy kontingenčných tabuliek používajú príkazy Filter menoviek, Filter hodnôta Filter dátumu.

 • Ponuka filtrovania rozsahu externých údajov vždy odstráni položky, ktoré už nie sú platné, a ponuka filtrovania nikdy zahŕňa nové položky s použitým filtrom po obnovení, ale v zostave kontingenčnej tabuľky obsahuje možnosti na ovládanie Toto správanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena možností kontingenčnej tabuľky a nastavenia poľa.

 • Zostava kontingenčnej tabuľky má funkciu filtra zostavy (nie je k dispozícii pre externý rozsah údajov), ktorá umožňuje používateľovi pracovať s podmnožinou údajov v zostave kontingenčnej tabuľky.

Zoradenie údajov

V externom rozsahu údajov možno vykonať viacstĺpcové zoradenie podľa až 64 stĺpcov. Ako prvotné zoradenie možno vybrať ľubovoľný stĺpec a ľubovoľný ďalší ako druhotné zoradenie. Zoradenie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky a zoradenie externého rozsahu údajov sa líšia. Na rozdiel od externého rozsahu údajov, v zostave kontingenčnej tabuľky možno vykonať prvotné zoradenie v stĺpci úplne vľavo. Ostatné stĺpce vykonajú druhotné zoradenie na základe stĺpca nachádzajúceho sa bezprostredne vľavo. Jednoducho povedané, prvotné a druhotné zoradenie možno vykonať len v poradí zľava doprava.

Okrem toho, pri umiestnení stĺpca s jedinečnými hodnotami ako prvého stĺpca vľavo možno zoradenie vykonať iba podľa tohto stĺpca, pretože sa vlastne vytvára prvotná skupina pre každý riadok. V závislosti od potrieb používateľov možno údaje v programe Excel vopred zoradiť a po publikovaní zošita v službe Excel Services vypnúť zoradenie odstránením začiarknutia políčka Zoradenie, ktoré sa nachádza na table s nástrojmi webovej časti Microsoft Office Excel Web Access.

Používanie hypertextových prepojení

Na rozdiel od externých rozsahov údajov, v bunkách kontingenčných tabuliek sa nepodporujú aktívne hypertextové prepojenia. Hypertextové prepojenie sa pokladá za text, ale v programe Excel alebo v službe Excel Services nemožno sledovať hypertextové prepojenie na webovú stránku alebo dokument.

Na začiatok stránky

Vytvorenie dvojrozmernej tabuľkovej zostavy kontingenčnej tabuľky

Na vyrovnanie viacrozmerných údajov do dvojrozmernej tabuľkovej zostavy kontingenčnej tabuľky je potrebných niekoľko krokov. Najlepšie výsledky získate, ak budete postupovať podľa nasledovného postupu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky a jej pripojenie k zdroju externých údajov

 1. Vyberte prázdnu bunku.

 2. Na karte Vložiť v skupine Tabuľky kliknite na položky Kontingenčná tabuľka a Kontingenčná tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie kontingenčnej tabuľky.

 3. Kliknite na položku Použiť externý zdroj údajov.

 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať pripojenie.

  Na Zobrazí sa dialógové okno Existujúce pripojenia.

 5. V zozname Zobraziť v hornej časti dialógového okna vyberte kategóriu pripojení, pre ktorú chcete vybrať pripojenie, alebo vyberte položku Všetky existujúce pripojenia (ktorá je predvolená).

 6. Zo zoznamu Vybrať pripojenie vyberte pripojenie a potom kliknite na položku Otvoriť.

 7. Zadajte umiestnenie. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky do nového pracovného hárka počnúc bunkou A1, kliknite na položku Nový pracovný hárok.

  • Ak chcete zostavu kontingenčnej tabuľky umiestniť do existujúceho pracovného hárka, vyberte položku Existujúci pracovný hárok a potom zadajte prvú bunku rozsahu buniek, kam chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky.

