Použitie tlačidla s príkazom na spustenie akcie alebo série akcií

Použitie tlačidla s príkazom na spustenie akcie alebo série akcií

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Použijete tlačidla príkazu na formulár programu Access na spustenie akcie alebo množiny akcií. Môžete napríklad vytvoriť príkazové tlačidlo, ktoré sa otvorí iného formulára. Ak chcete, aby príkazové tlačidlo vykonať akciu, píšete makro alebo procedúru a priložiť tlačidla príkazu Na kliknite na položku vlastnosti. Makro môžete vložiť aj priamo do tlačidla príkazu Na kliknite na položku vlastnosti. Umožňuje tlačidlo Kopírovať do iných formulárov bez straty funkčnosť tlačidla.

Čo vás zaujíma?

Pridanie tlačidla príkazu do formulára pomocou Sprievodcu

Vytvorenie tlačidla presunom makra do formulára

Vytvoriť príkazové tlačidlo bez použitia Sprievodcu

Prispôsobiť príkazové tlačidlo

Pridanie príkazového tlačidla do formulára pomocou sprievodcu

Sprievodca príkazovým tlačidlom umožňuje rýchlo vytvoriť príkazové tlačidla, ktoré vykonávajú širokú paletu úloh, ako napríklad zatvorenie formulára, otvorenie zostavy, vyhľadanie záznamu alebo spustenie makra.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na formulár na navigačnej table a v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky uistite sa, či je vybratá možnosť Použiť sprievodcov ovládaním Vzhľad tlačidla .

  Vzhľad tlačidla

 3. Na karte Návrh kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Tlačidlo.

  Vzhľad tlačidla

 4. Kliknite v mriežke návrhu na miesto, kde sa má vložiť príkazové tlačidlo.

  Spustí sa Sprievodca príkazovým tlačidlom.

 5. Postupujte podľa pokynov sprievodcu. Na poslednej strane kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Sprievodca vytvorí príkazové tlačidlo a vloží makro do vlastnosti tlačidla Pri kliknutí. Makro obsahuje akcie, ktoré vykonávajú úlohu, vybraté v sprievodcovi.

Zobrazenie alebo úprava makra, vloženého do príkazového tlačidla

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý obsahuje príkazové tlačidlo a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla alebo Zobrazenie rozloženia Vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 2. Kliknutím vyberte príkazové tlačidlo a stlačením klávesu F4 zobrazte jeho hárok vlastností.

 3. Na karte udalosť hárka vlastností [Vložené makro] sa má zobraziť v poli Na kliknite na položku vlastnosti. Kliknite na ľubovoľné miesto v poli vlastnosti a potom kliknite na položku Tlačidlo zostavovača na pravej strane poľa.

Zobrazí sa Zostavovač makier, kde sa zobrazia akcie, ktoré tvoria vložené makro.

Na začiatok stránky

Vytvorenie tlačidla presunom makra do formulára

Ak je už makro vytvorené a uložené, príkazové tlačidlo spúšťajúce makro sa dá ľahko vytvoriť presunom makra z navigačnej tably do formulára otvoreného v návrhovom zobrazení.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknutím na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 2. Nájdite na navigačnej table makro, ktoré má spúšťať nové príkazové tlačidlo, a presuňte makro do formulára.

  Access automaticky vytvorí príkazové tlačidlo a použije názov makra ako popis tlačidla. Access tiež vloží názov makra do vlastnosti príkazového tlačidla tak, aby sa makro sa spustí po kliknutí na tlačidlo. Program Access použije všeobecný názov tlačidla, takže je vhodné zadajte ďalšie zmysluplný názov vlastnosť názov tlačidla. Zobrazte hárok vlastností pre príkazové tlačidlo, aj keď je formulár otvorený v návrhovom zobrazení, kliknite na tlačidlo a potom stlačením klávesu F4.

Ďalšie informácie o vytváraní makier nájdete v článku Vytvorenie makra používateľského rozhrania.

Na začiatok stránky

Vytvorenie príkazového tlačidla bez použitia sprievodcu

Príkazové tlačidlo je možné vytvoriť bez použitia Sprievodcu príkazovým tlačidlom. Postup spočíva v tom, že sa tlačidlo umiestni na formulár a následne sa zadajú niektoré vlastnosti.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 2. Uistite sa, že na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky nie je vybratá možnosť Použiť sprievodcov ovládaním.

  Vzhľad tlačidla

 3. Na karte Návrh kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Tlačidlo.

  Vzhľad tlačidla

 4. Kliknite vo formulári na miesto, kde chcete umiestniť príkazové tlačidlo.

  Program Access umiestni príkazové tlačidlo na formulár.

