Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení klienta synchronizácie pre OneDrive

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Posledná aktualizácia: December 2017

Tento článok sa týka správcovia IT správa OneDrive klienta synchronizácie v prostredí Windows Server enterprise, ktorý používa doménových služieb Active Directory.

Dôležité: ADML a ADMX súbory sú teraz k dispozícii v adresári inštalácie OneDrive \adm\ %localappdata%\Microsoft\OneDrive\číslo zostavy.

(Kde číslo zostavy je číslo, ktoré sa zobrazuje v nastaveniach synchronizačného klienta na karte Informácie.)

Poznámka: Ak nie ste správcom IT, pozrite si tému Začíname pracovať s novým synchronizačným klientom pre OneDrive vo Windowse, ktorá obsahuje informácie o nastaveniach synchronizácie so službou OneDrive. Informácie o používaní centra spravovania pre OneDrive na ovládanie nastavení synchronizácie vo vašej organizácii nájdete v téme Centrum spravovania pre OneDrive.

K dispozícii sú nasledujúce politiky konfigurácie používateľov:

K dispozícii sú nasledujúce politiky konfigurácie počítačov:

Používanie skupinovej politiky so službou OneDrive

Ak chcete spravovať OneDrive pomocou skupinovej politiky, nainštalujte si službu OneDrive a skopírujte súbory OneDrive.admx a OneDrive.adml z adresára %localappdata%\Microsoft\OneDrive\číslo zostavy\adm\ do svojho centrálneho ukladacieho priestoru skupinovej politiky.

Tieto politiky fungujú tak, že nastavia kľúče databázy Registry v počítačoch vo vašej doméne, ktoré dokáže synchronizačný klient služby OneDrive (OneDrive.exe) rozpoznať. Nasledujúce časti popisujú fungovanie jednotlivých politík a ich predvolené správanie, ak správanie nenakonfigurujete podľa vlastných požiadaviek.

Poznámky:

  • Keď povolíte alebo zakážete niektorú politiku, aktualizuje sa príslušný kľúč databázy Registry v počítačoch vo vašej doméne. Ak neskôr nastavíte politiku späť na možnosť Nie je nakonfigurovaná, zodpovedajúci kľúč databázy Registry sa neupraví a uplatňované nastavenie politiky sa nezmení. Preto po nakonfigurovaní politiky použite nastavenia PovolenáZakázaná, aby sa upravilo nastavenie tejto politiky.

  • Umiestnenie, kde sú zapísané kľúče databázy Registry, bolo aktualizované. Keď použijete najnovší balík nasadenia, môžete odstrániť kľúče databázy Registry, ktoré ste predtým nastavili.

Politiky konfigurácie používateľov

Politiky konfigurácie používateľov sú v umiestnení User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Spoluautorstvo a zdieľanie súborov balíka Office v aplikácii   

Táto politika umožňuje používateľom spolupracovať na dokumentoch v reálnom čase a zdieľať ich z počítačových aplikácií balíka Office 2016 a Office 2013. Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients"=dword:00000001

Ak povolíte toto nastavenie, v nastaveniach synchronizácie služby OneDrive sa zobrazí karta Office a predvolene sa vyberie možnosť „Použiť balík Office 2016 na synchronizáciu súborov balíka Office, ktoré otvorím“.

Snímka obrazovky s kartou Office v nastaveniach nového klienta synchronizácie pre OneDrive for Business

Ak toto nastavenie zakážete, karta Office sa v synchronizačnom klientovi skryje a spolutvorba a zdieľanie súborov balíka Office v aplikácii sa zakážu. Nastavenie Používatelia môžu určiť, ako postupovať pri konflikte súborov balíka Office sa bude správať ako zakázané a v prípade konfliktu súborov sa uchovajú obe kópie. Ďalšie informácie o nastaveniach v synchronizačnom klientovi nájdete v téme Synchronizácia otvorených súborov balíka Office pomocou balíka Office 2016.

