Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Zdieľajte svoje dokumenty programu Word 2016 pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse. Pri zdieľaní súborov zo služby OneDrive alebo SharePoint môžete pozvať ľudí na zobrazenie alebo úpravu dokumentu alebo odoslať súbor ako prílohu e-mailu, a to priamo z dokumentu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Táto téma predpokladá, že ste prihlásení do konta Microsoft a OneDrive je k dispozícii.

Obsah tohto článku

Pridanie online miesta uloženia

OneDrive je k dispozícii hneď ako začnete pracovať s aplikáciou Word 2016, ale lokalitu SharePoint možno budete musieť pridať manuálne predtým, ako do nej začnete ukladať.

 1. V aplikácii Word 2016 stlačte kombináciu klávesov Alt + F a otvorí sa ponuka Súbor. Ozve sa: „Selected, Info tab item“ („Vybraté, položka karty Informácie“). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ („Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie“).

 2. Stlačte kláves A a otvorí sa ponuka Uložiť ako. Ozve sa: „Selected, Save As tab item“ („Vybraté, položka karty Uložiť ako“). V JAWS sa ozve: „Save As tab“ („Karta Uložiť ako“).

 3. Stlačením klávesu A môžete pridať miesto uloženia. Ozve sa: „Selected, Add a Place tab item“ („Vybraté, položka karty Pridať miesto“). V JAWS sa ozve: „Add a Place tab“ („Karta Pridať miesto“).

 4. Stlačením klávesu 1 pridáte lokalitu SharePointu.

 5. Po zobrazení výzvy zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate s lokalitou SharePoint, a stlačte kláves Enter.

 6. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a stlačte Enter.

Odteraz bude lokalita dostupná v dialógovom okne Uložiť ako v programe Word_2016.

Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu

Ak chcete zdieľať dokument cez OneDrive alebo SharePoint, najprv ho musíte do niektorého z týchto umiestnení uložiť.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F a klávesu A otvorte tablu zobrazenia Backstage. Ozve sa názov prvej možnosti „Info tab selected (Vybratá karta informácií).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + A prejdite na možnosť Uložiť ako a potom sa stlačením klávesu Tab presuňte na túto tablu.

 4. Ak sa chcete v zozname Uložiť ako presunúť na lokalitu OneDrive alebo SharePoint, stláčajte šípku nahor alebo šípku nadol, kým sa neozve názov požadovanej lokality, a potom stlačte kláves Enter. Zameranie prejde na zoznam priečinkov pre zoznam, ktorý ste vybrali.

 5. Prejdite na požadované umiestnenie priečinka a stlačením klávesu Enter otvorte dialógové okno Uložiť ako so zameraním v poli Názov súboru.

 6. V poli Názov súboru zadajte alebo upravte názov dokumentu.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

Po uložení dokumentu do zdieľaného umiestnenia môžete pozvať ostatných používateľov na prácu na tomto dokumente.

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu alebo SharePointu

Dokument môžete zdieľať počas práce na ňom.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Y otvorte tablu Zdieľať a potom stlačením klávesu F6 zmeňte zameranie na pole Pozvať ľudí .

  Poznámka: Ak ste dokument ešte neuložili v službe OneDrive alebo Office 365 SharePoint, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ďalšie informácie nájdete v časti Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu v tejto téme.

 3. Na table Zdieľať v poli Pozvať ľudí zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať. Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí zadať jej meno a stlačiť kláves Enter.

  Ak chcete zdieľanie uskutočňovať s viacerými osobami, na oddelenie mien alebo e-mailových adries použite bodkočiarku.

 4. Ak chcete priradiť povolenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Can edit combo box“ (Rozbaľovacie pole Môže upraviť). Stlačením klávesov so šípkami vyberte možnosť Môže upraviť alebo Môže zobraziť.

 5. Ak chcete pridať správu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Include a message“ (Zahrnúť správu), a potom napíšte správu.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom stlačte medzerník.

Poznámka: Môžete nastaviť automatické zdieľanie zmien v zdieľanom dokumente na možnosť nikdy, vždy alebo len po zobrazení výzvy. Predvolené nastavenie je nikdy. Na table Zdieľať prejdite stlačením klávesu Tab na rozbaľovacie pole Automaticky zdieľať zmeny a vyberte jednu z možností.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

Môžete tiež poslať kópiu dokumentu e-mailom alebo ho odoslať ako súbor PDF.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F otvorte zobrazenie Backstage a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvorte tablu Zdieľať.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share pane“ (Tabla Zdieľať), a potom stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na možnosť E-mail.