  Pretože sa nevybrala možnosť Použitie Sprievodcov ovládacími prvkami, program Access nevykoná ďalšie spracovanie. Ak sa po umiestnení príkazového tlačidla na formulár spustí Sprievodca príkazovým tlačidlom, môžete v sprievodcovi kliknúť na tlačidlo Zrušiť.

 5. Ak je príkazové tlačidlo vybraté, stlačením klávesu F4 zobrazte jeho hárok vlastností.

 6. Kliknutím na kartu Všetko zobrazte všetky vlastnosti príkazového tlačidla.

 7. Na dokončenie návrhu príkazového tlačidla nastavte vlastnosti tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Vlastnosť

Popis

Meno

Program Access dáva podľa predvoleného nastavenia novému príkazovému tlačidlu názov Príkaz, za ktorým nasleduje číslo, napríklad Príkaz34. Aj keď to nie je povinné, je dobré zmeniť názov tak, aby odrážal funkciu tlačidla (napríklad prikZostavaPredaja alebo TlačidloZavretieFormulára). Môže to neskôr pomôcť, ak je potrebné odkázať na tlačidlo v makre alebo udalostnej procedúre.

Popis

Zadajte menovku, ktorá sa má zobraziť na príkazovom tlačidle, napríklad Zostava predajov alebo Zavretie formulára.

Poznámka: Popis sa nezobrazí, ak je obrázok zadaný do vlastnosti Obrázok.

Pri kliknutí

Táto vlastnosť sa používa na zadanie, čo sa má stať po kliknutí na tlačidlo. Ak chcete nastaviť túto vlastnosť, kliknite na pole vlastnosti a vykonajte jeden z nasledovných krokov:

 • Ak chcete, aby príkazové tlačidlo spúšťalo existujúce uložené makro, kliknite na rozbaľovaciu šípku a názov makra.

 • Ak chcete, aby príkazové tlačidlo spustiť vstavanú funkciu alebo funkciu VBA, zadajte znak rovnosti (=), za ktorou nasleduje názov funkcie, napríklad =MsgBox("Hello World") alebo =Táto(argumenty).

 • Zostavenie výrazu, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača a potom kliknite na položku Zostavovač výrazov.

 • Začať budovať žiadne záznamy, ktoré používa program Visual Basic for Applications (VBA) kód, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača a potom kliknite na položku Zostavovač kódu. Ak chcete vytvoriť nový vloženého makra, ktoré obsahuje akcie, ktoré sa má príkazové tlačidlo, kliknite Tlačidlo zostavovača a potom kliknite na položku Zostavovač makier.

  Poznámka: Access databázy, ktoré obsahujú kód VBA sa musí udeliť skôr, než je možné spustiť kód za dôveryhodné.

Ak chcete získať informácie o vlastnostiach, ktoré tu nie sú zmienené, nastavte kurzor na pole vlastnosti a stlačte kláves F1.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie príkazového tlačidla

Access poskytuje mnoho spôsobov, ako prispôsobiť príkazové tlačidlá, takže môžete mať vzhľad a funkcie, ktoré sa má vo formulári. Napríklad môžete vytvoriť riadok príkazové tlačidlá v tabuľkového alebo skladaného situácii, alebo môžete vytvoriť príkazové tlačidlá podobne ako hypertextové prepojenia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Vytvorte (tabuľky) horizontálne alebo vertikálne (skladané) rozloženie príkazové tlačidlá   

   Príkazové tlačidla môžete pridať do tabuľkového alebo skladaného rozloženia a vytvoriť tak riadok alebo stĺpec presne zarovnaných tlačidiel. Tlačidlá je potom možné premiestniť a vytvoriť skupinu, ktorá uľahčuje úpravu formulárov. Môžete tiež použiť štýly formátovania naraz na celý riadok alebo stĺpec príkazových tlačidiel a tlačidlá oddeliť čiarami mriežky.

   1. Kliknite pravým tlačidlom myši na jedno z príkazových tlačidiel, ktoré chcete pridať do rozloženia, a v kontextovej ponuke vyberte možnosť Rozloženie.

   2. Kliknite na položku tabuľkové Vzhľad tlačidla spustiť horizontálny riadok tlačidiel, alebo kliknite na položku skladaný Vzhľad tlačidla vytvoriť vertikálny stĺpec tlačidiel.

    Program Access načrtnutím hraníc okolo tlačidiel vyznačí rozloženie. Každé tlačidlo je v páre s menovkou, ktorú nie je možné odstrániť . Ak však menovka nie je potrebná, môže sa výrazne zmenšiť.