Oneskorenie aktualizácie súboru OneDrive.exe až do druhej vlny vydaní   

Aktualizácie súboru OneDrive.exe vydávame v dvoch okruhoch. Prvý okruh označovaný ako Production je predvolený. Úplné uvedenie a vydanie v tomto okruhu zvyčajne trvá jeden až dva týždne. Keď dokončíme uvedenie v okruhu Production, vydáme aktualizáciu v druhom okruhu označovanom ako Enterprise. Výberom okruhu Enterprise získate až 60 dní na prípravu na aktualizácie a získate možnosť riadiť ich nasadenie v rámci vašej organizácie. Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate"=dword:00000001

Ak povolíte toto nastavenie, synchronizačné klienty služby OneDrive vo vašej doméne (vrátane klientov používaných na synchronizáciu osobných kont) sa aktualizujú počas uvádzania aktualizácií v druhom okruhu.

Ak zakážete toto nastavenie, synchronizačné klienty služby OneDrive sa aktualizujú okamžite po vydaní aktualizácií v prvom okruhu.

Ďalšie informácie o okruhoch aktualizácie a kontrole aktualizácií synchronizačným klientom nájdete v téme Proces aktualizácie synchronizačného klienta pre OneDrive.

Znemožnenie používateľom meniť umiestnenie svojho priečinka OneDrive   

Táto politika umožňuje zabrániť používateľom v zmene umiestnenia priečinka OneDrive vo svojom počítači.

Ak chcete použiť túto politiku, je potrebné zadať svoje ID nájomníka a požadovanú cestu v skupinovej politiky Editor. Zapnutie tejto politiky nastaví tieto hodnoty kľúča databázy registry na 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "{Nájomník ID}" = dword:00000001

Ak povolíte toto nastavenie, používatelia nemôžu počas sprievodcu Víta vás OneDrive zmeniť umiestnenie svojho priečinka OneDrive – {meno nájomníka}. Na základe toho budú používatelia nútení používať predvolené umiestnenie. Alebo ak ste nastavili možnosť Nastavenie predvoleného umiestnenia pre priečinok OneDrive, všetci používatelia budú mať svoj lokálny priečinok OneDrive vo vami zadanom umiestnení.

Ak zakážete toto nastavenie, používatelia budú môcť počas sprievodcu Víta vás OneDrive zmeniť umiestnenie svojho synchronizačného priečinka.

Ďalšie informácie o používaní tejto politiky v rámci presmerovania známe priečinky systému Windows (ako je napríklad priečinok dokumenty) do služby OneDrive, pozrite si tému presmerovať známe priečinky do OneDrivu for Business.

Zabránenie používateľom v synchronizácii osobných kont OneDrive   

Táto politika umožňuje zakázať používateľom synchronizáciu osobných súborov do ukladacieho priestoru OneDrive, ktorý získajú s kontom Microsoft. V predvolenom nastavení môžu používatelia synchronizovať osobné kontá OneDrive. Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync"=dword:00000001

Ak povolíte toto nastavenie, používateľom sa zabráni v nastavení synchronizačného vzťahu pre ich osobné kontá OneDrive. Ak si predtým synchronizovali osobné kontá OneDrive, zobrazí sa im pri spustení synchronizácie chyba, ich súbory ale zostanú v počítači uložené.

Ak zakážete toto nastavenie, používatelia si budú môcť synchronizovať osobné kontá OneDrive.

Nastavenie predvoleného umiestnenia pre priečinok OneDrive   

Táto politika umožňuje nastaviť konkrétnu cestu ako predvolené umiestnenie priečinka OneDrive, keď používatelia prechádzajú krokmi sprievodcu Víta vás OneDrive, aby nastavili synchronizačného klienta. Predvolene sa cesta nachádza vo vetve %userprofile%.

Na používanie tejto politiky je potrebné v editore skupinovej politiky zadať svoje ID nájomníka a požadované predvolené umiestnenia. Táto politika nastavuje nasledujúci kľúč databázy Registry na reťazec, ktorý určuje cestu k súboru.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{Tenant ID}"="{User path}"

Ak povolíte toto nastavenie, lokálne umiestnenie priečinka OneDrive – <názov nájomníka> sa predvolene nastaví na cestu, ktorú zadáte v súbore OneDrive ADMX.

