Bunky

Použitie overenia údajov v bunkách

Použitie overenia údajov v bunkách

Overovaním údajov môžete obmedziť typ údajov alebo hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do bunky. Jedným z najčastejšie používaných overovaní údajov je vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu.

Stiahnite si naše príklady

Môžete si stiahnuť vzorový zošit s príkladmi všetkých overovaní údajov, ktoré nájdete v tomto článku. Môžete postupovať podľa uvedených krokov alebo vytvoriť vlastné scenáre overovania údajov.

Stiahnuť príklady overovania údajov v Exceli

Pridanie overenia údajov do bunky alebo rozsahu

Poznámka: Pri pridávaní ľubovoľného typu overenia údajov vykonajte prvé tri kroky uvedené v tejto časti. Kroky 4 až 8 sú určené na vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu.

 1. Vyberte jeden alebo viac buniek, ktorých obsah sa má overovať.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Nástroje údajov na položku Overenie údajov.

  Položka Overenie údajov sa nachádza na karte Údaje v skupine Nástroje pre údaje
 3. Na karte Nastavenia vyberte v poli Povoliť položku Zoznam.

  Karta Nastavenie v dialógovom okne Overenie údajov
 4. Do poľa Zdroj zadajte požadované hodnoty zoznamu, oddelené čiarkami. Napríkad:

  1. Ak chcete obmedziť odpoveď na otázku (napríklad Máte deti?) na dve možnosti, zadajte Áno,Nie.

  2. Ak chcete obmedziť hodnotenie kvality dodávateľa na tri stupne, zadajte Nízka,Priemerná,Vysoká.

   Poznámka: Tieto kroky sa vo všeobecnosti odporúčajú iba pre položky zoznamu, ktoré sa pravdepodobne nikdy nezmenia. Ak máte zoznam, ktorý sa môže zmeniť, alebo ak budete časom potrebovať pridať alebo odstrániť položky, potom je vhodnejšie postupovať podľa najvhodnejšieho postupu, uvedeného nižšie.

   Najvhodnejší postup: Položky zoznamu hodnôt môžete vytvoriť aj pomocou odkazu na rozsah buniek kdekoľvek v zošite. Najefektívnejším spôsobom je vytvoriť zoznam a potom ho naformátovať ako excelovú tabuľku (na karte Domov vyberte položku Štýly > Formátovať ako tabuľku a potom vyberte štýl tabuľky, ktorý je pre vás najvhodnejší). Potom vyberte rozsah údajov hlavnej časti tabuľky údajov, čo je časť tabuľky, ktorá obsahuje len váš zoznam bez hlavičky tabuľky (v tomto prípade Oddelenie) a zmysluplne ju pomenujte v poli názvov nad stĺpcom A.

   Do poľa názvu zadajte zmysluplný názov zoznamu

  Teraz namiesto zadania zoznamu hodnôt v poli Zdroj funkcie overovania údajov pridajte názov, ktorý ste práve zadefinovali, a pred tento názov zadajte znak rovnosti (=).

  Zadanie znamienka = pred názov tabuľky

  Najväčšou výhodou používania tabuľky je, že keď vo vašom zozname pridáte alebo odstránite položky, zoznam overenia údajov sa bude aktualizovať automaticky.

  Poznámka: Najlepšie je uložiť zoznamy v samostatnom hárku (skrytom, ak je to potrebné), aby ich nikto iný nemohol upravovať.

 5. Presvedčte sa, či je začiarknuté políčko Rozbaľovací zoznam v bunke. V opačnom prípade sa vedľa bunky nezobrazí šípka rozbaľovacieho zoznamu.

  V rozbaľovacom zozname bunky zobrazenom vedľa bunky
 6. Ak chcete určiť spôsob spracovania prázdnych (nulových) hodnôt, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Preskočiť prázdne bunky.

  Poznámka: Ak vami povolené hodnoty vychádzajú z rozsahu buniek, ktorý má definovaný názov, a kdekoľvek v rozsahu sa nachádza prázdna bunka, po začiarknutí políčka Preskočiť prázdne bunky bude možné do overenej bunky zadávať ľubovoľné údaje. Platí to tiež pre všetky bunky, na ktoré odkazujú vzorce overenia. Ak je ktorákoľvek takáto bunka prázdna, po začiarknutí políčka Preskočiť prázdne bunky bude možné do overenej bunky zadávať ľubovoľné údaje.

