Používanie toku činností spravovania prekladov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tok činností Spravovanie prekladov vytvára a smeruje kópie zdrojového dokumentu v knižnici spravovania prekladov k určeným prekladateľom na preklad. Tok činností spravovania prekladov je k dispozícii iba pre knižnice spravovania prekladov.

Obsah tohto článku

Ako funguje tok činností spravovania prekladov

Pridanie pracovného postupu spravovania prekladov do knižnice spravovania prekladov

Prispôsobenie prekladatelia zoznamu určeného na použitie v toku činností spravovania prekladov

Spustenie toku činností spravovania prekladov

Dokončenie úlohy toku činností spravovania prekladov

Ako funguje tok činností spravovania prekladov?

Tok činností spravovania prekladov je určený na pomoc organizáciám pri spravovaní manuálneho prekladu dokumentov spravovaním a sledovaním priradenia úlohy prekladu. Tento pracovný postup je k dispozícii iba pre knižnice spravovania prekladov. Ďalšie informácie o knižniciach spravovania prekladov nájdete v téme Vytvorenie knižnice spravovania prekladov.

Tok činností spravovania prekladov pracuje so zoznamom prekladateľov, v ktorom sú uvedené osoby zodpovedné za prekladanie dokumentov do konkrétneho jazyka. Tento tok činností môže byť nakonfigurovaný na manuálne alebo automatické spúšťanie pre zdrojový dokument.

Keď sa spustí tok činností spravovania prekladov pre zdrojový dokument, vytvorí kópiu zdrojového dokumentu pre každého prekladateľa, ktorý je uvedený v zozname prekladateľov pre jazyk zdrojového dokumentu. Tok činností nastaví tiež vhodnú jazykovú vlastnosť pre každý zástupný dokument a vytvorí vzťah medzi zástupným a zdrojovým dokumentom. Tok činností priradí prekladovú úlohu každému prekladateľovi. Účastníci toku činností dostanú e-mailové upozornenie o svojich úlohách v toku činností.

Keď prekladateľ dokončí prekladovú úlohu, označí ju ako dokončenú. Keď sú všetky prekladové úlohy v toku činností dokončené, tok činností ako celok sa označí ako Dokončené.

Tok činností môže byť nakonfigurovaný tak, že sa ukončí automaticky a zrušia sa všetky nedokončené prekladové úlohy, ak sa zdrojový dokument zmení v priebehu toku činností.

Na začiatok stránky

Pridanie toku činností spravovania prekladov do knižnice spravovania prekladov

Tok činností spravovania prekladov môžete pridať do knižnice spravovania prekladov pri jej vytvorení. Okrem toho môžete tok činností spravovania prekladov kedykoľvek pridať do existujúcej knižnice spravovania prekladov.

Vytvorenie novej knižnice spravovania prekladov s tokom činností spravovania prekladov

Knižnicu spravovania prekladov môžete vytvoriť kedykoľvek a pridať do nej tok činností spravovania prekladov. Ak chcete vytvoriť knižnicu spravovania prekladov pre lokalitu, musíte mať povolenie na spravovanie zoznamov.

Vytvorenie knižnice spravovania prekladov

 1. Na paneli pre rýchle spustenie kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na príkaz Vytvoriť.

 2. V časti Knižnice kliknite na položku Knižnica spravovania prekladov.

  1. Do poľa Názov zadajte názov knižnice. Zadanie názvu knižnice je povinné.

   Názov sa zobrazí na začiatku stránky knižnice, stane sa súčasťou adresy pre stránku knižnice a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú nájsť a otvoriť knižnicu.

  1. Do poľa Popis zadajte popis účelu knižnice. Zadanie popisu je voliteľné.

   Popis sa zobrazí v hornej časti stránky knižnice pod názvom knižnice. Ak plánujete umožniť prijímanie obsahu do knižnice prostredníctvom e-mailu, môžete do popisu pridať aj e-mailovú adresu knižnice, aby ju používatelia mohli jednoducho nájsť.

 3. Ak chcete pridať prepojenie na túto knižnicu na panel Rýchle spustenie, overte, či je vybratá možnosť Áno v sekcii Navigácia.

 4. Ak chcete vytvoriť verziu vždy po vrátení súboru do knižnice, v časti História verzií dokumentu kliknite na položku Áno.

  Neskôr si môžete vybrať, či chcete uložiť hlavné aj vedľajšie verzie a koľko verzií každého typu chcete sledovať.

 5. V zozname v časti Šablóna dokumentu kliknite na typ predvoleného súboru, ktorý sa má použiť ako šablóna pre súbory vytvárané v knižnici.

 6. V časti Tok činností spravovania prekladov kliknite na položku Áno, ak chcete pridať tok činností spravovania prekladov ku knižnici.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej, aby ste mohli tok činností spravovania prekladov konfigurovať.