Ak zakážete toto nastavenie, lokálne umiestnenie priečinka OneDrive – <názov nájomníka> sa predvolene nastaví na %userprofile%.

Ak potrebujete toto nastavenie použiť pre viac ako jedného nájomníka, zadajte v editore skupinovej politiky ďalšie ID nájomníkov k požadovaným položkám predvolenej cesty.

Poznámka: Premenná prostredia %logonuser% prostredníctvom skupinovej politiky nebude fungovať. Odporúčame namiesto nej použiť premennú %username%.

Používatelia môžu určiť, ako postupovať pri konflikte súborov balíka Office   

Táto politika určuje, čo sa stane, keď dôjde počas synchronizácie ku konfliktu verzií súborov balíka Office 2016. Predvolené nastavenie umožňuje používateľom rozhodnúť, či chcú zmeny zlúčiť, alebo či chcú zachovať obe kópie. Používatelia môžu tiež nakonfigurovať synchronizačného klienta tak, aby vždy ponechával obe kópie súboru. (Táto možnosť je k dispozícii iba v balíku Office 2016) V starších verziách balíka Office sa súbor vždy zdvojuje a vždy sa uchovávajú jeho obe kópie.) Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile"=dword:00000001

Ak povolíte toto nastavenie, používatelia budú môcť rozhodnúť, či chcú zmeny zlúčiť, alebo či chcú zachovať obe kópie. Používatelia môžu podľa príkladu nižšie tiež nakonfigurovať synchronizačného klienta tak, aby vždy ponechával obe kópie súboru.

Karta Office dialógového okna Nastavenie synchronizácie

Ak zakážete toto nastavenie, súbor sa bude vždy zdvojovať a v prípade konfliktu synchronizácie sa uchovajú obe jeho kópie. Nastavenie konfigurácie sa v synchronizačnom klientovi zakáže.

Na povolenie tejto politiky musíte povoliť politiku Spolutvorba a zdieľanie súborov balíka Office v aplikácii. Ďalšie informácie o nastaveniach v synchronizačnom klientovi nájdete v téme Synchronizácia otvorených súborov balíka Office pomocou balíka Office 2016.

Nastavenie maximálnej možnej priepustnosti nahrávania, ktorú používa súbor OneDrive.exe   

Táto politika umožňuje nastaviť maximálnu možnú priepustnosť nahrávania v kilobajtoch (kB) za sekundu pre počítače so synchronizačným klientom pre OneDrive. Minimálna priepustnosť je 50 kB/s a maximálna je 100 000 kB/s. Čím je priepustnosť nahrávania, ktorú nakonfigurujete, nižšia, tým dlhšie bude počítačom so súborom OneDrive.exe bude trvať nahrávanie súborov. 

Predvolene je miera priepustnosti nahrávania neobmedzená a používateľ ju môže nakonfigurovať priamo v synchronizačnom klientovi. Ak povolíte toto nastavenie, počítače vplyvom tejto politiky budú používať maximálnu možnú mieru priepustnosti nahrávania, ktorú ste zadali, a používatelia nebudú môcť sami zmeniť nastavenia miery priepustnosti nahrávania v synchronizačnom klientovi. Všimnite si, že ak chcete použiť konfiguráciu špecifikovanú v tomto nastavení, súbor OneDrive.exe treba v zariadeniach používateľov reštartovať. Ak toto nastavenie vypnete, používatelia môžu nakonfigurovať hodnotu maximálnej možnej miery priepustnosti nahrávania pre svoj počítač otvorením nastavení synchronizačného klienta a kliknutím na kartu Sieť. 

Odporúčame, aby ste toto nastavenie používali iba v prípadoch, kde sa vyžadujú presné obmedzenia objemu prenosov, napríklad pri provom nasadení synchronizačného klienta vo svojej organizácii. Neodporúčame, aby ste toto nastavenie používali priebežne, pretože zníži výkon synchronizačného klienta a negatívne ovplyvní používania skúsenosti používateľa. 

Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 50 až 100 000. Napríklad:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit"=dword:00000032

Vyššie uvedený kľúč databázy Registry nastaví sadzbu mieru priepustnosti nahrávania na 50 kB/s zadaním hexadecimálnej hodnoty pre hodnotu 50, ktorou je 00000032.

Informácie o odhad šírky pásma siete pre klienta synchronizácie a ovládanie synchronizácie výkon, pozrite si tému využitie siete plánovanie pre klienta synchronizácie služby OneDrive.

Nastavenie maximálnej možnej priepustnosti sťahovania, ktorú používa súbor OneDrive.exe   

Táto politika umožňuje nastaviť maximálnu mieru priepustnosti sťahovania v kilobajtoch (kB) za sekundu pre počítače so synchronizačným klientom pre OneDrive. Minimálna miera priepustnosti je 50 kB/s a maximálna je 100 000 kB/s. Čím je miera priepustnosti sťahovania, ktorú nakonfigurujete, nižšia, tým dlhšie bude počítačom so súborom OneDrive.exe bude trvať sťahovanie súborov. 

Predvolene je miera priepustnosti sťahovania neobmedzená a používateľ ju môže nakonfigurovať priamo v synchronizačnom klientovi. Ak povolíte toto nastavenie, počítače vplyvom tejto politiky budú používať maximálnu možnú mieru priepustnosti sťahovania, ktorú ste zadali, a používatelia si nebudú môcť sami zmeniť mieru sťahovania v nastaveniach synchronizačného klienta. Všimnite si, že súbor OneDrive.exe treba v zariadeniach používateľov reštartovať, aby sa použila konfigurácia určená v tomto nastavení. Ak toto nastavenie vypnete, používatelia môžu nastaviť maximálnu možnú rýchlosť sťahovania pre svoj počítač otvorením nastavení synchronizačného klienta a kliknutím na kartu Sieť. 

Odporúčame, aby ste toto nastavenie používali iba v prípadoch, kde možnosť Súbory na vyžiadanie NIE JE zapnutá a kde sa vyžadujú presné obmedzenia objemu prenosov, napríklad pri prvom nasadení synchronizačného klienta vo svojej organizácii alebo povolení synchronizácie tímových lokalít. Neodporúčame, aby ste toto nastavenie používali priebežne, pretože zníži výkon synchronizačného klienta a negatívne ovplyvní používania skúsenosti používateľa. 

Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 50 až 100 000. Napríklad:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit"=dword:00000032

Vyššie uvedený kľúč databázy Registry nastaví mieru priepustnosti sťahovania na 50 kB/s zadaním hexadecimálnej hodnoty pre hodnotu 50, ktorou je 00000032.

Informácie o odhad šírky pásma siete pre klienta synchronizácie a ovládanie synchronizácie výkon, pozrite si tému využitie siete plánovanie pre klienta synchronizácie služby OneDrive.

Politiky konfigurácie počítačov

Politiky konfigurácie počítačov sú v umiestnení Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Nastavenie maximálneho percenta priepustnosti nahrávania pre OneDrive.exe   

Táto politika umožňuje nakonfigurovať maximálne dostupné percento priepustnosti nahrávania v počítači, ktoré môže synchronizačný klient pre OneDrive používať na nahrávanie súborov. (OneDrive používa túto šírku pásma iba počas synchronizácie súborov.) Šírka pásma dostupná v počítači sa neustále mení, preto určenie percenta umožňuje synchronizačnému klientovi reagovať na zvýšenie a zníženie dostupnosti šírky pásma, keď je synchronizácia spustená na pozadí.

Ak povolíte toto nastavenie, po nahratí súboru synchronizačný klient pre OneDrive meria objem nahratého obsahu a ako dlho trvá v priebehu 60 sekúnd určiť maximálnu možnú priepustnosť nahrávania na službu v danom čase. Maximálna možná priepustnosť nahrávania vychádza zo špičkovej hodnoty priepustnosti pozorovanej počas intervalu merania.

