Office
Prihlásenie

Používanie webovej časti Zobrazovač XML na zobrazenie štruktúrovaných údajov, dokumentov a formulárov založených na XML

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Webovú časť Zobrazovač XML môžete používať na zobrazenie súborov vo formáte XML (Extensible Markup Language) a použiť transformáciu XSL vo formáte XML pred zobrazením obsahu.

Dôležité: Obsah, ktorý sa zobrazí vo webovej časti jazyka XML nemôže obsahovať prvok formulára HTML. Ak potrebujete použiť prvok formulára HTML, zvážte, či nechcete použiť webovú časť Zobrazovač stránok alebo webovú časť Formulár.

Obsah článku

Spôsoby použitia webovej časti

Spôsoby pridávania obsahu do webovej časti

Kombinovanie upraveného a prepojeného obsahu XML

Pridanie webovej časti na stránku

Úprava vlastností webovej časti

Konfigurácia všeobecných vlastností webovej časti

Spôsoby použitia webovej časti

Webovú časť XML je možné použiť na zobrazenie:

 • Štruktúrovaných údajov z tabuliek databázy alebo dotazov.

 • Dokumentov založených na báze XML.

 • Formulárov XML, ktoré kombinujú štruktúrované a neštruktúrované údaje, ako napríklad týždenné stavové zostavy, alebo zostavy cestovných výdavkov.

Na začiatok stránky

Spôsoby pridania obsahu do webovej časti

Existujú dva spôsoby, ako je možné pridať obsah do webovej časti Zobrazovač XML:

 • Editory XML a XSL    Tieto editory môžete použiť na zadávanie alebo úpravu zdrojového kódu XML a XSLT. Zdrojové kódy XML a XSLT sú editory obyčajného textu a sú určené pre používateľov, ktorí majú znalosti o používaní syntaxe XML a XSLT.

 • Prepojenia XML a XSL    Namiesto editovania jazyka XML a XSLT môžete zadať prepojenie na textový súbor, ktorý obsahuje zdrojový kód XML a XSLT. Použiť možno dva platné hypertextové protokoly:

  • protokol HTTP (http://),

  • protokol HTTP so zabezpečením, ktorý používa šifrovanie SSL (https://).

   Môžete použiť absolútnu alebo relatívnu adresu URL, nie však cestu k súboru.

Na začiatok stránky

Spájanie editovaného a prepojeného obsahu XML

Môžete spájať editovaný a prepojený obsah XML, ak chcete poskytnúť ako primárne, tak aj sekundárne informácie. Je možné napríklad, poskytnúť chybové hlásenie ako sekundárnu informáciu v editovanom obsahu XML v prípade, že prepojený obsah XML, alebo primárna informácia nie sú dostupné. Keď poskytnete editovaný aj prepojený obsah XML, prepojený obsah XML sa vždy použije ako prvý. Ak k prepojenému obsahu XML nie je možné získať prístup, použije sa editovaný obsah XML.

Poznámka:  Kombinovanie upraveného a prepojeného obsahu XML týmto spôsobom nie je podporované.

Na začiatok stránky

Pridanie webovej časti na stránku

Ak chcete upravovať stránku, musíte získať aspoň povolenia pridaním svojej osoby do predvolenej skupiny členov lokality <Názov lokality> SharePoint pre danú lokalitu.

 • Na stránke kliknite na kartu Stránka nachádzajúcu sa na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Príkaz Upraviť na karte Upraviť

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 • Kliknite na stránku, kam chcete pridať webovú časť, kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Príkaz Webová časť

 • V časti Kategórie vyberte kategóriu, napríklad Zoznamy a knižnice, vyberte webovú časť, ktorú chcete pridať na stránku, napríklad Oznámenia, a potom kliknite na položku Pridať.

  Výber webovej časti

  Po výbere webovej časti sa v časti Čo je webová časť zobrazia informácie o webovej časti.

 • Po dokončení úprav stránky kliknite na kartu Strana a potom kliknite na položku Uložiť.

