Použitie čítačky obrazovky na filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Môžete filtrovať údaje v rozsahu alebo tabuľky programu Excel pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétny súbor s údajmi, ktoré je užitočný najmä vo veľkých hárkoch.

Obsah tejto témy:

Filtrovanie údajov v tabuľke

Ak dáte údaje do tabuľky, Excel automaticky pridá rozbaľovaciu ponuku Automatický filter pre každú hlavičku stĺpca. Ak chcete rýchlo filtrovať, môžete otvoriť túto ponuku. Ak chcete odstrániť rozbaľovaciu ponuku Automatický filter zo záhlavia stĺpca, vyberte hlavičku a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L

 1. V hlavičke príslušného stĺpca tabuľky, ktorý chcete filtrovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa rozbaľovacia ponuka Automatický filter a budete počuť hlásenie „Zadajte slová na vyhľadanie, Ponuka“. (V Moderátori počujete hlásenie „Zoskupiť“.)

 2. Pokiaľ stĺpec obsahuje čísla, v ponuke Automatický filter sa presuňte pomocou klávesu so šípkou nadol na položku Číselné filtre a stlačte kláves Enter. Ak stĺpec obsahuje textové údaje, premiestnite sa na položku Textové filtre a stlačte kláves Enter. Otvorí sa vedľajšia ponuka a budete počuť hlásenie „Rovná sa“.

 3. Ak sa chcete premiestniť na požadovanú možnosť filtrovania, použite klávesy so šípkami a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vlastný automatický filter a budete počuť hlásenie „Dialógové okno Vlastný automatický filter“. (V Moderátori počujete hlásenie „Okno Vlastný automatický filter“.)

 4. Zadajte alebo vyberte podmienky filtrovania.

  Ak chcete napríklad zobraziť čísla nad určitou číselnou hodnotou, vyberte možnosť Väčšie alebo rovné a do ďalšieho rozbaľovacieho poľa zadajte požadované číslo.

  Ak chcete filtrovať údaje podľa dvoch podmienok, zadajte podmienky filtrovania do oboch riadkov dialógového okna a potom vyberte možnosť AND, ak majú byť pravdivé obe podmienky alebo možnosť OR, ak má byť pravdivá iba jedna z nich.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno, prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete filtrovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L. Excel pridá do prvej bunky v rozsahu rozbaľovaciu ponuku Automatický filter.

 3. Vyberte bunku obsahujúcu rozbaľovaciu ponuku Automatický filter.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa rozbaľovacia ponuka Automatický filter a budete počuť hlásenie „Type words to search for, Menu“(Zadajte slová na vyhľadanie, Ponuka). (V Moderátorovi budete počuť hlásenie „Group“ (Zoskupiť).)

 5. Pomocou klávesov so šípkami a klávesu Tab sa presuňte na požadované možnosti filtrovania.

 6. Po ukončení výberu sa presuňte na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter.

Ak chcete filter vymazať, vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na vloženie tabuľky do hárka Excelu 2016

Program Excel for Mac, klávesnici a Mac je vstavaný čítačky obrazovky VoiceOver na filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke.

Obsah tohto článku

Filtrovanie údajov v tabuľke

Keď filtrujete údaje v tabuľke, do hlavičiek tabuľky sa automaticky pridajú ovládacie prvky filtrovania.

 1. Prejdite do prvej bunky v rozsahu údajov, ktorý chcete filtrovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Fn + F8 zapnite možnosť rozšírenia výberu pomocou klávesov so šípkami. Potom pomocou klávesov so šípkami vyberte všetky údaje potrebné pre rozsah.

  Poznámky: Prípadne môžete na výber konkrétnych častí hárka použiť tieto klávesové skratky:

  • Stlačením kombinácie klávesov Command + A vyberte celý hárok.

  • Stlačením kombinácie klávesov Command + A + * vyberte len viditeľné bunky.

  • Stlačením kombinácie klávesov Control + medzerník vyberte celý stĺpec.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + medzerník vyberte celý riadok.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Fn + F6 začnite prechádzať kartami pása s nástrojmi.

 4. Pomocou klávesov so šípkami doľava a doprava prepínajte medzi kartami, kým sa neozve „Home tab“ (karta Domov). Potom stlačením kombinácie klávesov VO + šípka nadol zobrazte možnosti karty Domov.

 5. Stlačením klávesu Tab prechádzajte možnosťami, kým sa neozve „Format as a table“ (Formátovať ako tabuľku). Potom stlačte kláves Return.

 6. Ozve sa informácia o rozsahu buniek zahrnutých v tabuľke, ktorú vytvárate. Následne sa ozve „My table has headers, unchecked checkbox“ (Tabuľka obsahuje hlavičky, nezačiarknuté políčko). Ak chcete, aby Excel 2016 pre Mac pridal nad údaje v tabuľke zástupné hlavičky, stlačením medzerníka toto políčko začiarknite. Hlavičky môžete neskôr premenovať.

 7. Jedenkrát stlačte kláves Tab. Malo by sa ozvať „Okay, button“ (OK, tlačidlo). Stlačte kláves Return. Malo by sa ozvať „Table created“ (Tabuľka vytvorená).

 8. Ak chcete použiť filter, stláčajte kombináciu klávesov Fn + F6, kým sa neozve „Worksheet“ (Hárok).

 9. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na hlavičku stĺpca údajov, ktorý chcete filtrovať.

 10. Stlačte medzerník. Malo by sa ozvať „Filter, popup menu“ (Filter, kontextová ponuka).

 11. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prepínajte medzi hlavnými možnosťami filtrovania. Stlačením kombinácie klávesov VO + šípka nadol vyberte filter a otvorte kontextovú ponuku pre danú možnosť.