 4. Stlačením klávesu Enter otvorte tablu možností e-mailu.

 5. Pomocou klávesu so šípkou nadol prejdite na možnosti a stlačením klávesu Enter vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Odoslať ako prílohu – k e-mailovej správe sa priloží dokument programu Word.

  • Odoslať prepojenie – vytvorí sa hypertextové prepojenie na dokument, ktoré sa umiestni do tela e-mailu.

  • Odoslať ako súbor PDF – z dokumentu sa vytvorí PDF súbor, ktorý sa priloží k e-mailovej správe.

  • Odoslať ako XPS – z dokumentu sa vytvorí súbor XPS, ktorý sa priloží k e-mailovej správe.

  • Odoslať ako internetový fax – ak ste prihlásení v službe internetového faxu, dokument sa odošle do tejto služby.

 6. Ak vyberiete možnosť E-mail, Word otvorí novú e-mailovú správu s použitím predvoleného e-mailového klienta a priloží k nej kópiu dokumentu vo formáte PDF, XPS alebo Word. Správa sa otvorí so zameraním na pole Komu. Zadajte e-mailovú adresu.

 7. Ak chcete zadať správu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Message field“ (Pole Správa), a potom napíšte správu.

 8. Ak chcete správu odoslať, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

Uloženie dokumentu vo formáte PDF

Uložením dokumentu vo formáte PDF ho budete môcť zdieľať pomocou viacerých kanálov.

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a kláves A. Ozve sa: „Selected, Info tab“ (Vybraté, karta Informácie). Otvorí sa tabla Súbor.

  Dialógové okno navrhuje to umiestnenie, kam ste uložili svoje dokumenty programu Word predtým, a to v počítači alebo v online umiestnení. Pokyny týkajúce sa zmeny umiestnenia nájdete v téme Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save as type, Word document, star dot docx“ (Uložiť vo formáte, dokument programu Word, docx), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa zoznam podporovaných typov súborov.

 3. V zozname stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „PDF“ (PDF), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Save as type, PDF“ (Uložiť vo formáte, PDF).

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Zmena možností zdieľania

Môžete si vybrať, či chcete svoje zmeny vždy zdieľať so spoluautormi, alebo či chcete, aby sa vás na zdieľanie opýtala aplikácia vždy, keď otvoríte dokument, v ktorom svoje zmeny zdieľa niekto iný.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F a otvorí sa ponuka Súbor. Ozve sa: „Selected, Info tab item“ („Vybraté, položka karty Informácie“). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ („Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie“).

 2. Stlačte kláves T a otvorí sa ponuka Možnosti. Ozve sa: „Word Options window, General, 1 of 10“ („Okno Možnosti Wordu, Všeobecné, 1 z 10“). V JAWS sa ozve: „Word Options“ („Možnosti Wordu“). Ak používate čítačku obrazovky JAWS, zameranie nemusí byť na karte Všeobecné. Ak sa chcete uistiť, že ste na správnej karte, prechádzajte medzi kartami stláčaním klávesov so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „General“ („Všeobecné“).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „When working with others, I want to automatically share my changes“ („Pri práci s ostatnými chcem automaticky zdieľať svoje zmeny“) a následne aktuálne nastavenie. Ak chcete nastavenie zmeniť, stlačte medzerník a pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa pohybujte medzi možnosťami, kým sa neozve „Always“ („Vždy“) alebo „Ask Me“ („Opýtať sa“). Vyberte si možnosť a stlačte Enter.

 4. Ak chcete ponuku Možnosti zavrieť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ („Tlačidlo OK“), a stlačte Enter.

Toto nastavenie ovplyvňuje každý dokument, ktorý zdieľate, nie iba dokument, na ktorom pracujete.

Tip: Ak vyberiete možnosť Nikdy, neuvidíte zmeny ostatných a oni neuvidia vaše zmeny.

Spolupráca na zdieľanom dokumente

Word 2016 ponúka dva druhy spolutvorby: normálnu spolutvorbu a spolutvorbu v reálnom čase. Obe umožňujú viacerým ľuďom spolupracovať na dokumentoch. Je medzi nimi jeden kľúčový rozdiel:

 • Normálna spolutvorba je, keď s ostatnými naraz pracujete na dokumente bez toho, aby ste sa navzájom vymkli. Zamknuté sú iba odseky, na ktorých pracuje niekto iný. Keď dokument uložíte, zobrazia sa vám zmeny, ktoré vykonali ostatní používatelia od posledného uloženia.

 • Počas spolutvorby v reálnom čase dvaja alebo viacerí ľudia píšu naraz a automaticky vidia všetky zmeny textu, ktoré vykonávajú ostatní používatelia. Ak na dokumente pracuje spolu s vami niekto, kto používa verziu aplikácie, ktorá podporuje iba normálnu spolutvorbu, budete síce vidieť, že na dokumente takýto používateľ pracuje, nebudete však vidieť zmeny tohto používateľa, až kým dokument neuloží.

