Pridanie, zmena alebo odstránenie podmieneného formátovania

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Použitie podmieneného formátovania umožňuje vizuálne skúmať a analyzovať údaje, odhaľovať závažné problémy a identifikovať schémy a trendy údajov.

Podmienené formátovanie uľahčuje zvýraznenie zaujímavých buniek alebo rozsahov v bunkách, zdôraznenie neobvyklých hodnôt a vizualizáciu použitím údajových pruhov, farebných škál a množín ikon. Podmienené formátovanie mení vzhľad rozsahu buniek na základe podmienok (kritérií). Ak je podmienka pravdivá, rozsah buniek je naformátovaný podľa tejto podmienky; ak je podmienka nepravdivá, rozsah bunky nie je naformátovaný na základe tejto podmienky.

Zoraďovať a filtrovať môžete podľa formátu vrátane farby pozadia bunky alebo farby písma a bez ohľadu na to, či ste bunky formátovali manuálne alebo podmienene. Nasledujúce príklady zobrazujú podmienené formátovanie používajúce farby pozadia bunky, množinu ikon s troma šípkami a údajové pruhy.

Pozadia buniek, množiny ikon a údajové pruhy používané na podmienené formátovanie

Podmienené formátovanie môžete použiť v rámci rozsahu buniek, v excelovej tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky. Pri používaní podmieneného formátovania v zostave kontingenčnej tabuľky je však niekoľko dôležitých rozdielov, ktoré si treba uvedomiť.

Poznámka: Keď vytvárate podmienený formát, môžete odkazovať iba na iné bunky v rovnakom hárku alebo v niektorých prípadoch na bunky v hárkoch v rovnakom momentálne otvorenom zošite. Podmienené formátovanie nie je možné použiť v rámci externých odkazov na iný zošit.

Podmienené formátovanie zostavy kontingenčnej tabuľky

Podmienené formátovanie v zostave kontingenčnej tabuľky sa odlišuje od rozsahu buniek alebo tabuľky programu Excel v niekoľkých bodoch:

 • Ak zmeníte rozloženie zostavy kontingenčnej tabuľky filtrovaním, skrytím úrovní, zbalením a rozbalením úrovni alebo premiestnením poľa, podmienený formát sa zachová dovtedy, kým neodstránite polia v základných údajoch.

 • Rozsah podmieneného formátovania pre polia v oblasti Hodnoty môže byť založený na hierarchii údajov a je určený všetkými viditeľnými podriadenými položkami (najbližšia nižšia úroveň v hierarchii) nadradenej položky (najbližšia vyššia úroveň v hierarchii) v riadkoch pre jeden alebo viacero stĺpcov, alebo v stĺpcoch pre jeden alebo viacero riadkov.

  Poznámka: V hierarchii údajov podriadené položky nededia podmienené formátovanie z nadradenej položky a nadradená položka nededí podmienené formátovanie od podriadenej položky.

 • Existujú tri spôsoby určenia rozsahu podmieneného formátu polí v oblasti Hodnoty: podľa výberu, podľa zodpovedajúceho poľa a podľa hodnotového poľa.

Predvoleným spôsobom vytvárania rozsahov polí v oblasti Hodnoty je výber. Spôsob vytvárania rozsahov v rámci príslušného poľa alebo poľa hodnoty môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na, dialógového okna Nové pravidlo formátovania alebo dialógového okna Úprava pravidla formátovania.

Metóda

Tento spôsob sa používa vtedy, keď chcete vybrať

Určenie rozsahu podľa výberu

 • Súvislú množinu polí v oblasti Hodnoty, ako napríklad všetky produktové súhrny za jednu oblasť.

 • Nesúvislú množinu polí v oblasti Hodnoty, ako napríklad produktové súhrny za rôzne oblasti v rámci jednotlivých úrovní hierarchie údajov.

Určovanie rozsahu podľa hodnotového poľa

 • Nechcete vykonávať žiadne nesúvislé výbery.

 • Podmienene formátujete množinu polí v oblasti Hodnoty pre všetky úrovne v hierarchii údajov.

 • Zahŕňate medzisúčty a celkové súčty.

Určovanie rozsahu podľa zodpovedajúceho poľa

 • Nechcete vykonávať žiadne nesúvislé výbery.

 • Podmienene formátujete množinu polí v oblasti Hodnoty pre jednu úroveň v hierarchii údajov.

 • Vylučujete medzisúčty.

Keď podmienene formátujete polia v oblasti Hodnoty pre prvé, posledné, nadpriemerné alebo podpriemerné hodnoty, pravidlo je predvolene založené na všetkých viditeľných hodnotách. Keď však určujete rozsah podľa zodpovedajúceho poľa, namiesto použitia všetkých viditeľných hodnôt môžete použiť podmienený formát pre každú kombináciu nasledujúcich položiek:

 • Stĺpec a jeho nadradené pole riadka.

 • Riadok a jeho nadradené pole stĺpca.

Poznámka: Rýchla analýza nie je k dispozícii vo verzii Excel 2010 a predchádzajúcich verziách.

Ak chcete použiť vybraté podmienené formátovanie na vybraté údaje, použite tlačidlo Rýchla analýza Tlačidlo Rýchla analýza . Tlačidlo Rýchla analýza sa zobrazí automaticky po výbere údajov v tabuľkovom hárku.

 1. Vyberte údaje v tabuľkovom hárku. V pravom dolnom rohu výberu sa zobrazí tlačidlo Rýchla analýza.

  Vybraté údaje s tlačidlom Rýchla analýza

 2. Kliknite na tlačidlo Rýchla analýza Tlačidlo Rýchla analýza alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Q.

 3. Potom na karte Formátovanie presunutím myši ponad rozličné možnosti zobrazte predbežnú ukážku údajov a kliknite na vybraté formátovanie.

