Použitie čítačky obrazovky na nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde 2016

Použitie čítačky obrazovky na nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde 2016

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky Windowsu, zmeniť riadkovanie a zarážky odsekov a dodať tak svojim dokumentom uhladený vzhľad.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Otvorte dokument a vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť medzery. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Stlačte klávesy Alt + D, Á. Word 2016 vyberie kartu Zarážky a medzery dialógového okna Odsek. Ozve sa názov dialógového okna.

 3. Ak chcete nastaviť medzeru pred odsekom, stlačte klávesy Alt + E. V poli Pred stláčajte klávesy so šípkou nahor a nadol, kým nebudete počuť požadovanú bodovú hodnotu, alebo požadovanú bodovú hodnotu zadajte (napríklad 6 alebo 18). (Menšie bodové hodnoty predstavujú menšie medzery.)

  Poznámka: Moderátor môže pri prechádzaní bodových hodnôt pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol hlásiť „Neznámy kláves“.

 4. Ak chcete nastaviť medzeru za odsekom, stlačte klávesy Alt + A. V poli Za stláčajte klávesy so šípkou nahor a nadol, kým nebudete počuť požadovanú bodovú hodnotu, alebo požadovanú bodovú hodnotu zadajte (napríklad 6 alebo 18).

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, viacnásobným stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte medzerník. Zameranie sa vráti do dokumentu.

Ďalšie možnosti medzier

 • Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi ako predvolené medzery, postupujte takto:

  1. Po vybratí medzier na karte Zarážky a medzery stlačte klávesy ALT + Ť.

  2. V dialógovom okne Microsoft Word vyberte pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol možnosť Iba tento dokument alebo Všetky dokumenty, viacnásobným stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete vo Worde pre vybratý odsek rýchlo nastaviť riadkovanie, postupujte takto:

  1. Na karte Zarážky a medzery stlačte klávesy Alt + I.

  2. V zozname Riadkovanie si pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte z najčastejšie používaných veľkostí riadkovania.

Nastavenie zarážok odseku

 1. Otvorte dokument a vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť zarážky. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, P + G. Word presunie zameranie na kartu Zarážky a medzery dialógového okna Odsek.

 3. Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stlačte klávesy Alt + V. V poli Vľavo nastavte požadovanú hodnotu pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol alebo hodnotu zadajte (napríklad 0,25 alebo 0,5).

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stlačte klávesy Alt + R. V poli Vpravo nastavte požadovanú hodnotu pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol alebo hodnotu zadajte (napríklad 0,25 alebo 0,5).

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, viacnásobným stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte medzerník.

Ďalšie možnosti nastavenia zarážok

 • Ak chcete vybratú zarážku nastaviť ako predvolenú zarážku, postupujte takto:

  1. Po uskutočnení výberu v dialógovom okne Odsek stlačte klávesy Alt + Ť.

  2. V dialógovom okne Microsoft Word vyberte pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol možnosť Iba tento dokument alebo Všetky dokumenty, viacnásobným stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter.

 • Pri tlači v štýle knihy použite funkciu Zrkadlové zarážky, pri ktorej sa ľavá a pravá zarážka navzájom kopírujú a jedna zarážka je zadaná ako Na vnútorný okraj a druhá Na vonkajší okraj. Po uskutočnení výberu zarážok na karte Zarážky a medzery stlačením klávesov Alt + Ž začiarknite políčko Zrkadlové zarážky.

 • Ak chcete rýchlo vložiť zarážku prvého riadka len do jedného odseku, premiestnite kurzor na začiatok prvého riadka odseku a stlačte kláves Tab. Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

Klávesové skratky na nastavenie medzier medzi odsekmi a zarážok odsekov

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn užitočných klávesových skratiek používaných pri nastavovaní medzier medzi odsekmi a zarážok odsekov.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie karty Zarážky a medzery z dialógového okna Odsek

Alt + D, Á

Nastavenie medzery pred

Alt + E

Nastavenie medzery za

Alt + A

Nastavenie ľavej zarážky

Alt + V

Nastavenie pravej zarážky

Alt + R

Nastavenie vybratých medzier alebo zarážok ako predvolených

Alt + Ť

Nastavenie riadkovania

Alt + I

Výber zrkadlových zarážok

Alt + M

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na pridanie alebo úpravu textu v dokumente vo Worde 2016

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word 2016 pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Word 2016 pre Mac môžete používať aj s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, a dodať pritom dokumentu uhladený vzhľad úpravou odsekov podľa vašich predstáv.

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows môžete nastaviť požadovanú veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok. Môžete tiež vytvoriť zarážku iba v prvom riadku odseku alebo vytvoriť opakovanú zarážku, kedy nie je prvý riadok odseku odsadený, ale zvyšné riadky áno.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odseky, medzi ktorými chcete zmeniť rozstupy.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami presuňte kurzor.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Pomocou možností v skupine Riadkovanie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nastaviť medzery pred odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „Before, edit text“ (Pred, úpravy textu).

  • Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stlačte kláves Control + Option + kláves so šípkou vpravo, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť medzery, a „After, edit text“ (Za, úpravy textu).

  V poliach Pred alebo Za zadajte hodnotu v bodoch, napríklad 6 alebo 18 (menšie hodnoty bodov predstavujú menej miesta).

 4. Zavrite dialógové okno Odsek a vráťte sa do dokumentu prostredníctvo klávesu Enter.

Nastavenie riadkovania

 1. Ak chcete zmeniť riadkovanie v odseku, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek.

 2. Výber možnosti riadkovania uskutočníte prostredníctvom kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Line spacing“ (Riadkovanie) a nasleduje možnosť riadkovania. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam možností. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve možnosť riadkovania, ktorú chcete vybrať. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak vyberiete možnosť s prispôsobením, ako je napríklad možnosť Násobky, veľkosť medzery nastavíte stlačením klávesu Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť riadkovania a „At“ (Na). Potom zadajte hodnotu.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete odsadiť prvý riadok odseku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete vložiť zarážku do prvého riadku odseku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „First line“ (Prvý riadok). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky prvého riadka, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Poznámka: Všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete vložiť zarážku do všetkých riadkov okrem prvého riadka odseku (opakovaná zarážka).

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Ak chcete vytvoriť opakovanú zarážku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Special, pop-up button“ (Špeciálne, kontextové tlačidlo). Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Hanging“ (Opakované). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky, stlačte kláves Tab. Budete počuť aktuálnu veľkosť zarážky a „By“ (O koľko). Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odseky, pre ktoré chcete zväčšiť alebo zmenšiť ľavú alebo pravú zarážku.

 2. Ak chcete formátovať odsek, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + M. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Pomocou možností v skupine Zarážky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť ľavú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „Before text“ (Pred textom).

  • Ak chcete zmeniť pravú zarážku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „After text“ (Za textom).

  Veľkosť zarážky nastavíte zadaním čísla v centimetroch. Zaznie veľkosť zarážok.

 4. Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde 2016 pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×