Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Mnoho používateľov zistí, že používanie externej klávesnice s klávesovým skratkám pre PowerPoint na Windows im pomáha pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok nachádza zoznam klávesové skratky pre PowerPoint v Windows.

Okrem toho existuje samostatný zoznam klávesových skratiek, ktoré možno použiť pri premietaní prezentácie.

Poznámky: 

 • Skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Tieto klávesové skratky získate v Word om dokumente na tomto prepojení: Klávesové skratky v PowerPointe pre Windows.

Rýchle prepojenia

Najčastejšie používané klávesové skratky

Navigácia na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Zmena zamerania pomocou klávesnice

Presun medzi tablami

Práca v zobrazení prehľadu

Práca s tvarmi, obrázkami, poľami, objektmi a objektmi WordArt

Výber a úprava textu a objektov

Formátovanie textu

Vkladanie komentárov a odpovedanie na ne

Zmena poradia snímok alebo sekcií v skupine snímok

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Vlastné klávesové skratky

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka nachádza zoznam najčastejšie používaných klávesových skratiek v PowerPoint.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie novej prezentácie

Ctrl + N

Nastavenie tučného písma vo vybratom texte

Ctrl + B

Zmena veľkosti písma vybratého textu

ALT + H, F, S

Otvorenie dialógového okna Lupa

Alt + W, Q

Vystrihnutie vybratého textu, objektu alebo snímky

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého textu, objektu alebo snímky

Ctrl + C

Prilepenie vystrihnutého alebo skopírovaného textu, objektu alebo snímky

Ctrl + V

Vrátenie poslednej akcie

Ctrl + Z

Uloženie prezentácie

Ctrl + S

Vloženie obrázka

Alt + N, P

Vloženie tvaru

ALT + H, S, H

Výber motívu

Alt + G, H

Výber rozloženia snímky

Alt + H, L

Prechod na ďalšiu snímku

Page Down

Prechod na predchádzajúcu snímku

Page Up

Prechod na kartu Domov

Alt + H

Prechod na kartu Vložiť

Alt + N

Spustenie prezentácie

F5

Ukončenie prezentácie

Esc

Zatvorenie PowerPointu

Ctrl + Q

Navigácia na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Pás s nástrojmi je pás v hornej časti PowerPoint, ktorý usporadúva príkazy do kariet. Každá karta zobrazuje rôzny pás s nástrojmi, ktoré pozostávajú zo skupín, pričom každá skupina zahŕňa jeden alebo viacero príkazov.

Na navigáciu na páse s nástrojmi vám môže stačiť iba klávesnica. Prístupové klávesy sú špeciálne klávesové skratky, ktoré vám umožnia rýchlo použiť príkaz na páse s nástrojmi stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde sa nachádzate v PowerPoint. Každý príkaz v PowerPoint je k dispozícii pomocou prístupových klávesov.

Ku kartám na páse s nástrojmi môžete prejsť dvomi spôsobmi:

 • Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom na pohyb medzi kartami použite klávesy so šípkami doprava a doľava.

 • Ak chcete prejsť priamo na niektorú kartu na páse s nástrojmi, stlačte niektorý z nasledovných prístupových klávesov:

  Požadovaná akcia

  Klávesy

  Otvorenie strany Súbor

  Alt + S

  Otvorenie karty Domov

  Alt + H

  Otvorenie karty vložiť

  Alt + N

  Otvorenie karty Návrh

  Alt + G

  Otvorenie karty prechody

  Alt + K

  Otvorenie karty animácie

  Alt + A

  Otvorenie karty prezentácia

  Alt + S

  Otvorenie karty revízia

  Alt + R

  Otvorenie karty Zobraziť

  ALT + O

  Otvorenie vyhľadávacieho poľa a vyhľadanie príkazu

  Alt + Q a potom zadajte hľadaný výraz

Poznámka: Doplnky a ďalšie programy môžu na pás s nástrojmi pridať nové karty a poskytnúť týmto kartám prístupové klávesy.

Práca na kartách na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

 • Ak sa chcete presunúť do zoznamu kariet na páse s nástrojmi, stlačte kláves ALT. Ak chcete prejsť priamo na kartu, stlačte klávesovú skratku.

 • Ak sa chcete presúvať medzi príkazmi, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Zoradenými príkazmi je možné prechádzať smerom dopredu alebo dozadu. Môžete sa tiež presúvať pomocou klávesov so šípkami.

 • Ovládacie prvky sa v závislosti od typu ovládacieho prvku aktivujú rôznymi spôsobmi:

  • Ak je vybratý príkaz tlačidlo a vy ho chcete aktivovať, stlačte Medzerník alebo Enter.

  • Ak je vybratý príkaz tlačidlo rozdeliť (čiže tlačidlo, v ktorom sa otvorí ponuka s ďalšími možnosťami), ak ju chcete aktivovať, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Stláčaním klávesu TAB sa presúvajte medzi možnosťami. Ak chcete vybrať aktuálnu položku, stlačte Medzerník alebo Enter.

  • Ak je vybratý príkaz zoznam (napríklad zoznam písiem ), na otvorenie zoznamu stlačte kláves so šípkou nadol. Ak sa chcete presúvať medzi položkami, použite klávesy so šípkami nahor a nadol. Ak je vybratá požadovaná položka, stlačte kláves Enter.

  • Ak je vybratým príkazom galéria a chcete tento príkaz vybrať, stlačte kláves Medzerník alebo Enter. Potom stláčaním klávesu TAB sa presúvajte medzi položkami.

Tip: V galériách s viac než jedným riadkom položiek kláves Tab premiestni zameranie od začiatku do konca aktuálneho riadka a po dosiahnutí konca riadka na začiatok ďalšieho riadka. Stlačením klávesu so šípkou doprava na konci aktuálneho riadka sa presunie späť na začiatok aktuálneho riadka.

Zmena zamerania pomocou klávesnice

V nasledujúcej tabuľke uvádzame niekoľko spôsobov, ako presúvať zameranie pomocou klávesnice.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov

Alt alebo F10 Použitím prístupových klávesov alebo klávesov so šípkami prejdete na inú kartu.