 7. Vyskúšajte, či dané overenie údajov funguje správne. To, či nastavenie funguje zamýšľaným spôsobom a či sa hlásenia zobrazujú podľa očakávania, overíte tak, že do buniek skúsite zadávať platné aj neplatné údaje.

Poznámky: 

 • Po vytvorení rozbaľovacieho zoznamu skontrolujte, či funguje požadovaným spôsobom. Vhodné je napríklad skontrolovať, či je bunka dosť široká na zobrazenie všetkých položiek.

 • Ak sa zoznam položiek pre rozbaľovací zoznam nachádza v inom hárku a chcete zabrániť používateľom v jeho zobrazovaní a úprave, zvážte skrytie alebo zabezpečenie tohto hárka. Ďalšie informácie o ochrane hárka nájdete v téme Zamknutie buniek na ich ochranu.

 • Odstránenie overovania údajov – Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce overenie, ktoré chcete odstrániť, potom prejdite na položky Údaje > Overovanie údajov a v dialógovom okne overovania údajov stlačte tlačidloVymazať všetko, potom položku OK.

Nasledujúca tabuľka obsahuje ďalšie typy overenia údajov a spôsoby ich pridávania do hárkov.

Postupujte takto:

Vykonajte nasledujúce kroky:

Obmedzenie zadávaných údajov na celé čísla v určitom rozsahu

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 3 v predchádzajúcej časti Pridanie overenia údajov do bunky alebo rozsahu.

 2. V zozname Povoliť vyberte položku Celé číslo.

 3. V zozname Údaje vyberte požadovaný typ obmedzenia. Napríklad výberom položky je medzi môžete nastaviť hornú a dolnú hranicu obmedzenia.

 4. Zadajte minimálnu, maximálnu alebo konkrétnu hodnotu, ktorú chcete povoliť.

  Dialógové okno Overovacie kritériá

  Môžete tiež zadať vzorec, ktorý vráti číselnú hodnotu.

  Povedzme, že overujete údaje v bunke F1. Ak chcete nastaviť minimálnu hranicu zrážok na dvojnásobok počtu detí v bunke F1, vyberte v poli Údaje možnosť je väčší ako alebo rovný a do poľa Minimum zadajte vzorec =2*F1.

Obmedzenie zadávaných údajov na desatinné číslo v určitom rozsahu

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 3 v predchádzajúcej časti Pridanie overenia údajov do bunky alebo rozsahu.

 2. V zozname Povoliť vyberte položku Desatinné číslo.

 3. V zozname Údaje vyberte požadovaný typ obmedzenia. Napríklad výberom položky je medzi môžete nastaviť hornú a dolnú hranicu obmedzenia.

 4. Zadajte minimálnu, maximálnu alebo konkrétnu hodnotu, ktorú chcete povoliť.

  Môžete tiež zadať vzorec, ktorý vráti číselnú hodnotu. Ak chcete napríklad nastaviť minimálnu hranicu pre provízie a bonusy na 6 % mzdy predajcu v bunke E1, vyberte v zozname Údaje možnosť je menší ako alebo rovný a do poľa Maximum zadajte vzorec =E1*6%.

  Poznámka: Ak chcete používateľovi povoliť zadávanie percentuálnych hodnôt, napríklad 20 %, vyberte v poli Povoliť položku Desatinné číslo, v zozname Údaje vyberte požadovaný typ obmedzenia, zadajte minimálnu, maximálnu alebo konkrétnu hodnotu ako desatinné číslo, napríklad 0,2 a následne zobrazte bunku s overovaním údajov ako percentuálnu hodnotu tak, že vyberiete bunku a na karte Domov kliknete v skupine Číslo na tlačidlo Štýl percent Obrázok tlačidla .

Obmedzenie zadávaných údajov na dátum v určitom rozsahu dátumov

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 3 v predchádzajúcej časti Pridanie overenia údajov do bunky alebo rozsahu.

 2. V zozname Povoliť vyberte položku Dátum.

 3. V zozname Údaje vyberte požadovaný typ obmedzenia. Napríklad výberom možnosti väčší než môžete povoliť dátumy nasledujúce po zadanom dátume.

 4. Zadajte počiatočný, koncový alebo konkrétny dátum, ktorý chcete povoliť.

  Takisto môžete zadať aj vzorec, ktorý vracia dátum. Ak chcete napríklad nastaviť časový rozsah medzi dnešným dátumom a nasledujúcimi troma dňami, vyberte v poli Údaje možnosť between, do poľa Dátum začatia zadajte výraz =TODAY() a do poľa Dátum ukončenia výraz =TODAY()+3.