    Na nasledovnom obrázku je znázornené príkazové tlačidlo s priradenou menovkou v tabuľkovom rozložení. Všimnite si, že menovka je v ďalšej vyššej sekcii – zabraňuje sa tak, aby sa menovka neopakovala pre každý podrobný záznam.

    Príkazové tlačidlo v tabuľkovom rozložení

    Na nasledovnom obrázku je znázornené príkazové tlačidlo s priradenou menovkou v skladanom rozložení. V tomto rozložení sú menovka a stĺpec vždy v rovnakej sekcii.

    Príkazové tlačidlo v skladanom rozložení

   3. Príkazové tlačidlá sa do rozloženia pridávajú tak, že sa presunú do oblasti rozloženia. Pri presune príkazového tlačidla cez oblasť rozloženia zobrazí program Access horizontálny (pre tabuľkové rozloženie) alebo vertikálny panel na vkladanie (pre skladané rozloženie). Vyznačí sa tak, kam sa príkazové tlačidlo umiestni po pustení tlačidla myši.

    Pridanie tlačidla do skladaného rozloženia

    Po pustení tlačidla myši sa ovládací prvok pridá do rozloženia.

    Tlačidlo Pridať do navrstvené rozloženie ovládacích prvkov

   4. Posunutie príkazových tlačidiel v rámci tabuľkového rozloženia o sekciu nahor alebo nadol    Ak chcete, aby príkazové tlačidlo ostalo v tabuľkovom rozložení, ale chcete ho presunúť do inej sekcie formulára (napríklad zo sekcie podrobností do sekcie hlavičky formulára), vykonajte nasledovné:

    1. Výberom tlačidla príkazu.

    2. Na karte Usporiadať kliknite na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

     Príkazové tlačidlo sa premiestni nahor alebo nadol do ďalšej sekcie, ale ostáva v tabuľkovom rozložení. Ak je už na mieste, kam sa presúva príslušný ovládací prvok iný ovládací prvok, tieto dva ovládacie prvky si vymenia miesto.

     Poznámka: Posunúť nahor a Posunúť nadol príkazy sú zakázané pre navrstvené rozloženie.

   5. Posunutie celého rozloženia tlačidiel s príkazmi   

    1. Kliknite na ľubovoľné príkazové tlačidlo v rozložení.

     V ľavom hornom rohu rozloženia sa zobrazí selektor rozloženia.

    2. Presunom selektora rozloženia presuňte rozloženie na požadované miesto.

  • Chcete do rozloženia príkazové tlačidlá pridať mriežky   

   1. Vyberte ľubovoľnú príkazové tlačidlo v rozložení.

   2. Kliknite na príkaz mriežky na karte Usporiadať a potom vyberte požadovaný štýl mriežky.

  • Spriehľadnenie príkazové tlačidlo   

   Ak vytvoríte priehľadné príkazové tlačidlo, môžete ho umiestniť na ktorýkoľvek objekt formulára a príslušný objekt získa funkčnosť príkazového tlačidla. Máte napríklad obrázok, ktorý chcete rozdeliť na oddelené oblasti, pričom na každú oblasť sa bude dať kliknúť a každá spustí iné makro. Môže sa to urobiť tak, že sa na vrchnú časť obrázka umiestni viacero priehľadných príkazových tlačidiel.

   1. Kliknite na príkazové tlačidlo, ktoré sa má stať priehľadné, a stlačením klávesu F4 zobrazte jeho hárok vlastností.

   2. V hárku vlastnosti na karte Formát kliknite na pole vlastnosti Priehľadné.

   3. V rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Áno.

    Obrys príkazového tlačidla bude stále viditeľný v návrhovom zobrazení, avšak vo formulárovom zobrazení bude neviditeľný.

    Poznámka: Nastavenie vlastnosti príkazového tlačidla Priehľadné na hodnotu Áno nie je to isté, ako nastavenie vlastnosti Viditeľné na hodnotu Nie. Obe operácie skryjú príkazové tlačidlo, ale nastavenie vlastnosti Priehľadné na hodnotu Áno necháva tlačidlo zapnuté. Nastavenie vlastnosti Viditeľné na hodnotu Nie tlačidlo vypne.

  • Príkazové tlačidlo sa zobrazí ako hypertextové prepojenie   

   Príkazové tlačidlo je možné skryť, ale popis môže ostať viditeľný. Vznikne niečo ako menovka, avšak s funkčnosťou príkazového tlačidla. Podčiarknutím textu popisu a zmenou jeho farby sa môže zobraziť ako hypertextové prepojenie.