  Karta Formátovanie v galérii Rýchla analýza

  Poznámky: 

  • Možnosti formátovania, ktoré sa zobrazujú na karte Formátovanie, závisia od vybratých údajov. Ak výber obsahuje iba text, potom sú k dispozícii možnosti Text, Duplikáty, Jedinečné, Rovná sa a Vymazať. Ak výber obsahuje iba čísla alebo text a čísla, potom sú k dispozícii možnosti Údajové pruhy, Farby, Skupiny ikon, Väčšie, Najvyšších 10 % a Vymazať.

  • Predbežná ukážka sa vykreslí len pre tie možnosti formátovania, ktoré je možné použiť v údajoch. Ak napríklad vyberiete položku Duplikáty a vybraté bunky neobsahujú zodpovedajúce údaje, predbežná ukážka nebude fungovať.

 4. Ak sa zobrazí dialógové okno Text obsahuje zadajte požadovanú možnosť formátovania, ktorú chcete použiť, a použite ju kliknutím na položku OK.

Ak chcete, aby boli požiadavky na podmienené formátovanie komplexnejšie, na určenie formátovacích kritérií môžete použiť logické vzorce. Môžete napríklad porovnávať hodnoty s výsledkami vrátenými funkciou alebo zhodnotiť údaje v bunkách mimo vybratého rozsahu, ktorým môže byť iný hárok v rovnakom zošite.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Podmienené formátovanie

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 2. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku alebo v iných hárkoch a následným kliknutím na položku Rozbaliť dialógové okno.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 3. V časti Použiť pravidlo na môžete voliteľne zmeniť rozsah polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu:    Kliknite na položku Vybraté bunky,

  • Zodpovedajúceho poľa:    Kliknite na položku Všetky bunky zobrazujúce hodnoty <pole hodnoty>.

  • Poľa hodnoty:    Kliknite na položku Všetky bunky zobrazujúce <pole hodnoty> pre riadok.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať.

  1. V časti Upraviť popis pravidla zadajte vzorec do poľa so zoznamom Formátovať hodnoty, v ktorých je tento vzorec pravdivý.

   Vzorec sa má začínať znamienkom rovná sa (=) a musí vrátiť logickú hodnotu TRUE (1) alebo FALSE (0).

  2. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

  3. Vyberte formát čísla, písma, orámovania alebo výplne, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

   Príklad 1: Použitie dvoch podmienených formátov s kritériami pomocou testov AND a OR    

   V rámci tohto príkladu sa podľa prvého pravidla naformátujú dve bunky na zeleno, ak je pri oboch podmienkach uvedená hodnota True. Pokiaľ výsledkom testu nie je hodnota True a pri niektorej z podmienok je uvedená hodnota False, na základe druhého pravidla sa dve bunky naformátujú na červeno.

   Bunky B4 a B5 spĺňajú podmienky a sú formátované na zeleno

   Človek kupujúci si dom má rozpočet do 75 000 USD na zálohu a 1 500 USD na mesačnú splátku hypotéky. Ak záloha a mesačné splátky spĺňajú požiadavky, bunky B4 a B5 sa formátujú na zeleno.

   Ak záloha alebo mesačná platba dosiahnu limit kupujúceho, bunky B4 a B5 sa formátujú na červeno. Zmeňte niektoré hodnoty, ako napríklad ročnú úrokovú sadzbu, čas splácania a cenu pri kúpe, a uvidíte, čo sa stane s podmienene formátovanými bunkami.

   Vzorec pre prvé pravidlo (používa zelenú)

   ==AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Vzorec pre druhé pravidlo (používa červenú farbu)

   =OR(IF($B$4>=75000;1);IF(ABS($B$5)>=1500;1))

   Príklad 2: Tieňovanie každého druhého riadka použitím funkcií MOD a ROW    

   Podmienený formát použitý na každú bunku v tomto hárku vytieňuje každý druhý riadok v rozsahu buniek modrou farbou bunky. Všetky bunky v hárku môžete vybrať tak, že kliknete na štvorec nad riadkom 1 a naľavo od stĺpca A. Funkcia MOD vráti zvyšok po vydelení čísla (prvého argumentu) deliteľom (druhým argumentom). Funkcia ROW vráti číslo aktuálneho riadka. Keď vydelíte číslo aktuálneho riadka číslom 2, vždy dostanete zvyšok 0 pre párne číslo alebo 1 pre nepárne číslo. Keďže 0 je FALSE a 1 je TRUE, naformátuje sa každý nepárny riadok. V riadku sa používa tento vzorec: =MOD(ROW(),2)=1.

   Každý druhý riadok je v modrom odtieni

   Poznámka: Do vzorca môžete zadať odkazy na bunky priamym výberom buniek v hárku alebo v iných hárkoch. Výber buniek v hárku vloží absolútne odkazy na bunky. Ak chcete, aby Excel upravil odkazy pre každú bunku vo vybratom rozsahu, použite relatívne odkazy na bunku.

Ďalšie informácie o používaní vzorcov v podmienenom formátovaní nájdete v téme Používanie vzorcov s podmieneným formátovaním.

Farebné stupnice sú vizuálnou pomôckou, ktorá umožňuje porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám. Dvojfarebná stupnica pomáha porovnávať rozsah buniek prostredníctvom stupňovania dvoch farieb. Odtieň farby predstavuje vyššie alebo nižšie hodnoty. V stupnici zelenej a žltej farby nižšie môžete napríklad určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelenšie a bunky s nižšími hodnotami budú žltšie.