 12. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prepínajte medzi možnosťami. Stlačením medzerníka vykonajte výber.

 13. Jedenkrát stlačte kláves Tab. Do textového poľa zadajte kritériá pre filter alebo stlačením medzerníka začiarknite príslušné políčko či použite prepínač.

 14. Stlačte kláves Return. Malo by sa ozvať: „Filter applied“ (Filter je použitý).

Filtrovanie údajov v rozsahu

Údaje je možné filtrovať aj v rozsahu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal každý stĺpec obsahovať hlavičku.

 1. Pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte do prvej bunky rozsahu údajov, ktorý chcete filtrovať, kým nebudete počuť údaje požadovanej bunky.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Fn + F8 zapnite možnosť rozšírenia výberu pomocou klávesov so šípkami. Potom pomocou klávesov so šípkami vyberte všetky údaje potrebné pre rozsah.

  Poznámky: Prípadne môžete na výber konkrétnych častí hárka použiť tieto klávesové skratky:

  • Stlačením kombinácie klávesov Command + A vyberte celý hárok.

  • Stlačením kombinácie klávesov Command + A + * vyberte len viditeľné bunky.

  • Stlačením kombinácie klávesov Control + medzerník vyberte celý stĺpec.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + medzerník vyberte celý riadok.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Fn + F6 otvorte karty pása s nástrojmi.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Data tab“ (Karta Údaje). Potom stlačením kombinácie klávesov VO + šípka nadol zobrazte možnosti karty Údaje.

 5. Stláčaním klávesu Tab sa presúvajte možnosťami, kým sa neozve: „Filter“. Potom stlačením medzerníka otvorte dialógové okno Filter.

 6. Stláčaním klávesu Tab prepínajte medzi možnosťami filtrovania. Stlačením medzerníka vykonáte výber a otvoríte dialógové okno vlastného filtra.

 7. Stláčaním klávesu Tab prepínajte možnosťami dostupnými pre vybratý filter. Zadajte potrebné kritériá alebo pomocou medzerníka podľa potreby začiarknite/zrušte začiarknutie políčok alebo vyberte/zrušte výber prepínačov.

 8. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Okay, button“ (OK, tlačidlo). Stlačte kláves Return. Malo by sa ozvať: „Filter applied“ (Filter je použitý).

Možnosti filtrovania pre rozsahy a tabuľky

Excel 2016 pre Mac umožňuje používať možnosť všeobecného filtra, ktorý vám potom umožní prispôsobiť si filter podľa potrieb.

Keď si vyberiete hlavný typ filtra, ozvú sa možnosti prispôsobenia filtra dostupné pre daný filter. Ozvú sa informácie o rozsahoch čísel a možnostiach pre filtre čísel, farebných možnostiach pre filtre farieb a informácie o texte pre filtre textu. (Čísla, farby alebo textové možnosti vychádzajú z údajov, ktoré filtrujete).

Možnosti filtrov textu

 • Rovná sa/Nerovná sa: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazil alebo skryl presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Začína na/Končí na: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazili údaje, ktoré začínajú alebo končia presne tým textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Obsahuje/Neobsahuje: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazili alebo skryli údaje, ktoré zahŕňajú presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

Možnosti filtrov čísel

 • Rovná sa/Nerovná sa: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazilo alebo skrylo presne to číslo, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Väčšie ako/Menšie ako: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazili všetky čísla, ktoré sú väčšie alebo menšie ako číslo, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Medzi: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazili všetky čísla spadajúce do číselného rozsahu zadaného do dvoch textových polí uvedených v dialógovom okne vlastného filtra.

  Poznámka: Ak chcete použiť túto možnosť, zadajte počiatočné číslo rozsahu, stlačte kláves Tab a potom zadajte koncové číslo rozsahu.

 • Prvých 10: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazilo 10 (najvyšších alebo najnižších) číselných alebo percentuálnych hodnôt. Ak chcete tento filter použiť, stlačením medzerníka vyberte filter Prvých 10. Po otvorení dialógového okna sa ozve: „Focus on editing 10“ (Zameranie na úprave 10 položiek). Táto možnosť automaticky vyfiltruje najvyššie čísla.

  Poznámka: Ak chcete vyfiltrovať najnižšie čísla alebo percentá, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Top editable combo box“ (Upraviteľné rozbaľovacie pole prvých položiek). Stlačením kombinácie klávesov VO + šípka nadol otvorte kontextovú ponuku. Stláčajte šípku nadol, kým sa neozve „Botton“ (Posledných). Potom stlačte medzerník. Ak chcete namiesto číselných hodnôt filtrovať percentuálne hodnoty, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Percentage, radio button“ (Percento, prepínač). Potom stlačte medzerník.

 • Nad/Pod priemernou hodnotou: Filtruje údaje tak, aby sa zobrazili číselné hodné, ktoré sú vyššie alebo nižšie ako priemerná hodnota všetkých čísel v stĺpci.

Možnosti filtrov farieb

 • Filtrovanie podľa filtra Farba písma: Filtruje údaje stĺpca tak, aby zahŕňali bunky obsahujúce údaje napísané vybranými farbami písma. Keď otvoríte dialógové okno, ozve sa číselná hodnota (hodnota RGB) prvej farby písma zobrazenej v stĺpci. Pomocou šípok nahor a nadol prepínajte medzi dostupnými farbami a stlačením kombinácie klávesov Control + medzerník vyberte požadované farby.