   Kliknúť na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla dočasne skryť dialógové okno, vybrať počiatočnú bunku v hárku a potom kliknite na tlačidlo Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na určené umiestnenie sa pridá prázdna zostava kontingenčnej tabuľky so zobrazeným zoznamom polí kontingenčnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Pridanie, rozloženie a usporiadanie polí v oblasti menoviek riadkov

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky slúži na pridanie, rozloženie a usporiadanie polí a zabezpečenie, aby sa všetky polia pridali do oblasti menoviek riadkov.

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Na pridanie polí do zostavy vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

   • V zozname polí v sekcii polí začiarknite políčko vedľa názvu každého poľa. Každé pole sa umiestni do predvolenej oblasti sekcie rozloženia, polia však možno opätovne usporiadať.

    Podľa predvoleného nastavenia sa polia, ktoré nemajú číselný formát, pridajú do oblasti menoviek riadkov. Číselné polia sa pridajú do oblasti hodnôt a polia typu čas alebo dátum sa pridajú do oblasti menoviek stĺpcov.

   • Na premiestnenie poľa do oblasti menoviek riadkov pravým tlačidlom myši kliknite na názov poľa a v kontextovej ponuke vyberte položku Pridať do menoviek riadka.

    Tip: Môžete tiež kliknúť na názov poľa, podržať tlačidlo myši a potom pomocou myši presunúť názov zo sekcie poľa do oblasti v sekcii rozloženia.

  • Ak chcete opätovne usporiadať polia, kliknite na názov poľa v jednej z oblastí a potom vyberte jeden z nasledovných príkazov:

Posunúť nahor   

Posunie pole v oblasti o jedno miesto nahor.

Posunúť nadol   

Posunie pole o jednu pozíciu v oblasti smerom nadol.

Presun na začiatok   

Premiestni pole na začiatok oblasti.

Presun na koniec   

Presunie pole na koniec oblasti.

Presunúť do menoviek riadka   

Presunie pole do oblasti menoviek riadka.

 • Ak chcete odstrániť poľa, kliknite na pole pomenovať v jednej z oblastí rozloženia a potom kliknite na položku Odstrániť pole, alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa názvu každého poľa, ktoré chcete odstrániť, a v sekcii polí.

  Tip: Môžete tiež kliknúť na názov poľa v sekcii rozloženia, podržať tlačidlo myši a potom pomocou myši presunúť názov poľa mimo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

  Poznámka: Zrušenie začiarknutia políčka v sekcii poľa odstráni zo zostavy všetky inštancie poľa.

Na začiatok stránky

Zmena možností kontingenčnej tabuľky a nastavenia poľa

Ak chcete, aby sa zostava kontingenčnej tabuľky správala rovnako pre externý rozsah, postupujte nasledovne:

Zmena možností kontingenčnej tabuľky   

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti kliknite v skupine Kontingenčná tabuľka na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Kontingenčná tabuľka - možnosti.

 3. Ak sa má šírka stĺpca automaticky prispôsobiť po obnovení, kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom v časti Zobrazenie začiarknite políčko Prispôsobiť šírky stĺpcov pri aktualizácii.

 4. Ak chcete zachovať formátovanie pri každom obnovení údajov, kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom v sekcii Zobrazenie začiarknite políčko Zachovať formátovanie buniek pri aktualizácii.

 5. Ak chcete, aby po obnovení ponuka Filter odstránila už neplatné položky, kliknite na kartu Údaje a v poli Počet zachovaných položiek v jednom poli označte možnosť Žiadne.

Zmeňte nastavenie poľa   

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na zahrnutie nových položiek do zostavy kontingenčnej tabuľky s použitým filtrom, pre každé pole kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, v kontextovej ponuke kliknite na položku Nastavenie poľa, kliknite na kartu Medzisúčty a filtre a potom v časti Filtre začiarknite políčko Zahrnúť nové položky do manuálneho filtra.

Na začiatok stránky

Rozloženie zostavy kontingenčnej tabuľky ako dvojrozmernej tabuľky

Ak chcete rozložiť zostavu kontingenčnej tabuľky ako dvojrozmernú tabuľku, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Medzisúčty a potom kliknite na položku Nezobrazovať medzisúčty.