Konfigurovanie toku činností spravovania prekladov

 1. Na stránke Pridať tok činností v časti Názov zadajte jedinečný názov toku činností v prípade, že chcete zmeniť predvolený názov Spravovanie prekladov.

 2. V časti Zoznam úloh zadajte zoznam úloh, ktorý chcete použiť s týmto tokom činností.

  • Použiť možno predvolený zoznam úloh alebo môžete vytvoriť nový. Ak použijete predvolený zoznam úloh, účastníci toku činností budú môcť jednoducho vyhľadávať a zobrazovať svoje úlohy toku činností pomocou zobrazenia Moje úlohy zoznamu úloh.

  • Ak úlohy v toku činností zahŕňajú alebo odhaľujú citlivé alebo dôverné údaje, ktoré chcete uchovať oddelene od všeobecného zoznamu úloh, vytvorte nový zoznam úloh.

  • Ak má organizácia množstvo tokov činností, alebo ak toky činností obsahujú veľa úloh, vytvorte nový zoznam úloh. V tomto prípade môžete vytvoriť zoznamy úloh pre každý tok činností.

 3. V časti Zoznam histórie vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto tokom činností. Zoznam histórie zobrazuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytujú počas každej inštancie toku činností.

  Môžete použiť predvolený zoznam História, alebo môžete vytvoriť nový. Ak sa vo vašej organizácii používa viacero tokov činností, môžete pre každý tok činností vytvoriť samostatný zoznam histórie.

 4. V časti Možnosti spustenia zadajte spôsob, čas a osobu, ktorá môže spustiť tok činností.

  • Niektoré možnosti nemusia byť dostupné, ak ich nepodporuje vybratá šablóna toku činností.

  • Možnosť Spustiť tento tok činností na schválenie publikovania hlavnej verzie položky je dostupná, len ak je pre knižnicu zapnutá podpora pre riadenie hlavných a vedľajších verzií, a ak sa vybratá šablóna toku činností môže použiť na schválenie obsahu.

 5. Kliknite na položku Ďalej.

 6. V časti Zoznamy jazykov a prekladateľov postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete určiť, aby tok činností využíval existujúci zoznam prekladateľov pri priraďovaní prekladových úloh, kliknite na položku Použiť existujúci zoznam jazykov a prekladateľov z lokality a potom vyberte požadovaný zoznam.

   Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii, iba ak na lokalite už existuje zoznam prekladateľov.

  • Ak chcete vytvoriť nový zoznam jazykov a prekladateľov, ktorý sa má použiť pre inštancie toku činností, kliknite na položku Vytvoriť nový zoznam jazykov a prekladateľov pre tento tok činností, zadajte jedinečný názov pre zoznam v poli Názov zoznamu a potom začiarknite políčko Otvoriť nový zoznam prekladateľov v samostatnom okne.

 7. V časti Termín splnenia zadajte rozsah dní, počas ktorých by mali byť úlohy toku činností ukončené pre toky činností, ktoré sa spúšťajú automaticky.

  Možnosť nastaviť termín splnenia je k dispozícii iba v prípade, že zvolíte automatické spúšťanie toku činností buď pri vytvorení alebo zmene dokumentov v knižnici.

 8. V časti Dokončenie toku činností začiarknite políčko Pri zmene zdrojového dokumentu, ak sa má tok činností ukončiť vždy po dokončení všetkých úloh alebo po zmene zdrojového dokumentu pre preklad.

  Ak nezačiarknete toto políčko, tok činností sa ukončí, keď budú dokončené všetky prekladové úlohy.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak sa rozhodnete vytvoriť nový zoznam prekladateľov pre daný tok činností a otvoríte zoznam v novom okne, otvorí sa samostatné okno a môžete pridávať mená do zoznamu.

Na začiatok stránky

Pridanie toku činností spravovania prekladov do existujúcej knižnice spravovania prekladov

Tok činností spravovania prekladov môžete kedykoľvek pridať do existujúcej knižnice spravovania prekladov. Do jednej knižnice spravovania prekladov môžete pridať viaceré toky činností spravovania prekladov, ak chcete mať oddelené zoznamy prekladateľov pre rôzne zdrojové dokumenty v rovnakej knižnici, alebo rôzne pravidlá prekladania pre rôzne zdrojové dokumenty.

 1. Otvorte knižnicu spravovania prekladov, do ktorej chcete pridať nový tok činností spravovania prekladov.

  1. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

   V knižnici dokumentov napríklad kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

 2. V časti Povolenia a správa kliknite na položku Nastavenie toku činností.

  Pokiaľ už toky činností boli pridané do tohto zoznamu, knižnice alebo typu obsahu, tento krok vás zavedie priamo na stránku Zmeniť nastavenia toku činností. Ak chcete prejsť na stránku Pridať tok činností, musíte kliknúť na položku Pridať tok činností. Ak do zoznamu, knižnice alebo do typu obsahu neboli pridané ešte žiadne toky činností, tento krok vás zavedie priamo na stránku Pridať tok činností.