 • Filtrovanie podľa filtra Farba bunky: Filtruje údaje stĺpca tak, aby zahŕňali bunky vyplnené konkrétnou farbou. Po otvorení dialógového okna sa ozve hodnota RGB farby prvej bunky zobrazenej v stĺpci. Pomocou šípok nahor a nadol prepínajte medzi dostupnými farbami a stlačením kombinácie klávesov Control + medzerník vyberte farby.

 • Automatické: Ak chcete zobraziť bunky obsahujúce údaje napísané v Exceli 2016 pre Mac predvolenou čiernou farbou písma, vyberte možnosť Automatické.

 • Bez výplne: Výberom možnosti Bez výplne zobrazíte bunky bez prispôsobenej farby pozadia, čiže bunky s predvoleným bielym pozadím.

Pri práci v iPhone alebo iPode Touch s Excelom pre iPhone použite na umiestnenie a filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre systém iOS.

Obsah tohto článku

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Pomocou dvoch prstov vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.

 2. Vyhľadajte položku Ďalšie možnosti nachádzajúcu sa v hornej časti obrazovky vášho zariadenia so systémom iOS. Po výbere tlačidla sa ozve: „Ďalšie možnosti“. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa ponuka kariet a ozve sa „Tab menu home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov). Prechádzajte nadol touto ponukou, kým sa neozve „Sort and filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zobrazte ponuku.

 4. Výberom a dvojitým ťuknutím na položku Zoradiť vzostupne alebo položku Zoradiť zostupne v ponuke Zoradiť a filtrovať môžete údaje zoradiť v abecednom alebo číselnom poradí. Ak aktívny stĺpec obsahuje len text alebo kombináciu textových a číselných hodnôt, vaše údaje sa zoradia abecedne. Ak aktívny stĺpec obsahuje len čísla, vaše údaje sa zoradia podľa ich hodnoty. Ak vyberiete položku Zoradiť vzostupne, údaje sa zoradia od najmenších po najväčšie. Ak vyberiete položku Zoradiť zostupne, údaje sa zoradia od najväčších po najmenšie.

 5. Vyberte položku Zobraziť tlačidlá filtrovania uvedenú v ponuke Zoradiť a filtrovať a pridajte do prvého riadku každého stĺpca šípku rozbaľovacej ponuky. Dvakrát kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky v stĺpci, s ktorým chcete pracovať. Po otvorení ponuky pokračujte krokom 2 v nižšie uvedenej časti Filtrovanie údajov v tabuľke.

  Poznámka: Ak vaše údaje neobsahujú hlavičky, musíte tieto údaje najskôr umiestniť do tabuľky a až potom použiť ponuku Zoradiť a filtrovať, aby ste mohli úspešne filtrovať všetky údaje v jednotlivých stĺpcoch. Ak údaje neobsahujú hlavičky a vy tieto údaje neumiestnite do tabuľky, prvá bunka každého vybratého stĺpca sa považuje za hlavičku.

Umiestnenie údajov do tabuľky

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať, a prejdite na tlačidlo Ďalšie možnosti nachádzajúce sa v hornej časti obrazovky vášho zariadenia so systémom iOS. Dvojitým ťuknutím zobrazte ponuku kariet.

 2. Po otvorení ponuky kariet sa zameranie predvolene nachádza na karte Domov. Ozve sa „Home tab selected“ (Vybratá karta Domov). Priamo pod kartou Domov sa nachádza karta Vložiť. Dvakrát ťuknite na kartu Vložiť.

 3. Prvou možnosťou ponuky Vložiť je tlačidlo Tabuľka. Nachádza sa priamo pod kartou Vložiť. Vyberte tlačidlo Tabuľka a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Excel pre iPhone umiestni vybraté údaje do tabuľky a zahrnie hlavičky ako zástupné objekty uvedené v prvom riadku.

 4. V hornej časti tabuľky sa zobrazí malé dialógové okno obsahujúce začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky. Ozve sa „Unchecked headers checkbox“ (Nezačiarknuté políčko hlavičiek). Ak chcete ponechať zástupné hlavičky vytvorené Excelom, stačí stlačiť tlačidlo Späť a dialógové okno zrušiť.

 5. Ak už tabuľka hlavičky má, vyberte začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky a dvojitým ťuknutím ho začiarknite. Keď sa ozve „Checked“ (Začiarknuté), stlačením klávesu Späť svojho zariadenia zrušte dialógové okno. Excel použije hlavičky zahrnuté v tabuľke.

Filtrovanie údajov v tabuľke

 1. Ak vaša tabuľka neobsahuje hlavičky, predvoleným Excelom vytvoreným textom zástupných hlavičiek je Stĺpec 1, Stĺpec 2, Stĺpec 3, pričom každá hlavička stĺpca už zahŕňa šípku rozbaľovacej ponuky Zoradiť a filtrovať. Vyberte šípku rozbaľovacej ponuky umiestnenú vpravo od bunky hlavičky. Po výbere sa ozvú informácie o bunke a oznam: „No filter applied“ (Nie je použitý žiadny filter). Dvojitým ťuknutím zobrazte ponuku Zoradiť a filtrovať.

 2. Po otvorení ponuky sa ozve: „Sort and Filter“ (Zoradiť a filtrovať). V ponuke prejdite na položku Filtrovať položky a potom dvakrát ťuknite. Zobrazí sa okno Filtrovať položky s predvolene vybratým textovým poľom. Ozve sa: „Column search edit box“ (Textové pole na vyhľadávanie v stĺpci). Pod textovým poľom sa nachádza tlačidlo Vybrať všetko. Pod tlačidlom Vybrať všetko je zoznam všetkých vybratých údajov stĺpca.

