Používanie správy prístupových práv k informáciám v zozname alebo knižnici

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na lokalitách programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 môžete používať správu prístupových práv k informáciám, ktorá pomáha pri kontrole a ochrane súborov preberaných zo zoznamov alebo knižníc.

Obsah tohto článku

Čo je správa prístupových práv k informáciám?

Ako funguje IRM v prípade sharepointových zoznamov a knižníc

Používanie IRM v zozname alebo knižnici

Čo je správa prístupových práv k informáciám?

Správa prístupových práv k informáciám (IRM) umožňuje obmedziť akcie, ktoré používatelia vykonávajú so súbormi prevzatými zo zoznamov alebo knižníc lokality SharePoint. IRM šifruje prevzaté súbory a obmedzuje skupiny používateľov a programov, ktorí môžu dané súbory dešifrovať. IRM môže tiež obmedziť práva používateľov, ktorí môžu súbory čítať tak, aby nemohli vykonávať určité akcie, ako napríklad tlačiť kópie súborov alebo kopírovať text zo súborov.

IRM môžete použiť v zoznamoch alebo v knižniciach na obmedzenie šírenia citlivého obsahu. Ak napríklad vytvárate knižnicu dokumentov na zdieľanie informácií o nových produktoch s vybranými zástupcami marketingu, môžete pomocou IRM zabrániť daným osobám, aby zdieľali tento obsah s ostatnými zamestnancami v spoločnosti.

Na lokalite programu Office SharePoint Server 2007 sa IRM nepoužíva pre jednotlivé súbory, ale pre celý zoznam alebo knižnicu. To uľahčuje zaistenie konzistentnej úrovne ochrany pre celú skupinu dokumentov alebo súborov. IRM môže týmto spôsobom pomôcť vašej organizácii presadiť podnikové politiky, ktoré riadia a kontrolujú rozširovanie dôverných alebo patentovaných informácií.

Ako môže IRM pomôcť pri ochrane obsahu

IRM pomáha pri ochrane obmedzeného obsahu nasledovnými spôsobmi:

 • Pomáha zabraňovať oprávneným osobám kopírovať, upravovať, tlačiť, faxovať alebo kopírovať a prilepovať obsah na neoprávnené účely.

 • Pomáha zabraňovať oprávneným osobám kopírovať obsah pomocou funkcie Print Screen v systéme Microsoft Windows.

 • Pomáha zabraňovať oprávneným osobám zobrazovať obsah, ktorý bol odoslaný v rámci e-mailu po prevzatí zo servera.

 • Obmedzuje prístup k obsahu na určitú dobu, po ktorej musia používatelia potvrdiť svoje poverenia a znovu prevziať obsah.

 • Pomáha uplatňovať podnikovú politiku, ktorá riadi používanie a šírenie obsahu v rámci organizácie.

Ako IRM nemôže pomôcť pri ochrane obsahu

IRM nemôže ochrániť obmedzený obsah pred nasledovnými akciami:

 • Vymazanie, odcudzenie, zachytenie alebo prenášanie škodlivými programami, ako sú napríklad trójske kone, nástroje na zaznamenávanie stlačení klávesov a niektoré typy spyware.

 • Strata alebo poškodenie z dôvodu činnosti počítačových vírusov.

 • Manuálne kopírovanie alebo prepis obsahu z obrazovky.

 • Digitálne alebo klasické fotografovanie obsahu, ktorý je zobrazený na obrazovke.

 • Kopírovanie pomocou programov iných výrobcov na zaznamenanie obsahu zobrazeného na obrazovke.

 • Kopírovanie metaúdajov obsahu (hodnoty stĺpca) pomocou programov iných výrobcov na zachytenie obsahu zobrazeného na obrazovke alebo pomocou kopírovania a prilepenia.

Na začiatok stránky

Ako IRM funguje v zoznamoch a knižniciach lokality SharePoint

Ochrana pomocou IRM sa používa pre súbory na úrovni zoznamu alebo knižnice. Ak povolíte IRM pre zoznam alebo knižnicu, môžete ochraňovať všetky typy súborov v danom zozname alebo knižnici, pre ktoré je nainštalovaný protektor na všetkých klientskych webových serveroch. Protektor je program, ktorý riadi šifrovanie a dešifrovanie súborov určitého formátu spravovaných pomocou IRM.