  Nastavenie overovacích kritérií na obmedzenie zadávaného dátumu na určitý časový rámec

Obmedzenie údajov na čas v určitom časovom rozsahu.

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 3 v predchádzajúcej časti Pridanie overenia údajov do bunky alebo rozsahu.

 2. V zozname Povoliť vyberte položku Čas.

 3. V zozname Údaje vyberte požadovaný typ obmedzenia. Napríklad výberom možnosti menší než môžete povoliť časové údaje pred určitým časom počas dňa.

 4. Zadajte počiatočný, koncový alebo konkrétny čas, ktorý chcete povoliť. Ak chcete zadávať konkrétne časy, použite formát hh:mm.

  Ak máte napríklad v bunke E2 nastavený počiatočný čas (8:00) a v bunke F2 koncový čas (17:00) a chcete obmedziť čas konania schôdze medzi týmito hodnotami, v poli Údaje vyberte položku je medzi, do poľa Začiatok zadajte = E2 a potom zadajte do poľa Čas ukončenia= F2.

  Nastavenie overenia na obmedzenie zadávaného času na určitý časový rámec

Obmedzenie zadávaných údajov na text s konkrétnou dĺžkou

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 3 v predchádzajúcej časti Pridanie overenia údajov do bunky alebo rozsahu.

 2. V zozname Povoliť vyberte položku Dĺžka textu.

 3. V zozname Údaje vyberte požadovaný typ obmedzenia. Napríklad výberom položky je menší ako alebo rovný môžete povoliť konkrétny maximálny počet znakov.

 4. V tomto prípade chceme obmedziť vstup na 25 znakov, preto v poli Údaje vyberte menší ako alebo rovný a do poľa Maximum zadajte 25.

  Príklad funkcie Overenie údajov s obmedzenou dĺžkou textu

Výpočet povolenej dĺžky v závislosti od obsahu inej bunky

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 3 v predchádzajúcej časti Pridanie overenia údajov do bunky alebo rozsahu. V poli Povoliť vyberte požadovaný typ údajov.

 2. V zozname Údaje vyberte požadovaný typ obmedzenia.

 3. V niektorom z polí pod rozbaľovacím poľom Údaje kliknite na bunku, ktorú chcete použiť na zadanie povolených hodnôt.

  Ak napríklad chcete povoliť len tie položky na zaúčtovanie, ktoré neprekročia rozpočet v bunke E1, v zozname Povoliť vyberte položku Celé číslo, v zozname Údaje vyberte položku je menší ako alebo rovný a do poľa Maximumzadajte výraz =E1.

  Nastavenie overenia na výpočet na základe obsahu inej bunky

Poznámka: Nasledujúce príklady používajú možnosť Vlastné, kde zapisujete vzorce, pomocou ktorých nastavujete podmienky. Nemusíte si všímať, čo sa zobrazuje v poli Údaje, pretože v možnosti Vlastné je toto pole vypnuté.

Ak chcete zabezpečiť

Vložte vzorec.

Bunka, ktorá obsahuje ID produktu (C2), sa vždy začína štandardnou predponou „ID-“ a má dĺžku minimálne 10 znakov (viac ako 9).

=AND(LEFT(C2, 3) ="ID-",LEN(C2) > 9)

Príklad 6: Vzorce overenia údajov

Bunka s názvom produktu (D2) obsahuje len text.

=ISTEXT(D2)

Príklad 2: Vzorce overenia údajov

Bunka, ktorá obsahuje dátum narodenia nejakej osoby (B6), musí byť väčšia než počet rokov nastavený v bunke B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Príklad funkcie Overenie údajov na obmedzenie zadávaného údaja na minimálny vek

Všetky údaje v rozsahu buniek A2:A10 obsahujú jedinečné hodnoty.

= COUNTIF($A$2:$A$10;A2) = 1

Príklad 4: Vzorce overenia údajov

Poznámka: Najprv je potrebné zadať vzorec overovania údajov pre bunku A2 a potom skopírovať bunku A2 do rozsahu A3:A10 tak, že druhý argument funkcie COUNTIF bude zodpovedať aktuálnej bunke. Takže časť A2) = 1 sa zmení na A3) = 1, A4) = 1 atď.

Ďalšie informácie

Uistite sa, že e-mailová adresa zadaná v bunke B4 obsahuje symbol @.