 3. Do časti Názov napíšte jedinečný názov toku činností, ak chcete zmeniť predvolenú hodnotu Spravovanie prekladov.

 4. Do časti Zoznam úloh zadajte zoznam úloh, ktorý chcete použiť s týmto tokom činností.

  • Použiť možno predvolený zoznam úloh alebo môžete vytvoriť nový. Ak použijete predvolený zoznam úloh, účastníci toku činností budú môcť jednoducho vyhľadávať a zobrazovať svoje úlohy toku činností pomocou zobrazenia Moje úlohy zoznamu úloh.

  • Ak úlohy v toku činností zahŕňajú alebo odhaľujú citlivé alebo dôverné údaje, ktoré chcete uchovať oddelene od všeobecného zoznamu úloh, vytvorte nový zoznam úloh.

  • Ak má organizácia množstvo tokov činností, alebo ak toky činností obsahujú veľa úloh, vytvorte nový zoznam úloh. V tomto prípade môžete vytvoriť zoznamy úloh pre každý tok činností.

 5. V časti Zoznam histórie vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto tokom činností. Zoznam histórie zobrazuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytujú počas každej inštancie toku činností.

  Môžete použiť predvolený zoznam História, alebo môžete vytvoriť nový. Ak sa vo vašej organizácii používa viacero tokov činností, môžete pre každý tok činností vytvoriť samostatný zoznam histórie.

 6. V časti Možnosti spustenia zadajte spôsob, čas a osobu, ktorá môže spustiť tok činností.

  • Niektoré možnosti nemusia byť dostupné, ak ich nepodporuje vybratá šablóna toku činností.

  • Možnosť Spustiť tento tok činností na schválenie publikovania hlavnej verzie položky je dostupná, len ak je pre knižnicu zapnutá podpora pre riadenie hlavných a vedľajších verzií, a ak sa vybratá šablóna toku činností môže použiť na schválenie obsahu.

 7. Kliknite na položku Ďalej.

 8. V časti Zoznamy jazykov a prekladateľov postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete určiť, aby tok činností využíval existujúci zoznam prekladateľov pri priraďovaní prekladových úloh, kliknite na položku Použiť existujúci zoznam jazykov a prekladateľov z lokality a potom vyberte požadovaný zoznam.

  • Ak chcete vytvoriť nový zoznam jazykov a prekladateľov, ktorý sa má použiť pre inštancie toku činností, kliknite na položku Vytvoriť nový zoznam jazykov a prekladateľov pre tento tok činností, zadajte jedinečný názov pre zoznam v poli Názov zoznamu a potom začiarknite políčko Otvoriť nový zoznam prekladateľov v samostatnom okne.

 9. V časti Termín splnenia zadajte rozsah dní, počas ktorých by mali byť úlohy toku činností ukončené pre toky činností, ktoré sa spúšťajú automaticky.

  Možnosť nastaviť termín splnenia je k dispozícii iba v prípade, že si zvolíte automatické spúšťanie toku činností buď pri vytvorení dokumentov, alebo ich zmene v knižnici.

 10. V časti Dokončenie toku činností začiarknite políčko Pri zmene zdrojového dokumentu, ak sa má tok činností ukončiť vždy po dokončení všetkých úloh alebo po zmene zdrojového dokumentu pre preklad.

  Ak nezačiarknete toto políčko, tok činností sa ukončí, keď budú dokončené všetky prekladové úlohy.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. Ak sa rozhodnete vytvoriť nový zoznam prekladateľov pre daný tok činností a otvoríte zoznam v novom okne, otvorí sa samostatné okno a môžete pridávať mená do zoznamu.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie zoznamu prekladateľov na používanie s tokom činností spravovania prekladov

Keď spustíte tok činností prekladu, tok činností vytvorí kópiu zdrojového dokumentu pre každý cieľový jazyk, určený v zozname prekladateľov pre daný tok činností. Potom tok činností priradí prekladové úlohy prekladateľom určeným pre dané jazyky v zozname prekladateľov. Ak je pre konkrétny typ prekladu určených viacero prekladateľov (napríklad pre preklad z anglického do španielskeho jazyka), každý prekladateľ dostane prekladovú úlohu.

 1. Otvorte zoznam prekladateľov pre tok činností, ak ešte zoznam nie je otvorený.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu.

 2. V ponuke nové Ponuka Nové , kliknite na položku Nová položka.

 3. V časti Preklad z jazyka vyberte pôvodný jazyk zdrojového dokumentu, z ktorého bude prekladateľ prekladať dokumenty zo zoznamu, alebo kliknite na položku Zadať vlastnú hodnotu a zadajte jazyk do určeného poľa.