 3. Dvojitým ťuknutím na textové pole doň začnite zadávať presne tie informácie, ktoré chcete filtrovať. V ktoromkoľvek momente môžete z poskytnutého zoznamu vybrať údaje, ktoré chcete filtrovať, tým, že na ne dvakrát ťuknete. VoiceOver prečíta názov všetkých vybraných položiek. Dvojitým ťuknutím na tlačidlo Vybrať všetko môžete vybrať všetky údaje v stĺpci.

 4. Po vykonaní výberu sa tlačidlo Vybrať všetko nahradí tlačidlom Vymazať všetko. Ak ste sa pomýlili alebo chcete začať odznova, použite tlačidlo Vymazať všetko.

 5. Po výbere možností filtrovania, stačte tlačidlo Hotovo nachádzajúce sa v pravom hornom rohu obrazovky a dvakrát ťuknite. Prejdete do excelového zošita, v ktorom sa použili filtre.

 6. Ak chcete použitie filtra zrušiť, najskôr vyberte ikonu Filter nachádzajúcu sa v hlavičke stĺpca, ktorý chcete obnoviť. Po výbere ikony sa ozvú informácie o hlavičke stĺpca a oznam „Filter applied“ (Filter je použitý). Dvojitým ťuknutím zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Poslednou možnosťou ponuky je položka Vymazať filter. Vyberte ju a potom stĺpec obnovte tým, že na túto možnosť dvakrát ťuknete.

  Poznámka: Zoraďte textové alebo alfanumerické údaje v tabuľke abecedne vo vzostupnom alebo zostupnom poradí tým, že v ponuke Zoradiť a filtrovať vyberiete a dvakrát ťuknete na možnosť Od A po Z alebo Od Z po A. VoiceOver potvrdí použitie danej možnosti v stĺpci. Ak chcete vzostupne alebo zostupne zoradiť stĺpce obsahujúce len číselné údaje, v ponuke Zoradiť a filtrovať vyberte a dvakrát ťuknite na možnosť Od najmenšieho po najväčšie alebo Od najväčšieho po najmenšie. VoiceOver potvrdí použitie danej možnosti v stĺpci.

V Exceli pre Android použite na umiestnenie a filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android.

Obsah tohto článku

Výber údajov

 1. Vyberte prvú bunku údajov, ktoré chcete filtrovať. TalkBack prečíta písmeno stĺpca, číslo riadka a obsah v bunke. Potom sa ozve „Double tap to activate“ (Dvojitým ťuknutím aktivujte). Dvojitým ťuknutím sa bunka zmení na aktívnu. TalkBack znova prečíta informácie o bunke a potom sa ozve „Selected“ (Vybraté).

 2. Dvoma prstami vyberte presne tie bunky, ktoré chcete filtrovať. Po vykonaní výberu prsty z obrazovky uvoľnite. Pod vybratými bunkami sa okamžite zobrazí vodorovná ponuka. Ak chcete túto ponuku z obrazovky odstrániť, otočte obrazovku svojho telefónu s Androidom z orientácie na výšku na orientáciu na šírku (alebo naopak). Po jej zmiznutí čítačka TalkBack prečíta písmeno stĺpca, číslo riadku a obsah poslednej bunky výberu.

  Poznámky: 

  • TalkBack vyžaduje, aby ste na prechádzanie excelovými hárkami alebo výber buniek v telefóne s Androidom používali dva prsty.

  • Kedykoľvek budete chcieť zrušiť ponuku, ktorú viac nepotrebujete, zmeňte pozíciu telefónu na orientáciu na výšku alebo na šírku a ponuka hneď zmizne. Na zrušenie týchto ponúk tiež možno použiť tlačidlo Späť vášho telefónu. Po stlačení tlačidla Späť sa ozve „Back button, double tap to activate, double tap and hold to long press“ (Tlačidlo Späť, dvojitým ťuknutím aktivujte, dvojitým ťuknutím a podržaním vykonajte dlhé stlačenie). Dvojitím ťuknutím nechcenú ponuku zrušíte.

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Vyhľadajte tlačidlo Ďalšie možnosti v hornej časti obrazovky telefónu s Androidom. Ozve sa „More Options button. Double tap to activate, double tap and hold to long press“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti, dvojitým ťuknutím aktivujte, dvojitým ťuknutím a podržaním vykonajte dlhé stlačenie). Dvojitým ťuknutím na položku Ďalšie možnosti aktivujte ponuku. Po jej otvorení sa ozve „Tab menu Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov).

 2. Pomocou dvoch prstov prechádzajte nadol, kým sa nedostanete k ponuke Zoradiť a filtrovať. Po ťuknutí sa ozve: „Sort and Filter menu. Double tap to activate, double tap and hold to long press“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti, dvojitým ťuknutím aktivujte, dvojitým ťuknutím a podržaním vykonajte dlhé stlačenie). Dvakrát ťuknite na túto možnosť. Keď bude ponuka aktívna, ozve sa „Sort and Filter“ (Zoradiť a filtrovať).

 3. Výberom a dvojitým ťuknutím na položku Zoradiť vzostupne alebo položku Zoradiť zostupne možno údaje zoradiť v abecednom alebo číselnom poradí. Ak aktívny stĺpec obsahuje len text alebo kombináciu textových a číselných hodnôt, vaše údaje sa zoradia abecedne. Ak aktívny stĺpec obsahuje len čísla, vaše údaje sa zoradia podľa ich hodnoty. Ak vyberiete položku Zoradiť vzostupne, údaje sa zoradia od najmenších po najväčšie. Ak vyberiete položku Zoradiť zostupne, údaje sa zoradia od najväčších po najmenšie.