Ak na prácu so zdieľaným dokumentom používate Word 2016, nemusíte na svojom spôsobe práce nič meniť. Vaši spoluautori musia len nasledovať prepojenie, ktoré ste im poslali, a váš dokument sa otvorí v ich verzii Wordu alebo v službe Word Online. Ak tiež používajú Word Online alebo Word 2016 a súhlasili s automatickým zdieľaním zmien, ich práca sa zobrazí hneď. Upravený text môžete s čítačkou obrazovky prečítať hneď, nemusíte čakať, kým ostatní používatelia dokument uložia.

Oznámenia čítačky obrazovky

Ak počas spolupráce na dokumente v aplikácii Word 2016 používate čítačku obrazovky, budete počas niektorých udalostí počuť oznámenia:

 • Ak sa ozve „Unsynchronized change“ („Nesynchronizovaná zmena“), iný autor s normálnou spolutvorbou upravuje odsek, ale zmeny ešte neuložil. Oblasť je pre spoluautora zamknutá.

 • Ak sa ozve „Editing locked change“ („Úprava zamknutej zmeny“), iný autor zamkol danú oblasť (väčšinou odsek) a nemôžete ju upraviť.

 • Ak sa ozve „External change“ („Externá zmena“), jeden autor práve dokument uložil a spoluautor k nemu pridal nový obsah. Pri normálnej spolutvorbe je pre vidiace osoby oblasť zvýraznená zelenou farbou.

 • Ak sa ozve „Conflicting change“ („Konfliktná zmena“), jeden autor má odsek, ktorý je v konflikte so zmenou, ktorú vykonal spoluautor. Táto oblasť je pre vidiace osoby zvýraznená červenou farbou.

 • Ak sa ozve „Author“ („Autor“), v danom odseku sa práve nachádza aj autor (pri spolutvorbe v reálnom čase). Spoluautor sa tak môže vyhnúť konfliktom, ktoré by mohli vzniknúť úpravou rovnakej oblasti.

Tip: Keď s niekým začnete spolupracovať na dokumente, zobrazí sa dialógové okno s otázkou, aké možnosti spolutvorby chcete využiť. Do dialógového okna prejdete stlačením klávesu F6.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Use a screen reader to insert a picture or image in Word

Klávesové skratky pre Microsoft Word 2016 pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Zdieľajte svoje dokumenty programu Word 2016 pre Mac pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v operačnom systéme Mac. Pri zdieľaní súborov zo služby OneDrive alebo SharePoint môžete pozvať ľudí na zobrazenie alebo úpravu dokumentu alebo odoslať súbor ako prílohu e-mailu, a to priamo z dokumentu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu

Ak chcete zdieľať dokument cez OneDrive alebo SharePoint, najskôr ho treba prostredníctvom niektorej z týchto služieb uložiť.

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Dialógové okno navrhuje to umiestnenie, kam ste uložili svoje dokumenty Word predtým, a to v Macu alebo v online umiestnení. Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť ich umiestnenie, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Online locations, button“ (Online umiestnenia, tlačidlo) alebo „On My Mac, button“ (V Macu, tlačidlo). Ak ste počuli „Online Locations“ (Online umiestnenia), stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím túto možnosť vyberiete. Ak ste počuli „On My Mac“ (V mojom Macu), dostupné online umiestnenia sú už zobrazené v dialógovom okne.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Places, table“ (Umiestnenia, tabuľka) a prvé online umiestnenie. Ak je to potrebné, stlačte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve umiestnenie, v ktorom chcete uloženie vykonať.

 4. Ak ste na danom umiestnení, stlačte kláves Enter.

  Dokument je uložený.

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu alebo SharePointu

Môžete pozvať ľudí na zobrazovanie a úpravu dokumentu v službe OneDrive alebo SharePoint.

 1. V dokumente, ktorý chcete zdieľať, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na panel s ponukami.

 2. Stlačením klávesu F prejdite na položku Súbor a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Share, submenu“ (Zdieľať, vedľajšia ponuka). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa vedľajšia ponuka Zdieľať a zameranie je na položke Pozvať ľudí. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Otvorí sa dialógové okno Pozvať ľudí. Zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať. Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí zadať jej meno a stlačiť kláves Enter.

  Ak chcete zdieľanie uskutočňovať s viacerými osobami, na oddelenie mien alebo e-mailových adries použite bodkočiarku.