Presunutie zamerania na príkazy na páse s nástrojmi

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi

Klávesy so šípkou nadol, nahor, doľava alebo doprava

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi

Ctrl + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku

Shift + F10

Presun zamerania na inú tablu

F6

Presunutie na ďalší alebo predchádzajúci príkaz na páse s nástrojmi

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi

Medzerník alebo Enter

Otvorenie vybratého zoznamu na páse s nástrojmi, ako napríklad zoznamu Písmo

Šípka nadol

Presúvanie medzi položkami v otvorenej ponuke alebo galérii

Kláves Tab

Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presun zamerania späť na dokument

Enter

Použitie prístupových klávesov pri zobrazených klávesových skratkách

Ak chcete prejsť na príkazy na páse s nástrojmi, môžete použiť klávesové tipy. Môžete zobraziť klávesové tipy, ktoré sú písmenami, ktoré sa používajú na prístup k príkazom, a potom ich použiť na navigáciu na páse s nástrojmi.

klávesové skratky na páse s nástrojmi v PowerPointe

 1. Stlačte kláves Alt. Klávesové skratky sa zobrazia v malých štvorcoch vedľa jednotlivých príkazov na páse s nástrojmi.

 2. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte klávesovú skratku zobrazenú na námestí kláves tip, ktorý sa zobrazí. Stlačením klávesu F môžete napríklad otvoriť kartu súbor , H, ak chcete otvoriť kartu domov , N, čím otvoríte kartu Vložiť , a tak ďalej.

  priblíženie klávesových skratiek na páse s nástrojmi v PowerPointe

V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Ak napríklad stlačíte kombináciu klávesov Alt + F, zobrazenie Backstage sa otvorí na stránke Informácie, na ktorej sa nachádza iná množina klávesových skratiek.

Presun medzi tablami

Úloha

Klávesy

Posúvanie v smere hodinových ručičiek cez priečky v normálnom zobrazení

F6

Cyklicky prechádzať cez priečky cez priečky v normálnom zobrazení

Shift + F6

Prepínanie medzi tablou miniatúr a tablou zobrazenia prehľadu

Ctrl + Shift + Tab

Práca v zobrazení prehľadu

Požadovaná akcia

Stlačte

Zvýšenie úrovne odseku

Alt + Shift + šípka doľava

Zníženie úrovne odseku

Alt + Shift + šípka doprava

Presun vybratých odsekov nahor

Alt + Shift + šípka nahor

Presun vybraných odsekov nadol

Alt + Shift + šípka nadol

Zobrazenie nadpisov úrovne 1

Alt + Shift + 1

Rozbalenie textu pod nadpisom

Alt + Shift + znamienko plus (+)

Zbalenie textu pod nadpisom

Alt + Shift + znamienko mínus (-)

Práca s tvarmi, obrázkami, poľami, objektmi a objektmi WordArt

Vloženie tvaru

 1. Ak chcete vložiť tvar, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, S, H.

 2. Pomocou klávesov so šípkami prechádzajte k dostupným tvarom, kým sa nedostanete k požadovanému tvaru.

 3. Stlačením klávesu ENTER vložte tvar.

Vloženie textového poľa

 1. Ak chcete vložiť textové pole, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, X.

 2. Zadajte text.

 3. Keď budete pripravení, stlačením klávesu F6 presuňte zameranie smerom od textového poľa.

Vloženie objektu

 1. Ak chcete vložiť vložený dokument alebo hárok ako objekt, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, J.

 2. Ak chcete presunúť zameranie na zoznam Typ objektu , v dialógovom okne Vložiť objekt stlačte kláves Tab.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte typ objektu, ktorý chcete vložiť, a potom ho vložte stlačením klávesu ENTER.

Vloženie objektu WordArt

 1. Ak chcete vložiť objekt WordArt, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, W.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves Enter.

 3. Zadajte text.

 4. Keď budete pripravení, stlačením klávesu F6 presuňte zameranie smerom od textového poľa.

Výber tvaru

Poznámka: Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte ešte pred použitím tejto skratky kláves Esc.

 • Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad obrázok alebo textové pole, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

 • Ak chcete vybrať jeden tvar, stláčaním klávesu Tab postupujte dopredu cez objekty (alebo stláčaním kombinácie klávesov Shift + Tab v opačnom smere), kým sa na požadovanom objekte nezobrazia rukoväte na zmenu veľkosti.

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov a objektov WordArt

 • Ak chcete zoskupovať tvary, obrázky alebo objekty WordArt, vyberte položky, ktoré chcete zoskupiť, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G.

 • Ak chcete skupinu oddeliť, vyberte ju a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G.

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Poznámka: Ak vyberiete tvar s textom, môžete okrem atribútov tvaru skopírovať aj vzhľad a štýl textu.

 2. Na kopírovanie atribútov objekt stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + C.

 3. Ak chcete vybrať objekt, do ktorého chcete atribúty kopírovať, stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

 4. Ak chcete prilepiť atribúty k vybratému objektu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + V.

Výber a úprava textu a objektov

Výber textu a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava

SHIFT + kláves so šípkou doprava

Výber jedného znaku smerom doľava

SHIFT + kláves so šípkou doľava

Výber na koniec slova

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doprava

Výber na začiatok slova

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou doľava

Výber o jeden front (s kurzorom na začiatku čiary)

SHIFT + kláves so šípkou nahor

Výber o jeden Link nadol (s kurzorom na začiatku čiary)

Shift + šípka nadol

Výber objektu (keď je vybratý text v objekte)

Esc

Vyberte iný objekt (ak je vybratý jeden objekt)

Kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým nevyberiete požadovaný objekt

Odoslanie objektu dozadu o jednu pozíciu

CTRL + ľavá hranatá zátvorka ([)

Odoslanie objektu o jednu pozíciu dopredu

CTRL + pravá hranatá zátvorka (])

Presun objektu dozadu

CTRL + SHIFT + ľavá hranatá zátvorka ([)

Odoslanie objektu spredu

CTRL + SHIFT + pravá hranatá zátvorka (])

Výber textu v objekte (s vybratým objektom)

Enter

Výber všetkých objektov

Ctrl + A (na karte Snímky)

Prehrávanie alebo pozastavenie médií

Ctrl + medzerník

Výber všetkých snímok

Ctrl + A (v zobrazení Radenie snímok)

Výber celého textu

Ctrl + A (na karte Prehľad)

Odstránenie a kopírovanie textu a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku naľavo

Backspace

Odstránenie jedného slova vľavo

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného znaku vpravo

Delete

Odstránenie jedného slova vpravo

Poznámka: Na vykonanie tejto akcie sa musí kurzor nachádzať medzi dvomi slovami.

Ctrl + Delete

Vystrihnutie vybratého objektu alebo textu

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého objektu alebo textu

Ctrl + C

Prilepenie vystrihnutého alebo skopírovaného objektu alebo textu

Ctrl + V

Duplikovanie objektu

Ctrl + D

CTRL + drag

Vrátenie poslednej akcie

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie

Ctrl + Y

Iba Kopírovanie formátovania

Ctrl + Shift + C

Prilepenie len formátovania

Ctrl + Shift + V

Kopírovanie funkcie kopírovania animácie.

Alt + Shift + C

Prilepenie funkcie kopírovania animácie.