 4. Proces filtrovania údajov sa líši v závislosti od stavu hlavičky dokumentu:

  • Ak stĺpec, ktorý chcete filtrovať, obsahuje hlavičky, vyberte možnosť Zobraziť tlačidlá filtrovania z ponuky Zoradiť a filtrovať a pridajte každej hlavičke šípku rozbaľovacej ponuky. Dvojitým ťuknutím na šípku v stĺpci, s ktorým chcete pracovať, zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Po otvorení ponuky pokračujte krokom 2 v nižšie uvedenej časti Filtrovanie údajov v tabuľke.

  • Ak vaše údaje neobsahujú hlavičky, musíte tieto údaje najskôr umiestniť do tabuľky a až potom použiť ponuku Zoradiť a filtrovať, aby ste mohli úspešne filtrovať všetky údaje v jednotlivých stĺpcoch. Ak údaje neobsahujú hlavičky a vy tieto údaje neumiestnite do tabuľky, prvá bunka každého vybratého stĺpca sa považuje za hlavičku.

Umiestnenie údajov do tabuľky

 1. Vyhľadajte tlačidlo Ďalšie možnosti v hornej časti obrazovky telefónu s Androidom. Ozve sa „More Options button. Double tap to activate, double tap and hold to long press“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti, dvojitým ťuknutím aktivujte, dvojitým ťuknutím a podržaním vykonajte dlhé stlačenie). Dvojitým ťuknutím na položku Ďalšie možnosti aktivujte ponuku.

 2. Zobrazí sa ponuka a ozve sa: „Tab Menu Home selected. Double tap to activate, double tap and hold to long press“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti, dvojitým ťuknutím aktivujte, dvojitým ťuknutím a podržaním vykonajte dlhé stlačenie). Dvakrát ťuknite na kartu Domov.

 3. Zobrazí sa nová ponuka a ozve sa: „Selected Home tab“ (Vybratá karta Domov). Priamo pod kartou Domov sa nachádza karta Vložiť. Vyberte kartu Vložiť a dvojitým ťuknutím ju aktivujte.

 4. Zobrazí sa nová ponuka a ozve sa: „Tab menu insert selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Vložiť). Priamo pod kartou Vložiť sa nachádza tlačidlo Tabuľka. Vyberte tlačidlo Tabuľka a dvojitým ťuknutím tlačidlo aktivujte. Excel pre Android umiestni vybraté údaje do tabuľky a zahrnie hlavičky ako zástupné objekty uvedené v prvom riadku.

 5. V hornej časti tabuľky sa zobrazí malé dialógové okno obsahujúce začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky. Ozve sa „Not checked table has headers checkbox“ (Nezačiarknuté začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky). Ak si chcete ponechať Excelom vytvorené zástupné hlavičky, zmenou orientácie telefónu do pozície na výšku alebo na šírku zrušte dialógové okno.

 6. Ak už tabuľka hlavičky má, vyberte začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky. Po výbere sa ozve: „Table has headers checkbox; double tap to toggle“ (Začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky, dvojitým ťuknutím zmeňte). Dvojitým ťuknutím do políčka umiestnite znak začiarknutia. Keď sa ozve „Checked“ (Začiarknuté), zmenou orientácie telefónu do pozície na výšku alebo na šírku zrušte dialógové okno. Excel teraz používa hlavičky zahrnuté v tabuľke.

Filtrovanie údajov v tabuľke

 1. Ak vaša tabuľka nezahŕňala hlavičky, predvoleným Excelom vytvoreným textom zástupných hlavičiek je Stĺpec 1, Stĺpec 2, Stĺpec 3 atď. Každá hlavička stĺpca už zahŕňa šípku rozbaľovacej ponuky Zoradiť a filtrovať. Vyberte v hlavičke stĺpca, s ktorým chcete pracovať, malú šípku nadol. Ozvú sa informácie o bunke a oznam „No filter applied, double tap to activate“ (Nie je použitý žiadny filter, dvojitým ťuknutím aktivujte). Dvojitým ťuknutím na šípku zobrazte rozbaľovaciu ponuku.

 2. Po otvorení ponuky sa ozve: „Sort and Filter“ (Zoradiť a filtrovať). Prejdite v ponuke na položku Filtrovať položky a dvojitým ťuknutím ju aktivujte. Zobrazí sa okno Filtrovať položky s predvolene vybratým textovým poľom. Ozve sa: „Column search edit box“ (Textové pole na vyhľadávanie v stĺpci). Pod textovým poľom sa nachádza tlačidlo Vybrať všetko. Pod tlačidlom Vybrať všetko je zoznam všetkých vybratých údajov stĺpca.

 3. Dvojitým ťuknutím na textové pole doň začnite zadávať presne tie informácie, ktoré chcete filtrovať. V ktoromkoľvek momente môžete z poskytnutého zoznamu vybrať údaje, ktoré chcete filtrovať, tým, že na ne dvakrát ťuknete. TalkBack prečíta názov všetkých vybraných položiek. Dvojitým ťuknutím na tlačidlo Vybrať všetko môžete vybrať všetky údaje v stĺpci.

 4. Po vykonaní výberu sa tlačidlo Vybrať všetko nahradí tlačidlom Vymazať všetko. Ak ste sa pomýlili alebo chcete začať odznova, použite tlačidlo Vymazať všetko.