 6. Ak chcete pridať správu, jedenkrát stlačte kláves Tab a napíšte správu.

 7. Povolenia priradíte ďalším stlačením klávesu Tab, po ktorom prejdete na začiarkavacie políčko Môže upraviť. Možnosť Môže upraviť je predvolene vybratá. Ak chcete zrušiť začiarknutie políčka a priraďovať povolenia len na prezeranie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share, button“ (Zdieľať, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberiete tlačidlo a odošlete pozvánku.

Zdieľanie prepojenia na dokument

Prepojenie môžete skopírovať do dokumentu a prilepiť ho do iného zdieľaného súboru, napríklad do prezentácie aplikácie PowerPoint.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami Apple).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File“ (Súbor), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Share“ (Zdieľať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Copy link“ (Kopírovať prepojenie), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Prepojenie prilepte napríklad do iného zdieľaného súboru.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

Môžete tiež poslať kópiu dokumentu e-mailom alebo ho odoslať ako súbor PDF.

 1. V dokumente, ktorý chcete zdieľať, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na panel s ponukami.

 2. Stlačením klávesu F prejdite na položku Súbor a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Share, submenu“ (Zdieľať, vedľajšia ponuka), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa vedľajšia ponuka Zdieľať a zameranie je na položke Pozvať ľudí. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Send Document...“ (Odoslať dokument...) alebo „Send PDF...“ (Odoslať PDF...), podľa toho, ktorú možnosť chcete použiť. Výber potom uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Váš predvolený e-mailový klient vytvorí novú e-mailovú správu s priloženou kópiou súboru programu Word alebo vloží kópiu dokumentu vo formáte PDF. Zameranie sa nachádza v poli Komu. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.

 6. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na ďalšie polia nachádzajúce sa nižšie, ako je napríklad Kópia a Predmet.

 7. Ak chcete správu odoslať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send, button“ (Odoslať, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberiete tlačidlo a odošlete správu.

Uloženie dokumentu vo formáte PDF

Uložením dokumentu vo formáte PDF ho budete môcť bezpečne zdieľať pomocou viacerých kanálov.

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

  Dialógové okno navrhuje to umiestnenie, kam ste uložili svoje dokumenty programu Word predtým, a to v Macu alebo v online umiestnení. Pokyny týkajúce sa zmeny umiestnenia nájdete v téme Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Word document“ (Dokument programu Word), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa ponuka Formát súboru.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „PDF“ (PDF), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete vybrať vhodné rozlíšenie pre súbor PDF, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte medzerník.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Export button“ (Tlačidlo Exportovať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Dokument sa uloží vo formáte PDF.

Spolupráca na zdieľanom dokumente

Keď používate Word pre Mac na prácu so zdieľaným dokumentom, nie je potrebné zmeniť spôsob, akým pracujete. Stačí, aby spoluautori klikli na prepojenie, ktoré im odošlete, a ich verzia Wordu alebo Word Online otvorí dokument.

Dokument s aktualizáciami vykonanými inými autormi obnovíte stlačením kombinácie klávesov Command + S.

Vzatie dokumentu z projektu

Ak chcete dokument uzamknúť iba vaše aktualizácie, súbor môžete vziať z projektu. Keď je súbor vzatý z projektu, ostatní ho nemôžu aktualizovať ani zobraziť úpravy, ktoré ste vykonali, kým ho neuložíte a nevrátite do projektu.

 1. Otvorte dokument a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami Apple).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File“ (Súbor), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Check out“ (Vziať z projektu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Upravte dokument a po dokončení stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File“ (Súbor), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Check in“ (Vrátiť do projektu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Ozve sa: „Version comments“ (Komentáre k verzii). Zadajte stručný popis aktualizácií. Po dokončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Check in“ (Vrátiť do projektu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Blokovanie iných autorov

Ostatným autorom môžete zabrániť vo vykonaní zmien v konkrétnej sekcii dokumentu.

 1. V dokumente vyberte sekciu, ktorú nechcete sprístupniť na úpravy ďalším osobám.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami Apple).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tools“ (Nástroje), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Block authors“ (Zablokovať autorov), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Autorov odblokujete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tools“ (Nástroje), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Unblock all my blocked areas“ (Odblokovať všetky zablokované oblasti), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pridanie online miesta uloženia

OneDrive je k dispozícii, hneď ako začnete pracovať s aplikáciou Word pre Mac, ale lokalitu SharePoint možno budete musieť pridať manuálne predtým, ako do nej začnete ukladať.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Online locations button“ (Tlačidlo Online miesta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Add a place, button“ (Pridať miesto, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „SharePoint button“ (Tlačidlo SharePoint), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Zadajte alebo prilepte URL adresu priečinka SharePointu a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Next button“ (Tlačidlo Ďalej).

