Použitie OneDrivu vo Windowse 10 (pre PC, telefón, tablet, HoloLens alebo Surface Hub)

Použitie OneDrivu vo Windowse 10 (pre PC, telefón, tablet, HoloLens alebo Surface Hub)

Tu sú najbežnejšie úlohy a funkcie aplikácie OneDrive vo všetkých zariadeniach s Windowsom 10 vrátane počítačov, telefónov, tabletov a zariadení HoloLens, Xbox One a Surface Hub.

Mnohé úlohy vyriešite rýchlejšie, ak použijete klávesové skratky. Všetky klávesové skratky pre OneDrive nájdete v téme Klávesové skratky v aplikácii OneDrive pre Windows 10.

Tento článok sa týka aplikácie OneDrive vo Windowse 10.

Pomoc s inými verziami Windowsu nájdete v témach Windows Phone 8.1 alebo Windows Phone 7 alebo v ďalších témach Pomocníka pre OneDrive.

Poznámka: V zariadení Xbox je aplikácia k dispozícii iba na čítanie. V zariadení Xbox môžete zobraziť fotografie a videá, ale nemôžete ich tam pridať.

Uloženie súborov do služby OneDrive

Pri nahrávaní a ukladaní všetkých typov súborov vrátane dokumentov, fotografií, videí a hudobných súborov do aplikácie OneDrive postupujte podľa tých istých krokov.

Nahratie súborov

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite v priečinku, do ktorého chcete pridať súbor, na položku Pridať Pridanie fotografie .

 2. V okne Výber aplikácie vyberte zdroj súboru, ktorý chcete nahrať, napríklad Toto zariadenie alebo aplikáciu svojho telefónu Fotografie.

  Poznámky: 

  • V počítači s Windowsom 10 sa v dialógovom okne Otvoriť zobrazia súbory v počítači. Vyhľadajte súbory, ktoré chcete nahrať, a kliknite na možnosť Otvoriť.

  • Ak je vo vašom telefóne nastavené automatické ukladanie fotografií do služby OneDrive, aplikácia Fotografie v telefóne zobrazuje fotografie zo služby OneDrive, ako aj tie fotografie v telefóne, ktoré ešte nahraté neboli. Ak nahráte fotografiu, ktorá sa už vo OneDrive nachádza, vytvorí sa jej duplikát.

 3. Nájdite súbor, ktorý chcete nahrať, vyberte ho a potom ťuknite na položku OK OK .

Tip: Fotografie a videá zo svojho telefónu môžete nahrávať do priečinka OneDrive vo svojom počítači aj pomocou Prieskumníka alebo importovaním s aplikáciou Fotografie. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou dátového kábla telefónu alebo pripojením cez Wi-Fi alebo Bluetooth.

(Iba pre telefón) Nastavenie telefónu na automatické nahrávanie fotografií do služby OneDrive

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenie Nastavenie OneDrivu > Nahrávanie z fotoaparátu.

 2. V časti Nahrávanie z fotoaparátu nastavte prepínač do polohy Zapnuté.

  Ak chcete automaticky nahrávať aj videá, ktoré nasnímate so svojím telefónom, prepnite prepínač ponuky Zahrnúť videá do polohy Zapnuté.

  Tip: Videá môžete nahrať automaticky iba v prípade, ak je zapnutá aj funkcia Nahrávanie z fotoaparátu.

 3. V časti Konto na zálohovanie fotoaparátu otvorte ťuknutím zoznam a vyberte konto OneDrivu, do ktorého chcete fotografie nahrať.

Tip: Ak chcete, aby funkcia Nahrávanie z fotoaparátu nahrala fotky a videá pomocou pripojenia na internet účtovaného podľa objemu údajov, ako je napríklad mobilné dátové pripojenie, nastavte prepínač Nahrávanie cez pripojenia účtované podľa objemu údajov do polohy Zapnuté. Ak nechcete nahrávať cez pripojenia účtované podľa objemu údajov, nastavte prepínač do polohy Vypnuté. Väčšina sieťových pripojení Wi-Fi nie je spoplatnená, takže prepínač môžete zvyčajne nastaviť do polohy Vypnuté.

Pridanie priečinka

Priečinky môžete pridať v zobrazení Súbory aj v ľubovoľnom inom priečinku vo OneDrive.

 1. V aplikácii OneDrive v zobrazení Súbory ťuknite na položku Nový priečinok Príkaz Nový priečinok v aplikácii OneDrive vo Windows Phone 10 .

 2. Zadajte názov nového priečinka a ťuknite na položku OK OK .

Premiestnenie súborov do iného priečinka OneDrive

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , potom začiarknite políčko jedného alebo viacerých súborov, ktoré chcete premiestniť, ťuknite na položku Zobraziť viac Zobraziť viac a potom na položku Premiestniť Premiestnenie súborov .

 2. V časti Výber cieľového priečinka ťuknite na priečinok, do ktorého chcete súbory premiestniť, a potom ťuknite na položku Premiestniť OK .