 3. Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Celkové súčty a potom kliknite na položku Vypnuté pre riadky a stĺpce.

 4. Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Rozloženie zostavy a potom kliknite na položku Zobraziť formou tabuľky.

 5. Na karte Možnosti kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Hlavičky polí.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie návrhu zostavy kontingenčnej tabuľky

Vstavané štýly kontingenčných tabuliek a možnosti štýlov sú určené pre viacrozmerné údaje a nie dvojrozmernej tabuľky. Keď sa vyrovnať zostavy do dvojrozmernej tabuľky tieto štýly Nezobrazovať orámovanie buniek a Pruhované riadky a Pruhované stĺpce začiarknite políčka v skupine Možnosti štýlu kontingenčnej tabuľky na karte návrh, nemajú vplyv na formátovanie buniek. Štýl kontingenčnej tabuľky však môžete prispôsobiť tak, aby každá bunka mala orámovanie bunky a zostava kontingenčnej tabuľky používa podmieneného formátovania na zobrazenie pruhované riadky alebo stĺpce.

Prispôsobenie štýlu kontingenčnej tabuľky   

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Návrh v skupine Štýly kontingenčnej tabuľky vyberte požadovaný štýl a potom vykonajte jednu z nasledovných činností:

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na viditeľný štýl, presuňte sa cez galériu. Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly, kliknite na tlačidlo Viac, ktoré sa nachádza v dolnej časti posúvača.

  2. Kliknite na položku Duplicitné.

   Zobrazí sa dialógové okno Úprava rýchleho priradenia štýlu kontingenčnej tabuľky.

  3. Ak chcete, zadajte nový názov do poľa Názov.

  4. V poli Prvok tabuľky vyberte položku Celá tabuľka a potom kliknite na položku Formát.

   Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

  5. Kliknite na kartu Orámovanie a vytvorte orámovanie tabuľky.

  6. Môžete tiež kliknúť na karty Výplň a Písmo a urobiť ďalšie zmeny.

  7. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

  8. Kliknite na tlačidlo Viac, ktoré sa nachádza v dolnej časti posúvača a potom v kategórii Vlastné kliknite na vytvorený štýl kontingenčnej tabuľky.

Zobrazte pruhované riadky alebo pruhované stĺpce pomocou podmieneného formátovania   

 1. Vyberte všetky stĺpce v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

  Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na položku Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať.

  1. V časti Upraviť popis pravidla zadajte vzorec do poľa Formátovať hodnoty, v ktorých je tento vzorec pravdivý.

  2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

   • Na spojenie riadkov zadajte tento vzorec:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Na spojenie stĺpcov zadajte tento vzorec:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Na spojenie riadkov a stĺpcov zadajte tento vzorec:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 2. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Publikovanie zošita v službe Excel Services

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na šípku vedľa položky Publikovať a potom kliknite na položku Služby Excel Services v časti rozoslať dokument iným osobám.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte cestu k serveru a prijmite navrhnutý názov zošita alebo zadajte nový názov.

  V počítači so systémom Windows Vista    

  • Na paneli s adresou vyberte sieťové umiestnenie prístupné určeným používateľom a kliknite na tlačidlo Uložiť.

   V počítači so systémom Microsoft Windows XP    

  • V poli Uložiť do vyberte sieťové umiestnenie, ku ktorému majú prístup všetci určení používatelia, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Zadajte napríklad http://servera/lokality/názov súboru

   Poznámka: Program Excel môže zošit publikovať na serveri len ako súbor programu Microsoft Office Excel 2007 založený na formáte XML (.xlsx) alebo binárnom formáte súboru programu Office Excel 2007 (.xlsb).

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete overiť, či viditeľné oblasti zošita sa v prehľadávači správne zobrazujú, začiarknite políčko Po uložení otvoriť tento zošit v prehľadávači.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie nájdete v článku publikovanie zošita v službe Excel Services.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×