=ISUMBER(FIND("@",B4)

Ukážka funkcie Overenie údajov na zabezpečenie, že e-mailová adresa obsahuje symbol @

 • Prečo na páse s nástrojmi nie je dostupný príkaz Overenie údajov? Príčin môže byť niekoľko:

  • Tabuľka Microsoft Excelu je možno prepojená na lokalitu SharePoint Do excelovej tabuľky, ktorá je prepojená na lokalitu SharePoint, nie je možné pridať overenie údajov. Ak chcete pridať overenie údajov, musíte zrušiť prepojenie tejto tabuľky alebo ju skonvertovať na rozsah.

  • Možno práve zadávate údaje Príkaz Overenie údajov nie je na karte Údaje dostupný, kým zadávate údaje do bunky. Ak chcete ukončiť zadávanie údajov, stlačte kláves ENTER alebo ESC.

  • Hárok môže byť zabezpečený alebo zdieľaný Ak je zošiť zdieľaný alebo zabezpečený, nie je možné zmeniť nastavenie overenia údajov. Informácie o zastavení zdieľania alebo zabezpečenia zošita nájdete v téme Zabezpečenie zošita.

 • Môžem zmeniť veľkosť písma? Nie, veľkosť písma je pevne stanovená. Jediným spôsobom, ako zmeniť veľkosť zobrazenia, je nastavenie priblíženia na vašej obrazovke, v pravom dolnom rohu okna Excelu. Môžete však použiť aj rozbaľovacie pole prvkov ActiveX. Pozrite si tému Pridanie zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa do hárka.

 • Existuje nejaký spôsob, ako dosiahnuť, aby sa pri overovaní údajov využívalo automatické vypĺňanie alebo automatický výber pri písaní? Nie, ale ak používate rozbaľovacie pole prvkov ActiveX, túto funkciu máte k dispozícii.

 • Môžem v zozname overenia údajov používať viacnásobný výber? Nie, iba ak použijete rozbaľovacie pole ActiveX alebo zoznam.

 • Môžem vybrať položku v zozname overenia údajov a vyplniť ňou iný zoznam? Áno. Toto sa nazýva závislé overovanie údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie závislých rozbaľovacích zoznamov.

 • Ako môžem odstrániť celé overovanie údajov v hárku? Môžete použiť dialógové okno Prejsť na > Špeciálne. Na karte Domov prejdite v skupine Úpravy na položku Nájsť a vybrať (alebo stlačte na klávesnici kláves F5 alebo kombináciu klávesov Ctrl + G), ďalej na položky Špeciálne > Overiť údaje a vyberte možnosť Všetky (ak chcete vybrať všetky bunky s overovaním údajov) alebo Rovnaké (ak chcete vybrať všetky bunky s rovnakými atribútmi overovania údajov).

  Dialógové okno Prejsť na špeciálne

  Potom otvorte dialógové okno overovania údajov (karta Údaje > Overenie údajov), stlačte tlačidlo Vymazať všetko, potom položku OK.

 • Môžem niekoho donútiť, aby zadal hodnotu do buniek s overovaním údajov? Nie, ale môžete použiť jazyk VBA (Visual Basic for Applications) a zistiť, či niekto zadal hodnotu za určitých podmienok, napríklad pred uložením alebo zatvorením zošita. Ak iný používateľ nevykonal výber, môžete udalosť zrušiť a umožniť mu pokračovať, až keď vykoná výber.

 • Ako môžem vyfarbiť bunky na základe výberu zoznamu overenia údajov? Môžete použiť podmienené formátovanie. V takom prípade je potrebné použiť možnosť Formátovať iba bunky, ktoré obsahujú.

  Formátovanie buniek, ktoré obsahujú možnosť
 • Ako môžem overiť e-mailovú adresu? Môžete použiť metódu Vlastné > Vzorec a skontrolovať, či sa v zadanej položke nachádza symbol @. V tomto prípade bol použitý vzorec =ISNUMBER(FIND("@";D2)). Funkcia FIND vyhľadáva symbol @, a keď ho nájde, vráti jeho číselnú pozíciu v textovom reťazci a zadanú položku povolí. V opačnom prípade funkcia FIND vráti chybu a zadanú položku nepovolí.

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nejaký nápad, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o overovaní údajov

Video: Vytvorenie a spravovanie rozbaľovacích zoznamov

Pridanie alebo odstránenie položiek z rozbaľovacieho zoznamu

Odstránenie rozbaľovacieho zoznamu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×