   1. Kliknutím vyberte príkazové tlačidlo a stlačením klávesu F4 zobrazte jeho hárok vlastností.

   2. V hárku vlastností na karte Formát kliknite na pole vlastnosti Štýl pozadia.

   3. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Priehľadné.

    Telo príkazového tlačidla je skryté, ale popis ostáva viditeľný.

   4. Podčiarknutie alebo zmeniť farbu textu popisu, použite nástroje v skupine písmo na karte Formát.

    Príkazy v skupine Písmo na prístup k dispozícii

  • Vytvorenie tlačidla zrušiť   

   1. Kliknite na príkazové tlačidlo a stlačením klávesu F4 otvorte jeho hárok vlastností.

   2. V poli vlastnosti Zrušiť kliknite na hodnotu Áno.

    Ak je vlastnosť príkazového tlačidla Zrušiť nastavená na hodnotu Áno a formulár je aktívny, používateľ môže príkazové tlačidlo vybrať kliknutím, stlačením klávesu ESC alebo klávesu ENTER, ak je tlačidlo zameranie. Ak je vlastnosť Zrušiť nastavená na hodnotu Áno pre ktorékoľvek príkazové tlačidlo, táto vlastnosť je automaticky nastavená na hodnotu Nie pre všetky ostatné tlačidlá formulára.

    Ak chcete, aby tlačidlo Zrušiť zrušilo všetky akcie, ktoré sa udiali vo formulári alebo dialógovom okne, musíte napísať makro alebo udalostnú procedúru a pripojiť ju ku vlastnosti tlačidla Pri kliknutí.

    Poznámka: Pre formulár, ktorý povoľuje nevratné operácie (napríklad odstránenia), je užitočné, ak sa tlačidlo Zrušiť spraví predvoleným príkazovým tlačidlom formulára. Ak to chcete spraviť, nastavte vlastnosti Zrušiť a Predvolené na hodnotu Áno.

  • Zobrazenie obrázka na príkazové tlačidlo    Do poľa vlastnosti príkazové tlačidlo obrázka , zadajte cestu a názov súboru s obrázkom (napríklad .bmp, .ico alebo .dib súbor). Ak si nie ste istí, že cesta alebo názov súboru, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača otvorte Zostavovač obrázkov.

   Zostavovač obrázkov

   Kliknutím na tlačidlo Prehľadávať nájdite obrázok, ktorý sa má použiť, alebo kliknutím na jeden z obrázkov zoznamu Dostupné obrázky zobrazte ukážky profesionálne vytvorených obrázkov, ktoré sa môžu použiť. Ak nájdete požadovaný obrázok, kliknutím na tlačidlo OK ho pridajte ku príkazovému tlačidlu.

   Na základe predvoleného nastavenia program Access nastaví vloženévlastnosť Typ obrázka . Keď používateľovi priradíte grafického prvku tlačidla príkazu obrázok vlastnosť, pomocou tohto nastavenia vytvorí kópiu obrázka a uloží do súboru databázy programu Access. Všetky nasledujúce zmeny k pôvodnému obrázku neprejavia v príkazové tlačidlo. Ak chcete vytvoriť prepojenie na pôvodný obrázok tak, aby sa všetky zmeny obrázka sa prejavia v príkazovom tlačidle, zmeňte vlastnosť Typ obrázka na prepojené. Pôvodný súbor s obrázkom musíte mať vo svojom pôvodnom umiestnení. Ak premiestňujete alebo premenovať súbor obrázka, program Access zobrazí chybové hlásenie pri otvorení databázy a príkazové tlačidlo zobrazí jej popis namiesto obrázka. Ak chcete zdieľať rovnaký obrázok na viacerých miestach v databáze, zmeniť vlastnosť Typ obrázka na Zdieľané. Teraz budete môcť vybrať rovnaký obrázok na iné príkazové tlačidlá, napríklad tak, že vyberiete názov obrázka na základe vlastnosti obrázka.