Výpočet priepustnosti nahrávania_C3_2017821163425

Poznámka: Získaná maximálna hodnota priepustnosti môže byť niekedy vyššia alebo nižšia, než sa predpokladalo, z dôvodu rôznych mechanizmov obmedzenia objemu prenosov, ktoré môže používať váš poskytovateľ internetových služieb (ISP).

Táto vypočítaná hodnota sa potom vynásobí percentom, ktoré určíte v tomto nastavení, a použije sa ako výstupná priepustnosti počas ďalších 10 minút. Po 10 minútach vykoná synchronizačný klient ďalšie 60-sekundové meranie a opätovné nastavenie na základe výsledkov novej maximálnej hodnoty priepustnosti nahrávania pre daný interval merania. Priepustnosť nahrávania sa počas 60-sekundového intervalu merania nestráca a umožňuje nahrávať súbory pri maximálnej dostupnej priepustnosti. Takto je možné využívať dva kľúčové scenáre. 1. scenár: Najskôr sa veľmi rýchlo nahrá malý súbor, pretože sa zmestí do intervalu, kedy synchronizačný klient meria maximálnu možnú rýchlosť. 2. scenár: V prípade dlhotrvajúceho nahrávania bude synchronizácia priebežne optimalizovať rýchlosť nahrávania podľa percentuálnej hodnoty určenej týmto nastavením.

Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 10 až 99. Napríklad:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage"=dword:00000032

Vyššie uvedený kľúč databázy Registry nastaví percento priepustnosti nahrávania na 50 % zadaním hexadecimálnej hodnoty pre hodnotu 50, ktorou je 00000032.

Čím nižšie percento nastavíte, tým dlhšie bude trvať synchronizačnému klientovi nahrávanie súborov. Odporúčame nastaviť minimálne hodnotu 50 %. Predvolená maximálna hodnota je 99 %. Ak povolíte toto nastavenie, používatelia nebudú môcť zmeniť mieru nahrávania otvorením nastavení synchronizačného klienta a kliknutím na kartu Sieť.

Informácie o odhad šírky pásma siete pre klienta synchronizácie a ovládanie synchronizácie výkon, pozrite si tému využitie siete plánovanie pre klienta synchronizácie služby OneDrive.

Zabránenie používateľom v používaní funkcie vzdialeného načítania súborov s cieľom získania prístupu k súborom v počítači   

Túto politiku môžete použiť na zabránenie používateľom v používaní funkcie načítania súborov v prípade, že sú vo OneDrive.exe prihlásení pomocou konta Microsoft. Funkcia načítania súborov umožňuje používateľom prejsť na lokalitu OneDrive.com, vybrať počítač s Windowsom, ktorý je momentálne online a má spusteného synchronizačného klienta pre OneDrive, a tým získať prístup ku všetkým osobným súborom v počítači. V predvolenom nastavení môžu používatelia používať funkciu načítania.

Existujú dve nastavenia – jedno pre 32-bitové počítače a jedno pre 64-bitové počítače. Povolením týchto nastavení sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled"=dword:00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled"=dword:00000001

Ak povolíte toto nastavenie, používatelia nebudú môcť používať funkciu načítania.

Ak zakážete toto nastavenie, používatelia budú môcť používať funkciu načítania.

Povolenie synchronizácie kont OneDrive len pre konkrétne organizácie   

Pomocou tejto politiky môžete povoliť používateľom synchronizovať kontá OneDrive len pre niektoré organizácie tak, že zadáte zoznam povolených ID nájomníka. Ak povolíte toto nastavenie, používateľom sa pri pokuse o pridanie konta z organizácie neuvedenej v zozname zobrazí chyba. Ak už niektorý používateľ takéto konto má, súbory sa prestanú synchronizovať.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(kde „1111-2222-3333-4444“ je ID nájomníka)

Ak chcete namiesto toho blokovať konkrétne organizácie, použite politiku Blokovanie synchronizácie kont OneDrive pre konkrétne organizácie.

Toto nastavenie sa má vyššiu prioritu ako politika Blokovanie synchronizácie kont OneDrive pre konkrétne organizácie. Nepovoľujte naraz obe politiky.