 5. Po vykonaní výberu stačte tlačidlo Hotovo nachádzajúce sa v hornej časti obrazovky a dvojitým ťuknutím ho aktivujte. Následne prejdete do excelového zošita, v ktorom sa použili filtre.

 6. Ak chcete použitie filtra zrušiť, najskôr vyberte ikonu Filter nachádzajúcu sa v hlavičke stĺpca, ktorý chcete obnoviť. Po výbere ikony sa ozvú informácie o hlavičke stĺpca a oznam „Filter applied“ (Filter je použitý). Dvojitým ťuknutím zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Poslednou možnosťou ponuky je položka Vymazať filter. Vyberte ju a potom stĺpec obnovte tým, že na túto možnosť dvakrát ťuknete.

 7. Proces zoraďovania údajov závisí od typu údajov v bunkách:

  • Ak údaje v stĺpci, ktorý chcete filtrovať, obsahujú len text alebo textové a číselné hodnoty, môžete ho zoradiť abecedne vo vzostupnom alebo zostupnom poradí. Urobíte to tak, že v ponuke Zoradiť a filtrovať vyberiete a dvakrát ťuknete na možnosť Od A po Z alebo Od Z po A. TalkBack potvrdí použitie danej možnosti v stĺpci.

  • Ak údaje v stĺpci, ktorý chcete filtrovať, obsahujú len čísla, môžete čísla zoradiť podľa ich hodnoty. Urobíte to tak, že v ponuke v ponuke Zoradiť a filtrovať vyberiete a dvakrát ťuknete na možnosť Od najmenšieho po najväčšie alebo Od najväčšieho po najmenšie. TalkBack potvrdí použitie danej možnosti v stĺpci.

Na umiestnenie a filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke použite Excel 2016, PC s Windowsom a Moderátora Windowsu alebo čítačku obrazovky JAWS (Job Access With Speech).

Obsah tohto článku

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Vyberte rozsah údajov, ktorý chcete filtrovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + L umiestnite šípku rozbaľovacej ponuky Filter a zoradenie do prvého riadka každého vybratého stĺpca. Po zobrazení šípky rozbaľovacej ponuky sa ozve písmeno stĺpca a číslo riadka aktívnej bunky a tiež oznam „No filter applied“ (Nie je použitý žiadny filter).

 3. Proces filtrovania údajov sa líši v závislosti od stavu hlavičiek dokumentu:

  • Ak každý vybratý stĺpec obsahuje text hlavičky, pokračujte prvým krokom časti Filtrovanie údajov v tabuľke a filtrujte svoje údaje.

  • Ak vybraté stĺpce neobsahujú text hlavičky, je najskôr potrebné umiestniť údaje do tabuľky a až potom použiť ponuku Filter a zoradenie na filtrovanie údajov v jednotlivých stĺpcoch.

  Poznámka: Ak vybraté údaje neobsahujú hlavičky a vy údaje neumiestnite do tabuľky, prvá bunka každého vybratého stĺpca sa považuje za hlavičku a filter nezahrnie údaje nachádzajúce sa v týchto bunkách.

Umiestnenie údajov do tabuľky

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + L otvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky. Ozve sa „Create table“ (Vytvorenie tabuľky) a informácie o vybratom rozsahu buniek. Overte, či je rozsah vybratých buniek správny.

 3. Proces umiestňovania údajov do tabuľky závisí od stavu hlavičiek dokumentu:

  • Ak vaše údaje neobsahujú hlavičky, po otvorení dialógového okna Vytvorenie tabuľky stlačením klávesu Enter umiestnite údaje.

  • Ak údaje hlavičky obsahujú, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Unchecked my table has headers checkbox“ (Nezačiarknuté začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky). Stlačením medzerníka začiarknite políčko a potom stlačením klávesu Enter umiestnite svoje údaje.

  Poznámka: Ak tabuľka nemá hlavičky, Excel 2016 ich vytvorí tak, že do prvého riadka vloží zástupný text. Predvoleným zástupným textom je Stĺpec 1, Stĺpec 2, Stĺpec 3 atď. Názov textu hlavičky zmeníte tak, že pomocou klávesov so šípkami prejdete do príslušnej bunky a zadáte nový názov hlavičky.

Filtrovanie údajov v tabuľke

 1. Vyberte bunku hlavičky stĺpca, ktorý chcete filtrovať. Ozve sa písmeno stĺpca, číslo riadka, „selected, editable“ (vybraté, upraviteľné), obsah bunky, „no filter applied, menu item“ (nie je použitý žiadny filter, položka ponuky).

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol zobrazte rozbaľovaciu ponuku Filter a zoradenie. Do ponuky tiež môžete prejsť tak, že vyberiete šípku v pravom rohu bunky hlavičky. Po otvorení ponuky sa ozve: „Custom control“ (Vlastný ovládací prvok).

 3. Vo vedľajšej ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov filtra, ktorý chcete pre svoje údaje použiť, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno vlastného filtra s možnosťami filtrovania. Stláčaním klávesu Tab sa premiestňujte medzi poľami dialógového okna vlastného filtra.

 4. Ak chcete svoje údaje filtrovať, stláčajte v ponuke Filter a zoradenie šípku nadol, kým sa neozve „Filtre textu“ alebo „Filtre čísel“. Ak aktívny stĺpec obsahuje len text alebo kombináciu textových a číselných hodnôt, v ponuke je k dispozícii možnosť Filtre textu. Ak údaje v stĺpci obsahujú len čísla, v ponuke je namiesto nej k dispozícii možnosť Filtre čísel. Ak údaje, ktoré chcete zoradiť alebo filtrovať, obsahujú farebné písmo alebo rôznofarebné bunky, môžete si tiež vybrať možnosť Filtrovať podľa farby alebo Zoradiť podľa farby. Po vykonaní výberu sa otvorí vedľajšia ponuka.