  • Zobrazenie obrázka a popisu na tlačidle príkazu   

   Popis a obrázok môžete zobraziť na príkazové tlačidlo. Použite nasledujúci postup:

   1. Pridajte obrázok do príkazového tlačidla (postup je uvedený vyššie v tejto časti).

   2. Vyberte príkazové tlačidlo. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

   3. Na karte Formát hárka vlastností zadajte do poľa vlastnosti Popis požadovaný text.

   4. Kliknite na rozbaľovaciu šípku v poli vlastnosti Usporiadanie popisu obrázkaa vyberte požadované usporiadanie. Ak chcete popis zobraziť napríklad pod obrázkom, vyberte možnosť Nadol. Ak chcete zobraziť popis napravo od obrázka, zvoľte možnosť Doprava. Ak chcete, aby usporiadanie záviselo na miestnom nastavení systému, vyberte možnosť Všeobecné. Ak sa použije toto nastavenie, popis sa zobrazí napravo pre jazyky, ktoré čítajú sprava doľava a naopak.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Pridanie tlačidla príkazu do formulára pomocou Sprievodcu

Vytvorenie tlačidla presunom makra do formulára

Vytvoriť príkazové tlačidlo bez použitia Sprievodcu

Prispôsobiť príkazové tlačidlo

Pridanie príkazového tlačidla do formulára pomocou sprievodcu

Sprievodca príkazovým tlačidlom umožňuje rýchlo vytvoriť príkazové tlačidla, ktoré vykonávajú širokú paletu úloh, ako napríklad zatvorenie formulára, otvorenie zostavy, vyhľadanie záznamu alebo spustenie makra.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na formulár na navigačnej table a v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky uistite sa, či je vybratá možnosť Použiť sprievodcov ovládaním Vzhľad tlačidla .

  Vzhľad tlačidla

 3. Na karte Návrh kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Tlačidlo.

  Vzhľad tlačidla

 4. Kliknite v mriežke návrhu na miesto, kde sa má vložiť príkazové tlačidlo.

  Spustí sa Sprievodca príkazovým tlačidlom.

 5. Postupujte podľa pokynov sprievodcu. Na poslednej strane kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Sprievodca vytvorí príkazové tlačidlo a vloží makro do vlastnosti tlačidla Pri kliknutí. Makro obsahuje akcie, ktoré vykonávajú úlohu, vybraté v sprievodcovi.

Zobrazenie alebo úprava makra, vloženého do príkazového tlačidla

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý obsahuje príkazové tlačidlo a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla alebo Zobrazenie rozloženia Vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 2. Kliknutím vyberte príkazové tlačidlo a stlačením klávesu F4 zobrazte jeho hárok vlastností.

 3. Na karte udalosť hárka vlastností [Vložené makro] sa má zobraziť v poli Na kliknite na položku vlastnosti. Kliknite na ľubovoľné miesto v poli vlastnosti a potom kliknite na položku Tlačidlo zostavovača na pravej strane poľa.

Zobrazí sa Zostavovač makier, kde sa zobrazia akcie, ktoré tvoria vložené makro.

Na začiatok stránky

Vytvorenie tlačidla presunom makra do formulára

Ak je už makro vytvorené a uložené, príkazové tlačidlo spúšťajúce makro sa dá ľahko vytvoriť presunom makra z navigačnej tably do formulára otvoreného v návrhovom zobrazení.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknutím na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 2. Nájdite na navigačnej table makro, ktoré má spúšťať nové príkazové tlačidlo, a presuňte makro do formulára.

  Program Microsoft Office Access 2007 automaticky vytvorí príkazové tlačidlo a použije názov makra ako popis tlačidla. Program Office Access 2007 tiež vloží názov makra do vlastnosti príkazového tlačidla Pri kliknutí, takže sa makro po kliknutí na tlačidlo spustí. Program Access používa pre tlačidlo všeobecný názov, takže je užitočné zadať do vlastnosti tlačidla Názov zmysluplnejší názov, Ak chcete zobraziť hárok vlastností príkazového tlačidla v prípade, že je formulár otvorený v návrhovom zobrazení, kliknite na tlačidlo a stlačte kláves F4.

Ďalšie informácie o vytváraní makier nájdete v článku Vytvorenie makra.

Na začiatok stránky

Vytvorenie príkazového tlačidla bez použitia sprievodcu

Príkazové tlačidlo je možné vytvoriť bez použitia Sprievodcu príkazovým tlačidlom. Postup spočíva v tom, že sa tlačidlo umiestni na formulár a následne sa zadajú niektoré vlastnosti.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 2. Uistite sa, že na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky nie je vybratá možnosť Použiť sprievodcov ovládaním.

  Vzhľad tlačidla

 3. Na karte Návrh kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Tlačidlo.

  Vzhľad tlačidla

 4. Kliknite vo formulári na miesto, kde chcete umiestniť príkazové tlačidlo.

  Program Access umiestni príkazové tlačidlo na formulár.

  Pretože sa nevybrala možnosť Použitie Sprievodcov ovládacími prvkami, program Access nevykoná ďalšie spracovanie. Ak sa po umiestnení príkazového tlačidla na formulár spustí Sprievodca príkazovým tlačidlom, môžete v sprievodcovi kliknúť na tlačidlo Zrušiť.