Alt + Shift + V

Otvorenie dialógového okna Prilepiť špeciálne

Ctrl + Alt + V

Presun v texte

Úloha

Klávesy

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Posunutie o jeden rad nahor

Šípka nahor

Posunutie o jeden Link nadol

Šípka nadol

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Presunutie na koniec riadka

End

Presunutie na začiatok riadka

Home

Presunutie o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Presunutie o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Presunutie na koniec textového poľa

Ctrl + End

Presunutie na začiatok textového poľa

Ctrl + Home

Posun na ďalší zástupný objekt nadpisu alebo základného textu. Ak je posledným zástupným symbolom na snímke, táto akcia vloží novú snímku s rovnakým rozložením snímky ako pôvodná snímka.

Ctrl + Enter

Presunutie na zopakovanie poslednej akcie vyhľadávania

Shift + F4

Posúvanie sa v tabuľkách a práca v nich

Úloha

Stlačte

Presunutie do ďalšej bunky

Kláves Tab

Presunutie do predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Presunutie do ďalšieho riadka

Šípka nadol

Presunutie do predchádzajúceho riadka

Šípka nahor

Vloženie tabulátora do bunky

Ctrl + Tab

Začatie nového odseku

Enter

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB v pravej dolnej bunke tabuľky

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Ak chcete vybrať objekt, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov Shift + Tab dovtedy, kým nedosiahnete požadovaný objekt.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku skratiek, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 3. Ak chcete upraviť objekt, stlačte kláves O, Enter a potom stlačte kláves E.

Formátovanie textu

Pred použitím týchto klávesových skratiek vyberte text, ktorý chcete formátovať.

Zmena typu alebo veľkosti písma

Úloha

Klávesy

Otvorenie dialógového okna písmo na zmenu písma

Ctrl + Shift + F

Zväčšenie veľkosti písma

CTRL + SHIFT + pravá hranatá zátvorka (>)

Zmenšenie veľkosti písma

CTRL + SHIFT + ľavá hranatá zátvorka (<)

Použitie formátovania znakov

Úloha

Klávesy

Otvorenie dialógového okna písmo na zmenu formátovania znakov

Ctrl + T

Prepínanie medzi písmenami vety, malými alebo veľkými písmenami

Shift + F3

Použitie tučného písma

Ctrl + B

Použitie podčiarknutia

Ctrl + U

Použitie kurzívy

Ctrl + I

Použitie dolného indexu (automatické medzery)

Ctrl + znak rovnosti (=)

Použitie horného indexu (automatické medzery)

Ctrl + Shift + znamienko plus (+)

Odstránenie manuálneho formátovania znakov, ako je napríklad dolný index a horný index

Ctrl + medzerník

Vloženie hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Kopírovanie formátovania textu

Úloha

Klávesy

Kopírovanie formátovania

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátovania

Ctrl + Shift + V

Zarovnanie odsekov

Úloha

Klávesy

Zarovnanie odseku na stred

Ctrl + E

Odôvodnenie odseku

Ctrl + J

Zarovnanie odseku doľava

Ctrl + L

Zarovnanie odseku doprava

Ctrl + R

Vkladanie komentárov a odpovedanie na ne

Pred použitím týchto klávesových skratiek použite príkaz Vložiť komentár (ALT + N, L) a otvorte tablu komentáre .

Úloha

Klávesy

Vloženie nového komentára

Ctrl + N

Odpovedanie na nový komentár

Ctrl + R

Zmena poradia snímok alebo sekcií v skupine snímok

Zmena poradia snímok alebo sekcií v sade snímok:

Požadovaná akcia

Stlačte tieto klávesy

Posunutie vybratej snímky alebo sekcie nahor v poradí

Ctrl + šípka nahor

Posunutie vybratej snímky alebo sekcie nadol v poradí

Ctrl + šípka nadol

Presunutie vybratej snímky alebo sekcie na začiatok

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou nahor

Presunutie vybratej snímky alebo sekcie na koniec

CTRL + SHIFT + kláves so šípkou nadol

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Úloha

Klávesy

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu.

F6

(Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

Ak je možnosť na pracovnej table zvýraznená, presun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu možnosť na pracovnej table.

Tab alebo Shift + Tab

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably

Ctrl + medzerník

Presun na ďalší príkaz v ponuke pracovnej tably.

Šípka nahor, šípka nadol

Vyberte zvýraznenú možnosť na pracovnej table ponuka.

Enter

Zatvorenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + MEDZERNÍK otvorte ponuku pracovnej tably.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Premiestnenie pracovnej tably

(Niektoré tably úloh, ako je napríklad pozadie formátovanie, je možné premiestniť, zatiaľ čo iné, napríklad návrhy vzhľadu, nie sú k dispozícii.) 

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + MEDZERNÍK otvorte ponuku pracovnej tably.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Premiestniť a potom stlačte kláves Enter.

  Ak je úloha ukotvená do okna PowerPoint, stlačte kláves CTRL a pokračujte krokom 4.

 4. Pomocou klávesov so šípkami presuňte pracovnú tablu na požadované miesto a potom stlačte kláves ENTER. 

Ak chcete opätovne ukotviť plávajúcu pracovnú tablu, použite šípku doprava alebo šípku doľava, čím sa plávajúca tabla presunie na pravý alebo ľavý okraj oknaPowerPoint, kým sa neotvorí ukotvenie. 

Zmena veľkosti pracovnej tably

(Niektoré tably úloh, ako je napríklad pozadie formátovanie, je možné zmeniť ich veľkosť, zatiaľ čo iné, napríklad návrhy vzhľadu, nie sú k dispozícii.)  

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + MEDZERNÍK otvorte ponuku pracovnej tably.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves Enter.

 4. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably a potom stlačte kláves Enter.

  Tieto klávesy sa používajú pri ukotvení pracovnej tably do okna PowerPoint:

  Požadovaná akcia

  Klávesy

  Rozšírenie pracovnej tably

  Šípka doľava

  Zúženie pracovnej tably

  Šípka doprava

  Ak je pracovná tabla plávajúcim oknom, použite tieto klávesy:

  Požadovaná akcia

  Klávesy

  Rozšírenie pracovnej tably

  Šípka doprava

  Zúženie pracovnej tably

  Šípka doľava

  Predĺženie pracovnej tably

  Šípka nadol

  Skrátenie pracovnej tably

  Šípka nahor

Vlastné klávesové skratky

Ak chcete priradiť vlastné klávesové skratky k položkám ponuky, zaznamenaným makrám alebo kódu programu Visual Basic for Applications (VBA) v PowerPointe, musíte použiť iný doplnok, napríklad aplikáciu Shortcut Manager for PowerPoint, ktorá je k dispozícii na lokalite Doplnky spoločnosti OfficeOne pre PowerPoint.

Ak si chcete túto tému vytlačiť, stláčaním klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

Rýchle prepojenia

Online Pomocník

Základné informácie o balíku Office

Navigácia na páse s nástrojmi

Bežné úlohy v PowerPointe

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F5

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom

ALT + TAB

Prechod späť na obsah tabuľky Pomocníka a postupov pre program PowerPoint.