Formátovanie všetkých buniek pomocou dvojfarebnej stupnice

Tip: Ak niektoré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vracia chybu, podmienené formátovanie nie je použité pre dané bunky. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania pre dané bunky, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie inej než chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na príkaz Farebné škály.

  Podmienené formátovanie

 3. Výber dvojfarebnej škály.

  Umiestnením ukazovateľa nad ikony stupnice farieb zistite, ktorá ikona je dvojfarebnou stupnicou. Horná farba predstavuje vyššie hodnoty a dolná nižšie hodnoty.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla Možnosti formátovania, ktoré sa nachádza vedľa poľa kontingenčnej tabuľky s použitým podmieneným formátovaním.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na môžete voliteľne zmeniť rozsah polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu: Kliknite na položku Vybraté bunky.

  • Všetkých buniek pre označenie Hodnota: Kliknite na položku Všetky bunky zobrazujúce hodnoty <označenie hodnoty>.

  • Všetkých buniek pre označenie Hodnota s výnimkou medzisúčtov a celkového súčtu: Kliknite na položku Všetky bunky zobrazujúce hodnoty <označenie hodnoty> pre <označenie riadka>.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt (predvolená možnosť).

 6. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Štýl formátovania možnosť 2-farebná mierka.

 7. Ak chcete vybrať typ v poli Typ pre hodnotu Minimum a Maximum, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt:    Vyberte možnosti Najnižšia hodnota a Najvyššia hodnota.

   V tomto prípade nezadávajte v častiach Minimum a Maximum do polí Hodnota žiadne hodnoty.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty:    Vyberte možnosť Číslo a potom zadajte v častiach Minimum a Maximum hodnoty do poľa Hodnota.

  • Formátovanie percent:    V častiach Minimum a Maximum zadajte hodnoty do poľa Hodnota.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Nezadávajte znak percenta.

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

  • Formátovanie percentil:    Vyberte možnosť Percentil a potom zadajte v častiach Minimum a Maximum hodnoty do poľa Hodnota. Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100.

   Percentily sa používajú na vizualizáciu zoskupenia vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20hodnôt) v jednej časti farebného stupňovania a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20hodnôt) v inej časti farebného stupňovania, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca:    Vyberte možnosť Vzorec a potom zadajte hodnoty do častí Minimum a Maximum.

   • Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas.

   • Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=).

   • Neplatné vzorce spôsobia to, že sa nepoužije žiadne formátovanie.

   • Vzorec je vhodné otestovať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

    Poznámky: 

    • Skontroluje, či je hodnota uvedená v časti Minimum nižšia ako hodnota uvedená v časti Maximum.

    • Pre časti Minimum a Maximum môžete vybrať iný typ. Môžete napríklad vybrať číslo pre časť Minimum a percento pre časť Maximum.

 8. Ak chcete pre časti Minimum a Maximum vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba a pre každú jednotlivú skupinu vyberte farbu.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby. Vybratá farebná mierka sa zobrazí v poli Ukážka.

Stupnice farieb sú vizuálnou pomôckou, ktorá umožňuje porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám. Stupnica troch farieb pomáha porovnávať rozsah buniek použitím stupňovania troch farieb. Odtieň farby predstavuje vyššie, stredné alebo nižšie hodnoty. V stupnici zelenej, žltej a červenej farby môžete napríklad určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelené, bunky so strednou hodnotou budú žlté a bunky s nižšími hodnotami budú červené.

Tip: Ak niektoré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vracia chybu, podmienené formátovanie nie je použité pre dané bunky. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania pre dané bunky, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie určenej hodnoty (napríklad 0 alebo NEDOSTUPNÝ) namiesto chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na príkaz Farebné škály.

  Podmienené formátovanie

 3. Výber trojfarebnej škály. Horná farba predstavuje vyššie hodnoty, stredná farba predstavuje stredné hodnoty a dolná nižšie hodnoty.

  Umiestnením ukazovateľa nad ikony stupnice farieb zistite, ktorá ikona je trojfarebnou stupnicou.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla Možnosti formátovania, ktoré sa nachádza vedľa poľa kontingenčnej tabuľky s použitým podmieneným formátovaním.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na môžete voliteľne zmeniť rozsah polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu:    Kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa:    Kliknite na položku Všetky bunky <pole hodnoty> s rovnakými poľami.

  • Poľa hodnoty:    Kliknite na položku Všetky <pole hodnoty> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v vyberte v zozname Štýl formátovania možnosť 3-farebná mierka.

 7. Vyberte typ pre možnosti Minimum, Stredový bod a Maximum. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt:    Vyberte možnosť Stredový bod.

   V tomto prípade nevkladajte Najnižšiu ani Najvyššiuhodnotu.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty:    Vyberte možnosť Číslo a potom zadajte hodnoty do častí Minimum, Stredový bod a Maximum.

  • Formátovanie percent:    Vyberte možnosť Percento a potom zadajte hodnoty do častí Minimum, Stredový bod a Maximum. Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Nezadávajte znak percenta (%).

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože použitie percenta zaistí proporcionálnu distribúciu hodnôt.

  • Formátovanie percentil:    Vyberte možnosť Percentil a zadajte hodnoty pre možnosti Minimum, Stredový bod a Maximum.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100.