 5. Ak je príkazové tlačidlo vybraté, stlačením klávesu F4 zobrazte jeho hárok vlastností.

 6. Kliknutím na kartu Všetko zobrazte všetky vlastnosti príkazového tlačidla.

 7. Na dokončenie návrhu príkazového tlačidla nastavte vlastnosti tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Vlastnosť

Popis

Meno

Program Access dáva podľa predvoleného nastavenia novému príkazovému tlačidlu názov Príkaz, za ktorým nasleduje číslo, napríklad Príkaz34. Aj keď to nie je povinné, je dobré zmeniť názov tak, aby odrážal funkciu tlačidla (napríklad prikZostavaPredaja alebo TlačidloZavretieFormulára). Môže to neskôr pomôcť, ak je potrebné odkázať na tlačidlo v makre alebo udalostnej procedúre.

Popis

Zadajte menovku, ktorá sa má zobraziť na príkazovom tlačidle, napríklad Zostava predajov alebo Zavretie formulára.

Poznámka: Popis sa nezobrazí, ak je obrázok zadaný do vlastnosti Obrázok.

Pri kliknutí

Táto vlastnosť sa používa na zadanie, čo sa má stať po kliknutí na tlačidlo. Ak chcete nastaviť túto vlastnosť, kliknite na pole vlastnosti a vykonajte jeden z nasledovných krokov:

 • Ak chcete, aby príkazové tlačidlo spúšťalo existujúce uložené makro, kliknite na rozbaľovaciu šípku a názov makra.

 • Ak chcete, aby príkazové tlačidlo spustiť vstavanú funkciu alebo funkciu VBA, zadajte znak rovnosti (=), za ktorou nasleduje názov funkcie, napríklad =MsgBox("Hello World") alebo =Táto(argumenty).

 • Zostavenie výrazu, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača a potom kliknite na položku Zostavovač výrazov.

 • Začať budovať žiadne záznamy, ktoré používa program Visual Basic for Applications (VBA) kód, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača a potom kliknite na položku Zostavovač kódu. Na vytvorenie nového vloženého makra obsahujúce akcie, ktoré sa má príkazové tlačidlo, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača a potom kliknite na položku Zostavovač makier.

  Poznámka: Databázam programuOffice Access 2007, ktoré obsahujú kód VBA, je potrebné pred spustením kódu prideliť dôveryhodnosť.

Ak chcete získať informácie o vlastnostiach, ktoré tu nie sú zmienené, nastavte kurzor na pole vlastnosti a stlačte kláves F1.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie príkazového tlačidla

Program Office Access 2007 poskytuje nové spôsoby, ako na formulári prispôsobiť vzhľad a funkčnosť príkazových tlačidiel. Príkazové tlačidlá môžete napríklad usporiadať do tabuľkového alebo skladaného riadku alebo sa príkazové tlačidlá môžu podobať na hypertextové prepojenie.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Vytvorte (tabuľky) horizontálne alebo vertikálne (skladané) rozloženie príkazové tlačidlá   

   Príkazové tlačidla môžete pridať do tabuľkového alebo skladaného rozloženia a vytvoriť tak riadok alebo stĺpec presne zarovnaných tlačidiel. Tlačidlá je potom možné premiestniť a vytvoriť skupinu, ktorá uľahčuje úpravu formulárov. Môžete tiež použiť štýly formátovania naraz na celý riadok alebo stĺpec príkazových tlačidiel a tlačidlá oddeliť čiarami mriežky.

   1. Kliknite pravým tlačidlom myši na jedno z príkazových tlačidiel, ktoré chcete pridať do rozloženia, a v kontextovej ponuke vyberte možnosť Rozloženie.

   2. Kliknite na položku tabuľkové Vzhľad tlačidla spustiť horizontálny riadok tlačidiel, alebo kliknite na položku skladaný Vzhľad tlačidla vytvoriť vertikálny stĺpec tlačidiel.

    Program Access načrtnutím hraníc okolo tlačidiel vyznačí rozloženie. Každé tlačidlo je v páre s menovkou, ktorú nie je možné odstrániť . Ak však menovka nie je potrebná, môže sa výrazne zmenšiť.

    Na nasledovnom obrázku je znázornené príkazové tlačidlo s priradenou menovkou v tabuľkovom rozložení. Všimnite si, že menovka je v ďalšej vyššej sekcii – zabraňuje sa tak, aby sa menovka neopakovala pre každý podrobný záznam.