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka

Klávesy SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybratú položku

ENTER

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint.

Klávesy TAB, SHIFT+TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybranej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

ENTER

Presun na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Späť).

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť ).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť)

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL + P.

CTRL + P

Zmena stavu pripojenia. Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6 (pokiaľ je zameranie v poli Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať), TAB, ŠÍPKA NADOL

Do poľa Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať zadajte text. Možno budete musieť kláves F6 stlačiť viackrát.

F6

Prepínanie medzi časťami okna Pomocník, napríklad prepínanie medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F5

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Základné informácie o balíku Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

ALT + TAB, TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna

ALT + SHIFT + TAB, TAB

Zatvorenie aktívneho okna

CTRL + W alebo CTRL + F4

Vysielanie otvorenej prezentácie vzdialenému obecenstvu pomocou webovej aplikácie PowerPoint.

CTRL + F5

Prechod na ďalšiu pracovná tabla z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Je možné, že kláves F6 budete musieť stlačiť viackrát.

Poznámka: Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT presuňte zameranie na pás s nástrojmi a potom stlačením klávesov CTRL + TAB prejdite na pracovnú tablu.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT + F6

Prepnutie do nasledujúceho okna programu PowerPoint, ak je otvorených viac okien programu PowerPoint.

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna programu PowerPoint.

CTRL + SHIFT + F6

Skopírovanie obrázka obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

ALT + PRINT SCREEN

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Poznámka: Ak chcete použiť nasledujúce klávesové skratky, kurzor sa musí nachádzať v textovom poli.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena typu písma.

CTRL + SHIFT + F

Zmena veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma textu.

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka

END

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa

CTRL + HOME

Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu v programe Microsoft Office PowerPoint. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením ako na pôvodnej snímke.

CTRL + ENTER

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Hľadanie a nahradenie

Úloha

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Hľadať.

CTRL + F

Otvorenie dialógového okna Nahradiť.

CTRL + H

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca v nich

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky

CTRL + TAB

Začatie nového odseku

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovná tabla z inej tably v okne programu. (Je možné, že kláves F6 budete musieť stlačiť viackrát.)

F6

Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table v prípade, že je pracovná tabla aktívna.

TAB, SHIFT + TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo prechod v rámci určitých možností v skupine možností

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená k vybratému tlačidlu

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

SHIFT + F10

Výber prvého alebo posledného príkazu ponuky alebo vedľajšej ponuky v prípade, že je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená.

HOME, END

Posun nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie.

PAGE UP, PAGE DOWN

Presun do hornej alebo dolnej časti vybraného zoznamu galérie.

HOME, END

Zatvorenie pracovnej tably.

CTRL + MEDZERNÍK, C

Otvorenie Schránky.

ALT + H, F, O

Zatvorenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + MEDZERNÍK otvorte ponuku pracovnej tably.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + MEDZERNÍK otvorte ponuku pracovnej tably.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Premiestniť a potom stlačte kláves Enter.

  Ak je úloha ukotvená do okna PowerPoint, stlačte kláves CTRL a pokračujte krokom 4.

 4. Pomocou klávesov so šípkami presuňte pracovnú tablu na požadované miesto a potom stlačte kláves ENTER. 

Ak chcete opätovne ukotviť plávajúcu pracovnú tablu, použite šípku doprava alebo šípku doľava, čím sa plávajúca tabla presunie na pravý alebo ľavý okraj oknaPowerPoint, kým sa neotvorí ukotvenie. 

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Na pracovná tabla stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka ďalších príkazov.

 2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

Po ukončení zmeny veľkosti stlačte kláves ESC.

Používanie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

TAB

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne. (V otvorenom dialógovom okne už musí byť vybratá karta.)

ŠÍPKA NADOL

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne. (V otvorenom dialógovom okne už musí byť vybratá karta.)

ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ŠÍPKA NADOL, ALT + ŠÍPKA NADOL

Ak je zoznam zatvorený, otvorí ho a prejde na danú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Prechádzanie medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

Písmeno podčiarknuté v možnosti

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne.

ENTER

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu a zatvorenie dialógového okna.

ESC

Používanie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne pole, do ktorého zadáte alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok položky

HOME

Prechod na koniec položky

END

Posun o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od umiestnenia kurzora po začiatok zadaného textu

SHIFT + HOME

Výber od umiestnenia kurzora po koniec zadaného textu

SHIFT + END

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Otvorenie

ALT + F, potom O

Otvorenie dialógového okna Uložiť ako

ALT + F, potom A

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

Klávesy SHIFT + F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie rozbaľovacej ponuky cesty k súboru

F4 alebo ALT + I

Obnovenie zoznamu súborov.

F5

Navigácia na páse s nástrojmi

Prístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

 1. Stlačte kláves ALT.

  Klávesové tipy sa zobrazujú nad každou funkciou, ktorá je v aktuálnom zobrazení k dispozícii.

  Klávesové skratky na karte Súbor

 2. Stlačte kláves s písmenom, ktorý je zobrazený v klávesových tipoch nad požadovanou funkciou.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch je potrebné najprv stlačiť kláves s písmenom skupiny, ktorá obsahuje príslušný príkaz. Ak je napríklad aktívna karta Domov, kombináciou klávesov ALT + H, F, S prejdete do zoznamu Veľkosť v skupine Písmo.

  Ak chcete zrušiť prebiehajúcu akciu a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

Zmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s pásom s nástrojmi je presúvanie zamerania medzi kartami a príkazmi, kým funkciu, ktorú chcete použiť, nenájdete. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby presúvania zamerania klávesnice bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun doľava alebo doprava na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi.

F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi.

CTRL + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybraný príkaz.

SHIFT + F10

Presun zamerania s cieľom vybrať každú z nasledujúcich oblastí okna:

 • aktívna karta na páse s nástrojmi,

 • otvorené pracovné tably,

 • dokument.

F6

Presun zamerania na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

Klávesy TAB, SHIFT+TAB

Presun smerom dolu, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Aktivácia príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu.

ENTER

Dokončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a návrat do dokumentu.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Bežné úlohy v PowerPointe

Vytvorenie novej prezentácie Ctrl + N

Presun medzi tablami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun v smere hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení.

F6

Presun proti smeru hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení.

SHIFT + F6

Prepnutie medzi kartami Snímky a Prehľad v tablách Prehľad a Snímky v normálnom zobrazení.

CTRL + SHIFT + TAB

Práca v prehľade

Úloha

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zníženie úrovne odseku.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Presun vybraných odsekov nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presun vybraných odsekov nadol.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie úrovne nadpisu 1.

ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie textu pod nadpisom.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie textu pod nadpisom.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO MÍNUS

Práca s tvarmi, obrázkami, poľami, objektmi a objektmi WordArt

Vloženie tvaru

 1. Ak chcete vybrať položku Tvary, stlačte a uvoľnite kláves ALT, potom kláves N, S a nakoniec H.

 2. Klávesy so šípkami umožňujú presuny medzi kategóriami tvarov a výber požadovaného tvaru.

 3. Na vloženie vybraného tvaru stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT, potom stlačte kláves N a nakoniec kláves X.

 2. Na vloženie textového poľa stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Vloženie objektu

 1. Na výber položky Objekt stlačte a uvoľnite kláves ALT, potom N a nakoniec J.

 2. Klávesy so šípkami umožňujú presúvať sa medzi objektmi.

 3. Na vloženie požadovaného objektu stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na výber položky WordArt stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a nakoniec W.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Výber tvaru

Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Ak chcete vybrať jeden tvar, stláčaním klávesu TAB postupujte dopredu cez objekty (alebo stláčaním kombinácie klávesov SHIFT + TAB v opačnom smere), kým sa na objekte, ktorý chcete vybrať, nezobrazia rukoväte.

 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu.

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov a objektov WordArt

 • Ak chcete zoskupovať tvary, obrázky alebo objekty WordArt, vyberte položky, ktoré chcete zoskupiť, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + G.

 • Ak chcete oddeliť skupinu, vyberte danú skupinu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + G.

Zobrazenie alebo skrytie mriežky a vodiacich čiar

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

SHIFT + F9

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

ALT + F9

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s textom, skopírujete aj vzhľad a štýl textu, nielen atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + C na kopírovanie atribútov objektu.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB na výber objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + V.

Výber textu a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber jedného znaku smerom doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber smerom na koniec slova.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber smerom na začiatok slova.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber smerom o riadok vyššie (s kurzorom na začiatku riadka).

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Výber smerom o riadok nižšie (s kurzorom na začiatku riadka).

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber objektu (keď je v objekte vybratý text).

ESC

Výber ďalšieho objektu (keď je vybratý jeden objekt).

TAB alebo SHIFT + TAB, kým nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

ENTER

Výber všetkých objektov.

CTRL + A (na karte Snímky)

Výber všetkých snímok.

CTRL + A (v zobrazení radenia snímok)

Výber celého textu.

CTRL + A (na karte Prehľad)

Odstránenie a kopírovanie textu a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL + BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava.

Poznámka: Na vykonanie tejto akcie sa musí kurzor nachádzať medzi dvomi slovami.

CTRL + DELETE

Vystrihnutie vybratého objektu alebo textu.

CTRL + X

Kopírovanie vybratého objektu alebo textu.

CTRL + C

Prilepenie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov alebo textu.

CTRL + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Kopírovanie len formátovania.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie len formátovania.

CTRL + SHIFT + V

Otvorenie dialógového okna Prilepiť špeciálne.

CTRL + ALT + V

Presun v texte

Úloha

Stlačte

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka

END

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa

CTRL + HOME

Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky ako pôvodná snímka.

CTRL + ENTER

Prechod na zopakovanie poslednej akcie Hľadať.

SHIFT + F4

Presun a práca v tabuľkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky

CTRL + TAB

Začatie nového odseku

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky

Kláves TAB na konci posledného riadka

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stláčajte ŠÍPKU NADOL, kým nevyberiete položku Objekt hárka, stláčaním ŠÍPKY DOPRAVA vyberte položku Upraviť a potom stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: Názov príkazu v kontextovej ponuke závisí od typu vloženého alebo prepojeného objektu. Napríklad vložený hárok programu Microsoft Office Excel má príkaz Objekt hárka a vložená kresba programu Microsoft Office Visio má príkaz Objekt programu Visio.

Formátovanie a zarovnanie znakov a odsekov

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Poznámka: Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte najskôr vybrať text, ktorý chcete zmeniť.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.

CTRL + SHIFT + F

Zväčšenie veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + <

Použitie formátov znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov.

CTRL + T

Zmena malých a veľkých písmen vo vete.

SHIFT + F3

Použitie tučného písma.

CTRL + B

Použitie podčiarknutia.

CTRL + U

Použitie kurzívy.

CTRL + I

Použitie dolného indexu (automatické medzery).

CTRL + ZNAK ROVNOSTI

Použitie horného indexu (automatické medzery).

CTRL + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Odstránenie manuálneho formátovania znakov, ako napríklad horný index alebo dolný index.

CTRL + MEDZERNÍK

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia

Klávesy

Kopírovanie formátov.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátov.

CTRL + SHIFT + V

Zarovnanie odsekov

Požadovaná akcia

Stlačte

Zarovnanie odseku na stred.

CTRL + E

Zarovnanie odseku podľa okraja.

CTRL + J

Zarovnanie odseku vľavo.

CTRL + L

Zarovnanie odseku vpravo.

CTRL + R

Spustenie prezentácie

Ak máte spustenú prezentáciu v zobrazení prezentácie, môžete použiť nasledujúce klávesové skratky.

Klávesové skratky na prácu s prezentáciou

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

F5

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N, ENTER, PAGE DOWN, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NADOL alebo MEDZERNÍK

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P, PAGE UP, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo BACKSPACE

Prechod na číslo snímky.

číslo + ENTER

Zobrazenie čiernej obrazovky alebo návrat na prezentáciu z čiernej obrazovky.

B alebo BODKA

Zobrazenie bielej obrazovky alebo návrat na prezentáciu z bielej obrazovky.

W alebo ČIARKA

Ukončenie alebo reštartovanie automatickej prezentácie.

S

Ukončenie prezentácie.

ESC alebo SPOJOVNÍK

Vymazanie poznámok na obrazovke.

E

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

T

Použitie pôvodného časovania počas skúšania.

O

Použitie kliknutia myšou na prechod na ďalšiu snímku počas skúšania.

M

Opakovaný záznam hovoreného komentára a časovania.

R

Návrat späť na prvú snímku.

Podržte stlačené ľavé a pravé tlačidlo myši na 2 sekundy.

Skrytie alebo zobrazenie ukazovateľa myši

Kláves A alebo =

Zmena ukazovateľa na pero

CTRL + P

Zmena ukazovateľa na šípku.

CTRL + A

Zmena ukazovateľa na gumu.

CTRL + E

Zobrazenie alebo skrytie značiek písaných rukou.

CTRL + M

Okamžité zobrazenie ukazovateľa a navigačného tlačidla.

CTRL + H

Skrytie ukazovateľa a tlačidla navigácie o 15 sekúnd

CTRL + U

Zobrazenie dialógového okna Všetky snímky

CTRL + S

Zobrazenie panela úloh v počítači.

CTRL + T

Zobrazenie kontextovej ponuky.