Poznámka:  Webová časť Zobrazovač XML sa nachádza v kategórii Súhrn obsahu.

Webová časť Zobrazovač XML sa pridá na stránku, kde môžete upraviť jej pozíciu.

Úprava vlastností webovej časti

 1. Ak chcete upraviť vlastnosti webovej časti, ukážte na webovú časť a potom kliknite na šípku nadol.
  Ukázanie na webovú časť

 2. Kliknite na položku Upraviť webovú časť.
  Kliknúť na položku Upraviť webovú časť

Vlastnosti webovej časti sa zobrazia na table s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Konfigurácia prispôsobených vlastností webovej časti

Nižšie uvádzame vlastnosti, ktoré sú jedinečné pre webovú časť XML:

Vlastnosť

Popis

Editor XML

Používa sa na zadanie zdrojového kódu XML do editora obyčajného textu. Aby ste tento editor mohli používať, požaduje sa znalosť syntaxe jazyka XML.

Prepojenie XML

Používa sa na zadanie hypertextového prepojenia na textový súbor, ktorý obsahuje zdrojový kód HTML. Použiť možno dva nasledujúce platné hypertextové protokoly:

 • protokol HTTP (http://),

 • protokol HTTP so zabezpečením, ktorý používa šifrovanie SSL (https://).

Môžete použiť absolútnu alebo relatívnu adresu URL, nie však cestu k súboru.

Editor XSL

Používa sa na zadanie zdrojového kódu XSL do editora obyčajného textu. Aby ste tento editor mohli používať, požaduje sa znalosť syntaxe jazyka XSL.

Prepojenie XSL

Používa sa na zadanie hypertextového prepojenia na textový súbor, ktorý obsahuje zdrojový kód XSLT. Použiť možno dva nasledujúce platné hypertextové protokoly:

 • protokol HTTP (http://),

 • protokol HTTP so zabezpečením, ktorý používa šifrovanie SSL (https://).

Môžete použiť absolútnu alebo relatívnu adresu URL, nie však cestu k súboru.

Na začiatok stránky

Konfigurácia všeobecných vlastností webovej časti

Webové časti zdieľajú všeobecnú množinu vlastností, ktoré ovládajú ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky. Vlastnosti webovej časti možno zmeniť na table s nástrojmi.

Poznámka:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

 • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

 • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu zakázať alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Názov

Určuje názov webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa webová časť po otvorení stránky používateľom zobrazí na stránke celá. Stav rozhrania je predvolene nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak je stav rozhrania zastavený na hodnotu Minimalizované, zobrazí sa iba záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámca webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje viditeľnosť webovej časti po otvorení stránky používateľom. Ak je toto políčko začiarknuté, webová časť je viditeľná iba vtedy, ak vytvárate návrh stránky a k názvu je pripojená prípona (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej stránky. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava. Toto nastavenie nemusí byť dostupné pre všetky typy webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky, v ktorej sa nachádza webová časť.

Poznámka: Zóny na stránke nie sú v stĺpcovom zozname uvedené, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje možnosť minimalizácie webovej časti.

Povoliť zatvorenie

Určuje možnosť odstránenia webovej časti zo stránky.

Povoliť skrytie

Určuje možnosť skrytia webovej časti.

Povoliť zmenu zóny

Určuje možnosť premiestnenia webovej časti do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje možnosť úprav vlastností webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí po tom, ako umiestnite ukazovateľ myši nad názvom webovej časti alebo ikonou webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa používa vtedy, keď vyhľadávate webové časti pomocou príkazu Vyhľadávanie v ponuke Hľadať webové časti na table s nástrojmi.

Adresa URL Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehliadači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Je potrebné, aby používateľ toto okno pred návratom na webovú stránku zatvoril.

Bezrežimový Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Vlastné webové časti rozhrania Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolené témy Pomocníka pre SharePoint sa však napriek tomu otvárajú iba v samostatnom okne prehliadača.

Adresa URL obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Adresa URL obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Importovať chybové hlásenie

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×