  Tip: Ak chcete pre súbory, ktoré premiestňujete, vytvoriť nový priečinok, kliknite na možnosť Nový priečinok Príkaz Nový priečinok v aplikácii OneDrive vo Windows Phone 10 .

Vyhľadanie hľadaného súboru

Môžete vyhľadať názvy súborov alebo priečinkov, text v súboroch, a dokonca aj text a značky vo fotografiách. Ťuknite na položku Hľadať Hľadanie vo OneDrive a zadajte požadovaný výraz do poľa Hľadať.

Tip: Ak chcete vo OneDrive nájsť súbory jednoduchšie, použite zobrazenia. Ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu a ťuknutím na zobrazenie, napríklad Fotografie, Naposledy otvorené dokumenty, Lokality alebo Offline, nájdite hľadané súbory.

Vyhľadanie súboru na lokalite SharePoint

Môžete použiť zobrazenie Lokality vo OneDrive, a tak vyhľadať súbory uložené na lokalite SharePoint. Ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Lokality a zobrazí sa zoznam lokalít SharePoint Online a skupín služieb Office 365, ktoré často navštevujete alebo sledujete. Ťuknutím na lokalitu sa zobrazia knižnice dokumentov, v ktorých sú súbory uložené. Zvyšnú časť lokality môžete zobraziť tak, že ťuknete na prepojenie Zobraziť lokalitu v SharePointe a otvoríte aplikáciu SharePoint. Ak SharePoint nie je nainštalovaný, zobrazí sa výzva na jeho inštaláciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Mobilná aplikácia SharePoint pre Windows.

Zmena zoradenia súborov

V aplikácii OneDrive otvorte priečinok, ktorý chcete zoradiť, a ťuknite na položku Zoradiť podľa Zoradenie . Položky môžete zoradiť podľa názvu, dátumu alebo veľkosti.

Poznámka: Zoradenie funguje v zobrazení Všetky súbory alebo v priečinku v rámci zobrazenia Všetky súbory. V zobrazeniach Fotografie, DokumentyZdieľané možno zoraďovať iba podľa dátumu.

Stiahnutie súborov zo služby OneDrive do zariadenia

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , začiarknite políčka požadovaných súborov a potom ťuknite na položku Stiahnuť Stiahnutie súboru .

  Poznámka: OneDrive vo Windows Phone momentálne neumožňuje sťahovanie priečinkov ani poznámkových blokov programu OneNote.

 2. Vyhľadajte a otvorte priečinok vo vašom zariadení, do ktorého chcete položky stiahnuť, a ťuknite na položku Uložiť Dokončenie pridávania .

  Poznámka: V počítači s Windowsom 10 vyhľadajte a otvorte priečinok, do ktorého chcete položky stiahnuť, a kliknite na položku Vybrať priečinok.

Sprístupnenie súboru offline

Súbory môžete sprístupniť, aj keď nemáte pripojenie na internet. Postupujte takto:

 1. Vo OneDrive v zobrazení Všetky súbory ťuknite na položku Vybrať Výber súborov a ťuknite na začiarkavacie políčka súborov, ktoré chcete ponechať offline (alebo súbor stlačte a podržte) a potom ťuknite na položku Ponechať offline Snímka obrazovky s ikonou Ponechať offline v aplikácii OneDrive pre Windows 10 .

 2. Vo OneDrive v zobrazení Fotografie ťuknite na položku Vybrať Výber súborov a ťuknite na začiarkavacie políčka súborov, ktoré chcete ponechať offline (alebo súbor stlačte a podržte) a potom ťuknite na položky Viac Zobraziť viac a Ponechať offline Snímka obrazovky s ikonou Ponechať offline v aplikácii OneDrive pre Windows 10 .

 3. Stručný zoznam všetkých súborov, ktoré ste sprístupnili v režime offline, nájdete v zobrazení Offline.

Poznámka: OneDrive momentálne neumožňuje sprístupnenie priečinkov alebo poznámkových blokov programu OneNote offline.

Sprístupnenie súboru iba online

Ak chcete ušetriť ukladací priestor v zariadení, môžete súbory sprístupniť, len keď budete mať pripojenie na internet. Postupujte takto: Vo OneDrive ťuknite na položky Ponuka Ponuka OneDrivu > Offline Snímka obrazovky s ikonou Ponechať offline v aplikácii OneDrive pre Windows 10 > Vybrať Výber súborov a ťuknite na začiarkavacie políčka súborov, ktoré chcete sprístupniť iba online (alebo súbor stlačte a podržte) a potom ťuknite na položku Iba online Snímka obrazovky s ikonou Iba online v aplikácii OneDrive pre Windows 10 .

Zdieľanie súboru alebo priečinka

V aplikácii OneDrive ťuknite na možnosť Vybrať Výber súborov , potom ťuknite na začiarkavacie políčko pri súbore alebo priečinku, ktorý chcete zdieľať, a potom ťuknite na príkaz Zdieľať Zdieľanie súboru .

Ak chcete niečo zdieľať len s niektorými konkrétnymi osobami, vyberte položku Pozvať ľudí alebo Odoslať súbory.