  Poznámka: Ak chcete údaje v stĺpci zoradiť abecedne vo vzostupnom poradí, stláčajte šípku nadol, kým sa neozve „Sort A to Z“ (Zoradiť od A po Z), a potom stlačte kláves Enter. Zoradenie údajov abecedne v zostupnom poradí vykonáte stláčaním klávesu so šípkou nadol, kým sa neozve „Sort Z to A“ (Zoradiť od Z po A). Potom stlačte kláves Enter. Možnosť abecedného zoraďovania je k dispozícii, ak aktívny stĺpec obsahuje len text alebo kombináciu textových a číselných hodnôt. Ak chcete vo vzostupnom poradí zoradiť údaje číselného stĺpca, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Smallest to Largest“ (Od najmenšieho po najväčšie). Potom stlačte kláves Enter. Zoradenie číselných údajov v zostupnom poradí vykonáte stláčaním šípky nadol, kým sa neozve „Largest to Smallest“ (Zoradiť od najväčšieho po najmenšie). Potom stlačte kláves Enter. Možnosť číselného zoraďovania je k dispozícii, ak aktívny stĺpec obsahuje len čísla.

Možnosti filtrovania pre tabuľky

Možnosti filtrov textu

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetko okrem textu, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Začína na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje začínajúce sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Koniec textu môže byť ľubovoľný.

 • Končí na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje končiace sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Začiatok textu môže byť ľubovoľný.

 • Obsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje obsahujúce presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Neobsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje neobsahujúce text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Vlastný filter – umožňuje vybrať si v rozbaľovacej ponuke filter, ktorý chcete použiť pre svoje údaje. Ak chcete použiť túto možnosť, je najskôr potrebné zadať text, ktorý chcete filtrovať. Následne stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Editable combo box“ (Upraviteľné rozbaľovacie pole). Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Pomocou šípky nadol vyberte požadovaný filter a potom stlačte kláves Enter. Po dokončení akcie sa ozve „Filter applied“ (Filter je použitý).

Možnosti filtrov čísel

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne to číslo, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla okrem toho, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra

 • Väčšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je väčšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra

 • Menšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je menšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra

 • Medzi – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla v rámci zadaného číselného rozsahu. Rozsah zadajte do dvoch poskytnutých polí dialógového okna vlastného filtra.

 • Prvých 10 – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil čísla s najvyššími alebo najnižšími číselnými hodnotami alebo percentami. Po otvorení dialógového okna sa ozve názov aktívnej bunky a oznam: „Focus on editing 10“ (Zameranie na úprave 10 položiek). Dialógové okno je predvolene nastavené na prvých 10 čísel (nazývaných položky), no toto číslo možno zmeniť na ľubovoľnú hodnotu. Ak chcete namiesto čísel filtrovať percentá, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Stlačte kláves so šípkou nadol. Keď sa ozve „Percentage“ (Percentá), stlačte kláves Enter. Ak chcete filtrovaním získať najnižšie čísla alebo percentá, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Top editable combo box“ (Upraviteľné rozbaľovacie pole prvých položiek). Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Potom stlačením šípky nadol vyberte položku „Posledných“ a stlačte kláves Enter.

 • Nad priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú vyššie ako priemerná hodnota všetkých čísel stĺpca.

 • Pod priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú nižšie ako priemerná hodnota všetkých čísel stĺpca.

 • Filtrovať podľa farby písma – filtruje aktívny stĺpec tak, aby zobrazil farbu písma vybratú vo vedľajšej ponuke. Po otvorení ponuky sa hneď ozve hodnota RGB prvej farby písma vo vašom stĺpci. Stlačením klávesu Enter vyberte túto farbu alebo stláčajte šípku nadol, kým sa neozve hodnota RGB požadovanej farby.

 • Filtrovať podľa farby bunky – filtruje aktívny stĺpec tak, aby zobrazil farbu bunky vybratú vo vedľajšej ponuke. Po otvorení ponuky sa hneď ozve hodnota RGB prvej farby bunky vo vašom stĺpci. Stlačením klávesu Enter vyberte túto farbu alebo stláčajte šípku nadol, kým sa neozve hodnota RGB požadovanej farby.

 • Automatická – filtruje aktívny stĺpec tak, aby zobrazil bunky obsahujúce predvolenú čiernu farbu písma Excelu.

 • Bez výplne – filtruje aktívny stĺpec tak, aby zobrazil bunky bez farby. Tieto bunky obsahujú biele pozadie a čierne písmo, ktoré sú v Exceli predvolené.

Zoraďovanie podľa farebných možností

 • Zoradiť podľa farby bunky – zoradí aktívny stĺpec podľa farby bunky. Táto možnosť umiestni bunky obsahujúce farbu vybratú vo vedľajšej ponuke na začiatok stĺpca.

 • Zoradiť podľa farby písma – zoradí aktívny stĺpec podľa farby písma. Táto možnosť umiestni bunky obsahujúce vybratú farbu písma na začiatok stĺpca.

 • Automatická – umiestni bunky obsahujúce predvolenú čiernu farbu písma Excelu na začiatok stĺpca.

 • Vlastné zoradenie – pomocou tejto možnosti môžete údaje zoradiť ľubovoľným spôsobom. Môžete ich napríklad najskôr zoradiť abecedne, potom číselne, následne podľa farby písma a nakoniec podľa farby bunky.