Klávesy SHIFT + F10

Prechod na prvé alebo ďalšie hypertextové prepojenie na snímke.

TAB

Prechod na posledné alebo predchádzajúce hypertextové prepojenie na snímke.

SHIFT + TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER pokiaľ je vybrané hypertextové prepojenie

Klávesové skratky na prácu s médiami počas prezentácie

Požadovaná akcia

Klávesy

Zastavenie prehrávania médií.

ALT + Q

Prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením

ALT + P

Prechod na ďalšiu záložku.

ALT + END

Prechod na predchádzajúcu záložku.

ALT + HOME

Zvýšenie hlasitosti zvuku.

ALT + Šípka nahor

Zníženie hlasitosti zvuku.

ALT + Šípka nadol

Hľadanie smerom dopredu.

ALT + SHIFT + PAGE DOWN

Hľadanie smerom dozadu.

ALT + SHIFT + PAGE UP

Stlmenie zvuku.

ALT + U

Ak chcete počas prezentácie zobraziť zoznam ovládacích prvkov, stlačte kláves F1.

Prehľadávanie webových prezentácií

Nasledujúce klávesy slúžia na prezeranie webovej prezentácie v programe Microsoft Internet Explorer 4.0 alebo jeho novšej verzii.

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun dopredu pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia.

TAB

Prechod späť pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER

Prechod na ďalšiu snímku.

MEDZERNÍK

Použitie funkcie tably výberu

Tabla výberu umožňuje použitie nasledujúcich klávesových skratiek.

Na spustenie tably výberu stlačte kláves Alt, potom H, S, L a nakoniec P.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie zameranej skupiny a všetkých jej podriadených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie zameranej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie zameranej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber zameranej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Zrušenie výberu zameranej položky.

SHIFT + MEDZERNÍK alebo SHIFT + ENTER

Presun vybratej položky dopredu.

CTRL + SHIFT + F

Presun vybratej položky dozadu.

CTRL + SHIFT + B

Zobrazenie alebo skrytie zameranej položky.

CTRL + SHIFT + S

Premenovanie zameranej položky.

F2

Prepnutie aktívneho prvku pomocou klávesnice v table výberu medzi stromovým zobrazením a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetko.

TAB alebo SHIFT + TAB

Zbalenie všetkých skupín.

Poznámka: Ak chcete použiť túto klávesovú skratku, na table výberu musí byť zdôraznené zobrazenie stromu.

ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie všetkých skupín.

ALT + SHIFT + 9

Ak chcete priradiť vlastné klávesové skratky k položkám ponuky, zaznamenaným makrám alebo kódu programu Visual Basic for Applications (VBA) v programe Office PowerPoint 2007, musíte použiť doplnok tretej strany, napríklad aplikáciu Shortcut Manager pre program PowerPoint, ktorá je k dispozícii na lokalite OfficeOne Add-Ins for PowerPoint (Doplnky programu OfficeOne pre program PowerPoint).

Ak si chcete túto tému vytlačiť, stláčaním klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

Rýchle prepojenia

Online Pomocník

Základné informácie o balíku Office

Navigácia na páse s nástrojmi

Bežné úlohy v PowerPointe

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F5

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom

ALT + TAB

Návrat na kartu Domov v PowerPointe.

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka

Klávesy SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybratú položku

ENTER

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint.

Klávesy TAB, SHIFT+TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybranej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

ENTER

Presun na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Späť).

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť ).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť)

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL + P.

CTRL + P

Zmena stavu pripojenia. Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6 (pokiaľ je zameranie v poli Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať), TAB, ŠÍPKA NADOL

Do poľa Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať zadajte text. Možno budete musieť kláves F6 stlačiť viackrát.

F6

Prepínanie medzi časťami okna Pomocník, napríklad prepínanie medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Základné informácie o balíku Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna

ALT + SHIFT + TAB

Zatvorenie aktívneho okna

CTRL+W alebo CTRL+F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii

CTRL + F5

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Je možné, že kláves F6 budete musieť stlačiť viackrát.

Poznámka: Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT presuňte zameranie na pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent, a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB prejdite na pracovnú tablu. Pás s nástrojmi je súčasťou nového používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent. Nahradzuje viacero ponúk a panelov s nástrojmi na jednom mieste, vďaka čomu môžete jednoducho vyhľadať potrebné príkazy.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT + F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna

CTRL + SHIFT + F6

Vykonanie príkazu Premiestniť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Pomocou klávesov so šípkami premiestnite okno a po skončení stlačte kláves ESC.

CTRL + F7

Vykonanie príkazu Veľkosť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna a po skončení stlačte kláves ESC.

CTRL + F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office)

CTRL + F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

ALT + PRINT SCREEN

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena typu písma.

CTRL + SHIFT + F

Zmena veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma textu.

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka

END

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa

CTRL + HOME

Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu v programe Microsoft Office PowerPoint. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením ako na pôvodnej snímke.

CTRL + ENTER

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Hľadanie a nahradenie

Úloha

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Hľadať.

CTRL + F

Otvorenie dialógového okna Nahradiť.

CTRL + H

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca v nich

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky

CTRL + TAB

Začatie nového odseku

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovná tabla z inej tably v okne programu. (Je možné, že kláves F6 budete musieť stlačiť viackrát.)

F6

Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table v prípade, že je pracovná tabla aktívna.

TAB, SHIFT + TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo prechod v rámci určitých možností v skupine možností

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená k vybratému tlačidlu

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

SHIFT + F10

Výber prvého alebo posledného príkazu ponuky alebo vedľajšej ponuky v prípade, že je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená.

HOME, END

Posun nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie.

PAGE UP, PAGE DOWN

Presun do hornej alebo dolnej časti vybraného zoznamu galérie.

HOME, END

Zatvorenie pracovnej tably.

CTRL + MEDZERNÍK, C

Otvorenie Schránky.

ALT + H, F, O

Zatvorenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + MEDZERNÍK otvorte ponuku pracovnej tably.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + MEDZERNÍK otvorte ponuku pracovnej tably.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Premiestniť a potom stlačte kláves Enter.

  Ak je úloha ukotvená do okna PowerPoint, stlačte kláves CTRL a pokračujte krokom 4.

 4. Pomocou klávesov so šípkami presuňte pracovnú tablu na požadované miesto a potom stlačte kláves ENTER. 

Ak chcete opätovne ukotviť plávajúcu pracovnú tablu, použite šípku doprava alebo šípku doľava, čím sa plávajúca tabla presunie na pravý alebo ľavý okraj oknaPowerPoint, kým sa neotvorí ukotvenie. 

Zmena veľkosti pracovnej tably

(Niektoré tably úloh, ako je napríklad pozadie formátovanie, je možné zmeniť ich veľkosť, zatiaľ čo iné, napríklad návrhy vzhľadu, nie sú k dispozícii.)  