   Percentily sa používajú na vizualizáciu zoskupenia vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20hodnôt) v jednej časti farebného stupňovania a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20hodnôt v inej časti farebného stupňovania, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca:    Vyberte možnosť Vzorec a potom zadajte hodnoty do častí Minimum, Stredový bod a Maximum.

   Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas. Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce spôsobia to, že sa nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné vzorec odskúšať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

   Poznámky: 

   • Môžete nastaviť minimálnu hodnotu, hodnotu stredového bodu a maximálnu hodnotu pre rozsah buniek. Overte, či je hodnota uvedená v časti Minimum nižšia ako hodnota uvedená v časti Stredový bod, ktorá má byť zase nižšia ako hodnota uvedená v časti Maximum.

   • Môžete vybrať odlišný typ pre časti Minimum, Stredový bod a Maximum. Vybrať môžete napríklad číslo ako typ časti Minimum, percentil ako typ v časti Stredový bod a percento ako typ v časti Maximum.

   • Vo väčšine prípadov je v časti Stredový bod najvhodnejšia predvolená hodnota 50 percent, ale môžete ju nastaviť podľa vlastných požiadaviek.

 8. Ak chcete pre časti Minimum, Stredový bod a Maximum vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba a pre každú jednotlivú skupinu vyberte farbu.

  • Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby.

  • Vybratá škála farieb sa zobrazí v poli Ukážka.

Údajové pruhy umožňujú vidieť hodnoty buniek vzhľadom na ďalšie bunky. Dĺžka pruhu predstavuje hodnotu uvedenú v bunke. Dlhší pruh predstavuje vyššiu hodnotu a kratší pruh predstavuje nižšiu hodnotu. Údajové pruhy sú vhodné na označenie vyšších a nižších čísel najmä s veľkým množstvom údajov, napríklad pre najviac a najmenej predávané hračky v správe o vianočnom predaji.

Zobrazený príklad používa údajové pruhy na zvýraznenie vysoko kladných alebo záporných hodnôt. Údajové pruhy môžete naformátovať tak, aby mal údajový pruh začiatok v strede bunky a siahal až do ľavej časti so zápornými hodnotami.

Údajové pruhy zvýrazňujúce kladné a záporné hodnoty

Tip: Ak niektoré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vracia chybu, podmienené formátovanie nie je použité pre dané bunky. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania pre dané bunky, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie určenej hodnoty (napríklad 0 alebo NEDOSTUPNÝ) namiesto chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa tlačidla Podmienené formátovanie, kliknite na položku Údajové pruhy a vo vedľajšej ponuke vyberte ikonu údajového pruhu.

  Podmienené formátovanie

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na môžete voliteľne zmeniť rozsah polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu:    Kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa:    Kliknite na položku Všetky bunky <pole hodnoty> s rovnakými poľami.

  • Poľa hodnoty:    Kliknite na položku Všetky <pole hodnoty> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Štýl formátovania položku Údajový pruh.

 7. Vyberte možnosť Typ pre časti Minimum a Maximum. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt:    Vyberte položku Najnižšia hodnota a položku Najvyššia hodnota.

   V tomto prípade nezadávajte hodnoty do častí Minimum ani Maximum.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty:    Vyberte možnosť Číslo a potom zadajte v častiach Minimum a Maximum hodnoty do poľa Hodnota.

  • Formátovanie percent:    Vyberte možnosť Percento a potom zadajte hodnoty do častí Minimum a Maximum.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 do 100. Nezadávajte znak percenta (%).

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože použitie percenta zaistí proporcionálnu distribúciu hodnôt.

  • Formátovanie percentil    Vyberte možnosť Percentil a potom zadajte hodnoty do častí Minimum a Maximum.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100.

   Percentily použite vtedy, ak chcete vizualizovať skupinu vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20hodnôt) v jednej časti údajového pruhu a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20hodnôt) v inej časti údajového pruhu, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca     Vyberte možnosť Vzorec a potom zadajte hodnoty do častí Minimum a Maximum.

   • Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas.

   • Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=).

   • Neplatné vzorce spôsobia to, že sa nepoužije žiadne formátovanie.

   • Vzorec je vhodné otestovať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

  Poznámky: 

  • Skontroluje, či je hodnota uvedená v časti Minimum nižšia ako hodnota uvedená v časti Maximum.

  • Môžete vybrať odlišný typ pre možnosti Minimum a Maximum. Môžete napríklad vybrať číslo ako typ pre možnosť Minimum a percento ako typ pre možnosť Maximum.

 8. Ak chcete vybrať stupnicu farieb pre možnosti Minimum a Maximum, kliknite na položku Farba stĺpca.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby. Vybratá farba stĺpca sa zobrazí v poli Ukážka.

 9. Ak chcete zobraziť iba údajový pruh bez hodnôt buniek, začiarknite políčko Zobraziť iba pruh.

 10. Ak chcete použiť súvislé orámovanie údajových pruhov, vyberte možnosť Plné orámovanie v zozname Orámovanie a potom vyberte farbu orámovania.

 11. Ak chcete vybrať spomedzi plným pruhom a stupňovaným pruhom, vyberte možnosť Výplň plnou farbou alebo Farebný prechod v zozname Výplň.

 12. Ak chcete formátovať záporné pruhy, kliknite na položku Záporná hodnota a os a v dialógovom okne Nastavenie záporných hodnôt a osi vyberte možnosti pre výplň záporného pruhu a farby orámovania. Môžete vybrať nastavenia pozície a farby pre os. Po dokončení výberu možností kliknite na položku OK.