Na filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke v Exceli Online použite Moderátora Windowsu alebo čítačku obrazovky JAWS (Job Access With Speech).

Obsah tohto článku

Umiestnenie údajov do tabuľky

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + L otvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky. Malo by sa ozvať: „Dialog create table focus on OK button“ (Dialógové okno Vytvorenie tabuľky, zameranie na tlačidle OK).

 3. Ak tabuľka neobsahuje hlavičky, po otvorení dialógového okna Vytvorenie tabuľky stlačte kláves Enter.

 4. Ak tabuľka obsahuje hlavičky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Unchecked my table has headers checkbox“ (Nezačiarknuté začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky). Stlačením medzerníka začiarknite políčko a potom stlačte kláves Enter.

  Ak tabuľka neobsahuje hlavičky, Excel Online ich vytvorí tak, že do prvého riadka vloží zástupný text. Predvoleným zástupným textom je Stĺpec 1, Stĺpec 2, Stĺpec 3 atď. Zmeňte názov textu hlavičky tým, že naň kliknete a zadáte požadovaný názov.

Filtrovanie údajov v tabuľke

 1. Vyberte bunku hlavičky stĺpca, ktorý chcete filtrovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku Filter a zoradenie. Do ponuky tiež môžete prejsť tak, že vyberiete šípku v pravo od bunky hlavičky.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve Text Filters (Filtre textu) alebo Number Filters (Filtre čísel), a potom stlačením klávesu Enter prejdite do vedľajšej ponuky. Ak stĺpec obsahuje text alebo kombináciu textu a čísel, ozve sa Text Filters (Filtre textu). Ak stĺpec obsahuje len čísla, ozve sa Number Filters (Filtre čísel).

 4. Vo vedľajšej ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov filtra, ktorý chcete pre svoje údaje použiť, a potom stlačte kláves Enter. Pre jednotlivé možnosti filtrovania sa otvorí dialógové okno vlastného filtra. Po otvorení dialógového okna sa ozve „Dialog custom filter focus on editing“ (Dialógové okno vlastného filtra, zameranie na položke úprav).

  Stláčaním klávesu Tab sa premiestňujte medzi poľami dialógového okna vlastného filtra a tiež medzi prepínačmi a/alebo.

 5. Ak chcete použitie filtra zrušiť, najskôr vyberte bunku hlavičky stĺpca, ktorý chcete obnoviť. Ak napríklad vyberiete bunku A1, stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol zobrazíte rozbaľovaciu ponuku. Potom stláčajte tlačidlo so šípkou nadol, kým sa neozve „Clear filter from Column 1“ (Vymazať filter zo stĺpca 1). Stlačte kláves Enter. Po dokončení akcie sa ozve „No filter applied“ (Nie je použitý žiadny filter). Ak ste text hlavičky v bunke A1 premenovali, ozve sa názov hlavičky a nie „Stĺpec 1“.

Možnosti filtrovania pre tabuľky

Možnosti filtrov čísel

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne to číslo, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla okrem toho, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra

 • Väčšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je väčšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra

 • Menšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je menšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra

 • Medzi – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla v rámci zadaného číselného rozsahu. Rozsah zadajte do dvoch poskytnutých polí dialógového okna vlastného filtra

 • Prvých 10 – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil čísla s najvyššími alebo najnižšími číselnými hodnotami alebo percentami. Po otvorení dialógového okna sa ozve názov aktívnej bunky a oznam: „Focus on editing 10“ (Zameranie na úprave 10 položiek). Dialógové okno je predvolene nastavené na prvých 10 čísel (nazývaných položky), no toto číslo možno zmeniť na ľubovoľnú hodnotu. Ak chcete namiesto čísel filtrovať percentá, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve Items (Položky), a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Stlačte kláves so šípkou nadol. Keď sa ozve Percentage (Percentá), stlačte kláves Enter. Ak chcete filtrovaním získať najnižšie čísla alebo percentá, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Top editable combo box“ (Upraviteľné rozbaľovacie pole prvých položiek). Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Potom stlačením šípky nadol vyberte položku „Posledných“ a stlačte kláves Enter.

 • Nad priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú vyššie ako priemerná hodnota všetkých čísel stĺpca.

 • Pod priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú pod priemernou hodnotou všetkých čísel stĺpca.

 • Vlastný filter – pomocou tejto možnosti vyberiete filter, ktorý chcete prostredníctvom rozbaľovacej ponuky použiť pre svoje číselné údaje. Ak chcete použiť túto možnosť, je najskôr v dialógovom okne potrebné zadať číslo, ktoré chcete filtrovať. Následne stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Editable combo box“ (Upraviteľné rozbaľovacie pole). Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Pomocou šípky nadol vyberte požadovaný filter a potom stlačte kláves Enter. Po dokončení akcie sa ozve „Filter applied“ (Filter je použitý).

Možnosti filtrov textu

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetko okrem textu, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Začína na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje začínajúce sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Koniec textu môže byť ľubovoľný.

 • Končí na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje končiace sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Začiatok textu môže byť ľubovoľný.

 • Obsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje obsahujúce presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Neobsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje neobsahujúce text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Vlastný filter – umožňuje vybrať si v rozbaľovacej ponuke filter, ktorý chcete použiť pre svoje údaje. Ak chcete použiť túto možnosť, je najskôr potrebné zadať text, ktorý chcete filtrovať. Následne stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Editable combo box“ (Upraviteľné rozbaľovacie pole). Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Pomocou šípky nadol vyberte požadovaný filter a potom stlačte kláves Enter. Po dokončení akcie sa ozve „Filter applied“ (Filter je použitý).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×