 4. V časti Preklad do jazyka vyberte jazyk, do ktorého bude prekladateľ prekladať dokumenty zo zoznamu, alebo kliknite na položku Zadať vlastnú hodnotu a zadajte jazyk do určeného poľa.

 5. Do časti Prekladateľ napíšte meno prekladateľa, ktorý bude vykonávať tento typ prekladu, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte meno z adresárovej služby.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak chcete pridať do zoznamu ďalších prekladateľov, opakujte kroky 2 až 6.

Na začiatok stránky

Spustenie toku činností spravovania prekladov

Ak bol tok činností prekladu nakonfigurovaný na manuálne spustenie, môžete spustiť tok činností manuálne pre dokumenty v toku činností spravovania prekladov. Ak chcete spustiť tok činností, musíte mať minimálne povolenie na upravovanie položiek. Niektoré toky činností tiež vyžadujú, aby ste mali povolenie spravovať zoznamy, aby ste mohli spustiť tok činností pre dokument.

Poznámka: Ak sa chcete uistiť, že účastníci toku činností dostanú e-mailové upozornenia a pripomienky o svojich úlohách v toku činností, keď ho spustíte, obráťte sa na správcu servera a overte, že pre vašu lokalitu sú zapnuté e-mailové upozornenia.

 1. Otvorte knižnicu spravovania prekladov, ktorá obsahuje dokument, pre ktorý chcete tok činností spustiť.

 2. Ukážte na dokument, pre ktorý chcete spustiť tok činností, kliknite na šípku, ktorá sa objaví a potom kliknite na príkaz Toky činností.

 3. V časti Spustiť nový tok činností kliknite na názov toku činností, ktorý chcete spustiť.

 4. Do časti Vyžiadanie prekladu zadajte alebo vyberte do poľa Dátum splnenia dátum, do ktorého majú byť preklady ukončené.

 5. Napíšte správu, ktorú chcete uviesť v žiadosti o preklad.

 6. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

  Tok činností sa okamžite spustí. Vytvorí kópiu zdrojového dokumentu pre každý cieľový jazyk určený v zozname prekladateľov pre daný tok činností. Vytvorí tiež prekladové úlohy pre každého prekladateľa v zozname prekladateľov. Úloha vyžaduje, aby bol zdrojový dokument preložený do zadaného jazyka. Ak je pre konkrétny typ prekladu určených viacero prekladateľov (napríklad pre preklad z anglického do španielskeho jazyka), každý prekladateľ dostane prekladovú úlohu. Ak je na lokalite zapnutý e-mail, účastníci toku činností dostanú e-mailové upozornenie o svojich prekladových úlohách.

Na začiatok stránky

Ukončenie úlohy toku činností spravovania prekladu

Ak chcete úplne ukončiť tok činností spravovania prekladu, musíte vykonať dve činnosti:

 • Uložiť preloženú kópiu zdrojového dokumentu do knižnice spravovania prekladov.

 • Upraviť úlohu toku činností tak, aby jej stav bol označený ako Dokončené.

Keďže preloženie dokumentu môže vyžadovať určitý čas, môžete upraviť formulár úlohy toku činností tak, aby bolo možné komunikovať o napredovaní prekladovej úlohy pred jej skutočným dokončením.

 1. Ak chcete lokalizovať svoju úlohu v toku činností, otvorte zoznam Úlohy lokality a potom vyberte položku Moje úlohy v ponuke Zobrazenia.

  Ak tok činností nevyužíva predvolený zoznam úloh, potom sa vaša úloha v toku činností nemusí v zozname úloh zobraziť. Ak chcete vyhľadať svoju úlohu toku činností, prejdite na zoznam alebo knižnicu, v ktorej je položka toku činností uložená. Ukážte na požadovanú položku, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí a potom kliknite na položku Toky činností. Na stránke Stav toku činností v časti Prebiehajúce toky činností kliknite na názov toku činností, ktorého ste účastníkom. V časti Úlohy vyhľadajte svoju úlohu v toku činností.

 2. Ukážte na názov úlohy, ktorú chcete vykonať, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Upraviť položku.

 3. Kliknite na prepojenie na dokument, ktorý má byť preložený a potom kliknite na príkaz Otvoriť.

 4. Pri prekladaní je dobré vziať dokument k sebe. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office, ukážte na položku Úlohy servera a potom kliknite na príkaz Vziať k sebe.

 5. Preložte dokument.

 6. Po preložení dokumentu kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office, ukážte na položku Úlohy servera a potom kliknite na príkaz Vrátiť do projektu.

 8. Vo formulári úlohy toku činností pri položke Zmeniť stav prekladu na vyberte požadovanú hodnotu stavu. Vyberte napríklad položku Prebiehajúce alebo Dokončené.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×