 13. Môžete zmeniť smer pruhov výberom nastavenia v zozname Smer pruhu. Táto možnosť je predvolene nastavená na hodnotu Kontext, môžete si však vybrať spomedzi smerovania zľava doprava a sprava doľava (v závislosti od toho, ako budete prezentovať údaje).

Množinu ikon použite na pripojenie komentára a triedenie údajov podľa prahovej hodnoty na tri až päť kategórií. Každá ikona predstavuje určitý rozsah hodnôt. V množine ikon s troma šípkami predstavuje napríklad zelená šípka nahor vyššie hodnoty, žltá šípka na stranu predstavuje stredné hodnoty a červená šípka nadol predstavuje nižšie hodnoty.

Príklad zobrazuje prácu s niekoľkými príkladmi podmieneného formátovania množiny ikon.

Rozličné množiny ikon pre tie isté údaje

Môžete si vybrať možnosť zobrazenia ikon iba pre tie bunky, ktoré spĺňajú určitú podmienku – napríklad zobrazenie výstražnej ikony pre ti bunky, ktorých hodnota klesne pod kritickú hranicu a žiadne ikony v prípade bunky, ktoré kritickú hranicu presiahnu. Znamená to, že skryjete ikony výberom možnosti Bez ikony bunky v rozbaľovacom zozname vedľa ikony počas nastavovania podmienok. Taktiež môžete vytvoriť vlastnú kombináciu množín ikon – napríklad zelený symbol značky začiarknutia, žltý semafor a červený príznak.

Tip: Ak niektoré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vracia chybu, podmienené formátovanie nie je použité pre dané bunky. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania pre dané bunky, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie určenej hodnoty (napríklad 0 alebo NEDOSTUPNÝ) namiesto chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa tlačidla Podmienené formátovanie, kliknite na položku Množiny ikon a vo vedľajšej ponuke vyberte množinu ikon.

  Podmienené formátovanie

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na môžete voliteľne zmeniť rozsah polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu:    Kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa:    Kliknite na položku Všetky bunky <pole hodnoty> s rovnakými poľami.

  • Poľa hodnoty:    Kliknite na položku Všetky <pole hodnoty> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Štýl formátovania položku Množiny ikon.

  1. Vyberte množinu ikon. Predvolená je množina 3 svetelné semafory (bez obruby). Množstvo ikon a predvolené operátory porovnávania a prahové hodnoty každej ikony sa môžu pre každú množinu ikon odlišovať.

  2. Operátory porovnávania a prahové hodnoty môžete upraviť. Predvolený rozsah hodnôt je pre každú ikonu rovnaký, ale môžete ho nastaviť tak, aby vyhovoval vlastným jedinečným potrebám. Skontrolujte, či sú prahové hodnoty v logickej postupnosti od najvyššej po najnižšiu, zhora nadol.

  3. Vyberte jednu z nasledovných možností:

   • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty:    Vyberte možnosť Číslo.

   • Formátovanie percent:    Vyberte možnosť Percentá.

    Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 do 100. Nezadávajte znak percenta (%).

    Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože použitie percenta zaistí proporcionálnu distribúciu hodnôt.

   • Formátovanie percentil:    Vyberte možnosť Percentil. Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100.

    Percentily sa používajú na vizualizáciu skupiny vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20hodnôt) pomocou konkrétnej ikony a nízkych hodnôt (napríklad percentil posledných 20hodnôt) pomocou inej ikony, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

   • Formátovanie výsledku vzorca:    Vyberte možnosťVzorec a vložte vzorec do každého poľa Hodnota.

    • Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas.

    • Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=).

    • Neplatné vzorce spôsobia to, že sa nepoužije žiadne formátovanie.

    • Vzorec je vhodné otestovať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

  4. Ak chcete, aby prvá ikona predstavovala nižšie hodnoty a posledná ikona vyššie hodnoty, vyberte možnosť Obrátené poradie ikon.

  5. Ak chcete zobraziť iba ikonu bez hodnôt buniek, začiarknite políčko Zobraziť iba ikonu.

   Poznámky: 

   1. Zrejme bude potrebné prispôsobiť šírku stĺpca ikone.

   2. Veľkosť zobrazenej ikony závisí od veľkosti písma použitého v bunke. So zväčšujúcou sa veľkosťou písma sa úmerne zväčšuje veľkosť ikony.

Ak chcete jednoduchšie vyhľadať konkrétne bunky v rozsahu buniek, môžete ich naformátovať podľa operátora porovnania. Napríklad v hárku zásob zoradenom podľa kategórií môžete zvýrazniť produkty s menej ako 10 položkami na sklade žltou farbou. Prípadne môžete v hárku súhrnu maloobchodných predajní identifikovať všetky obchody so ziskom vyšším ako 10 %, objemom predaja menším ako 100 000 dolárov a oblasťou rovnajúcou sa „Juhovýchod“.

Zobrazené príklady pracujú s príkladmi vstavaných kritérií podmieneného formátovania, akými sú Väčší ako a Najvyššie percento. Na základe tohto sú mestá s populáciou väčšou ako 2 000 000 formátované na zeleno, a najvyššie teploty pre prvých 30 % miest sú formátované na oranžovo.

Formátovanie zobrazujúce mestá s viac ako 2 miliónmi obyvateľov a prvých 30 % miest s najvyššími teplotami

Poznámka: Nie je možné podmienene formátovať polia v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa textu alebo dátumu, iba podľa čísla.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

  Podmienené formátovanie

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Medzi, Rovné textu obsahujúcemu alebo Vyskytujúci sa dátum.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku alebo v iných hárkoch a následným výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na môžete voliteľne zmeniť rozsah polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu:    Kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa:    Kliknite na položku Všetky bunky <pole hodnoty> s rovnakými poľami.