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + MEDZERNÍK otvorte ponuku pracovnej tably.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves Enter.

 4. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably a potom stlačte kláves Enter.

  Tieto klávesy sa používajú pri ukotvení pracovnej tably do okna PowerPoint:

  Požadovaná akcia

  Klávesy

  Rozšírenie pracovnej tably

  Šípka doľava

  Zúženie pracovnej tably

  Šípka doprava

  Ak je pracovná tabla plávajúcim oknom, použite tieto klávesy:

  Požadovaná akcia

  Klávesy

  Rozšírenie pracovnej tably

  Šípka doprava

  Zúženie pracovnej tably

  Šípka doľava

  Predĺženie pracovnej tably

  Šípka nadol

  Skrátenie pracovnej tably

  Šípka nahor

Access a používanie inteligentných značiek

Úloha

Klávesy

Zobrazenie ponuky alebo správy pre inteligentnú značku. Ak je zobrazených viac inteligentných značiek, stlačením prejdite na nasledujúcu inteligentnú značku a zobrazte ponuku alebo správu pre danú značku.

ALT + SHIFT + F10

Výber nasledujúcej položky v ponuke inteligentnej značky.

ŠÍPKA NADOL

Výber predchádzajúcej položky v ponuke inteligentnej značky.

ŠÍPKA NAHOR

Vykonanie akcie pre vybratú položku v ponuke inteligentnej značky.

ENTER

Zatvorenie ponuky alebo správy pre inteligentnú značku.

ESC

Tipy

 • Ak sa zobrazí Inteligentná značka, môžete požiadať o oznámenie zvukom. Na prehrávanie zvukových pokynov treba mať zvukovú kartu. V počítači tiež treba mať nainštalovaný doplnok Zvuk balíka Microsoft Office.

 • Ak máte prístup k webu, môžete doplnok Zvuky balíka Microsoft Office stiahnuť z webovej lokality programu Microsoft Office Online. Po nainštalovaní zvukových súborov vykonajte v programe Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007 nasledovný postup:

  1. Stlačte kombináciu klávesov ALT + F pre tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom stlačte písmeno I pre Možnosti programu.

  2. Stlačením klávesu A prejdite na položku Rozšírené alebo ju vyhľadajte pomocou klávesov so ŠÍPKOU NAHOR alebo ŠÍPKOU NADOL.

  3. V téme Všeobecné v kategórii Rozšírené začiarknite stlačením kombinácie klávesov ALT + F políčko Sprevádzať udalosti zvukom, potom stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete k tlačidlu OK, a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka: Keď toto políčko začiarknete alebo jeho začiarknutie zrušíte, nastavenie sa prejaví vo všetkých programoch balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Na pracovná tabla stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka ďalších príkazov.

 2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

Poznámka: Po ukončení zmeny veľkosti stlačte kláves ESC.

Používanie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

TAB

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + SHIFT + TAB

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu

ALT + ŠÍPKA NADOL

Ak je zoznam zatvorený, otvorí ho a prejde na danú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna

ESC

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

MEDZERNÍK

Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok položky

HOME

Prechod na koniec položky

END

Posun o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od umiestnenia kurzora po začiatok zadaného textu

SHIFT + HOME

Výber od umiestnenia kurzora po koniec zadaného textu

SHIFT + END

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod do predchádzajúceho priečinka. Bublina 4

ALT + 1

O jednu úroveň vyššie Obrázok tlačidla tlačidlo: otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie nad otvoreným priečinkom.

ALT + 2

Tlačidlo odstrániť Bublina 4 : Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru.

ALT + 3 alebo DELETE

Tlačidlo vytvoriť nový priečinok Bublina 4 : vytvorenie nového priečinka.

ALT + 4

Zobrazenie Bublina 4 tlačidlo: prepínanie medzi dostupnými zobrazeniami priečinka.

ALT + 5

Tlačidlo Nástroje: zobrazenie ponuky Nástroje.

Alt + L

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

Klávesy SHIFT + F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie zoznamu Kde hľadať

F4 alebo ALT + I

Obnovenie zoznamu súborov.

F5

Navigácia na páse s nástrojmi

Prístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení. Nasledujúci príklad je z programu Microsoft Office Word.

  Pás s nástrojmi so zobrazenými Tipmi na prístupové klávesy

 2. Stlačte kláves s písmenom, ktorý je zobrazený v klávesových tipoch nad požadovanou funkciou.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch je potrebné najprv stlačiť kláves s písmenom skupiny, ktorá obsahuje príslušný príkaz. Kombináciou klávesov ALT + H, F, S prejdete napríklad do poľa so zoznamom Veľkosť v skupine Písmo.

  Poznámka:  Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

Zmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s pásom s nástrojmi je presúvanie zamerania medzi kartami a príkazmi, kým funkciu, ktorú chcete použiť, nenájdete. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby presúvania zamerania klávesnice bez použitia myši.

Úloha

Stlačte

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun doľava alebo doprava na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi.

F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi.

CTRL + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybraný príkaz.

SHIFT + F10

Presun zamerania s cieľom vybrať každú z nasledujúcich oblastí okna:

 • aktívna karta na páse s nástrojmi,

 • otvorené pracovné tably,

 • dokument.

F6

Presun zamerania na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

Klávesy TAB, SHIFT+TAB

Presun smerom dolu, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Aktivácia príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu.

ENTER

Dokončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a návrat do dokumentu.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Bežné úlohy v PowerPointe

Vytvorenie novej prezentácie Ctrl + N

Presun medzi tablami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun v smere hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení.

F6

Presun proti smeru hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení.

SHIFT + F6

Prepnutie medzi kartami Snímky a Prehľad v tablách Prehľad a Snímky v normálnom zobrazení.

CTRL + SHIFT + TAB

Práca v prehľade

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zníženie úrovne odseku.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Presun vybraných odsekov nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presun vybraných odsekov nadol.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie úrovne nadpisu 1.

ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie textu pod nadpisom.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie textu pod nadpisom.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO MÍNUS

Práca s tvarmi, obrázkami, poľami, objektmi a objektmi WordArt

Vloženie tvaru

 1. Ak chcete vybrať položku Tvary, stlačte a uvoľnite kláves ALT, potom kláves N, S a nakoniec H.

 2. Klávesy so šípkami umožňujú presuny medzi kategóriami tvarov a výber požadovaného tvaru.

 3. Na vloženie vybraného tvaru stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Vloženie poľa

 1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT a potom stlačte kláves N.