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Po zobrazení výzvy zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate s lokalitou SharePoint, a stlačte medzerník.

 7. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a stlačte medzerník.

Odteraz bude lokalita dostupná v dialógovom okne Uložiť ako v programe WordforMac.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Use a screen reader to insert a picture or image in Word

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V aplikácii Word pre iOS môžete pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v operačnom systéme iOS, jednoducho zdieľať svoje dokumenty. Uložte svoj súbor do služby OneDrive alebo SharePoint a pozvite ľudí na zobrazovanie alebo úpravu zdieľaného dokumentu. Ak chcete radšej dokument odoslať prostredníctvom e-mailu vo formáte súboru PDF alebo ako wordový dokument, môžete to urobiť priamo z aplikácie Word pre iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu

Ak chcete zdieľať wordový dokument, musíte ho uložiť do služby OneDrive alebo SharePoint.

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Save and close, button“ (Uložiť a zavrieť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 2. Otvorí sa dialógové okno a ozve sa: „Save changes to <názov dokumentu>?“ (Uložiť zmeny do <názov dokumentu>?). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Save, ellipsis, button“ (Uložiť, tri bodky, tlačidlo). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Otvorí sa ďalšie dialógové okno a ozve sa: „Save as, file name, text field, is editing, <názov dokumentu> selected, Word mode“ (Uložiť ako, názov súboru, textové pole, upravuje sa, vybratý dokument <názov dokumentu>, režim Wordu). Vybratý je aktuálny názov a v dolnej časti obrazovky sa zobrazí klávesnica na obrazovke. Zadajte názov dokumentu pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení prejdite na kláves return nachádzajúci sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 4. Klávesnica na obrazovke sa zavrie. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve požadované umiestnenie na uloženie, ako je napríklad „OneDrive“ (OneDrive), a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

  Ak ste predtým v danom telefóne uloženie do služby OneDrive alebo SharePoint neuskutočnili, musíte najprv pridať umiestnenie. V takom prípade potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Add a Place“ (Pridať miesto), a dvakrát naň ťuknite.

 5. Zameranie sa nachádza na názve dokumentu, ktorý môžete pomocou klávesnice na obrazovke zmeniť.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve priečinok, v ktorom chcete uloženie vykonať, a dvojitým ťuknutím ho otvorte.

 7. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Save, button“ (Uložiť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím tlačidlo vyberte a dokument uložte.

  Dokument sa uloží. Vráťte sa do zobrazenia Nedávne.

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu alebo SharePointu

Môžete pozvať ľudí na zobrazovanie a úpravu dokumentu Wordu v službe OneDrive alebo SharePoint.

 1. Vo wordovom dokumente potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Share menu, button“ (Ponuka Zdieľať, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte a otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Share, heading“ (Zdieľať, nadpis).

 2. Otvorí sa ponuka Zdieľať. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Invite People, button“ (Pozvať ľudí, tlačidlo), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 3. Otvorí sa dialógové okno Pozvať ľudí. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Type names or email addresses, text field“ (Zadajte mená alebo e-mailové adresy, textové pole). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte pole a začnite písať.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať. Po dokončení prejdite na kláves return nachádzajúci sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Funkcia VoiceOver oznámi: „Add contact, button“ (Pridať kontakt, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete, aby príjemca mohol dokument zobrazovať, ale nie ho upravovať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Can Edit“ (Môže upraviť), a dvojitým ťuknutím na obrazovku odstráňte práva na úpravy.

 6. Ak chcete odoslať pozvánku, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Send, button“ (Odoslať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Pozvánka sa odošle. Vráťte sa do ponuky Zdieľať.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

Môžete tiež poslať kópiu dokumentu e-mailom alebo ho odoslať ako súbor PDF.

 1. Vo wordovom dokumente potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Share menu, button“ (Ponuka Zdieľať, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte a otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Share, heading“ (Zdieľať, nadpis).

 2. Otvorí sa ponuka Zdieľať. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send a Copy, button“ (Odoslať kópiu, tlačidlo), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 3. Otvorí sa ponuka Odoslať kópiu. Ak chcete odoslať dokument vo formáte programu Word, pokračujte ďalším krokom.