  • Poľa hodnoty:    Kliknite na položku Všetky <pole hodnoty> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na položku Formátovať len bunky ktoré obsahujú.

 6. V časti Upraviť popis pravidla vykonajte v zozname Formátovať iba bunky s jednu z nasledovných činností.

  • Formátovanie podľa čísla, dátumu alebo času:    Vyberte možnosť Hodnota bunky, vyberte operátora porovnávania a potom zadajte číslo, dátum alebo čas.

   Vyberte napríklad možnosť Je medzi a zadajte hodnoty 100 a 200, alebo vyberte možnosť Rovná sa a zadajte hodnotu 1/1/2009.

   Môžete tiež zadať vzorec, ktorý vráti číselnú hodnotu, dátum alebo časovú hodnotu.

   • Ak zadáte vzorec, začnite znamienkom rovná sa (=).

   • Neplatné vzorce spôsobia to, že sa nepoužije žiadne formátovanie.

   • Vzorec je vhodné otestovať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

  • Formátovanie podľa textu:    Vyberte možnosť Špecifický text, vyberte operátora porovnávania a zadajte text.

   Vyberte napríklad možnosť Obsahujúce a potom zadajte Striebro alebo vyberte možnosť začínajúce sa na a vložte Tri.

   V každom vyhľadávanom reťazci sú vložené úvodzovky a môžete použiť aj zástupné znaky. Maximálna dĺžka reťazca je 255 znakov.

   Môžete tiež zadať vzorec, ktorý vráti text.

   • Ak zadáte vzorec, začnite znamienkom rovná sa (=).

   • Neplatné vzorce spôsobia to, že sa nepoužije žiadne formátovanie.

   • Vzorec je vhodné otestovať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

  • Formátovanie podľa dátumu:    Vyberte možnosť Vyskytujúce sa dátumy a potom vyberte porovnanie dátumov.

   Vyberte napríklad možnosti Včera alebo Budúci týždeň.

  • Formátovanie prázdnych alebo neprázdnych buniek:    Vyberte možnosť Prázdne bunky alebo Neprázdne bunky.

   Prázdna hodnota je bunka, ktorá neobsahuje žiadne údaje a odlišuje sa od bunky, ktorá obsahuje jednu alebo viac medzier (ktoré sa považujú za text).

  • Formátovanie buniek s chybnými hodnotami alebo bez nich:    Vyberte možnosti Chyby alebo Bez chýb.

   Chybnými hodnotami sú: #####, #HODNOTA!, #DELENIENULOU!, #NÁZOV?, #NEDOSTUPNÝ!, #ODKAZ!, #ČÍSLO!, a #NEPLATNÝ!.

 7. Ak chcete určiť formát, kliknite na tlačidlo Formát. Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

 8. Vyberte formát čísla, písma, orámovania alebo výplne, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Najvyššie a najnižšie hodnoty v rozsahu buniek môžete vyhľadať podľa určenej hraničnej hodnoty. Môžete napríklad vyhľadať 5 najpredávanejších produktov v oblastnom prehľade, posledných 15 % produktov podľa prieskumu zákazníkov alebo 25 najvyšších platov v analýze istého oddelenia.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

  Podmienené formátovanie

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Prvých 10 položiek alebo Posledných 10 %.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na môžete voliteľne zmeniť rozsah polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu:    Kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa:    Kliknite na položku Všetky bunky <pole hodnoty> s rovnakými poľami.

  • Poľa hodnoty:    Kliknite na položku Všetky <pole hodnoty> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať iba prvé alebo posledné hodnoty.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v zozname Formátovať hodnoty, ktoré sa nachádzajú v vyberte možnosti Hore alebo Dole.

 7. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete určiť horné alebo dolné číslo, zadajte číslo a zrušte začiarknutie políčka % vybratého rozsahu. Platné hodnoty sú od 1 do 1 000.

  • Ak chcete určiť najvyššie alebo najnižšie percento, zadajte číslo a začiarknite políčko % vybratého rozsahu. Platné hodnoty sú od 1 do 100.

 8. Voliteľne môžete zmeniť formát použitý v poliach oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorých rozsah je určený podľa zodpovedajúceho poľa.

  Podmienený formát je predvolene založený na všetkých viditeľných hodnotách. Keď však určujete rozsah podľa zodpovedajúceho poľa, namiesto použitia všetkých viditeľných hodnôt môžete voliteľne použiť podmienený formát pre každú kombináciu nasledujúcich položiek:

  • Stĺpec a jeho nadradené pole riadka výberom položky Každá skupina stĺpcov.

  • Riadok a jeho nadradené pole stĺpca výberom položky Každá skupina riadkov.

 9. Ak chcete určiť formát, kliknite na tlačidlo Formát. Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

 10. Vyberte formát čísla, písma, orámovania alebo výplne, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Môžete vyhľadať hodnoty v rozsahu buniek nad alebo pod priemerom alebo smerodajnú odchýlku. Môžete napríklad vyhľadať nadpriemerne výkonných pracovníkov v ročnom hodnotení alebo môžete určiť vyrábané produkty, ktoré v hodnotení kvality klesli pod dve smerodajné odchýlky.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

  Podmienené formátovanie

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Nad priemerom alebo Pod priemerom.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na môžete voliteľne zmeniť rozsah polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu:    Kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa:    Kliknite na položku Všetky bunky <pole hodnoty> s rovnakými poľami.