Ak chcete niečo zdieľať s mnohými ľuďmi, napríklad prostredníctvom sociálnych médií alebo cez blogový príspevok, vyberte položku Zdieľať prepojenie.

Pozvanie ľudí na zdieľanie

 1. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Pozvať ľudí.

 2. V časti Pozvanie ľudí zadajte požadované mená alebo e-mailové adresy. Ďalšie mená pridáte po ťuknutí na položku Pridať Pridanie fotografie .

  Tip: Skúste prehľadať aj zoznam Naposledy použité kontakty. V ňom sa môže nachádzať osoba, s ktorou chcete zdieľať. Stačí ťuknúť na meno a tejto osobe sa odošle správa s prepojením na zdieľaný súbor.

 3. Ak chcete, aby mohli používatelia pridávať zmeny alebo vykonávať úpravy, začiarknite políčko Povoliť úpravy. Po zrušení začiarknutia tohto políčka budú môcť príjemcovia súbor len čítať.

  Tip: Ak chcete do pozvánky na zdieľanie pridať poznámku, ťuknite na šípku na konci položky Povoliť úpravy, potom ťuknite na možnosť Pridajte rýchlu poznámku a napíšte to, čo potrebujete.

 4. Ťuknite na položku OK OK . Príjemcovia získajú e-mailovú správu s prepojením na daný dokument.

Zdieľanie prepojenia

 1. Ťuknite na položky Zdieľať Zdieľanie súboru > Zdieľať prepojenie.

 2. Označte, či chcete, aby mohli príjemcovia súbor zobraziť a upravovať alebo ho nastavte na možnosť Iba na zobrazenie. V tomto prípade si ho budú môcť len zobraziť.

 3. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete na zdieľanie prepojenia použiť. Je možné, že ho budete musieť posunúť nahor, aby ste uvideli všetky možnosti.

Poznámka: Nezabudnite, že každý, kto má prepojenie, môžete dokument otvoriť, stiahnuť a uložiť, ako aj preposlať prepojenie.

Zdieľanie vo forme prílohy

 1. Ťuknite na položky Zdielať Zdieľanie súboru > Odoslať súbory.

 2. V zozname Zdieľať ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na odoslanie priloženého súboru.

 3. Následne sa vybratá aplikácia otvorí. Použite ju na zdieľanie súboru.

Poznámka: Vo formáte prílohy je možné zdieľať len samostatné súbory. Ak chcete zdieľať priečinok, použite možnosť Pozvať ľudí alebo Zdieľať prepojenie.

Obnovenie súboru z koša služby OneDrive

 1. Ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu > Kôš.

 2. Ťuknite na položku Vybrať Výber súborov , začiarknite políčka súborov, ktoré chcete obnoviť, a potom ťuknite na položku Obnoviť Obnovenie .

Pridanie konta OneDrive for Business

Získajte prístup k svojim kontám OneDrive for Business v telefóne s rovnakou aplikáciou OneDrive. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je OneDrive for Business?

 1. V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenie konta.

 2. Ťuknite na položku Pridať konto a potom na položku Pracovné alebo školské konto.

 3. Zadajte prihlasovacie informácie, ktoré používate pre svoje konto OneDrive for Business, a ťuknite na položku Prihlásiť sa.

Poznámka: Ak sa chcete prihlásiť do služby OneDrive for Business, vaša organizácia musí mať oprávňujúci plán predplatného služieb SharePoint Online alebo Office 365 business, prípadne musí mať vlastné nasadenie servera SharePoint Server. Nemôžete sa prihlásiť pomocou konta z lokálneho adresára.

Ak máte problém s prihlásením pomocou konta OneDrive for Business, skúste sa prihlásiť na stránke https://portal.office.com/onedrive pomocou webového prehliadača z telefónu alebo sa obráťte na svoje IT oddelenie.

Prepínanie medzi kontami

Aplikácia OneDrive vo Windowse 10 umožňuje prístup k vášmu osobnému kontu OneDrive a jednému alebo viacerým ďalším kontám OneDrive for Business.

Ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu v hornej časti obrazovky a potom ťuknite na konto, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Môžete mať viaceré kontá OneDrive for Business s aplikáciou OneDrive, ale iba jedno osobné konto.

Prepnutie na iné osobné konto OneDrive

 1. Ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenie konta.

 2. V časti Kontá ťuknite na osobné konto, ktoré používate, a potom na položku Odhlásiť.

 3. Prihláste sa do ďalšieho osobného konta, ktoré chcete použiť.

Zobrazenie množstva ukladacieho priestoru

V aplikácii OneDrive ťuknite na položku Ponuka Ponuka OneDrivu > Nastavenia Nastavenie OneDrivu > Kontá. Na stránke Kontá sa zobrazia všetky kontá pripojené do aplikácie OneDrive s uvedením celkového množstva ukladacieho priestoru a voľného miesta pre každé konto.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Získajte pomoc odoslaním e-mailu na tím podpory OneDrivu V mobilnej aplikácii OneDrive môžete zatriasť zariadením a získať tak pomoc alebo zdieľať pripomienky k službe OneDrive.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×