  Ak chcete odoslať PDF verziu dokumentu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Format, Word Document, button“ (Dokument formátu Word, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „PDF“ (PDF), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve aplikácia, ktorú chcete použiť na odoslanie súboru. Ak chcete niektorú možnosť vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak je to potrebné, potiahnite prstom doprava, kým sa dostanete na pole Komu, a dvojitým ťuknutím na obrazovku toto pole vyberte.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Funkcia VoiceOver oznámi: „Add contact, button“ (Pridať kontakt, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete zmeniť predmet e-mailu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Subject“ (Predmet), a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte iný predmet. Po dokončení prejdite na kláves return nachádzajúci sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 8. Ak chcete pridať správu, potiahnite prstom doprava a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke napíšte správu. Po dokončení prejdite na kláves return nachádzajúci sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 9. Po dokončení opakovane potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Send, button“ (Odoslať, tlačidlo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku dokument odošlite.

Pozrite tiež

Use a screen reader to insert and change text in Word

Use a screen reader to check spelling and grammar in Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Zdieľajte svoje dokumenty aplikácie Word pre Android pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačke obrazovky v Androide. Pri zdieľaní súborov zo služby OneDrive môžete pozvať ľudí na zobrazenie alebo úpravu dokumentu alebo odoslať súbor ako prílohu e-mailu, a to priamo z dokumentu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu vo OneDrive

Ak chcete zdieľať dokument pomocou služby OneDrive, najprv ho sem musíte uložiť.

 1. Po vytvorení nového dokumentu potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Save as, File menu closed, Enter a file name <názov aktuálneho súboru>“ (Uložiť ako, Ponuka Súbor bola zatvorená, Zadajte názov súboru <názov aktuálneho súboru>).

 3. Ak chcete názov súboru zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorte klávesnicu na obrazovke. Pomocou klávesnice najprv odstráňte starý názov a potom zadajte nový názov súboru. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 4. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na možnosti umiestnenia uloženia, kým nenájdete svoje konto OneDrive, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom nadol a potom nahor. Ozve sa: „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokument uložte. Po uložení sa ponuka Súbor zavrie a zameranie sa vráti do dokumentu.

Tip: Po uložení dokumentu do služby OneDrive sa sem po výbere položky Uložiť uložia všetky zmeny bez toho, aby ste museli dokument do nového umiestnenia uložiť.

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu

Dokument môžete zdieľať počas práce na ňom. Váš spolupracovník dostane prostredníctvom e-mailu prepojenie na zdieľanie a môže ho použiť na otvorenie dokumentu v programe Word.

 1. V aplikácii Word pre Android otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, Share, switch“ (Nie je začiarknuté, Zdieľať, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Invite people to this file, edit box“ (Pozvať ľudí do tohto súboru, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať.

 5. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 6. Ak chcete pridať správu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Include a message (optional), edit box“ (Pridajte správu (voliteľné), textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom pomocou klávesnice na obrazovke napíšte správu.

 7. Ak chcete priradiť povolenia, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Checked, can edit, checkbox“ (Začiarknuté, môže upraviť, začiarkavacie políčko). Predvolene môžu vaši spolupracovníci vami zdieľaný dokument upravovať. Ak chcete, aby mohli dokument len zobrazovať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

Môžete tiež poslať kópiu dokumentu e-mailom alebo ho odoslať ako súbor PDF.

 1. V aplikácii Word pre Android otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, Share, switch“ (Nie je začiarknuté, Zdieľať, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share as attachment button“ (Tlačidlo Zdieľať vo forme prílohy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Document button“ (Tlačidlo Dokument) alebo „PDF button“ (Tlačidlo PDF) v závislosti od toho, ktorý formát súboru chcete zdieľať. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte formát.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete e-mailovú aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie, napríklad „Outlook“ (Outlook) alebo „Gmail“ (Gmail), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať.

 7. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Tieto pokyny môžete použiť aj na odoslanie kópie PDF súboru na vašu vlastnú e-mailovú adresu alebo na uloženie PDF súboru na Disk Google.

Pozrite tiež

Use a screen reader to insert and change text in Word

Use a screen reader to check spelling and grammar in Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V aplikácii Word Mobile môžete pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, jednoducho zdieľať vaše dokumenty. Uložte svoj súbor do služby OneDrive alebo SharePoint a pozvite ľudí na zobrazovanie alebo úpravu zdieľaného dokumentu. Ak chcete radšej dokument odoslať prostredníctvom e-mailu, môžete to urobiť priamo z programu Word.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu do OneDrivu alebo SharePointu

Ak chcete zdieľať wordový dokument, musíte ho uložiť do služby OneDrive alebo SharePoint.

 1. V dokumente, ktorý chcete uložiť, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „File button“ (Tlačidlo Súbor). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Otvorí sa tabla a ozve sa: „Backstage page pane, Go back button“ (Tabla strany Backstage, tlačidlo Prejsť späť). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Save button“ (Tlačidlo Uložiť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Otvorí sa dialógové okno Uložiť a ozve sa názov aktuálneho súboru.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save a copy of this file“ (Uložiť kópiu tohto súboru), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie na uloženie, ako je napríklad „OneDrive“ (OneDrive), a dvojitým ťuknutím uskutočnite výber.