    Príkazové tlačidlo v tabuľkovom rozložení

    Na nasledovnom obrázku je znázornené príkazové tlačidlo s priradenou menovkou v skladanom rozložení. V tomto rozložení sú menovka a stĺpec vždy v rovnakej sekcii.

    Príkazové tlačidlo v skladanom rozložení

   3. Príkazové tlačidlá sa do rozloženia pridávajú tak, že sa presunú do oblasti rozloženia. Pri presune príkazového tlačidla cez oblasť rozloženia zobrazí program Access horizontálny (pre tabuľkové rozloženie) alebo vertikálny panel na vkladanie (pre skladané rozloženie). Vyznačí sa tak, kam sa príkazové tlačidlo umiestni po pustení tlačidla myši.

    Pridanie tlačidla do skladaného rozloženia

    Po pustení tlačidla myši sa ovládací prvok pridá do rozloženia.

    Tlačidlo Pridať do navrstvené rozloženie ovládacích prvkov

   4. Posunutie príkazových tlačidiel v rámci tabuľkového rozloženia o sekciu nahor alebo nadol    Ak chcete, aby príkazové tlačidlo ostalo v tabuľkovom rozložení, ale chcete ho presunúť do inej sekcie formulára (napríklad zo sekcie podrobností do sekcie hlavičky formulára), vykonajte nasledovné:

    1. Kliknite pravým tlačidlom myši na príkazové tlačidlo a v kontextovej ponuke vyberte možnosť Rozloženie.

    2. Kliknite na položku Premiestniť sekciu Vzhľad tlačidla alebo Posun nadol v sekcii Vzhľad tlačidla .

     Príkazové tlačidlo sa premiestni nahor alebo nadol do ďalšej sekcie, ale ostáva v tabuľkovom rozložení. Ak je už na mieste, kam sa presúva príslušný ovládací prvok iný ovládací prvok, tieto dva ovládacie prvky si vymenia miesto.

     Poznámka: Príkazy Posunúť sa nahor v sekcii a Posunúť sa nadol v sekcii sú pre skladané rozloženie zakázané.

   5. Posunutie celého rozloženia tlačidiel s príkazmi   

    1. Kliknite na ľubovoľné príkazové tlačidlo v rozložení.

     V ľavom hornom rohu rozloženia sa zobrazí selektor rozloženia.

    2. Presunom selektora rozloženia presuňte rozloženie na požadované miesto.

  • Chcete do rozloženia príkazové tlačidlá pridať mriežky   

   1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné príkazové tlačidlo rozloženia a v kontextovej ponuke vyberte možnosť Rozloženie.

   2. Vyberte možnosť Mriežka a kliknite na požadovaný štýl mriežky.

  • Spriehľadnenie príkazové tlačidlo   

   Ak vytvoríte priehľadné príkazové tlačidlo, môžete ho umiestniť na ktorýkoľvek objekt formulára a príslušný objekt získa funkčnosť príkazového tlačidla. Máte napríklad obrázok, ktorý chcete rozdeliť na oddelené oblasti, pričom na každú oblasť sa bude dať kliknúť a každá spustí iné makro. Môže sa to urobiť tak, že sa na vrchnú časť obrázka umiestni viacero priehľadných príkazových tlačidiel.

   1. Kliknite na príkazové tlačidlo, ktoré sa má stať priehľadné, a stlačením klávesu F4 zobrazte jeho hárok vlastností.

   2. V hárku vlastnosti na karte Formát kliknite na pole vlastnosti Priehľadné.

   3. V rozbaľovacom zozname vyberte možnosť Áno.

    Obrys príkazového tlačidla bude stále viditeľný v návrhovom zobrazení, avšak vo formulárovom zobrazení bude neviditeľný.

    Poznámka: Nastavenie vlastnosti príkazového tlačidla Priehľadné na hodnotu Áno nie je to isté, ako nastavenie vlastnosti Viditeľné na hodnotu Nie. Obe operácie skryjú príkazové tlačidlo, ale nastavenie vlastnosti Priehľadné na hodnotu Áno necháva tlačidlo zapnuté. Nastavenie vlastnosti Viditeľné na hodnotu Nie tlačidlo vypne.

  • Príkazové tlačidlo sa zobrazí ako hypertextové prepojenie   

   Príkazové tlačidlo je možné skryť, ale popis môže ostať viditeľný. Vznikne niečo ako menovka, avšak s funkčnosťou príkazového tlačidla. Podčiarknutím textu popisu a zmenou jeho farby sa môže zobraziť ako hypertextové prepojenie.