Program Office SharePoint Server 2007 obsahuje protektory pre nasledovné typy súborov:

 • formuláre programu Microsoft Office InfoPath,

 • formáty súborov 97-2003 pre nasledovné programy balíka Microsoft Office: Word, Excel a PowerPoint,

 • formáty Open XML balíka Office pre program Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007,

 • formát XPS (XML Paper Specification).

Ak vaša organizácia plánuje používať IRM na ochranu iných typov súborov ako sú vyššie uvedené typy, správca servera musí nainštalovať protektory pre ďalšie formáty súborov.

Ak je IRM povolená pre knižnicu, správa prístupových práv sa aplikuje na všetky súbory v danej knižnici. Ak je IRM povolená pre zoznam, správa prístupových práv sa aplikuje iba na súbory, ktoré sú priložené k položkám zoznamu, ale nie na samotné položky zoznamu.

Pri preberaní súborov v zozname alebo knižnici so zapnutou správou prístupových práv k informáciám sú súbory šifrované tak, aby ich mohli zobraziť iba oprávnené osoby. Každý súbor s riadením prístupových práv zároveň obsahuje aj licenciu vydávania, ktorá uplatňuje obmedzenia pre osoby, ktoré môžu zobraziť daný súbor. Typickými obmedzeniami sú sprístupnenie súboru iba na čítanie, zabránenie kopírovaniu textu, zabránenie používateľom uložiť lokálnu kópiu alebo vytlačiť súbor. Klientske programy, ktoré prečítajú typy súborov s podporou IRM, používajú na uplatnenie týchto obmedzení licenciu vydávania v rámci súboru s riadením prístupových práv. Týmto spôsobom si súbor s riadením prístupových práv zachováva svoju ochranu aj po prevzatí zo servera.

Typy obmedzení, ktoré sa používajú pre súbor pri jeho preberaní zo zoznamu alebo knižnice, závisia od povolení individuálnych používateľov na lokalite servera Office SharePoint Server, ktorá obsahuje daný súbor. Nasledovná tabuľka vysvetľuje, ako povolenia programu Office SharePoint Server 2007 závisia od povolení IRM.

Office SharePoint Server 2007povolenia

Povolenia IRM

Spravovať povolenia, Spravovať webovú lokalitu

Úplný prístup (podľa definície klientskeho programu): Toto povolenie vo všeobecnosti umožňuje používateľovi čítať, upravovať, kopírovať, ukladať a meniť povolenia obsahu s riadením prístupových práv.

Upraviť položky, Spravovať zoznamy, Pridať a prispôsobiť stránky

Úpravy, Kopírovanie a Uloženie: Používateľ môže vytlačiť súbor iba v prípade, že je začiarknuté políčko Povoliť používateľom tlač dokumentov na stránke Nastavenie správy prístupových práv k informáciám pre zoznam alebo knižnicu.

Zobraziť položky

Čítanie: Používateľ môže čítať dokument, ale nemôže kopírovať alebo upravovať jeho obsah. Používateľ môže vytlačiť dokument iba v prípade, že je začiarknuté políčko Povoliť používateľom tlač dokumentov na stránke Nastavenie správy prístupových práv k informáciám pre zoznam alebo knižnicu.

Iné

Žiadne iné povolenia sa priamo nezhodujú s povoleniami správy IRM.

Na začiatok stránky

Používanie IRM v zozname alebo knižnici

IRM možno povoliť pre zoznamy a knižnice až po nainštalovaní klienta služieb správy prístupových práv (RMS) systému Windows s balíkom Service Pack 2 na všetky klientske webové servery lokality SharePoint. Okrem toho je nutné povoliť správu prístupových práv k informáciám v centrálnej správe vašej lokality. Správca servera musí taktiež nainštalovať protektory na všetky klientske webové servery pre všetky typy súborov, ktoré potrebujú používatelia vo vašej organizácii chrániť pomocou správy prístupových práv k informáciám.