  Ak už nie ste prihlásení, OneDrive alebo SharePoint zobrazí výzvu na prihlásenie.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve priečinok alebo umiestnenie, v ktorom chcete vykonať uloženie, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho otvorte.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Next app bar button“ (Tlačidlo panela aplikácií Ďalej). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 8. Otvorí sa dialógové okno ZADANIE NÁZVU SÚBORU.

  Ak chcete zmeniť názov súboru, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov aktuálneho dokumentu, a dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite úpravy. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov. Po dokončení potiahnite prstom nahor, kým sa neozve „Landmarks and containers“ (Orientačné body a kontajnery), a potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „App bar“ (Panel aplikácií). Potiahnite prstom nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom opakovane potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Save a copy app bar button“ (Tlačidlo na paneli aplikácií Uložiť kópiu).

 9. Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokument uložte.

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu alebo SharePointu

Môžete pozvať ľudí na zobrazovanie a úpravu dokumentu Wordu v službe OneDrive alebo SharePoint.

 1. Vo wordovom dokumente potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa v Moderátorovi neozve: „Off, Share button“ (Vypnuté, tlačidlo Zdieľať). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Otvorí sa dialógové okno Zdieľať. Moderátor oznámi: „Type an email address to invite someone“ (Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zobrazte klávesnicu na obrazovke a začnite písať.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Moderátor oznámi: „Browse contacts button“ (Tlačidlo Prehľadávať kontakty). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta kontaktu. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve adresa, ktorú chcete použiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete do pozvánky zahrnúť aj osobnú poznámku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Include a message, optional, editable text“ (Zahrnúť správu, voliteľné, upravovateľný text), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky.

 5. Ak chcete, aby príjemca mohol dokument zobrazovať, ale nie ho upravovať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Give permissions to this document, can edit“ (Udeliť povolenia na tento dokument, môže upraviť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností a v Moderátorovi sa ozve: „Menu“ (Ponuka). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Can view“ (Môže zobraziť), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 6. Ak chcete odoslať pozvánku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share, button“ (Zdieľať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Pozvánka sa odošle. Vráťte sa do dialógového okna Zdieľať.

Uloženie wordového dokumentu vo formáte súboru PDF

Ak chcete uložiť wordový dokument vo formáte súboru PDF, použite na to funkciu exportu v aplikácii Word Mobile.

 1. Vo wordovom dokumente potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa v Moderátorovi neozve: „File button“ (Tlačidlo Súbor). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Otvorí sa tabla a ozve sa: „Backstage page pane, Go back button“ (Tabla strany Backstage, tlačidlo Prejsť späť). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 3. Otvorí sa dialógové okno Uložiť a ozve sa „<názov aktuálneho súboru dokumentu>, button“ (<názov aktuálneho súboru dokumentu>, tlačidlo).

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Export this file“ (Exportovať tento súbor), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie na uloženie, ako je napríklad „OneDrive“ (OneDrive), a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve priečinok, v ktorom chcete vykonať uloženie, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho otvorte.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Next app bar button“ (Tlačidlo panela aplikácií Ďalej), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 8. Otvorí sa dialógové okno ZADANIE NÁZVU SÚBORU. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „File type, OpenDocument Text, Combo box“ (Typ súboru, text vo formáte OpenDocument, rozbaľovacie pole). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam možností a potiahnite prstom doprava. Moderátor oznámi: „PDF, 2 of 2“ (PDF, 2 z 2). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 9. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Export app bar button“ (Tlačidlo panela aplikácie Exportovať). Dvojitým ťuknutím na obrazovku exportujte dokument.

  Ak sa zobrazí potvrdzovacie dialógové okno so žiadosťou o povolenie na online konverziu súboru, dvojitým ťuknutím na obrazovku túto možnosť povoľte.

  Dokument sa exportuje a uloží sa vo formáte súboru PDF do vybratého umiestnenia. Vráťte sa do dialógového okna Uložiť, kde sa zameranie nachádza na názve súboru.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

Môžete tiež poslať kópiu dokumentu e-mailom priamo v programe Word.