   1. Kliknutím vyberte príkazové tlačidlo a stlačením klávesu F4 zobrazte jeho hárok vlastností.

   2. V hárku vlastností na karte Formát kliknite na pole vlastnosti Štýl pozadia.

   3. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Priehľadné.

    Telo príkazového tlačidla je skryté, ale popis ostáva viditeľný.

   4. Ak chcete podčiarknuť alebo zmeniť text farbu textu popisu, použite nástroje v skupine Písmo na karte Návrh.

    Pridanie aplikácie

  • Vytvorenie tlačidla zrušiť   

   1. Kliknite na príkazové tlačidlo a stlačením klávesu F4 otvorte jeho hárok vlastností.

   2. V poli vlastnosti Zrušiť kliknite na hodnotu Áno.

    Ak je vlastnosť príkazového tlačidla Zrušiť nastavená na hodnotu Áno a formulár je aktívny, používateľ môže príkazové tlačidlo vybrať kliknutím, stlačením klávesu ESC alebo klávesu ENTER, ak je tlačidlo zameranie. Ak je vlastnosť Zrušiť nastavená na hodnotu Áno pre ktorékoľvek príkazové tlačidlo, táto vlastnosť je automaticky nastavená na hodnotu Nie pre všetky ostatné tlačidlá formulára.

    Ak chcete, aby tlačidlo Zrušiť zrušilo všetky akcie, ktoré sa udiali vo formulári alebo dialógovom okne, musíte napísať makro alebo udalostnú procedúru a pripojiť ju ku vlastnosti tlačidla Pri kliknutí.

    Poznámka: Pre formulár, ktorý povoľuje nevratné operácie (napríklad odstránenia), je užitočné, ak sa tlačidlo Zrušiť spraví predvoleným príkazovým tlačidlom formulára. Ak to chcete spraviť, nastavte vlastnosti Zrušiť a Predvolené na hodnotu Áno.

  • Zobrazenie obrázka na príkazové tlačidlo    Do poľa vlastnosti príkazové tlačidlo obrázka , zadajte cestu a názov súboru s obrázkom (napríklad .bmp, .ico alebo .dib súbor). Ak si nie ste istí, že cesta alebo názov súboru, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača otvorte Zostavovač obrázkov.

   Zostavovač obrázkov

   Kliknutím na tlačidlo Prehľadávať nájdite obrázok, ktorý sa má použiť, alebo kliknutím na jeden z obrázkov zoznamu Dostupné obrázky zobrazte ukážky profesionálne vytvorených obrázkov, ktoré sa môžu použiť. Ak nájdete požadovaný obrázok, kliknutím na tlačidlo OK ho pridajte ku príkazovému tlačidlu.

   Predvolene nastavuje program Access vlastnosť Typ obrázka na hodnotu Vložené. Ak priradíte grafiku ku vlastnosti príkazového tlačidla Obrázok, použitie tohto nastavenia vytvorí kópiu obrázka a uloží ju v súbore databázy programu Access. Ďalšie následné zmeny pôvodného obrázka sa v príkazovom tlačidle neprejavia. Ak chcete vytvoriť prepojenie na pôvodný obrázok, čím sa zmeny v obrázku prejavia v príkazovom tlačidle, zmeňte vlastnosť Typ obrázka na prepojené. Pôvodný obrázok musí ostať na pôvodnom mieste. Ak sa obrázkový súbor premiestni alebo premenuje, program Access zobrazí pri otvorení databázy chybové hlásenie a príkazové tlačidlo zobrazí namiesto obrázka jeho popis.

  • Zobrazenie obrázka a popisu na tlačidle príkazu   

   Na príkazovom tlačidle je možné zobraziť obrázok spoločne s popisom. Je to nová funkcia programu Office Access 2007. Postup je nasledovný:

   1. Pridajte obrázok do príkazového tlačidla (postup je uvedený vyššie v tejto časti).

   2. Vyberte príkazové tlačidlo. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

   3. Na karte Formát hárka vlastností zadajte do poľa vlastnosti Popis požadovaný text.

   4. Kliknite na rozbaľovaciu šípku v poli vlastnosti Usporiadanie popisu obrázkaa vyberte požadované usporiadanie. Ak chcete popis zobraziť napríklad pod obrázkom, vyberte možnosť Nadol. Ak chcete zobraziť popis napravo od obrázka, zvoľte možnosť Doprava. Ak chcete, aby usporiadanie záviselo na miestnom nastavení systému, vyberte možnosť Všeobecné. Ak sa použije toto nastavenie, popis sa zobrazí napravo pre jazyky, ktoré čítajú sprava doľava a naopak.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×