  • Poľa hodnoty:    Kliknite na položku Všetky <pole hodnoty> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať iba hodnoty, ktoré sa nachádzajú nad alebo pod priemerom.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v zozname Formátovať hodnoty, ktoré sa nachádzajú: vykonajte jednu z nasledovných činností.

  • Ak chcete formátovať bunky, ktoré sú nad alebo pod priemerom všetkých buniek v rozsahu, vyberte možnosti Nad alebo Pod.

  • Ak chcete formátovať bunky, ktoré sú nad alebo pod jednou, dvomi alebo tromi smerodajnými odchýlkami všetkých buniek v rozsahu, vyberte smerodajnú odchýlku.

 7. Voliteľne môžete zmeniť formát použitý v poliach oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorých rozsah je určený podľa zodpovedajúceho poľa.

  Podmienený formát je predvolene založený na všetkých viditeľných hodnotách. Keď však určujete rozsah podľa zodpovedajúceho poľa, namiesto použitia všetkých viditeľných hodnôt môžete voliteľne použiť podmienený formát pre každú kombináciu nasledujúcich položiek:

  • Stĺpec a jeho nadradené pole riadka výberom položky Každá skupina stĺpcov.

  • Riadok a jeho nadradené pole stĺpca výberom položky Každá skupina riadkov.

 8. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 9. Vyberte formát čísla, písma, orámovania alebo výplne, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Poznámka: Podmienené formátovanie jedinečných alebo duplicitných hodnôt nie je možné použiť na polia oblasti hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky.

V rámci zobrazeného príkladu sa podmienené formátovanie používa pre stĺpec Inštruktor na vyhľadávanie inštruktorov, ktorí vyučujú viac ako jeden predmet (duplicitné mená inštruktorov sú zvýraznené ružovou farbou). Hodnoty klasifikácie nachádzajúce sa v stĺpci Klasifikácia iba raz (jedinečné hodnoty) sú zvýraznené zelenou farbou.

Hodnoty v stĺpci C, ktoré nie sú jedinečné, majú ružovú farbu. Jedinečné hodnoty v stĺpci D sú zelené

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

  Podmienené formátovanie

 3. Vyberte položku Duplicitné hodnoty.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá. Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný hárok alebo tabuľka.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo. Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať len jedinečné alebo duplicitné hodnoty.

 5. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Formátovať všetky možnosti Jedinečné alebo Duplicitné.

 6. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 7. Vyberte formát čísla, písma, orámovania alebo výplne, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Ak chcete použiť už existujúce podmienené formátovanie na nové alebo iné údaje v hárku, môžete pomocou funkcie Kopírovať formát skopírovať podmienené formátovanie na tieto údaje.

 1. Kliknite na bunku s podmieneným formátovaním, ktoré chcete skopírovať.

 2. Kliknite na položky Domov > Kopírovať formát.

  Tlačidlá Kopírovať a Prilepiť na karte Domov

  Ukazovateľ sa zmení na ikonu štetca.

  Tip: Ak na položku Kopírovať formát kliknete dvakrát, môžete pokračovať v používaní štetca a prilepiť podmienené formátovanie do ďalších buniek.

 3. Podmienené formátovanie prilepíte tak, že presuniete štetec naprieč bunkami alebo rozsahmi buniek, ktoré chcete formátovať.

 4. Ak už nechcete štetec používať, stlačte kláves Esc.

Poznámka: Ak ste v pravidle, ktoré používa podmienené formátovanie, použili vzorec, po prilepení podmieneného formátovania bude pravdepodobne potrebné upraviť relatívne a absolútne odkazy vo vzorci. Ďalšie informácie nájdete v článku Prepnutie medzi relatívnymi, absolútnymi a zmiešanými odkazmi.

Ak má hárok viac buniek s podmieneným formátom, môžete tieto bunky rýchlo vyhľadať, aby ste mohli podmienené formáty kopírovať, zmeniť alebo odstrániť. Môžete použiť príkaz Prejsť na špeciálne, ktorý vyhľadá iba bunky s určitým podmieneným formátom alebo vyhľadá všetky bunky s podmienenými formátmi.

Vyhľadanie všetkých buniek s podmieneným formátom

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku, ktorá nemá podmienený formát.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku vedľa položky Nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Podmienené formátovanie.

Vyhľadanie iba buniek s rovnakým podmieneným formátom

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku s podmieneným formátom, ktorý chcete vyhľadať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku vedľa položky Nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Prejsť na špeciálne.

 3. Kliknite na položku Podmienené formáty.

 4. V časti Overiť údaje kliknite na položku Rovnaké.

Vymazanie podmieneného formátovania z hárku    

 • Na karte Domov kliknite na položky Podmienené formátovanie > Vymazať pravidlá > Vymazať pravidlá z celého hárka.

Vymazanie podmieneného formátovania z rozsahu, tabuľky alebo kontingenčnej tabuľky    

 1. Vyberte rozsah buniek, tabuľku alebo kontingenčnú tabuľku, pre ktoré chcete vymazať podmienené formátovanie.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Podmienené formátovanie a potom na položku Vymazať pravidlá.

 3. V závislosti od výberu kliknite na možnosť Vybraté bunky, Táto tabuľka alebo Táto kontingenčná tabuľka.

Farebné škály sú vizuálne pomôcky, ktoré vám pomôžu porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám. Existujú dva typy farebných škál – dvojfarebné škály a trojfarebné škály.

Dvojfarebná škála pomáha porovnávať rozsah buniek použitím stupňovania dvoch farieb. Príslušné odtiene farieb predstavujú vyššie alebo nižšie hodnoty. V škále zelenej a žltej farby môžete napríklad určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelenšie a bunky s nižšími hodnotami budú žltšie.