 1. Vo wordovom dokumente potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Off, Share button“ (Vypnuté, tlačidlo Zdieľať). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Otvorí sa dialógové okno Zdieľať. Moderátor oznámi: „Type an email address to invite someone“ (Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „More options, link“ (Ďalšie možnosti, prepojenie). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Moderátor oznámi: „Send an attachment or get a sharing link“ (Odoslať prílohu alebo získať prepojenie na zdieľanie). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send as attachment, button“ (Tlačidlo Odoslať vo forme prílohy), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 5. Otvorí sa okno Zdieľať. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve e-mailové konto, ako je napríklad „Outlook Mail“ (Outlook Pošta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa okno pošty. Zameranie sa nachádza v poli Komu. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte adresu príjemcu.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Moderátor oznámi: „Choose contacts, button“ (Tlačidlo Vybrať kontakty). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta kontaktu. Moderátor oznámi: „People window“ (Okno Ľudia). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve adresa, ktorú chcete použiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete upraviť predmet e-mailu, potiahnite prstom doprava a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte predmet. Po dokončení prejdite na kláves Enter a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete pridať správu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Message, editable text“ (Správa, upravovateľný text), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke napíšte správu.

 9. Po dokončení potiahnite prstom nahor, kým sa neozve „Item“ (Položky), potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Send button“ (Tlačidlo Odoslať). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a odošlite dokument.

  Dokument sa odošle. Vráťte sa do dialógového okna Zdieľať.

Pozrite tiež

Use a screen reader to insert and change text in Word

Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Learn how to navigate Word using accessible features

Zdieľajte jednoducho svoje dokumenty programu Word Online pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse. Pri zdieľaní súborov pomocou služby OneDrive môžete pozvať ľudí na zobrazovanie a úpravu dokumentu, vďaka čomu môžete na dokumente pracovať v rovnakom čase.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu vo OneDrive

Ak chcete zdieľať dokument pomocou služby OneDrive, najprv ho musíte uložiť online. Po uložení dokumentu online Word Online automaticky uloží všetky zmeny, ktoré v danom dokumente vykonáte.

 1. Po vytvorení nového dokumentu stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karty Domov).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava, kým sa neozve „File, button collapsed“ (Súbor, tlačidlo zbalené), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve označenie „Save As tab item“ (Položka karty Uložiť ako), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve označenie „Save As, save a copy online“ (Uložiť ako, uložiť kópiu online), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Zadajte názov súboru a potom stlačte kláves Enter.

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu

Dokument môžete zdieľať počas práce na ňom. Váš spolupracovník dostane prostredníctvom e-mailu prepojenie na zdieľanie.

 1. Počas úprav dokumentu v programe Word Online stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karty Domov).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava, kým sa neozve „File, button collapsed“ (Súbor, tlačidlo zbalené), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Share tab item“ (Položka karty Zdieľať), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Share with people, invite other people to edit or view this document, menu item“ (Zdieľať s ľuďmi, pozvať ďalšie osoby na úpravu a zobrazovanie tohto dokumentu, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Moderátor vám oznámi, kedy sa dialógové okno Zdieľať načíta. Keď Moderátor hlásenie ukončí, zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať. Ak chcete zdieľanie uskutočňovať s viacerými osobami, na oddelenie e-mailových adries použite bodkočiarku.

 6. Ak chcete priradiť povolenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Can edit“ (Môže upraviť). Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor vyberte možnosť Môže upraviť alebo Môže zobraziť.

 7. Ak chcete pridať správu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Include a personal message with this invitation“ (Zahrnúť do pozvánky osobnú správu), a potom napíšte správu.

 8. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom stlačte kláves Enter.

Uloženie dokumentu vo formáte PDF

Uložením dokumentu vo formáte PDF ho budete môcť bezpečne zdieľať pomocou viacerých kanálov.

 1. Otvorte v programe Word Online dokument, ktorý chcete uložiť vo formáte súboru PDF.

 2. Stláčajte kláves so Tab, kým sa neozve „More, button collapsed“ (Ďalej, tlačidlo zbalené), a potom stlačením klávesu Enter otvorte ponuku.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Download as PDF, menu item“ (Stiahnuť vo formáte súboru PDF, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Word Online vytvorí súbor PDF, čo však môže chvíľu trvať. Keď sa ozve „Click here to view the PDF of your document“ (Kliknutím sem zobrazíte PDF súbor vytvorený z vášho dokumentu), stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

 6. Keď sa ozve „Dismiss button“ (Tlačidlo Zrušiť), môžete stlačením klávesu Enter dialógové okno zatvoriť.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Dialog, Microsoft Word Online, focus on Close button“ (Dialógové okno, Microsoft Word Online, zameranie na tlačidle Zavrieť), a potom stlačením klávesu Enter vráťte zameranie na dokument.

Pozrite tiež

Use a screen reader to insert and change text in Word

Use a screen reader to insert a picture or image in Word

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×