Blokovanie synchronizácie kont OneDrive pre konkrétne organizácie   

Pomocou tejto politiky môžete používateľom zablokovať nahrávanie súborov do inej organizácie tak, že zadáte zoznam blokovaných ID nájomníka. Ak povolíte toto nastavenie, používateľom sa pri pokuse o pridanie konta z blokovanej organizácie zobrazí chyba. Ak už niektorý používateľ takéto pridal, súbory sa prestanú synchronizovať.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(kde „1111-2222-3333-4444“ je ID nájomníka)

Ak chcete namiesto toho zadať zoznam povolených organizácií, použite politiku Povolenie synchronizácie kont OneDrive len pre konkrétne organizácie.

Toto nastavenie nebude fungovať, ak ste povolili politiku Povolenie synchronizácie kont OneDrive len pre konkrétne organizácie. Nepovoľujte naraz obe politiky.

(Ukážka) Konfigurácia OneDrivu bez zobrazenia upozornenia pomocou poverení pre Windows 10 alebo doménu   

Dôležité: ak povolíte toto nastavenie, moderné overovanie (ADAL) musí byť povolené, inak konfigurácia konta zlyhá. Stiahnite a otvorte súbor EnableADAL.reg, čím povolíte ADAL, a reštartujte synchronizačného klienta.

Táto politika umožňuje nakonfigurovať synchronizačného klienta pre OneDrive bez zobrazenia výzvy pomocou primárneho konta Windowsu vo Windowse 10 a poverení pre doménu vo Windowse 7 a novších verziách.

Ak povolíte toto nastavenie, OneDrive.exe sa pomocou týchto poverení pokúsi prihlásiť do pracovného alebo školského konta. Pred synchronizáciou sa spustí kontrola voľného miesta na disku a ak je veľké, OneDrive vyzve používateľa na výber svojich priečinkov. Prahovú hodnotu, pre ktorú sa výzva objaví používateľovi, možno nakonfigurovať pomocou funkcie DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive sa pokúsi o prihlásenie s každým kontom v počítači a v prípade úspešnosti sa také konto už nepokúsi o konfiguráciu bez zobrazenia upozornenia.

Ak povolíte toto nastavenie a používateľ používa predchádzajúcu verziu synchronizačného klienta pre OneDrive for Business, nový synchronizačný klient sa pokúsi prevziať synchronizáciu. Nový synchronizačný klient sa pokúsi importovať nastavenia synchronizácie používateľa z predchádzajúceho synchronizačného klienta.

Ak vypnete toto nastavenie, OneDrive sa nebude pokúšať o automatické prihlásenie používateľov.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig"=dword:00000001

Túto politiku možno použiť pomocou funkcie DiskSpaceCheckThresholdMB, ako aj funkcie DefaultRootDir.

Ak máte pripomienky k tejto funkcii alebo ak máte nejaké problémy, oznámte nám to. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu služby OneDrive v oblasti oznámení a potom kliknite na položku „Nahlásiť problém“. Označte akúkoľvek spätnú väzbu „SilentConfig“, aby vaša spätná väzba bola zaslaná priamo inžinierom pracujúcim na tejto funkcii.

(Ukážka) Konfigurácia maximálnej veľkosti OneDrivu na automatické sťahovanie všetkých súborov   

Toto nastavenie sa používa v spojení s funkciou SilentAccountConfig. Každému používateľovi, ktorý má OneDrive väčší ako zadaná prahová hodnota (v MB), sa zobrazí výzva na výber priečinkov na synchronizáciu predtým, než synchronizačný klient pre OneDrive (OneDrive.exe) stiahne súbory.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Príklad: "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

(kde „1111-2222-3333-4444“ je ID nájomníka a 0005000 nastaví prahovú hodnotu 5 000 MB)

Súvisiace témy

Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive v podnikovom prostredí 
Zabránenie používateľom v inštalácii synchronizačného klienta
Povolenie synchronizácie iba v počítačoch pripojeným ku konkrétnym doménam 
Zablokovanie synchronizácie konkrétnych typov súborov

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×