 2. Stlačením klávesu TAB sa presuňte na položku Textové pole, ktorá sa nachádza na karte Vložiť v skupine Text.

 3. Na vloženie textového poľa stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Vloženie objektu

 1. Na výber položky Objekt stlačte a uvoľnite kláves ALT, potom N a nakoniec J.

 2. Klávesy so šípkami umožňujú presúvať sa medzi objektmi.

 3. Na vloženie požadovaného objektu stlačte kombináciu klávesov CTRL + ENTER.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na výber položky WordArt stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a nakoniec W.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Výber tvaru

Poznámka: Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Ak chcete vybrať jeden tvar, stláčaním klávesu TAB postupujte dopredu cez objekty (alebo stláčaním kombinácie klávesov SHIFT + TAB v opačnom smere), kým sa na objekte, ktorý chcete vybrať, nezobrazia rukoväte.

 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu.

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov a objektov WordArt

 • Ak chcete zoskupovať tvary, obrázky alebo objekty WordArt, vyberte položky, ktoré chcete zoskupiť, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + G.

 • Ak chcete oddeliť skupinu, vyberte danú skupinu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + G.

Zobrazenie alebo skrytie mriežky a vodiacich čiar

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

SHIFT + F9

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

ALT + F9

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s priloženým textom, spolu so vzhľadom a štýlom textu skopírujete aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + C na kopírovanie atribútov objektu.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB na výber objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + V.

Výber textu a objektov

Úloha

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber jedného znaku smerom doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber smerom na koniec slova.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber smerom na začiatok slova.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber smerom o jeden riadok nahor

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Výber smerom o jeden riadok nadol

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT + TAB, kým nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

ENTER

Výber všetkých objektov.

CTRL + A (na karte Snímky)

Výber všetkých snímok.

CTRL + A (v zobrazení radenia snímok)

Výber celého textu.

CTRL + A (na karte Prehľad)

Odstránenie a kopírovanie textu a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL + BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL + DELETE

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL + X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL + C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Kopírovanie len formátovania.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie len formátovania.

CTRL + SHIFT + V

Prilepenie špeciálne.

CTRL + ALT + V

Presun v texte

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka

END

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa

CTRL + HOME

Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky ako pôvodná snímka.

CTRL + ENTER

Prechod na zopakovanie poslednej akcie Hľadať.

SHIFT + F4

Presun a práca v tabuľkách

Úloha

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky

CTRL + TAB

Začatie nového odseku

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky

Kláves TAB na konci posledného riadka

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB a vyberte požadovaný objekt.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stlačením ŠÍPKY NADOL vyberte položku Objekt hárka a potom položku Upraviť.

Formátovanie a zarovnanie znakov a odsekov

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.

CTRL + SHIFT + F

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + P

Zväčšenie veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + <

Použitie formátov znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov.

CTRL + T

Zmena malých a veľkých písmen vo vete.

SHIFT + F3

Použitie tučného písma.

CTRL + B

Použitie podčiarknutia.

CTRL + U

Použitie kurzívy.

CTRL + I

Použitie dolného indexu (automatické medzery).

CTRL + ZNAK ROVNOSTI

Použitie horného indexu (automatické medzery).

CTRL + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Odstránenie manuálneho formátovania znakov, ako napríklad horný index alebo dolný index.

CTRL + MEDZERNÍK

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Kopírovanie textových formátov

Akcia

Klávesy

Kopírovanie formátov.

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátov.

CTRL + SHIFT + V

Zarovnanie odsekov

Požadovaná akcia

Stlačte

Zarovnanie odseku na stred.

CTRL + E

Zarovnanie odseku podľa okraja.

CTRL + J

Zarovnanie odseku vľavo.

CTRL + L

Zarovnanie odseku vpravo.

CTRL + R

Spustenie prezentácie

Pri prezentovaní prezentácie spustenej v režime celej obrazovky môžete používať tieto klávesové skratky.

Úloha

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

F5

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N, ENTER, PAGE DOWN, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NADOL alebo MEDZERNÍK

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P, PAGE UP, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo BACKSPACE

Prechod na číslo snímky.

číslo + ENTER

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B alebo BODKA

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W alebo ČIARKA

Ukončenie alebo reštartovanie automatickej prezentácie.

S

Ukončenie prezentácie.

ESC alebo SPOJOVNÍK

Vymazanie poznámok na obrazovke.

E

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

T

Použitie pôvodného časovania počas skúšania.

O

Použitie kliknutia myšou na prechod na ďalšiu snímku počas skúšania.

M

Návrat na prvú snímku

1 + ENTER

Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na pero.

CTRL + P

Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na šípku.

CTRL + A

Okamžité zobrazenie ukazovateľa a navigačného tlačidla.

CTRL + H

Skrytie ukazovateľa a tlačidla navigácie o 15 sekúnd

CTRL + U

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Prechod na prvé alebo ďalšie hypertextové prepojenie na snímke.

TAB

Prechod na posledné alebo predchádzajúce hypertextové prepojenie na snímke.

SHIFT + TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER, keď je vybraté prepojenie.

Tip: Ak chcete počas prezentácie zobraziť zoznam ovládacích prvkov, stlačte kláves F1.

Prehľadávanie webových prezentácií

Nasledujúce klávesy slúžia na prezeranie webovej prezentácie v programe Microsoft Internet Explorer 4.0 alebo jeho novšej verzii.

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun dopredu pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia.

TAB

Prechod späť pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER

Prechod na ďalšiu snímku.

MEDZERNÍK

Prechod na predchádzajúcu snímku.

BACKSPACE

Použitie funkcie tably výberu

Na table výberu môžete použiť nasledujúce klávesové skratky.

Úloha

Klávesy

Spustenie tably výberu.

ALT, J, D, A a potom kláves P

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT + F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie zameranej skupiny a všetkých jej podriadených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie zameranej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie zameranej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber zameranej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Zrušenie výberu zameranej položky.

SHIFT + MEDZERNÍK alebo SHIFT + ENTER

Presun vybratej položky dopredu.

CTRL + SHIFT + F

Presun vybratej položky dozadu.

CTRL + SHIFT + B

Zobrazenie alebo skrytie zameranej položky.

CTRL + SHIFT + S

Premenovanie zameranej položky.

F2

Prepnutie aktívneho prvku pomocou klávesnice v table výberu medzi stromovým zobrazením a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetko.

TAB alebo SHIFT + TAB

Zbalenie všetkých skupín.

ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie všetkých skupín.

ALT + SHIFT + 9

Ak chcete priradiť vlastné klávesové skratky k  položkám ponuky, zaznamenaným makrám alebo kódu programu Visual Basic for Applications (VBA) v programe Office PowerPoint 2007, musíte použiť doplnok tretej strany, napríklad aplikáciu Shortcut Manager pre program PowerPoint, ktorá je k dispozícii na lokalite OfficeOne Add-Ins for PowerPoint (Doplnky programu OfficeOne pre program PowerPoint).

Pozrite tiež

Vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×