Ak chcete pre zoznam alebo knižnicu použiť IRM, musíte mať pre daný zoznam alebo knižnicu aspoň úroveň povolení Návrh.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  1. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na položku nastavenie pre typ knižnice, ktorý otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 2. V časti Povolenia a správa kliknite na prepojenie Správa prístupových práv k informáciám.

  Poznámka: Ak sa prepojenie Správa prístupových práv k informáciám nezobrazí, IRM pravdepodobne nebude na lokalite povolená. Obráťte sa na správcu servera a zistite, či je možné IRM pre lokalitu povoliť. Prepojenie Správa prístupových práv k informáciám sa nezobrazuje pre knižnice obrázkov.

 3. Na stránke Nastavenie správy prístupových práv k informáciám začiarknite políčko Obmedziť povolenie pre dokumenty v tejto knižnici pri preberaní, pomocou ktorého obmedzíte povolenie pre dokumenty prevzaté z tohto zoznamu alebo knižnice.

 4. Do poľa Názov politiky povolení zadajte popisný názov, ktorý neskôr môžete použiť na odlíšenie tejto politiky od ostatných politík.

  Ak napríklad aplikujete obmedzené povolenie na zoznam alebo knižnicu, ktorá bude obsahovať dôverné dokumenty spoločnosti, môžete zadať názov Dôverné informácie spoločnosti.

 5. Do poľa Popis politiky povolení zadajte popis, ktorý sa bude zobrazovať osobám používajúcim tento zoznam alebo knižnicu. Popis by mal vysvetľovať, akým spôsobom majú používatelia zaobchádzať s dokumentmi v tomto zozname alebo knižnici.

  Ak napríklad chcete obmedziť prístup k informáciám v týchto dokumentoch len na interných zamestnancov, môžete zadať Obsah tohto dokumentu konzultovať len s ostatnými zamestnancami.

 6. Ak chcete použiť ďalšie obmedzenia pre dokumenty v tomto zozname alebo knižnici, použite niektorý z nasledovných postupov.

  Ak chcete

  Vykonajte nasledovné

  Povoliť používateľom tlačiť dokumenty z tohto zoznamu alebo knižnice.

  Začiarknite políčko Povoliť používateľom tlač dokumentov.

  Povoliť používateľom, ktorí majú aspoň povolenie na zobrazovanie položiek, spúšťať v dokumente vložený kód alebo makrá.

  Začiarknite políčko Povoliť používateľom získať prístup k obsahu programovo.

  Poznámka: Ak vyberiete túto možnosť, používatelia budú môcť spúšťať kód na extrakciu obsahu dokumentu.

  Vyžadovať, aby používatelia v určitých intervaloch overovali svoje poverenia.

  Túto možnosť vyberte, ak chcete obmedziť prístup k obsahu na určitú dobu. Ak vyberiete túto možnosť, používateľským licenciám vydávania pre prístup k obsahu skončí po stanovenom počte dní platnosť a používatelia sa budú musieť vrátiť na server, aby overili svoje povolenia a prevzali novú kópiu.

  Začiarknite políčko Používatelia musia overiť svoje poverenia každých a potom zadajte počet dní, počas ktorých bude dokument možné zobraziť.

  Zabrániť používateľom v odovzdávaní dokumentov bez podpory IRM do tohto zoznamu alebo knižnice.

  Ak vyberiete túto možnosť, používatelia nebudú môcť prevziať žiadny z nasledovných typov súborov:

  • Typy súborov, ktoré nemajú nainštalované príslušné protektory IRM na všetkých klientskych webových serveroch.

  • Typy súborov, ktoré program Office SharePoint Server 2007 nedokáže dešifrovať.

  • Typy súborov, ktoré sú chránené pomocou IRM v inom programe.

  Začiarknite políčko Nepovoliť používateľom odovzdať dokumenty, ktoré nepodporujú službu IRM.

  Odstrániť obmedzené povolenia zo zoznamu alebo knižnice v určitý deň.

  Začiarknite políčko Ukončiť obmedzenie povolenia pre dokumenty v tejto knižnici od a potom zadajte požadovaný dátum.

 7. Po výbere požadovaných možností kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×