Trojfarebná škála pomáha porovnávať rozsah buniek použitím stupňovania troch farieb. Príslušné odtiene farieb predstavujú vyššie, stredné alebo nižšie hodnoty. V škále zelenej, žltej a červenej farby môžete napríklad určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelené, bunky so strednými hodnotami budú žlté a bunky s nižšími hodnotami budú červené.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo kontingenčnej tabuľky.

 2. Kliknite na položky Domov > Tabuľky > Podmienené formátovanie > Farebné škály a vyberte farebnú škálu.

Údajové pruhy umožňujú vidieť hodnoty buniek vzhľadom na ďalšie bunky. Dĺžka pruhu predstavuje hodnotu uvedenú v bunke. Dlhší pruh predstavuje vyššiu hodnotu a kratší pruh predstavuje nižšiu hodnotu. Údajové pruhy sú vhodné na označenie vyšších a nižších čísel najmä s veľkým množstvom údajov, napríklad pre najviac a najmenej predávané hračky v správe o vianočnom predaji.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo kontingenčnej tabuľky.

 2. Kliknite na položky Domov > Tabuľky > Podmienené formátovanie > Údajové pruhy a vyberte údajový pruh.

Množinu ikon použite na pripojenie komentára a triedenie údajov podľa prahovej hodnoty na tri až päť kategórií. Každá ikona predstavuje určitý rozsah hodnôt. V množine ikon s troma šípkami predstavuje napríklad zelená šípka nahor vyššie hodnoty, žltá šípka na stranu predstavuje stredné hodnoty a červená šípka nadol predstavuje nižšie hodnoty.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo kontingenčnej tabuľky.

 2. Kliknite na položky Domov > Tabuľky > Podmienené formátovanie > Množiny ikon a vyberte množinu ikon.

Ak chcete jednoduchšie vyhľadať konkrétne bunky v rozsahu buniek, môžete ich naformátovať podľa operátora porovnania. Napríklad v hárku zásob zoradenom podľa kategórií môžete zvýrazniť produkty s menej ako 10 položkami na sklade žltou farbou. Prípadne môžete v hárku súhrnu maloobchodných predajní identifikovať všetky obchody so ziskom vyšším ako 10 %, objemom predaja menším ako 100 000 dolárov a oblasťou rovnajúcou sa „Juhovýchod“.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tabuľky na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Medzi, Rovné textu obsahujúcemu alebo Vyskytujúci sa dátum.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát (farba výplne, textu alebo orámovania) a kliknite na tlačidlo OK.

Najvyššie a najnižšie hodnoty v rozsahu buniek môžete vyhľadať podľa určenej hraničnej hodnoty. Môžete napríklad vyhľadať 5 najpredávanejších produktov v oblastnom prehľade, posledných 15 % produktov podľa prieskumu zákazníkov alebo 25 najvyšších platov v analýze istého oddelenia.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tabuľky na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Prvých 10 položiek alebo Dolných 10 %.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát (farba výplne, textu alebo orámovania) a kliknite na tlačidlo OK.

Môžete vyhľadať hodnoty v rozsahu buniek nad alebo pod priemerom alebo smerodajnú odchýlku. Môžete napríklad vyhľadať nadpriemerne výkonných pracovníkov v ročnom hodnotení alebo môžete určiť vyrábané produkty, ktoré v hodnotení kvality klesli pod dve smerodajné odchýlky.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tabuľky na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Nad priemerom alebo Pod priemerom.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát (farba výplne, textu alebo orámovania) a kliknite na tlačidlo OK.

Môžete nájsť jedinečné alebo duplicitné hodnoty v rozsahu buniek.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tabuľky na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek a potom vyberte položku Duplicitné hodnoty.

 3. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát (farba výplne, textu alebo orámovania) a kliknite na tlačidlo OK.

Podmienené formátovanie možno kopírovať a prilepiť dvoma spôsobmi:

 • Použitím funkcie Kopírovať formát na skopírovanie podmieneného formátovania do iných údajov.

 • Skopírovaním formátovania v bunkách s podmieneným formátovaním a jeho prilepením do iných buniek. Postupujte takto:

  1. Vyberte bunky s podmieneným formátovaním, ktoré chcete kopírovať do iných buniek.

  2. Na výber kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Kopírovať, alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

  3. Vyberte prvú bunku v cieľovej oblasti, do ktorej chcete prilepiť podmienené formátovanie.

   Poznámka: Keďže chcete prilepiť len formátovanie, nepoužite kliknutie pravým tlačidlom myši a následný výber položky Prilepiť ani nestlačte kombináciu klávesov Ctrl + V. Navyše ak ste kopírovali údaje, ktoré majú iný formát čísla ako údaje v cieľovej oblasti, po prilepení formátovania nezabudnite upraviť formát čísla v cieľovej oblasti.

Podmienené formátovanie môžete vymazať vo vybratých bunkách alebo v celom hárku.

 • Vymazanie podmieneného formátovania vo vybratých bunkách:

  1. Vyberte bunky v hárku.

  2. Na karte Domov kliknite na položky Podmienené formátovanie > Vymazať pravidlá > Vymazať pravidlá z vybratých buniek.

 • Ak chcete vymazať podmienené formátovanie v celom hárku, na karte Domov kliknite na položky Podmienené formátovanie > Vymazať pravidlá > Vymazať pravidlá z celého hárka.

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Použitie vzorca na podmienené formátovanie

Spravovanie nadradenosti pravidla podmieneného formátovania

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×